http://kerkengeloof.wordpress.com

Derde zondag door het jaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
‘Kom, volg mij.’
Deze worden waren voor de eerste leerlingen voldoende
om hun leven om te gooien en Jezus te volgen.
Met diezelfde uitnodigende kracht
richt Hij zich ook tot ons
om in verbondenheid en vriendschap met Hem te leven.
Laten we ons openstellen voor zijn aanwezigheid hier in ons midden.
Laten we al onze aandacht schenken aan de Heer
en elkaar steunen in gebed.

EERSTE LEZING                      Jona 3, 1-5.10

De Ninevieten bekeerden zich van hun slecht gedrag.

Uit de profeet Jona

Het woord van de Heer werd gericht tot Jona:
“Begeef u op weg naar Nineve, de grote stad,
en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven.”
En Jona begaf zich op weg naar Nineve
zoals de Heer hem bevolen had.

Nineve nu was een geweldig grote stad,
wel drie dagreizen groot.
En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver,
en hij preekte als volgt:
“Nog veertig dagen en Nineve zal vergaan!”

De mensen van Nineve geloofden het woord van God;
ze riepen een vasten af
en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan.

En God zag wat ze deden
en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden.
En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang bedreigd had
en Hij voerde zijn dreiging niet uit.

Antwoordpsalm               Ps. 25(24), 4-5ab, 6-7, 8-9

Keervers
Wijs mij uw wegen, Heer.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

TWEEDE LEZING              1 Kor. 7, 29-31

De wereld die wij zien, gaat voorbij.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Korinte

Broeders en zusters,

De tijd is kort geworden.
Laten daarom zij die een vrouw hebben,
zijn als hadden zij ze niet;
zij die wenen als weenden zij niet;
zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd;
zij die kopen als werden zij geen eigenaar.
Kortom zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan;
want de wereld die wij zien gaat voorbij.

Vers voor het evangelie            Mc. 1, 15

Alleluia.
Het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.
Alleluia.

EVANGELIE             Mc. 1, 14-20

Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Nadat Johannes was gevangen genomen,
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.
Hij zei:
“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,
terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer;
zij waren namelijk vissers.
Jezus sprak tot hen:
“Komt, volgt Mij;
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Iets verdergaande, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs,
en diens broer Johannes;
ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.
onmiddellijk riep Hij hen.
Zij lieten hun vader Zebedeüs
met de dagloners in de boot achter
en volgden Hem.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

I. Het licht dat het geloof biedt

63. Als wij rekening houden met de complexiteit van de ecologische crisis en de talrijke oorzaken ervan, zouden wij moeten erkennen dat de oplossingen niet kunnen komen van één manier waarop wij de werkelijkheid interpreteren en veranderen. Het is ook noodzakelijk toevlucht te nemen tot de verschillende culturele rijkdommen van de volken, tot kunst en poëzie, tot het innerlijk leven en de spiritualiteit. Als men werkelijk een ecologie wil opbouwen die het ons mogelijk maakt alles te herstellen wat wij hebben vernietigd, dan mag geen enkele tak van de wetenschap en geen enkele vorm van wijsheid worden verwaarloosd, evenmin die van de godsdienst met haar eigen taal. Bovendien staat de katholieke Kerk open voor de dialoog met het filosofisch denken en dat maakt het haar mogelijk verschillende syntheses tussen geloof en rede tot stand te brengen. Wat de sociale kwesties betreft, kan men dit constateren in de ontwikkeling van de sociale leer van de Kerk, geroepen om zich, uitgaande van de nieuwe uitdagingen, steeds te verrijken.

          

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

 

Third Sunday through the year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
“Come, follow me.
These words were enough for the first disciples
to turn their lives over and follow Jesus.
With the same inviting power
He also turns to us
to live in communion and friendship with Him.
Let us open ourselves to His presence here in our midst.
Let us give all our attention to the Lord
and support one another in prayer.

FIRST READING   Jonah 3, 1-5.10

The Ninevites repented of their evil behavior.

From the prophet Jonah

The word of the Lord was addressed to Jonah:
” Go and see Nineveh, the great city,
and preach to it the message that I will give to you.”
And Jonah went on his way to Nineveh
as the Lord had commanded him.

Now Nineveh was a great big city,
as big as three daytrips.
And Jonah began to go into the city, a day’s journey away,
and he preached as follows:
“Forty days more and Nineveh will perish!”

The people of Nineveh believed the word of God;
they called off a fast
and from large to small all put on the penitential garment.

And God saw what they did
And how they repented of their bad behavior.
And he regretted that he had threatened them with ruin
And He did not carry out His threat.

Responsorial  Ps. 25(24), 4-5ab, 6-7, 8-9

Refrain
Show me your ways, Lord.

Show me your ways, Lord,
Teach me your paths.
Lead me according to your word,
for thou art my God and savior.

Remember your mercy, Lord,
thy ever-giving mercy.
Remember not the evil of my youth,
but remember me with mercy.

The Lord is good and righteous,
therefore He shows the way to sinners.
He leads the poor along honorable paths,
He teaches the simple what to do.

SECOND READING   1 Cor. 7, 29-31

The world we see is passing away.

From the first letter of the holy apostle Paul to the
Christians of Corinth

Brothers and sisters,

The time is short.
Let therefore those who have wives,
as if they had not;
Those who weep as if they had not wept;
Those who rejoice as if they were not rejoicing;
Those who buy as if they were not owners.
In short, those who deal with the earthly should not be absorbed in it;
For the world we see is passing away.

Verse for the Gospel Mk. 1, 15

Alleluia.
The kingdom of God is at hand;
Repent and believe in the Good News.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 1, 14-20

Repent and believe in the Good News.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

After John was captured,
Jesus went to Galilee
and preached there God’s Good News.
He said:
“The time is fulfilled and the Kingdom of God is at hand;
repent and believe in the Good News.”

Once when Jesus was walking along the Sea of Galilee,
He saw Simon and Simon’s brother Andrew,
as they were casting their nets out into the lake;
for they were fishermen.
Jesus spoke to them:
“Come, follow Me;
I will make you fishers of men.”
Immediately they left their nets and followed Him.

Going a little farther, He saw James, the son of Zebedee
and his brother John;
They were also in the boat getting their nets ready.
Immediately He called them.
They let their father Zebedee
with the day laborers into the boat
and followed him.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

I. The light that faith offers

63. Given the complexity of the ecological crisis and its multiple causes, we need to realize that the solutions will not emerge from just one way of interpreting and transforming reality. Respect must also be shown for the various cultural riches of different peoples, their art and poetry, their interior life and spirituality. If we are truly concerned to develop an ecology capable of remedying the damage we have done, no branch of the sciences and no form of wisdom can be left out, and that includes religion and the language particular to it. The Catholic Church is open to dialogue with philosophical thought; this has enabled her to produce various syntheses between faith and reason. The development of the Church’s social teaching represents such a synthesis with regard to social issues; this teaching is called to be enriched by taking up new challenges.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: