Maandag- Bekering van de H. Apostel Paulus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Paulus legde een hele weg af: van onvermoeibaar vervolger van christenen tot vurig verkondiger van de verrezen Heer. Enerzijds is het een van de grootste bekeringen of zelfs de grootste die we kennen en die de evolutie van het wereldchristendom heeft bepaald. Anderzijds kan men het moeilijk een bekering noemen. Paulus heeft het zelf zo aangevoeld alsof hij zich af-keerde van een zondig leven: het vervolgen en doden van christenen. Maar dit was in elk geval onwetendheid, en geïnspireerd door een farizeïsche volmaaktheidsijver die trouw wilde zijn aan de Wet, de Thora van God. Wij kunnen het eerder zien als een toe-kering. Hij heeft zich naar Christus toegewend en dit met een onvoorwaardelijkheid die haar gelijke niet kent. In dit soort be-kering gaat Paulus elke christen voor. Zich dagelijks naar Christus toe-keren, is het enige zoeken waar het werkelijk op aankomt.
Paulus’ weg is een weg die we herkennen: geloven in de Christus betekent ook voor ons op de cruciale momenten in ons leven vallen en opstaan, aarzelen en ons overgeven aan Gods liefde. Een weg waarop wij op het eerste gezicht vastlopen, kan een weg zijn waarop God ons tegemoet komt. Laten we niet bang zijn om te gaan waar Hij ons vraagt te gaan.

EERSTE LEZING               Hand. 22, 3-16

Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen
onder aanroeping van de naam Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zei Paulus tot het volk :
“Ik ben een Jood,
geboren te Tarsus in Cilicië,
maar hier in deze stad grootgebracht
en aan de voeten van Gamaliël opgevoed
volgens de strenge opvattingen van de voorvaderlijke Wet.
“Ik was een ijveraar voor God
zoals gij allen heden zijt
en ik heb deze weg vervolgd ten dode toe,
mannen en vrouwen in boeien geslagen
en in de gevangenis geworpen,
zoals trouwens de hogepriester en de hele raad der oudsten
van mij kunnen getuigen.
“Met brieven van hen trok ik naar de broeders in Damascus
om ook de mensen daar
geboeid naar Jeruzalem te voeren en te laten bestraffen.
“maar onderweg, toen ik al dicht bij Damascus was
omstraalde mij rond het middaguur
plotseling een fel licht uit de hemel.
“Ik viel ter aarde
en ik hoorde een stem tot mij zeggen :
Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij ?
“Ik antwoordde :
Wie zijt gij, Heer ?
“Hij hernam :
Ik ben Jezus van Nazaret die gij vervolgt.
“Mijn metgezellen zagen wel het licht
maar hoorden niet de stem van Hem die mij toesprak.
“Ik zei : Wat moet ik doen, Heer ?
“En de Heer weer tot mij : Sta op
en vervolg uw reis naar Damascus ;
daar zal men u alles zeggen wat gij te doen hebt.
“omdat ik echter niet zien kon
tengevolge van de schittering van het licht,
werd ik door mijn gezellen bij de hand geleid
en zo kwam ik in Damascus aan.
“Een zekere Ananias, een wetgetrouw man
die om zijn goede naam en faam bekend staat
bij alle Joodse ingezetenen,
kwam mij bezoeken,
ging voor mij staan en sprak :
Saul, broeder, word weer ziende !
“Op hetzelfde ogenblik zag ik hem staan.
“Toen zei hij :
De God van onze vaderen heeft u voorbestemd
om zijn wil te leren kennen,
de Rechtvaardige te zien
en een stem uit diens mond te horen,
omdat gij voor Hem bij alle mensen zult moeten getuigen
van wat ge gezien en gehoord hebt.
“Wat aarzelt gij dan nog ?
“Sta op, laat u dopen
en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn Naam.”

TUSSENZANG                  Ps. 117(116)

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping;
(Mc. 16,15)

Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft ;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

ALLELUIA                Joh. 15, 16

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                   Mc. 16, 15-18

Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei :
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt  het evangelie aan heel de schepping.
“Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
“En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen :
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,
nieuwe talen spreken,
slangen opnemen ;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen ;
en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

64. Anderzijds wil ik, ook al biedt deze encycliek een opening voor een dialoog met allen om samen te zoeken naar wegen van bevrijding, het begin laten zien hoe geloofsovertuigingen christenen, en gedeeltelijk ook andere gelovigen, belangrijke motiveringen bieden om de zorg op zich te nemen voor de natuur en de meest zwakke broeders en zusters. Als al alleen al het feit mens te zijn, de mensen ertoe beweegt te zorgen voor het milieu waarvan zij een deel zijn, “voelen de christenen in het bijzonder dat hun taken binnen de schepping en hun plichten ten aanzien van de natuur en de Schepper deel uitmaken van hun geloof”. Daarom is het een weldaad voor de mensheid en de wereld dat wij als gelovigen meer de ecologische verplichtingen erkennen die voortvloeien uit onze overtuigingen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

 

Monday- Conversion of the Holy Apostle Paul

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Paul travelled a long way: from tireless persecutor of Christians to ardent proclaimer of the risen Lord. On the one hand, it is one of the greatest conversions or even the greatest we know and which has determined the evolution of world Christianity. On the other hand, it can hardly be called a conversion. Paul himself felt as if he was turning away from a life of sin: persecuting and killing Christians. But this was in any case ignorance, and inspired by a Pharisaic perfectionism that wanted to be faithful to the Law, the Torah of God. Rather, we can see it as an appropriation. He has turned to Christ and this with an unconditionality that knows no equal. In this kind of conversion Paul precedes every Christian. To turn towards Christ daily is the only search that really matters.
Paul’s way is a way we recognize: believing in the Christ means also for us falling down and getting up at the crucial moments in our lives, hesitating and giving ourselves over to God’s love. A road on which we seem to get stuck can be a road on which God meets us. Let us not be afraid to go where He asks us to go.

FIRST READING   Acts 22, 3-16

Arise, be baptized and wash away your sins
calling on the name of Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul said to the people :
“I am a Jew,
born at Tarsus in Cilicia,
but brought up here in this city
and brought up at the feet of Gamaliël
according to the strict views of the ancestral Law.
“I was a zealot for God
as you all are today
and I have pursued this path to death,
“I have put men and women in chains
and cast into prison,
as, by the way, the high priest and the whole council of elders
can testify of me.
“With letters from them I went to the brothers in Damascus
to bring the people there also
captivated to Jerusalem and to have them punished.
“But on the way, when I was near Damascus
around noon I was suddenly surrounded by
a bright light that came from heaven.
“I fell to the ground
and I heard a voice say to me :
Saul, Saul, why are you persecuting me?
“I answered :
Who art thou, Lord?
“He resumed :
I am Jesus of Nazareth whom you are persecuting.
“My companions saw the light
but they did not hear the voice of him who spoke to me.
“I said, What shall I do, Lord?
“And the Lord said to me again : Arise
and continue your journey to Damascus ;
There they will tell you all that you must do.
“But since I could not see
because of the glare of the light,
I was led by the hand of my companions
and so I arrived in Damascus.
“A certain Ananias, a man of faith and honour.
known for his good name and renown
among all the Jewish residents,
came to visit me,
stood before me and spoke :
Saul, brother, become seeing again !
“At the same time I saw him standing.
“Then he said :
The God of our fathers has predestined you
to know his will,
to see the Righteous One
and to hear a voice from his mouth,
because you are to testify before him to all men
of what you have seen and heard.
“What then are you hesitating about?
“Arise, be baptized
and wash away your sins, calling on His name.”

INTERLUDIUM   Ps. 117(116)

Go out into all the world
And proclaim the gospel to all creation;
(Mk. 16:15)

Alleluia.

Praise now the Lord, all the nations of the earth,
Glorify the Lord, all the nations around.

Because He has shown His goodness with us ;
The faithfulness of the Lord endures forever.

ALLELUIA John 15, 16

Alleluia.
I have chosen you
and I have given you the task of going on a journey
and to produce fruit that may endure.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 16, 15-18

Go out into all the world and proclaim the Gospel.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time Jesus appeared to the eleven and said :
“Go out into all the world
and preach the gospel to all creation.
“Whoever believes and is baptized will be saved,
but whoever does not believe will be condemned.
“And these signs will accompany the believers :
in my Name they will cast out devils,
speak new languages,
take up serpents ;
even if they drink deadly poison it will not harm them ;
and if they lay hands on the sick
the sick will be healed.”

 

Laudato Si

 

Encyclicof

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

64. Furthermore, although this Encyclical welcomes dialogue with everyone so that together we can seek paths of liberation, I would like from the outset to show how faith convictions can offer Christians, and some other believers as well, ample motivation to care for nature and for the most vulnerable of their brothers and sisters. If the simple fact of being human moves people to care for the environment of which they are a part, Christians in their turn “realize that their responsibility within creation, and their duty towards nature and the Creator, are an essential part of their faith”.[36] It is good for humanity and the world at large when we believers better recognize the ecological commitments which stem from our convictions.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: