Dinsdag – HH. Timoteüs en Titus, bb.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Timoteüs en Titus, medewerkers en reisgezellen van Paulus, vertegenwoordigen de tweede generatie gelovigen. Zij vormen de schakel naar de heiden-christenen. Het offer van Jezus heeft God en mens in een nieuwe verhouding geplaatst: de vrees voor God, die eigen was aan de joodse religie, maakt plaats voor het nieuwe dat Christus mogelijk maakt: een intieme, liefdevolle band tussen de Vader en zijn kinderen – al zijn kinderen. Gelovig of ongelovig, wetend of niet-wetend. Indertijd wekte de missie grote beroering. Daarom nam Paulus Titus mee naar Jeruzalem, om te tonen dat een heiden zich tot het christendom kon bekeren.

EERSTE LEZING                                        Tit. 1, 1-5

Paulus aan Titus, zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Van Paulus,
dienstknecht van God en apostel van Jezus Christus,
om Gods uitverkorenen te brengen tot het geloof
en de kennis van de ware godsdienst,
in de hoop op eeuwig leven.
Reeds lang geleden heeft God die niet liegt, eeuwig leven beloofd
en nu, te zijner tijd, heeft Hij zijn woord openbaar gemaakt
in de verkondiging die mij is toevertrouwd
door een opdracht van God onze Heiland . . .

Paulus aan Titus,
zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof :

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Heiland !

Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling
dat gij de organisatie van de kerk zoudt voltooien
door in elke stad presbyters aan te stellen
volgens de richtlijnen die ik u heb gegeven.

TUSSENZANG                                        Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 10

Meldt aan de naties Gods heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen,
meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht,
huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

ALLELUIA                                              Lc. 4, 18-19

Alleluia.
De Heer heeft Mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 10, 1-9

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen :
“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
“Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven.
“Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
“Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn :
Vrede aan dit huis !
“Woont daar een vredelievend mens,
dan zal uw vrede op hem rusten ;
zo niet, dan zal hij op u terugkeren.
“blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden ;
want de arbeider is zijn loon waard.
“Gaat niet van het ene huis naar het andere.
“In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen : Het Rijk Gods is u nabij.”

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

IIDe wijsheid van de Bijbelse verhalen

65. Zonder hier opnieuw de hele theologie van de schepping ter sprake te brengen, vragen wij ons af wat de grote bijbelse verhalen ons zeggen over de relatie van de mens met de wereld. De eerste beschrijving van het scheppingswerk in het boek Genesis bevat Gods plan voor de schepping van de mensheid. Na de schepping van man en vrouw wordt er gezegd dat “God alles bezag wat Hij gemaakt had, en zag dat het heel goed was” (Gen.1,31). De bijbel leert dat iedere mens uit liefde geschapen wordt, geschapen naar het beeld van en de gelijkenis met God (vgl. Gen. 1,26). Deze woorden laten ons de immense waardigheid van iedere mens zien, die niet iets is, maar iemand. Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen”. De heilige Johannes Paulus II heeft eraan herinnerd hoe de heel bijzondere liefde die de Schepper voor ieder mens heeft, “hem een oneindige waardigheid verleent”. Zij die zich inzetten voor de verdediging van de menselijke waardigheid, kunnen in het christelijk geloof de diepste redenen vinden voor die inzet. Wat voor een wonderbaarlijke zekerheid is het te weten dat het leven van iedere persoon niet verloren gaat in een hopeloze chaos, in een wereld die door puur toeval wordt geregeerd of door cycli die zich zinloos herhalen! De Schepper kan tegen ieder van ons zeggen: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit” (Jer. 1, 5). Wij zijn ontvangen in Gods hart en daarom “is ieder van ons de vrucht van een gedachte van God. Ieder van ons wordt gewild, ieder wordt bemind, ieder is noodzakelijk”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

Tuesday – HH. Timothy and Titus, bb.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Timothy and Titus, associates and traveling companions of Paul, represent the second generation of believers. They are the link to the Gentile Christians. The sacrifice of Jesus has placed God and man in a new relationship: the fear of God, which was peculiar to Jewish religion, gives way to the newness that Christ makes possible: an intimate, loving relationship between the Father and his children – all his children. Believing or unbelieving, knowing or not knowing. At the time, the mission caused a great stir. That is why Paul took Titus to Jerusalem, to show that a pagan could be converted to Christianity.

FIRST READING   Tit. 1, 1-5

Paul to Titus, his legitimate child in the common faith.

From the letter of the holy apostle Paul to Titus

From Paul,
servant of God and apostle of Jesus Christ,
to bring God’s elected people to the faith
and the knowledge of the true religion,
in the hope of eternal life.
Long ago, God who does not lie promised eternal life
and now, in due time, He has made His word public
in the proclamation entrusted to me
by a commission from God our Savior . . .

Paul to Titus,
his lawful child in the common faith :

Grace and peace to you
because of God our Father and Christ Jesus our Savior !

I left you in Crete with the intention
that you would complete the organization of the church
by appointing presbyters in every city
according to the directives I have given you.

INTERLUDIUM   Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 10

Report to the nations God’s glory,
His wonderful deeds to all nations.

Sing to the Lord a new song,
sing to the Lord all nations.
Sing to the Lord and glorify his Name.

Proclaim his salvation all the days,
announce to the nations his glory,
his wonderful deeds to all nations.

Praise the Lord, all tribes and peoples,
Glorify the Lord for His glory and power,
praise the Lord for the glory of his name.

Say to one another : the Lord reigns !
He created the earth unshakably,
He governs the nations with equity.

ALLELUIA Lk. 4, 18-19

Alleluia.
The Lord has sent me
to bring the Good News to the poor,
to prisoners to announce their release.
Alleluia.

GOSPEL   Lk. 10, 1-9

The harvest is great, but workers are few.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time the Lord appointed seventy-two disciples
and sent them two by two ahead of him
to all the cities and places
to which He Himself intended to go.
He spoke to them :
“The harvest is great, but laborers are few.
“Therefore ask the Lord of the harvest
to send out laborers to harvest.
“Go therefore,
but behold, I send you forth as lambs among wolves.
“Take with you no purse, no traveling bag, no footwear
and greet no one on the way.
“In whatever house you enter let your first word be :
Peace to this house!
“If a man of peace lives there,
then your peace shall be upon him;
If not, it will return to you.
“Remain in that house and eat and drink what they offer you ;
for the laborer is worthy of his wages.
“Do not go from one house to another.
“In every city where you enter and are received,
eat what is set before you, heal the sick who are there
and say to them : The kingdom of God is near you.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

II. The wisdom of biblical stories

65. Without repeating the entire theology of creation, we can ask what the great biblical narratives say about the relationship of human beings with the world. In the first creation account in the Book of Genesis, God’s plan includes creating humanity. After the creation of man and woman, “God saw everything that he had made, and behold it was very good” (Gen 1:31). The Bible teaches that every man and woman is created out of love and made in God’s image and likeness (cf. Gen 1:26). This shows us the immense dignity of each person, “who is not just something, but someone. He is capable of self-knowledge, of self-possession and of freely giving himself and entering into communion with other persons”. Saint John Paul II stated that the special love of the Creator for each human being “confers upon him or her an infinite dignity”. Those who are committed to defending human dignity can find in the Christian faith the deepest reasons for this commitment. How wonderful is the certainty that each human life is not adrift in the midst of hopeless chaos, in a world ruled by pure chance or endlessly recurring cycles! The Creator can say to each one of us: “Before I formed you in the womb, I knew you” (Jer 1:5). We were conceived in the heart of God, and for this reason “each of us is the result of a thought of God. Each of us is willed, each of us is loved, each of us is necessary”.

To be continued     For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

          

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: