http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Angela Merici, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De parabel van de zaaier spreekt ons op verschillende niveaus aan. Allereerst wordt van ons ontvankelijkheid gevraagd. De grond moet goed bewerkt en voorbereid zijn! Daarvan hangt de vruchtbaarheid van het Woord af. Maar anderzijds wordt ons ook gezegd dat God wasdom geeft aan alles en dat we dus niet krampachtig mogen denken dat alles van ons en onze inspanningen afhangt. De vruchtbaarheid van het Woord heeft te maken met onze inzet maar anderzijds is het een geschenk.

EERSTE LEZING                                                Hebr. 10, 11-18

Christus heeft door één offer voor altijd
hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op
die nooit de zonden kunnen wegnemen.
Christus daarentegen
is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
nog slechts wachtend op het ogenblik
dat zijn vijanden
worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten.
Want door één offer heeft Hij voor altijd
hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.
We hebben hiervoor ook het getuigenis van de heilige Geest.

Eerst zegt Hij :
“Dit is het verbond dat Ik met hen zal sluiten, na die dagen
zegt de Heer :
Ik zal mijn wetten in hun hart leggen.
Ik grif ze in hun geest.”
En hieraan voegt Hij toe :
“Ik zal hun zonden en ongerechtigheden niet langer gedenken.”

En waar deze vergeven zijn
is geen zoenoffer meer nodig.

TUSSENZANG                                   Ps. 110(109), 1, 2, 3, 4

Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

De Heer sprak tot mijn heer :
zit aan mijn rechterhand ;
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht ;
regeer te midden van uw tegenstanders.

Uw volk staat om u heen in blanke wapenrusting,
de jongemannen op het veld als morgendauw.

Gezworen heeft de Heer, het zal Hem niet berouwen :
Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

ALLELUIA                                            Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mc. 4, 1-20

Eens ging een zaaier uit om te zaaien.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
begon Jezus te leren aan de oever van het meer.
Zeer veel volk verzamelde zich bij Hem,
zodat Hij in een boot die op het water lag moest stappen
om daar plaats te nemen,
terwijl al het volk zich langs het meer op het land bevond.
Hij leerde hun vele dingen door middel van gelijkenissen,
en in zijn onderrichting zei Hij tot hen :
“Luistert.
“Eens ging een zaaier uit om te zaaien.
“Toen hij aan het zaaien was
viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten.
“Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken
waar het niet veel aarde had ;
het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag.
“Maar toen de zon was opgekomen
kreeg het te lijden van de hitte,
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel.
“Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op
zodat het zaad verstikte en geen vrucht opleverde.
“Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond
en doordat het opschoot en zich ontwikkelde,
leverde het vrucht op
en bracht het dertig-, zestig- en honderdvoudige voort.”
En Hij voegde er aan toe :
“Wie oren heeft om te horen, hij luistere.”

Toen Hij weer alleen was
stelde zijn omgeving, ook de twaalf,
Hem vragen omtrent de gelijkenissen.
Hij antwoordde hun :
“Aan u is het geheim van het Rijk Gods geschonken
maar zij die erbuiten staan, krijgen alles in gelijkenissen,
opdat zij wel scherp kijken met hun ogen maar niet zien,
en wel luisteren met hun oren maar niet verstaan,
opdat zij zich niet zouden bekeren en vergiffenis krijgen.”
En Hij vervolgde :
“Begrijpt ge deze gelijkenis niet ?
“Hoe zult ge dan alle gelijkenissen verstaan ?
“De zaaier zaait het woord.
“Die op de weg
– waar het woord gezaaid wordt –
zijn de mensen bij wie als zij het gehoord hebben,
terstond de satan komt
en het woord wegrooft dat gezaaid ligt in hun binnenste.
“Op dezelfde manier
zijn zij die op rotsachtige plekken gezaaid worden
de mensen die als zij het woord gehoord hebben,
het terstond met blijdschap opnemen ;
maar zij hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik,
en als zij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden,
komen zij onmiddellijk ten val.
“Die tussen de distels gezaaid worden zijn weer anderen,
die het woord wel gehoord hebben,
maar wanneer de zorgen van de wereld,
de begoocheling van de rijkdom
en de begeerten naar al het andere binnendringen,
verstikken deze het woord en zo blijft het zonder vrucht.
“De in de goede grond gezaaiden
zijn de mensen die het woord horen,
het in zich opnemen en vrucht dragen :
dertig-, zestig- en honderdvoudig.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

66. De scheppingsverhalen in het boek Genesis bevatten in hun symbolische en verhalende taal een grondig onderricht over het menselijk bestaan en zijn historische werkelijkheid. Deze verhalen suggereren dat het menselijk bestaan gebaseerd is op drie fundamentele, nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, die met de naaste en die met de aarde. Volgens de bijbel zijn deze drie vitale relaties verbroken, niet alleen buiten ons, maar ook in ons. Deze breuk is de zonde. De harmonie tussen Schepper, mensheid en heel de schepping is verwoest, omdat wij de pretentie hebben gehad de plaats van God in te nemen. Dit feit heeft ook de aard veranderd van de opdracht de aarde te onderwerpen (vgl. Gen. 1,28) en haar te bewerken en te bewaken (vgl. Gen. 2, 15). Als gevolg is de oorspronkelijk harmonische relatie tussen mens en natuur veranderd in een conflict (vgl. Gen. 3, 17-19). Daarom is het veel betekenend dat de harmonie die de heilige Franciscus van Assisi beleefde met alle schepselen, is geïnterpreteerd als een genezing van deze breuk. De heilige Bonaventura zei dat door de universele verzoening met alle schepselen Franciscus op de een of ander wijze werd teruggebracht tot de staat van oorspronkelijke onschuld. Verre van dat model wordt vandaag de zonde in al haar verwoestende kracht zichtbaar in de oorlogen, in de verschillende vormen van geweld en mishandeling, in het in de steek laten van de meest kwetsbaren, in de aanvallen op de natuur.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_________________________________________________________________________________

Wednesday  H. Angela Merici, virg.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The parable of the sower speaks to us on several levels. First of all, we are asked to be receptive. The soil must be well worked and prepared! On that depends the fruitfulness of the Word. But on the other hand, we are also told that God gives maturity to everything and that we must therefore not frenetically think that everything depends on us and our efforts. The fruitfulness of the Word has to do with our efforts but on the other hand it is a gift.

FIRST READING   Heb. 10, 11-18

Christ, through one sacrifice, has forever
brought to perfection those who allow themselves to be sanctified.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Every priest performs the daily service standing
and carries out the same sacrifices over and over again
which can never take away sins.
Christ, on the other hand
is seated forever at the right hand of God
having offered a single sacrifice for sins,
waiting only for the moment
that his enemies
be made a footstool for His feet.
For by one sacrifice He has forever
brought to perfection those who allow themselves to be sanctified.
For this we also have the testimony of the Holy Spirit.

First He says :
“This is the covenant that I will make with them; after those days
says the Lord :
I will put My laws in their hearts.
I will grit them in their spirit.”
And to this He adds :
“I will no longer remember their sins and iniquities.”

And where these are forgiven
no more atoning sacrifice is needed.

Verse     Ps. 110(109), 1, 2, 3, 4

Thou art a priest forever as Melchisedeck.

The Lord spoke to my lord :
sit at my right hand ;
I lay thy enemies as a footstool before thy feet.

From Zion the Lord extends the scepter of thy power ;
rule in the midst of your adversaries.

Your people stand around you in white armor,
the young men of the field like morning dew.

Sworn to by the Lord, He will not repent :
Thou art a priest like Melchisedeck for ever.

ALLELUIA Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
True is God in all his words
And holy in all that He does.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 4, 1-20

Once a sower went out to sow.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus began to teach on the shore of the lake.
Very many people gathered around Him,
so that He had to get into a boat that was lying on the water
To take His seat there,
while all the people were on land along the lake.
He taught them many things through parables,
and in His instruction He said to them :
“Listen.
“Once a sower went out to sow.
“While he was sowing
a portion fell on the road and the birds came and ate it up.
“Another part fell on the rocky places
where it didn’t have much earth ;
it shot up quickly because it was in shallow soil.
“But when the sun had risen
it suffered from the heat,
so that it withered for lack of root.
“Yet another portion fell under the thistles and these shot up
so that the seed choked and produced no fruit.
“Another portion finally fell on good ground
and as it grew and developed,
it bore fruit
and brought forth thirtyfold, sixtyfold, and a hundredfold.”
And He added :
“He who has ears to hear, he listens.”

When he was alone again
Those around him, including the twelve,
asked Him questions about the parables.
He answered them :
“To you has been given the secret of the Kingdom of God
But those who are outside are given everything in parables,
so that they may look with their eyes but not see,
and hear with their ears, but do not understand,
lest they should repent and be forgiven.”
And He continued :
“Do you not understand this parable?
“How then will you understand all the parables?
“The sower sows the word.
“Who on the way
– where the word is sown –
are the people who, when they hear it,
Satan comes immediately
and snatches away the word that is sown in their innermost being.
“In the same way
Those who are sown in rocky places are
are those who, when they have heard the word,
take it up at once with gladness ;
but they have not taken root, living by the moment,
and if they are oppressed or persecuted for the word’s sake,
they fall down immediately.
“Those that are sown among the thistles are others again ,
who have heard the word,
but when the cares of the world,
the delusion of riches
and the lusts for everything else intrude,
these stifle the word and so it remains without fruit.
“The ones sown in good soil
are those who hear the word,
take it in and bear fruit :
thirty-, sixty- and a hundredfold.”

 

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home

66. The creation accounts in the book of Genesis contain, in their own symbolic and narrative language, profound teachings about human existence and its historical reality. They suggest that human life is grounded in three fundamental and closely intertwined relationships: with God, with our neighbour and with the earth itself. According to the Bible, these three vital relationships have been broken, both outwardly and within us. This rupture is sin. The harmony between the Creator, humanity and creation as a whole was disrupted by our presuming to take the place of God and refusing to acknowledge our creaturely limitations. This in turn distorted our mandate to “have dominion” over the earth (cf. Gen 1:28), to “till it and keep it” (Gen 2:15). As a result, the originally harmonious relationship between human beings and nature became conflictual (cf. Gen 3:17-19). It is significant that the harmony which Saint Francis of Assisi experienced with all creatures was seen as a healing of that rupture. Saint Bonaventure held that, through universal reconciliation with every creature, Saint Francis in some way returned to the state of original innocence. This is a far cry from our situation today, where sin is manifest in all its destructive power in wars, the various forms of violence and abuse, the abandonment of the most vulnerable, and attacks on nature.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: