http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de derde week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Wie schrik heeft om iets te zeggen of te doen zal ook weinig vruchten oogsten. Wie met veel vertrouwen zijn weg gaat neemt misschien risico’s maar zal wellicht ook wat bereiken. Als we naar ons eigen leven kijken of naar dat van onze gemeenschappen dan zien we misschien maar een zwak gebeuren. Als wij de veranderingen die zich zowat overal in de Vlaamse Kerk doorzetten beschouwen kunnen we daarbij wel eens moedeloos worden en ons afvragen: ‘Wat haalt het allemaal uit? Wij zien zo weinig vruchten’ . Toch is het zo dat God trouw blijft doorwerken.

EERSTE LEZING                                             Hebr. 10, 32-39

Gij hebt een zware proef doorstaan ;
gooi uw vertrouwen nu niet overboord.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Herinnert u de dagen van vroeger,
toen gij het licht hebt ontvangen
en aanstonds een zware proef van lijden moest doorstaan.
Sommigen van u werden openlijk gehoond en vervolgd,
terwijl anderen hen trouw in hun nood hebben bijgestaan.
Want ge zijt solidair gebleven met hen die gearresteerd waren.
Gij hebt zelfs blijmoedig verdragen
dat men uw bezittingen in beslag nam.
Ge waart u immers bewust iets te bezitten dat meer waard is
en dat nooit verloren gaat.
Gooit dat vertrouwen nu niet overboord,
het wordt zo rijk beloond !
Wat ge nodig hebt is volharding,
om Gods wil te doen en de beloften binnen te halen.
Want, zegt de Schrift :
“Nog een heel korte tijd
en Hij die komen moet zal komen, zonder uitstel.
Mijn rechtvaardige zal door trouw geloof zijn leven redden,
maar wie terugdeinst kan Mij niet behagen.”

Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan ;
wij hebben geloof en winnen door geloof het leven.

TUSSENZANG                     Ps. 37(36), 3-4, 5-6, 23-24, 39-40

Het heil van de vromen komt van de Heer.

Vertrouw op de Heer en doe wat goed is,
dan zult gij veilig uw land bewonen.
Zoek uw geluk bij de Heer,
Hij geeft wat uw hart begeert.

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe,
verlaat u op Hem, Hij zal er voor zorgen.
Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen,
uw recht als de middagzon.

De tred van de mens krijgt zijn kracht van God,
zijn weg wordt bewaakt door de Heer.
Ook als hij struikelt zal hij niet vallen,
want God ondersteunt zijn hand.

Het heil van de vromen komt van de Heer ;
Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling.
De Heer staat hen bij en bevrijdt hen,
Hij redt die zich tot Hem wenden.

ALLELUIA                                                         Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mc. 4, 26-34

De zaaier zaait, hij slaapt en staat op,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Het gaat met het Rijk Gods
als met een man die zijn land bezaait ;
hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op,
maar hij weet niet hoe.
“Uit eigen kracht brengt de aarde vrucht voort,
eerst de groene halm, dan de aar,
“Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst.”

En verder :
“Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen ?
“Het lijkt op een mosterdzaadje.
“Wanneer dat gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde ;
maar eenmaal gezaaid schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.”

In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer
op de wijze die zij konden verstaan.
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen,
maar eenmaal met zijn leerlingen alleen
gaf Hij van alles uitleg.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

68. Deze verantwoordelijkheid ten opzichte van een aarde die van God is, houdt in dat de mens, begiftigd met verstand, de natuurwetten en het delicate evenwicht tussen de wezens van deze wereld eerbiedigt, “want zijn bevel heeft hen allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig, gaf hun een wet die voor altijd geldt” (Ps. 148, 5b-6). Hieruit volgt het feit dat de bijbelse wetgeving de mens verschillende normen voorhoudt, niet alleen met betrekking tot andere mensen, maar ook met betrekking tot andere levende wezens: “ook als een ezel of een os van uw broeder ten val komt, moogt ge niet toezien zonder een hand uit te steken (…). Wanneer gij onderweg in een boom of op de grond een vogelnestje vindt met jongen of met eitjes en het wijfje zit erop, dan moogt ge het wijfje niet meenemen en de jongen achterlaten “(Deut. 22, 4.6). In deze lijn wordt de rust op de zevende dag niet alleen maar voorgehouden voor de mens, maar ook opdat “uw rund en uw ezel kunnen rusten” (Ex. 23, 12). Zo realiseren wij ons dat de Bijbel geen aanleiding geeft tot een despotisch antropocentrisme dat zich niet bekommert om de andere schepselen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse Vertaling

_________________________________________________________________

Friday in the third week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Those who are afraid to say or do something will also reap little fruit. Those who go their way with great confidence may take risks but may also achieve something. If we look at our own lives or the lives of our communities, we may see only a weak event. When we look at the changes that are taking place almost everywhere in the Flemish Church, we can sometimes become discouraged and ask ourselves: ‘What is the point? We see so little results’. Yet it is the case that God continues to work faithfully.

FIRST READING   Heb 10:32-39

You have endured a severe test ;
Do not throw your confidence overboard now.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Remember the days of the past,
when you received the light
and were immediately put to a severe test of suffering.
Some of you were openly rebuked and persecuted,
while others faithfully stood by them in their hour of need.
For you have remained in solidarity with those who were arrested.
You have even cheerfully endured
the confiscation of your property.
You were aware that you possessed something that was worth more
and that will never be lost.
Do not throw this trust away,
it is so richly rewarded!
What you need is perseverance,
to do God’s will and to win the promises.
For, says the Scriptures :
“A very short time remains
And He who is to come will come without delay.
My righteous one will save his life through faith,
but he who backslides cannot please Me.”

But we are not among those who flinch and are lost ;
we have faith and by faith win life.

INTERLUDIUM    Ps. 37(36), 3-4, 5-6, 23-24, 39-40

The salvation of the pious comes from the Lord.

Trust in the Lord and do what is right,
Then thou shalt safely inhabit thy land.
Seek your happiness from the Lord,
He gives what your heart desires.

Entrust to the Lord your way of life,
Trust in Him, He will provide.
Thy honor shall shine like the dawn,
your right as the noonday sun.

Man’s walk receives its strength from God,
his path is guarded by the Lord.
Even if he stumbles he will not fall,
for God supports his hand.

The salvation of the pious comes from the Lord ;
He is their refuge in times of affliction.
The Lord stands by them and delivers them,
He saves those who turn to Him.

ALLELUIA Mt 4, 4b

Alleluia.
Not from bread alone does man live,
but from everything that comes from the mouth of God.
Alleluia.

GOSPEL    Mk. 4, 26-34

The sower sows, he sleeps and rises,
and meanwhile the seed germinates and shoots up, but he does not know how.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus said to the crowd :
“It goes with the kingdom of God
as with a man who sows his land ;
He sleeps and rises, night and day,
and meanwhile the seed germinates and sprouts,
but he does not know how.
“By its own power the earth brings forth fruit ,
first the green culm, then the ear,
“As soon as the fruit allows it, he strikes the sickle,
for it is time for the harvest.”

And further :
“What comparison can we find for the kingdom of God
and in what parable shall we represent it ?
“It is like a mustard seed.
“When that is sown in the ground,
it may be the smallest seed on earth;
but once sown, it blossoms
and it grows bigger than all the plants in the garden,
and it gains large branches
so that the birds may nest in its shade.”

In many such parables He proclaimed to them His teaching
in the way they could understand.
Other than in parables, He did not speak to them ,
but once with his disciples alone
He explained everything.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

68. This responsibility toward an earth that belongs to God implies that man, endowed with reason, respects the laws of nature and the delicate balance among the creatures of this world, “for his command created them all. He determined their place for ever, gave them a law that stands forever” (Ps. 148:5b-6). It follows from this that biblical law prescribes different standards for man, not only with respect to other human beings, but also with respect to other living beings: “even if a donkey or an ox of thy brother fall down, thou shalt not watch without stretching out a hand (…). If on the way you find in a tree or on the ground a bird’s nest with young or with eggs and the female is sitting on it, you must not take the female and leave the young “(Deut. 22, 4.6). In this line, the rest on the seventh day is not only preached for man, but also so that “your ox and your donkey may rest” (Ex. 23, 12). Thus we realize that the Bible does not give rise to a despotic anthropocentrism that does not care about the other creatures.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: