Zaterdag – H. Mutien-Marie Wiaux, klg.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Na de parabels, biedt Marcus ons een reeks wonderverhalen. Ze spelen zich niet af voor een grote massa, maar alleen voor de leerlingen. Zij moeten leren, groeien in geloof en vertrouwen. Op de vraag die Jezus hen stelt – ‘Waar zijn jullie bang voor?’ – dienen ook wij een antwoord te geven. Op de moeilijke momenten die ons geloof kent, wanneer Jezus ons vraagt om voor Hem te blijven kiezen, willen we bidden: ‘Heer, als Gij het wilt, stap dan in mijn boot. Laten we samen verdergaan’.

EERSTE  LEZING                                                     Hebr. 11, 1-2.8-19

Abraham zag uit naar een stad
waarvan God de ontwerper en bouwer is.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Wat is het geloof?
Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen,
het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.

Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld.
Door het geloof
heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God,
en ging hij op weg naar een land
dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen ;
hij vertrok zonder te weten waarheen.
Door het geloof
heeft hij als vreemdeling vertoefd
in het land dat hem beloofd was ;
hij woonde er in tenten,
evenals Isaäk en Jakob, die dezelfde belofte erfden ;
want hij zag uit naar de stad met fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwer is.
Door het geloof heeft ook Sara,
ofschoon haar tijd al lang voorbij was
de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen,
want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan
zijn woord zou houden.
Daarom is dan ook aan één man,
en nog wel in zijn hoge ouderdom
een nageslacht ontsproten,
talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.
In geloof zijn ze allen gestorven
zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was.
Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet.
Zij hebben zichzelf
vreemdelingen en passanten op aarde genoemd.
Wie zo spreken geven duidelijk te kennen
dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst
dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,
maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland,
het hemelse.
Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden,
want Hij heeft voor hen een stad gebouwd.
Door het geloof heeft Abraham,
toen hij op de proef gesteld werd
Isaäk ten offer gebracht.
Hij die de belofte had ontvangen
stond op het punt zijn enige zoon te offeren,
van wie hem gezegd was :
“Alleen zij die van Isaäk afstammen,
zullen gelden als uw nageslacht.”
Want hij was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken ;
en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen
zijn zoon ook teruggekregen.

TUSSENZANG                                                       Lc. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe;
zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten :

Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen.

De eed van onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen ;
om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen ;
in vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn Aanschijn.

ALLELUIA                                                                  Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Mc. 4, 35-41
Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Op zekere dag, tegen het vallen van de avond,
sprak Jezus tot zijn leerlingen :
“Laten we oversteken.”
Zij stuurden het volk weg
en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat ;
andere boten begeleidden Hem.
Er stak een hevige storm op
en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep.
Intussen lag Jezus aan de achtersteven op het kussen te slapen.
Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem :
“meester, raakt het U niet dat wij vergaan ?”
Hij stond op,
richtte zich met een dwingend woord tot de wind
en sprak tot het water :
“Zwijg stil !”
De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.
Hij sprak tot hen :
“Waarom zijt ge zo bang ?
“Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit ?”
Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar :
“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen ?”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

69. Terwijl wij op een verantwoordelijke wijze de dingen mogen gebruiken, zijn wij geroepen te erkennen dat de andere levende wezens een eigen waarde ten overstaan van God hebben en “alleen al door hun bestaan de Heer zegenen en prijzen”, omdat de Heer zijn vreugde vindt in zijn werken (vgl. Ps. 31). Juist op grond van zijn unieke waardigheid en omdat hij met verstand begiftigd is, is de mens geroepen de schepping met haar innerlijke wetten te eerbiedigen, daar “de Heer door wijsheid de aarde heeft gegrondvest” (Spr. 3, 19). Vandaag zegt de Kerk niet dat de andere schepselen geheel aan het welzijn van de mens zijn onderworpen, als hadden zij geen waarde op zich en wij er naar believen erover konden beschikken. Zo hebben de bisschoppen van Duitsland uitgelegd dat met betrekking tot de andere schepselen “men zou kunnen spreken van de prioriteit van het zijn ten opzichte van het ” nuttig zijn”. De Catechismus stelt op een zeer directe en indringende wijze ter discussie wat een verkeerd antropocentrisme zou zijn: “Ieder schepsel heeft zijn eigen goedheid en volmaaktheid (…). De verschillende schepselen, volgens hun eigen wezen gewild, weerspiegelen op hun eigen wijze de oneindige wijsheid en goedheid van God. Daarom moet de mens de eigen goedheid van elk schepsel respecteren om een ongeordend gebruik van de dingen te vermijden”.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Saturday – H. Mutien-Marie Wiaux, klg.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

After the parables, Mark offers us a series of miracle stories. They are not set before a large crowd, but only for the disciples. They must learn, grow in faith and trust. The question Jesus asks them – “What are you afraid of? – we too have to give an answer. At the difficult moments of our faith, when Jesus asks us to keep choosing him, we want to pray, ‘Lord, if you will, get into my boat. Let us go forward together’.

FIRST READING   Heb. 11, 1-2.8-19

Abraham looked forward to a city
of which God is the designer and builder.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

What is faith?
Faith is a firm ground of what we hope for,
it convinces us of the reality of things unseen.

For their faith the ancients were mentioned with honor.
By faith
Abraham responded to the call of God,
and he set out for a land
that was destined for him and his heirs ;
he departed without knowing whither.
By faith
he stayed as a stranger
In the land that was promised to him ;
He lived there in tents,
like Isaac and Jacob, who inherited the same promise ;
for he looked forward to the city with foundations,
of which God is the designer and builder.
By faith, Sarah also,
although her time was long past
received the power of fertility,
for she knew that He who had made the promise
would keep His word.
Therefore, to one man,
and still in his old age
produced an offspring,
as numerous as the stars in the sky,
countless as the grains of sand on the beach of the sea.
In faith they all died
without having received what was promised them.
They have seen and greeted salvation only from afar.
They have called themselves
aliens and passers-by on earth.
Those who speak in this way clearly indicate
that they are looking for a homeland.
Had they been homesick for the land of their origin
they could easily have returned,
but their desire was for a better homeland,
the heavenly.
Therefore God is not ashamed to be called their God,
for He built them a city.
By faith Abraham,
when he was put to the test
Isaac to the sacrifice.
He who had received the promise
was about to sacrifice his only son,
of whom he had been told :
“Only those who are descended from Isaac ,
shall be counted as your descendants.”
For he was convinced
that God even has the power to raise the dead to life ;
and out of death he has, so to speak
recovered his son also.

INTERLUDIUM    Lk. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Praised be the Lord, the God of Israel,
for looking after his people and for setting them free.

A Savior he has begotten for us
In the generation of David, his faithful;
as he had declared from of old
by the mouth of his holy prophets :

Deliverance from the power of our enemies
And from the hand of all who hate us.
Thus will He have mercy on our fathers,
keep his holy covenant.

The oath of our father Abraham sworn
to grant us once ;
To be delivered from the clutches of enemies
To serve him without fear ;
in piety and righteousness
all our days before his Face.

ALLELUIA Mt 11, 25

Alleluia.
I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because Thou hast revealed these things to children.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 4, 35-41
Who is He anyway, that even wind and water obey Him ?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

On a certain day, at dusk,
Jesus spoke to his disciples :
“Let us cross over.”
They sent the people away
and took Him as He sat there in the boat ;
Other boats accompanied Him.
A violent storm arose
and the waves were beating over the boat so that it was already filling up.
Meanwhile, Jesus was asleep on the cushion at the stern.
They woke Him up and said to Him :
“Master, does it not concern You that we are perishing?”
He got up,
turned to the wind with a compelling word
and spoke to the water:
“Be silent!”
The wind died down and it became perfectly still.
He spoke to them :
“Why are you so afraid?
“How is it possible that you do not yet have faith?”
A great fear came over them and they asked each other:
“Who is He that even wind and water obey Him?”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

69. While we may use things responsibly, we are called to recognize that the other living beings have their own value before God and “by their very existence bless and praise the Lord,” because the Lord finds his joy in his works (cf. Ps. 31). Precisely because of his unique dignity and because he is endowed with reason, man is called to respect creation with its inner laws, since “through wisdom the Lord has founded the earth” (Prov. 3:19). Today the Church does not say that the other creatures are entirely subject to the good of man, as if they had no value in themselves and we could dispose of them at will. Thus, the bishops of Germany have explained that with regard to the other creatures, “one could speak of the priority of being over being ” useful. The Catechism questions in a very direct and penetrating way what would be a wrong anthropocentrism: “Every creature has its own goodness and perfection (…). The various creatures, willed according to their own being, reflect in their own way the infinite wisdom and goodness of God. Therefore, man must respect the inherent goodness of each creature in order to avoid a disordered use of things.”

To be continued     For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: