Maandag in de vierde week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Geloof wordt in de Hebreeënbrief in één adem genoemd met beproeving, en volharding in de beproeving. Diegenen die ons daarin al zijn voorgegaan waren gewone mensen van vlees en bloed, die van Godswege krachten kregen die het menselijke ver te boven gingen. Er wordt ons niet gevraagd hun daden en leven te kopiëren: God heeft ons talenten en gaven geschonken die ons helpen om in ons leven, in de omstandigheden waarmee wij geconfronteerd worden, te volharden in ons geloof. En wanneer die omstandigheden erg zwaar om te dragen worden, wanneer onze wensen en dromen door ongeluk, kwaad of ziekte in elkaar storten, dan zal de Heer ons bijstaan en ons de kracht schenken om te volharden in de beproeving. Hij verhoort allen die Hem aanroepen.

EERSTE LEZING                       Hebr.  11, 32-40

Door het geloof
hebben onze voorvaderen koninkrijken omvergeworpen.
God heeft met ons iets beters voor.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Wat zal ik nog meer zeggen ?
De tijd ontbreekt me om te verhalen van Gideon,
Barak, Simson en Jefta, van David en Samuël en de profeten.
Door het geloof hebben zij koninkrijken omvergeworpen,
gerechtigheid uitgeoefend,
de vervulling van beloften afgedwongen.
Zij hebben leeuwen de muil gesloten,
de gloed van vuur gedoofd,
ze ontsnapten aan het scherp van het zwaard.
Hun zwakheid werd kracht,
ze werden machtig in de oorlog,
en dreven vijandelijke legers op de vlucht.
Vrouwen kregen hun doden terug door opstanding uit de dood.
Anderen werden ten dode gefolterd
en wezen hun vrijlating af
om een betere opstanding te verwerven.
Weer anderen hadden spot en slagen te verduren
en boeien en opsluiting.
Zij werden gestenigd,
doormidden gezaagd,
terechtgesteld met het zwaard.
Zij zwierven rond in schapenvachten en geitevellen,
ten prooi aan ontbering, vervolging, mishandeling.
Zij waren te goed voor deze wereld.
Ze vluchtten in woestijnen en op de bergen,
ze verborgen zich in spelonken en holen in de grond.
Ook zij hebben zich allen
een naam verworven door hun geloof.
Toch heeft geen van hen de belofte in vervulling zien gaan.
God had met ons iets beters voor en wilde niet
dat zij hun voleinding zouden bereiken zonder ons.

TUSSENZANG                                                    Ps. 31(30), 20, 21, 22, 23, 24

Schept moed en weest onverschrokken
gij allen die hoopt op de Heer.

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen.
Gij schenkt ze aan ieder die tot U  komt,
voor alle mensen waarneembaar.

De glans van uw Aanschijn beschermt hem altijd
als mensen zich tegen hem keren.
Gij neemt hem op in uw tent,
beschut tegen kwade tongen.

Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid
heeft mij beschermd als een vestingstad.
Verslagen en moedeloos heb ik gezegd :
Gij hebt mij geheel uit het oog verloren.

Maar neen, Gij hebt mijn smeken gehoord,
mijn stem die luid tot U riep.

Bemint dan de Heer, al zijn vromen,
de Heer behoedt al wie trouw blijft aan Hem.
Maar wie zich in hoogmoed tegen Hem keert
betaalt Hij met woeker terug.

ALLELUIA                                                            cf. Lc. 8, 15

Alleluia;
Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                     Mc. 5, 1-20
Onreine geest, ga weg uit die man.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen
aan de overkant van het meer
in het land van Gerasenen.
Nauwelijks was Hij uit de boot gestapt,
of daar liep Hem uit de grotspelonken een man tegemoet
die in de macht was van een onreine geest.
Hij huisde in de graven en niemand was meer in staat
hem zelfs met een ketting te boeien,
want al meermalen was hij
in voet- en handboeien geketend geweest,
maar de handboeien had hij uit elkaar getrokken
en de voetboeien verbrijzeld.
Niemand was dus bij machte hem te overweldigen.
Dag en nacht was hij onafgebroken
in de grafspelonken en in de bergen aan het schreeuwen
en beukte zichzelf met stenen.
Toen hij in de verte Jezus zag
snelde hij op Hem toe en viel Hem te voet.
Luid schreeuwend riep hij :
“Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus,
Zoon van God, de Allerhoogste ?
“Ik bezweer U bij God, kwel mij niet !”
Want Jezus had hem gezegd :
“Onreine geest, ga weg uit die man.”
Daarop vroeg Jezus hem :
“Wat is uw naam ?”
Hij antwoordde :
“Mijn naam is Legioen
want wij zijn met velen.”
En hij smeekte Jezus met aandrang
dat Hij hen niet uit de streek zou wegjagen.

Nu was men daar tegen de berghelling
een grote kudde zwijnen aan het hoeden.
Zij smeekten Hem :
“Stuur ons in die zwijnen en laat ons daarin gaan.”
Hij stond het hun toe.
De onreine geesten gingen uit de bezetene,
voeren in de zwijnen
en de troep stortte zich van de steile oever in het meer,
ongeveer tweeduizend,
en ze verdronken.
De zwijnenhoeders namen de vlucht
en vertelden het in de stad en op het land.
Daarop kwamen de mensen kijken
wat er gebeurd was.
Zij kwamen naar Jezus toe en zagen de bezetene zitten,
gekleed en goed bij zijn verstand,
dezelfde die in de macht van Legioen geweest was ;
en ze werden door vrees bevangen.
Die het gezien hadden
verhaalden hun hoe het gegaan was met de bezetene,
en vertelden ook over de zwijnen.
Daarop begonnen ze bij Hem aan te dringen
hun streek te verlaten.
Maar toen Jezus in de boot stapte
verzocht de man die bezeten geweest was
bij Hem te mogen blijven.
Jezus stond dit echter niet toe,
maar zei hem :
“Ga naar huis,
naar de uwen
en vertel hun alles wat de Heer aan u gedaan heeft
en hoe Hij u barmhartigheid heeft bewezen.”
De man ging heen en begon in Dekapolis alles te verkondigen
wat Jezus aan hem gedaan had.
En allen stonden verbaasd.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

71. Ook al “was de boosheid van de mensen toegenomen” (Gen. 6, 5) en “kreeg” God “spijt dat Hij de mens op aarde had gemaakt” (vgl. Gen. 6, 6), toch heeft God door Noach, die nog zuiver en rechtschapen bleef, besloten een weg tot redding te openen. Zo heeft Hij de mensheid de mogelijkheid van een nieuw begin gegeven. Een goede mens is nodig, wil er hoop zijn! De bijbelse traditie stelt duidelijk vast dat dit eerherstel de herontdekking van en het respect voor het ritme dat door de hand van de Schepper in de natuur is gelegd, met zich meebrengt. Dat toont bij voorbeeld het sabbat-gebod. De zevende dag rustte God uit van al zijn werken. God gaf Israël de opdracht dat iedere zevende dag moest worden gevierd als een dag van rust, een sabbat ( vgl. Gen. 2, 2-3; Ex. 16, 23; 20, 10). Anderzijds werd ook ieder zevende jaar een sabbatjaar voor Israël en zijn land vastgesteld (vgl. Lev. 25, 1-4), waarin men het land volkomen rust gunde, niet zaaide en alleen het noodzakelijke oogstte om te overleven en gastvrijheid te bieden (vgl. Lev. 25, 4-6). Ten slotte vierde men na verloop van zeven sabbatjaren, dat wil zeggen negen en veertig jaar, het jubeljaar, het jaar van de universele vergeving en het jaar dat “iedereen wordt hersteld in zijn vroegere bezit en terugkeert naar zijn familie” (Lev. 25, 10). De ontwikkeling van deze wetgeving heeft getracht het evenwicht en de gelijkheid in de relaties van de mens met de ander en het land waar hij leefde en werkte, te waarborgen. Maar tegelijkertijd was er een erkenning van het feit dat een gave van het land met zijn vruchten het hele volk toebehoort. Zij die het gebied bebouwden en bewaakten, moesten de vruchten ervan delen, in het bijzonder met de armen, de weduwe, de wezen en de vreemdelingen. “Als gij uw oogst van het land haalt, moog gij uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen niet bijeenrapen. Gij moogt in uw wijngaard geen nalezing houden en de afgevallen druiven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd voor de arme en de vreemdeling” (Lev. 19, 9-10).

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

 

Monday in the fourth week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Faith is mentioned in the letter to the Hebrews in the same breath as tribulation, and perseverance in tribulation. Those who have gone before us were ordinary people of flesh and blood, who received powers from God that went far beyond what was human. We are not asked to copy their actions and lives: God has given us talents and gifts that help us to persevere in our faith in our lives, in the circumstances we face. And when those circumstances become very hard to bear, when our desires and dreams collapse because of misfortune, evil or sickness, the Lord will stand by us and give us the strength to persevere in the trial. He hears all who call upon Him.

FIRST READING  Heb. 11, 32-40

By faith
our forefathers overthrew kingdoms.
God has something better in mind for us.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

What more can I say?
I lack the time to tell stories of Gideon,
Barak, Samson and Jephthah, of David and Samuel and the prophets.
By faith they overthrew kingdoms,
exercised justice,
enforced the fulfillment of promises.
They have shut lions’ mouths,
extinguished the glow of fire,
they escaped the sharp of the sword.
Their weakness became strength,
they became mighty in war,
and drove the enemy armies to flight.
Women regained their dead through resurrection from the dead.
Others were tortured to death
and rejected their release
to gain a better resurrection.
Still others endured mockery and beatings
and shackles and confinement.
They were stoned,
sawn in half,
executed with the sword.
They wandered about in sheepskins and goatskins,
prey to deprivation, persecution, abuse.
They were too good for this world.
They fled in deserts and on mountains,
they hid in caves and holes in the ground.
They too have all
acquired a name by their faith.
Yet none of them saw the promise fulfilled.
God had something better in mind for us and did not want
that they would reach their consummation without us.

INTERLUDIUM Ps. 31(30), 20, 21, 22, 23, 24

Take courage and be fearless
All of you who hope in the Lord.

How great are your benefits, Lord,
which thou hast destined for those who fear thee.
Thou givest them to every one that cometh to Thee,
perceptible to all men.

The radiance of thy Face protecteth him always
When men turn against him.
Thou takest him in thy tent,
sheltered from evil tongues.

Blessed be the Lord, for his wondrous goodness
Has protected me like a fortified city.
Defeated and despondent I have said :
Thou hast completely lost sight of me.

But no, Thou hast heard my pleading,
my voice crying out to Thee.

Then love the Lord, all his pious ones,
the Lord preserve all those who remain faithful to Him.
But whoso turneth against him in pride
He repays with usury.

ALLELUIA cf. Lk. 8, 15

Alleluia
Blessed are those who keep the word of God which they have heard
in a good and noble heart
and bring forth fruit by their constancy.
Alleluia

GOSPEL  Mk. 5, 1-20
Unclean spirit, get out of that man.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

In those days Jesus and his disciples came
to the other side of the lake
in the land of Gerasenes.
Hardly had He stepped out of the boat,
when out of the caverns there stepped a man who was in the power of an evil spirit.
He dwelt in the tombs and no one was able to
to bind him even with a chain,
for he had been repeatedly
been shackled in foot and handcuffs,
but the handcuffs he had pulled apart
and the footcuffs shattered.
So no one was in a position to overwhelm him.
Day and night he was continuously
in the tombs and in the mountains screaming
and pounding himself with stones.
When he saw Jesus in the distance
he rushed at him and fell on his foot.
Screaming loudly he cried out :
“What have You to do with me, Jesus,
Son of God, the Most High?
“I beseech thee by God, torment me not!”
For Jesus had said to him :
“Unclean spirit, depart from that man.”
Thereupon Jesus asked him :
“What is thy name ?”
He answered :
“My name is Legion
for we are many.”
And he pleaded with Jesus urgently
That He would not drive them out of the region.

Now there they were on the mountainside
was herding a large herd of boars.
They pleaded with Him :
“Send us into those swine and let us go in them.”
He allowed them to do so.
The unclean spirits went out of the possessed one,
entered into the pigs
and the troop plunged from the steep bank into the lake,
about two thousand,
and they drowned.
The boar herders took flight
and told in the city and in the country.
Thereupon the people came to see
what had happened.
They came to Jesus and saw the possessed man sitting down,
clothed and in his right mind,
the same one who had been in the power of Legion ;
and they were seized with fear.
Those who had seen it
Told them how it had gone with the possessed man,
and told them also of the pigs.
Then they began to urge Him
To leave their region.
But when Jesus got into the boat
asked the man who had been possessed
asked to stay with Him.
Jesus, however, did not allow this,
but told him :
“Go home ,
to your own
and tell them all that the Lord has done to you
and how He has shown you mercy.”
The man went and began to proclaim in Dekapolis all
what Jesus had done to him.
And all stood amazed.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

71. Even though “the anger of men had increased” (Gen. 6:5) and God “became sorry” that He had made man on earth (cf. Gen. 6:6), God decided to open a way of salvation through Noah, who still remained pure and righteous. Thus He has given humanity the possibility of a new beginning. A good man is needed if there is to be hope! Biblical tradition clearly establishes that this restoration of honor entails the rediscovery of and respect for the rhythm laid down in nature by the hand of the Creator. The Sabbath commandment, for example, demonstrates this. On the seventh day God rested from all His works. God instructed Israel that every seventh day was to be celebrated as a day of rest, a Sabbath ( cf. Gen. 2:2-3; Ex. 16:23; 20:10). On the other hand, a Sabbath year was also established every seventh year for Israel and its land (cf. Lev. 25, 1-4), during which they allowed the land complete rest, did not sow, and harvested only what was necessary for survival and hospitality (cf. Lev. 25, 4-6). Finally, after the passage of seven Sabbath years, that is, forty-nine years, they celebrated the year of jubilee, the year of universal forgiveness and the year that “everyone is restored to his former possession and returns to his family” (Lev. 25:10). The development of this legislation sought to ensure balance and equality in man’s relationships with others and the land in which he lived and worked. But at the same time there was a recognition that a gift of the land with its fruits belonged to the whole people. Those who cultivated and guarded the land were to share its fruits, especially with the poor, the widow, the orphans and the strangers. “When thou takest thy harvest from the land, thou shalt not mow thy field to the brim, nor gather up that which is left. Thou shalt not make an aftertaste in thy vineyard, nor gather up the fallen grapes. All this is for the poor and the stranger” (Lev. 19, 9-10).

To be continued    For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: