http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Blasius, b. en mrt. – H. Ansgarius, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Ook de Apocalyps heeft dit woord dat uit het boek der Spreuken komt: ‘de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft’ (3,12). Met zulke uitdrukking moet men zeer voorzichtig zijn. Lijden kan louteren: lijden kan bitter maken en wanhopig. Lijden mag nooit op zichzelf gezocht worden (dolorisme). Zeg nooit zulke woorden aan een zieke of zwaar beproefde mens: ‘Ons Heer moet u wel zeer graag zien’. In feite is gans het evangelie een schreeuw om het lijden van de medemens te verlichten en zoveel mogelijk te weren.

EERSTE LEZING                                                       Hebr. 12, 4-7.11-15

De Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.
Ge zijt het schriftwoord vergeten
dat u als kinderen aanspreekt en vermaant :
“Kind, minacht de tucht van de Heer niet,
laat u door zijn straf niet ontmoedigen.
“Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft,
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.”
Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden ;
God behandelt u als kinderen.
Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader gestraft.
Tucht is nooit prettig,
op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap ;
maar op lange termijn
levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen
de heilzame vrucht op van een heilig leven.

Daarom, heft op de slappe handen,
strekt de wankele knieën,
laat uw voeten rechte wegen gaan ;
het kreupele lid mag niet ontwricht worden maar moet genezen.
Streeft naar vrede met alle mensen
en naar een heilig leven,
want zonder dat zal niemand de Heer zien.
Past op dat niemand van u de genade van God verspeelt.
Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen
dat uw hele gemeente vergiftigt.

TUSSENZANG                               Ps. 103(102), 1-2, 13-14, 17-18a

Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt er aan dat wij slechts stof zijn.

Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
voor allen die trouw zijn verbond onderhandelen.

ALLELUIA                                                      Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                            Mc. 6, 1-6

Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
begaf Jezus zich naar zijn vaderstad
en zijn leerlingen gingen met Hem mee.
Toen het sabbat was begon Hij te onderrichten in de synagoge.
De talrijke toehoorders vroegen verbaasd :
“Waar heeft Hij dat vandaan ?
“En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is ?
“En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten?
“Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria
en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon ?
En zij namen er aanstoot aan.
Maar Jezus sprak tot hen:
“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad,
bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.”
Hij kon daar geen enkel wonder doen,
behalve dat Hij een klein aantal zieken genas
die Hij de handen oplegde.
Hij stond verwonderd over hun ongeloof.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

73. De geschriften van de profeten nodigen ertoe uit om op moeilijke ogenblikken kracht te hervinden door naar de machtige God te kijken die het heelal heeft geschapen. De oneindige macht van God leidt er niet toe dat wij zijn vaderlijke tederheid moeten ontberen, omdat zich in Hem genegenheid en kracht verenigen. In werkelijkheid houdt iedere gezonde spiritualiteit tegelijkertijd in dat men de goddelijke liefde ontvangt en met vertrouwen de Heer aanbidt om zijn oneindige macht. In de bijbel is de God die bevrijdt en redt, dezelfde als de God die het heelal heeft geschapen, en deze twee wijzen van goddelijk handelen zijn nauw en onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Ach, God mijn Heer! Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt in uw grote macht, met opgestoken arm. Niets is onmogelijk voor U […] Gij hebt uw volk, Israël uit Egypte gevoerd met tekenen en wonderen” (Jer. 32, 17. 21). “De Heer is een God van eeuwigheid, Hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen. Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft aan de vermoeide weer sterkte, aan de onvermogende een overvloed van kracht” (Jes. 40, 28b-29).

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

 

Wednesday – St. Blasius, b. and Mar. – St. Ansgarius, b.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

The Apocalypse also has this word which comes from the book of Proverbs: “the Lord disciplines those whom he loves” (3:12). One must be very careful with such expression. Suffering can purify: suffering can make one bitter and despairing. Suffering should never be sought in itself (dolorism). Never say such words to a sick or severely afflicted person: ‘Our Lord must love you very much’. In fact, the entire Gospel is a cry to alleviate the suffering of one’s fellow man and to keep it out as much as possible.

FIRST READING   Hebr 12:4-7.11-15

The Lord disciplines those whom He loves.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Your struggle against sin has not yet cost you your blood.
You have forgotten the scripture
which addresses you as children and exhorts you:
“Child, do not despise the Lord’s discipline,
Do not be discouraged by his punishment.
“For the Lord disciplines those whom He loves,
He punishes every one whom He acknowledges as His child.”
Suffering serves to improve and educate you ;
God treats you like children.
Every child is punished by his father at some point.
Discipline is never pleasant,
in the moment there is more sorrow than joy;
but in the long run
it produces for those who have been formed by it
the beneficial fruit of a holy life.

Therefore, lift up the feeble hands,
stretch forth the unsteady knees,
let your feet go straight ways ;
the lame member must not be dislocated but must be healed.
Strive for peace with all men
and to a holy life,
for without it no one will see the Lord.
Be careful that none of you forfeit the grace of God.
Let no bitter, noxious weeds spring up
That poison your whole congregation.

BETWEEN SINGS Ps. 103(102), 1-2, 13-14, 17-18a

God’s mercy endures forever and ever,
righteous is He for generation after generation.

Glorify, my soul, the Lord,
His holy Name from the depths of your being!
Glorify, my soul, the Lord,
forget not his benefits.

As much as a father loves his children,
the Lord loves his servants.
Surely He knows from what He made man,
He remembers that we are but dust.

But God’s mercy endures forever and ever,
He is just for generation after generation,
for all those who faithfully negotiate his covenant.

ALLELUIA John 8, 12

Alleluia.
I am the light of the world, says the Lord ;
He that followeth me shall have the light of life.
Alleluia.

GOSPEL  Mk. 6, 1-6

A prophet is honored everywhere except in his own city.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus went to his hometown
and His disciples went with Him.
When it was the Sabbath, He began to teach in the synagogue.
The numerous hearers asked in amazement :
“Where did He get that from?
“And what kind of wisdom is this that has been given to Him?
“And what are these miracles that His hands perform?
“Is this not the carpenter, the son of Mary
and the brother of James and Joseph and Judas and Simon ?
And they took offence at it.
But Jesus spoke to them:
“A prophet is honored everywhere
except in his own city,
among his kindred, and in his own circle.”
He could not perform a single miracle there ,
except healed a small number of sick people
Whom He laid His hands on.
He stood amazed at their unbelief.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On caring for the common home 

73. The writings of the prophets invite us to find renewed strength in times of trial by contemplating the all-powerful God who created the universe. Yet God’s infinite power does not lead us to flee his fatherly tenderness, because in him affection and strength are joined. Indeed, all sound spirituality entails both welcoming divine love and adoration, confident in the Lord because of his infinite power. In the Bible, the God who liberates and saves is the same God who created the universe, and these two divine ways of acting are intimately and inseparably connected: “Ah Lord God! It is you who made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm! Nothing is too hard for you… You brought your people Israel out of the land of Egypt with signs and wonders” (Jer 32:17, 21). “The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and strengthens the powerless” (Is 40:28b-29).

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: