http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de vierde week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Hier wordt een duidelijke tegenstelling gemaakt tussen Oud en Nieuw Verbond. Het is heel belangrijk de lezing met de antwoordpsalm te verbinden. Tegenover de Sinaï, de ruwe berg, staat de lieflijke Sion, symbool van het beloofde land. Tegenover de angst staat het vertrouwen dat aanwezig is binnen de vesting. Tegenover de woestijn staat de levende stad van God. Vooral, tegenover Mozes staat de nieuwe Mozes, Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.

EERSTE LEZING                                         Hebr. 12, 18-19.21-24

Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende god.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Bedenkt waar gij staat :
gij zijt niet genaderd tot een tastbare berg en een laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak,
en die haar hoorden
smeekten dat zij niet langer tot hen zou spreken.
En wat ze zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes uitriep :
“Ik sidder van angst.”

Neen,
gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God,
het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen,
de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
gij zijt genaderd tot God, de rechter van allen,
en tot de geesten der rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond,
wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed ven Abel.

TUSSENZANG                                       Ps. 48(47), 2-3a, 3b-4, 9, 10-11

Wij vieren uw goedertierenheid, God,
hier binnen uw tempelmuren.

Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen
in onze Godsstad Jeruzalem.
Zijn heilige berg rijst daar schitterend op,
een vreugde voor ieder op aarde.

Voor ons is de Sion de Godenberg,
de stad van de grote Koning.
God zelf, die binnen haar burchten verblijft,
Hij toont zich een veilige vesting.

Al wat wij gehoord hebben zien we nu zelf
in onze Godsstad Jeruzalem.
De stad van de Heer der hemelse legers,
God houdt haar voor eeuwig in stand.

Wij vieren uw goedertierenheid, God,
hier binnen uw tempelmuren.
Zover als uw Naam reikt, reikt ook uw roem
tot aan de grenzen der aarde.
Weldadig is alles wat komt uit uw hand.

ALLELUIA                                                           Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem , zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij,
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mc. 6, 7-13

Jezus begon de twaalf twee aan twee uit te zenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgen
Marcus

In die tijd
riep Jezus de twaalf bij zich
en begon hen twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun macht over de onreine geesten
en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok :
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
“Wel moogt ge sandalen dragen,
maar trekt geen dubbele kleding aan.”
Hij zei verder :
“Als ge ergens een huis binnengaat,
blijft daar tot ge weer afreist.
“En is er een plaats waar men u niet ontvangt
en niet naar u luistert,
gaat daar dan weg
en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.”
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit,
zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

74. De ervaring van de ballingschap in Babylon bracht een geestelijke crisis teweeg die tot een verdieping van het geloof in God heeft geleid. Zo werd het volk aangespoord te midden van zijn ongelukkige situatie de hoop te hervinden. Eeuwen later, op een ander moment van beproeving en vervolging, toen het Romeinse Rijk een absolute heerschappij trachtte op te leggen, vonden de gelovigen wederom troost en hoop door hun vertrouwen in de almachtige God te vergroten, en zij zongen: ” Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer, God Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen” (Apok. 15, 3). Als God het heelal uit het niets heeft kunnen scheppen, kan Hij ook in deze wereld ingrijpen en iedere vorm van kwaad overwinnen. Ongerechtigheid is dus niet onoverwinnelijk.

75. Wij kunnen geen spiritualiteit ondersteunen die God de Almachtige en de Schepper vergeet. Op deze wijze zouden wij uiteindelijk andere machten van de wereld aanbidden of ons in de plaats stellen van de Heer, zodat wij zelfs de pretentie hebben de door Hem geschapen werkelijkheid onder de voet te lopen zonder grenzen te kennen. De beste manier om de mens zijn plaats te wijzen en een einde te maken aan zijn pretentie een absolute heerser over de aarde te zijn, is weer de figuur van een Vader voor te houden als Schepper en enige heerser over de wereld, omdat de mens er anders er naar zal neigen eigen wetten en eigen belangen aan de werkelijkheid op te leggen.

 

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

 

Thursday in the fourth week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

A clear contrast is made here between Old and New Covenant. It is very important to connect the reading with the response psalm. Opposite Sinai, the rough mountain, stands the lovely Zion, symbol of the promised land. Opposite the fear stands the trust that is present within the fortress. Opposite the desert stands the living city of God. Above all, opposite Moses stands the new Moses, Jesus, the mediator of a new covenant.

FIRST READING   Heb. 12, 18-19,21-24

You have come to Mount Zion and the city of the living God.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

consider where you stand:
you are not approached unto a tangible mountain and a blazing fire,
with darkness and thunderclouds and stormy winds,
where the trumpet sounded and the voice spoke the words,
and those who heard her
begged that she would no longer speak to them.
And what they saw was so terrible that Moses exclaimed :
“I tremble with fear.”

Nay,
thou hast come to Mount Zion and to the city of the living God,
the heavenly Jerusalem and the thousands of angels,
the festive and solemn assembly of the firstborn
who are enrolled in heaven,
you have come to God, the judge of all,
and to the spirits of the righteous
who have reached the consummation,
to Jesus, the mediator of a new covenant,
whose shed blood proclaims something better than the blood of Abel.

 SONGS    Ps. 48(47), 2-3a, 3b-4, 9, 10-11

We celebrate your goodness, God,
here within your temple walls.

Great is the Lord, he is highly praised
In our city of God, Jerusalem.
His holy mountain rises there resplendent,
a joy to every one on earth.

For us, the Zion is the Mountain of the Gods,
the city of the great King.
God Himself, who resides within her fortresses,
He shows Himself a safe fortress.

All that we have heard we now see for ourselves
In our city of God, Jerusalem.
The city of the Lord of the heavenly armies,
God preserves her forever.

We celebrate your goodness, God,
here within your temple walls.
As far as your name reaches, so does your fame
To the ends of the earth.
Merciful is all that comes from your hand.

ALLELUIA John 10, 27

Alleluia.
My sheep listen to my voice , says the Lord ;
and I know them and they follow me,
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 6, 7-13

Jesus began to send out the twelve two by two.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus called the twelve together
and began to send them out two by two.
He gave them power over the unclean spirits
and forbade them
to take anything for the road other than just a stick :
no food, no travel bag, no copper money in their belt.
“However, you may wear sandals,
but do not put on double clothing.”
He went on to say :
“If you enter a house somewhere,
stay there until you leave.
“And if there is a place where they do not receive you
and does not listen to you,
go away from there
and shake off the dust from your feet as a testimony against them.”
They left to preach repentance.
They cast out many devils,
anointed many sick people with oil and healed them.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

74. The experience of exile in Babylon brought about a spiritual crisis that led to a deepening of faith in God. Thus, in the midst of their unhappy situation, the people were urged to regain hope. Centuries later, at another time of trial and persecution, when the Roman Empire sought to impose absolute rule, the faithful once again found comfort and hope by increasing their trust in Almighty God, and they sang, ” Great and wonderful are your deeds, Lord, God All-Master. Righteous and true are your ways” (Apok. 15:3). If God was able to create the universe out of nothing, He can also intervene in this world and overcome every form of evil. Injustice, therefore, is not invincible.

75. We cannot support a spirituality that forgets God the Almighty and the Creator. In this way, we would end up worshipping other powers of the world or putting ourselves in the place of the Lord, so that we would even pretend to trample underfoot the reality created by Him without knowing limits. The best way to show man his place and put an end to his pretension to be an absolute ruler over the earth is to present again the figure of a Father as Creator and sole ruler over the world, because otherwise man will tend to impose his own laws and his own interests on reality.

 

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: