Vrijdag – H. Agatha, mgd. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

We krijgen losstaande aansporingen voor een christelijk leven in gemeenschap. Weer speelt het O.T. een grote rol. Denk aan de allusie op Abraham en zijn bezoekers. Denk aan de allusie op psalm 118,6. Terecht krijgen we als antwoord een analoge psalm 27 die hetzelfde uitdrukt: De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zou ik vrezen. De Heer is de schuts van mijn leven.  Voor wie zou ik bang zijn?

EERSTE LEZING                                                 Hebr. 13, 1-8

Jezus Christus is dezelfde gisteren,
vandaag en tot in eeuwigheid.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

De broederlijke liefde
hoort bij de dingen die altijd moeten blijven.
En vergeet de gastvrijheid niet ;
daardoor hebben sommigen
zonder het te weten engelen onthaald.
Denkt aan hen die gevangen zijn
al waart ge met hen in de gevangenis,
en aan hen die mishandeld worden,
want ook gij hebt een lichaam.
Het huwelijk is iets kostbaars;
laten we het allen in ere houden en de trouw respecteren.
Gods oordeel zal komen over ontuchtigen en echtbrekers,
Leeft niet alleen voor geld,
wees tevreden met wat ge hebt.
God zelf heeft gezegd :
“Ik laat u niet alleen,
ik zal u nooit in de steek laten.”
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen :
De Heer is mijn helper ik heb niets te vrezen.
Wat kan een mens mij aandoen ?
Gedenkt uw leiders
die u het eerst het woord van God verkondigd hebben.
haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest;
neemt een voorbeeld aan hun geloof.
Jezus Christus is dezelfde
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

TUSSENZANG                                          PS. 27(26), 1, 3, 5, 8b-9abc

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;
De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Al staan boosdoeners in slagorde voor mij,
ik ben niet bevreesd,
al voeren zij oorlog met mij,
toch blijf ik vertrouwen.

In kwade dagen verleent de Heer mij beschutting,
Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf.

Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien,
wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.
Want Gij zijn mijn helper, verjaag mij dus niet.

ALLELUIA                                                         JoH. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer :
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mc. 6, 14-29

Herodes zei : Het is Johannes, die ik onthoofd heb,
die verrezen is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Toen Koning Herodes over Jezus hoorde,
want zijn naam was bekend geworden,
zei hij
“Johannes de Doper is verrezen uit de doden
en daarom werken die wonderkrachten in hem.”
Maar anderen zeiden :
“Het is Elia”,
en weer anderen :
“Hij is een profeet zoals de andere profeten.”
Maar toen Herodes dit alles hoorde zei hij :
“Neen het is Johannes, die ik onthoofd heb,
die verrezen is.”
Herodes had namelijk zelf Johannes laten grijpen
en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias,
de vrouw van zijn broer Filippus,
want hij had haar tot vrouw genomen.
Johannes had immers tot Herodes gezegd :
“Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben.”
Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden,
maar zij kreeg geen kans
want Herodes had ontzag voor Johannes.
Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was
en nam hem in bescherming.
Telkens wanneer hij hem gehoord had verkeerde hij in tweestrijd
maar toch luisterde hij graag naar hem.
Er kwam echter een gunstige dag,
toen Herodes bij zijn verjaardag
een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders,
zijn hoofdofficieren en de vooraanstaanden van Galilea.
De dochter van Herodias trad op met een dans
en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten.
De koning zei tot het meisje :
“Vraag me wat je wilt en ik zal het je geven.”
En hij bevestigde haar met een eed :
“Wat je me ook vraagt, ik zal het je geven
al is het de helft van mij koninkrijk.”
Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder :
“Wat zou ik vragen ?”
Deze antwoordde :
“Het hoofd van Johannes de Doper.”
Zij haastte zich naar binnen, naar de koning
en zei hem haar verlangen :
“Ik wil
dat u mij op staande voet
op een schotel
het hoofd van Johannes de Doper geeft.”
Dit deed de koning leed,
maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten
wilde hij haar niet afwijzen.
Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht
en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen.
De man ging en onthoofdde hem in de gevangenis.
Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje;
het meisje gaf het weer aan haar moeder.
Toen zijn leerlingen er van gehoord hadden
kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

III. Het mysterie van het heelal

76. Voor de joods-christelijke traditie is spreken over “schepping” meer dan spreken over natuur, omdat het te maken heeft met Gods plan van liefde, waarin ieder schepsel een waarde en een betekenis heeft. Natuur wordt vaak verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en beheert, maar schepping kan alleen worden begrepen als een geschenk dat voortkomt uit de geopende hand van de Vader van allen, als een werkelijkheid die wordt verlicht door de liefde die ons samenroept tot een universele gemeenschap.

Wordt vervolgd     Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________

Friday- H. Agatha, virg. and mrt.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

We are given detached exhortations for a Christian life in community. Again, the O.T. plays a major role. Consider the allusion to Abraham and his visitors. Consider the allusion to Psalm 118:6. Rightly in response we are given an analogous psalm 27 which expresses the same thing: The Lord is my light and my guide. Whom should I fear. The Lord is the shelter of my life.  Of whom would I be afraid?

FIRST READING   Heb 13, 1-8

Jesus Christ is the same yesterday,
today and forever.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

The brotherly love
belongs to the things that must always remain.
And don’t forget hospitality ;
through which some have
without knowing it, have welcomed angels.
Think of those who are imprisoned
Even if you are with them in prison,
and of those who are mistreated,
For you too have a body.
Marriage is a precious thing;
let us all honor it and respect its fidelity.
God’s judgment will come on fornicators and adulterers,
Don’t live for money alone,
be content with what you have.
God Himself has said :
“I will not leave you alone,
I will never forsake you.”
Therefore we can say with confidence :
The Lord is my helper I have nothing to fear.
What can a man do to me?
Remember your leaders
who first proclaimed to you the word of God.
Recall their lives and the outcome of their lives;
take example from their faith.
Jesus Christ is the same
yesterday, today and forever.

INTERLUDIUM   PS. 27(26), 1, 3, 5, 8b-9abc

The Lord is my light and my guide.

The Lord is my light and my guide,
whom should I fear;
The Lord is the shelter of my life,
Of whom shall I be afraid?

Though evildoers stand in battle order before me,
I shall not be afraid,
though they make war upon me,
yet I remain confident.

In evil days the Lord gives me shelter,
He hides me in His dwelling place.

Your face, Lord, I seek to see,
“Will not Your face be hidden from me,
cast me not off, thy servant, in thy wrath.
For Thou art my helper, therefore do not cast me away.

ALLELUIA   Joh. 14, 5

Alleluia.
I am the way, the truth and the life, says the Lord :
no one comes to the Father except through Me.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 6, 14-29

Herod said : It is John, whom I beheaded,
who has risen.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

When King Herod heard about Jesus,
for his name had become known,
he said
“John the Baptist has risen from the dead
and therefore those miracle powers work in him.”
But others said :
“It is Elijah ,
and still others :
“He is a prophet like the other prophets.”
But when Herod heard all this he said :
“Nay it is John, whom I have beheaded,
who has risen.”
For Herod himself had John seized
and put in chains in prison because of Herodias,
the wife of his brother Philip,
for he had taken her to be his wife.
After all, John had said to Herod :
“It is not lawful for you to have your brother’s wife.”
Herodias was bitten on him for this reason and wanted to kill him,
but she had no chance
For Herod was in awe of John.
He knew that he was a righteous and holy man
and took him into his protection.
Whenever he heard him, he was in two minds
but still he liked to listen to him.
An auspicious day came, however,
when Herod, on his birthday gave
a meal for his dignitaries,
his chief officers and the distinguished men of Galilee.
The daughter of Herodias performed a dance
and she pleased to Herod and his dinner companions.
The king said to the girl :
“Ask me what you want and I will give it to you.”
And he confirmed her with an oath :
“Whatever you ask me, I will give it to you
even if it is half of my kingdom.”
She went out and asked her mother :
“What should I ask for?”
This one replied :
“The head of John the Baptist.”
She rushed in to the king
and told him her desire :
“I want
that you put me
on a platter
the head of John the Baptist.”
This caused the king distress,
but in order to keep his oath and also because of his table mates
he would not turn her away.
So immediately the king sent a bodyguard
and ordered him to bring John’s head.
The man went and beheaded him in prison.
He brought the head on a platter and gave it to the girl;
the girl gave it again to her mother.
When his disciples had heard of it
they came and took his corpse and laid it in a tomb.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

III. The mystery of the universe

76. For the Judeo-Christian tradition, speaking of “creation” is more than speaking of nature, because it has to do with God’s plan of love, in which every creature has a value and a meaning. Nature is often understood as a system to be analyzed, understood and managed, but creation can only be understood as a gift that comes from the opened hand of the Father of all, as a reality illuminated by the love that calls us together into a universal community.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: