Zaterdag – H. Amandus, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

We lezen vandaag het einde van de Hebreeënbrief: “Moge de God van vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds.” De liturgie mist de kans niet om daarop te antwoorden met psalm 23: “De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.” En zeer toevallig valt ook in het evangelie het woord: “Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder”.

EERSTE LEZING                                    Hebr. 13, 15-17.20-21

Moge de God van de vrede,
die de grote herder der schapen heeft teruggebracht uit de dood,
u bevestigen in alle goeds.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen,
want dat zijn de offers die God behagen.
Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen ;
zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil,
want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.
Zorgt ervoor
dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen.
Als zij steeds moeten zuchten en klagen
zou dat voor u niet voordelig zijn.

moge de God van de vrede,
die onze Heer Jezus,
de grote herder der schapen,
door het bloed van een eeuwig verbond
heeft teruggebracht uit de dood,
u bevestigen in alle goeds.
En moge Hij in ons uitwerken wat Hem behaagt
door Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid toe tot in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

TUSSENZANG                                       Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

ALLELUIA                                                     Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mc. 6, 30-34

Zij waren als schapen zonder herder.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
voegden de apostelen zich bij Jezus
en brachten hem verslag uit
over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
Daarop sprak Hij tot hen :
“Komt nu eens zelf mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en rust daar wat uit.”
Want wegens de talrijke gaande en komende mensen
hadden zij zelfs geen tijd om te eten.
Zij vertrokken dus in een boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging ;
uit alle steden kwamen mensen te voet daarheen
en ze waren er nog eerder dan zij.
Toen Jezus aan land ging
zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij gevoelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder ;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 77. “Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt” (Ps. 33, 6). Zo worden wij erop gewezen dat de wereld voortkomt uit een besluit, niet uit chaos of toevalligheid en dit geeft haar nog meer luister. Er is een vrije keuze die tot uitdrukking komt in het scheppende woord. Het heelal is niet ontstaan als het resultaat van een willekeurige almacht, van krachtsvertoon of verlangen naar zelfbevestiging. De schepping behoort tot de orde van de liefde. Gods liefde is de fundamentele reden van heel de schepping: “Want alles wat bestaat hebt Gij lief en Gij verafschuwt niets van wat Gij gemaakt hebt; ja, als Gij iets gehaat hadt,  zoudt Gij het niet geschapen hebben” (Wijsh. 11, 24). Zo is ieder schepsel onderwerp van de tederheid van de Vader, die het een plaats in de wereld toewijst. Zelfs het vluchtige leven van het meest onbelangrijke wezen is onderwerp van zijn liefde en in die weinige seconden van zijn bestaan omgeeft Hij het met zijn genegenheid. De heilige Basilius de Grote zei dat de Schepper ook “goedheid zonder berekening” is en Dante Alighieri sprak van de ” liefde die de zon en de andere sterren beweegt”. Daarom stijgt men van de geschapen werken op “tot zijn liefdevolle barmhartigheid”.

Wordt vervolgd    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

Saturday- H. Amandus, b.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Today we read the end of the Letter to the Hebrews, “May the God of peace, who brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, through the blood of an everlasting covenant, confirm you in all good things.” The liturgy does not miss the opportunity to respond with Psalm 23: “The Lord is my shepherd, nothing do I lack.” And very coincidentally, the word also falls in the Gospel: “He felt compassion for them, for they were like sheep without a shepherd.”

FIRST READING  Heb. 13, 15-17,20-21

May the God of peace,
who brought back the great shepherd of the sheep from the dead,
confirm you in all good things.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Through Jesus we want to offer God a continual sacrifice of praise,
the praise of lips that praise His name.
Also, never forget to do good and help one another,
for these are the sacrifices that please God.
Obey your leaders and conform to them ;
They are working day and night for your salvation,
for they are aware of their responsibility.
See to it
that they can fulfill their task with satisfaction.
If they were to sigh and complain all the time
it would not be advantageous for you.

May the God of peace,
who is our Lord Jesus,
the great shepherd of the sheep,
through the blood of an everlasting covenant
has brought back from the dead,
confirm you in all good things.
And may He work out in us what pleases Him
through Jesus Christ.
To Him be the glory to the ages of ages!
Amen.

INTERLUDIUM   Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

The Lord is my shepherd, nothing do I lack.

The Lord is my shepherd, nothing do I lack ;
He makes me to graze in green fields.
He brings me to water where I can rest,
He gives me fresh courage.

He leadeth me in the paths of righteousness
For His Name’s sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil where thou art leading me.
Thy rod and thy shepherd’s staff
Give me courage and confidence.

Thou dost invite me to thy table
To the annoyance of my adversaries.
With oil Thou anointest my head,
my cup is overflowing.

Prosperity and blessing never leave me
Every day of my life.
The house of the Lord shall be my dwelling
for all times to come.

ALLELUIA John 14, 23

Alleluia.
If anyone loves Me ,
he will keep my word ;
my Father will love him
And we shall come to him.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 6, 30-34

They were like sheep without a shepherd.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
the apostles joined Jesus
and reported to him
about all that they had done and taught.
Thereupon He spoke to them :
“Now come with me by yourself
to a lonely place to be alone
and rest there.”
Because of the numerous people coming and going
they didn’t even have time to eat.
So they left in a boat to a lonely place
to be alone.
But many saw them go and understood where He was going ;
from all the cities people came on foot
and they got there even before they did.
When Jesus went ashore
He saw a large crowd.
He felt compassion for them,
for they were like sheep without a shepherd;
and He began to teach them at length.

Laudato Si

Encyclical of

POPE FRANCISCUS

On the care of the common home 

 77. “The word of the Lord has made the heavens” (Ps. 33:6). Thus we are reminded that the world comes from a decision, not from chaos or chance, and this gives it even more splendor. There is a free choice expressed in the creative word. The universe did not come into being as the result of an arbitrary omnipotence, of force or desire for self-assertion. Creation belongs to the order of love. God’s love is the fundamental reason for all creation: “For all that exists Thou hast loved, and Thou abhorest nothing of what Thou hast made; yea, if Thou hadst hated a thing, Thou wouldst not have created it” (Wis. 11:24). Thus every creature is subject to the tenderness of the Father, who assigns it a place in the world. Even the fleeting life of the most insignificant being is the subject of His love, and in those few seconds of its existence He surrounds it with His affection. Saint Basil the Great said that the Creator is also “goodness without calculation” and Dante Alighieri spoke of the ” love that moves the sun and the other stars”. Therefore, one rises from the created works “to his loving mercy.”

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: