Maandag – H. Hiëronymus Emiliani – H. Josephina, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het boek Genesis is zo’n zesentwintig eeuwen geleden opgeschreven, toen de Israëlieten in ballingschap leefden. De vragen die bij hen leefden, werden in Genesis beantwoord: Hoe is alles geworden zoals het is?  Waar komen wij vandaan en waar gaan wij naartoe? Het boek is geen historisch wetenschappelijk werk over het hoe van deze wereld, het is een gelovig werk dat zoekt naar het waarom van deze wereld. De schrijver vertelt theologisch waar het God met de hemel en en de aarde, met zijn volk, in oorsprong om te doen is.

EERSTE LEZING                                                     Gen. 1, 1-19

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Uit het Boek Genesis

In het begin
schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en leeg;
duisternis lag over de diepte,
en een hevige wind joeg de wateren op.

Toen sprak God :
“Er moet licht zijn!”
En er was licht.
En God zag dat het licht goed was.
God scheidde het licht van de duisternis ;
het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht.
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de eerste dag.

God sprak :
“Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren,
een afscheiding tussen het ene water en het andere.”
En God maakte het uitspansel ;
Hij scheidde het water onder het uitspansel
van het water erboven.
Zo gebeurde het.
Het uitspansel noemde God hemel.
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de tweede dag.

God sprak :
“Het water onder de hemel
moet naar één plaats samenvloeien,
zodat het droge zichtbaar wordt.”
Zo gebeurde het.
Het droge noemde God land,
en het samengevloeide water noemde Hij zee.
En God zag dat het goed was.

God sprak :
“Het land moet zich tooien met jong groen gras,
zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort
hun vruchten dragen, met zaad erin.”
En uit het land schoot jong groen op,
gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten,
en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen,
met zaad erin.
En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de derde dag.

God sprak :
“Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf,
die de dag van de nacht zullen scheiden ;
zij moeten als tekens dienen,
zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren
en tevens als lampen aan het hemelgewelf
om de aarde te verlichten.”
Zo gebeurde het.
God maakte de twee grote lampen,
de grootste om over de dag te heersen,
de kleinste om te heersen over de nacht,
en Hij maakte ook de sterren.
God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf
om de aarde te verlichten,
om te heersen over de dag en over de nacht,
en om het licht en de duisternis uiteen te houden.
En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de vierde dag.

TUSSENZANG                        Ps. 104(103), 1-2a, 5-6, 10, 12, 24, 35c

De Heer vindt zijn vreugde in al zijn schepsels.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God !
Met glorie en luister zijt Gij gekleed,
uw mantel is zuiver licht.

Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen,
in eeuwigheid wankelt zij niet.
Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven,
het water stond boven de bergen uit.

De bronnen deed Gij uitstromen als beken,
die dringen zich tussen de bergen voort.
En aan hun oevers nestelen vogels
en zingen tussen het struikgewas.

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.

verheerlijk, mijn ziel, de Heer :
de Heer zij altijd geprezen !

ALLELUIA                                                      Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mc. 6, 53-56

Allen die Jezus aanraakten werden gezond.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd,
toen Jezus en zijn leerlingen overgestoken waren,
bereikten zij de kust bij Gennésaret en liepen de haven binnen.
Zodra zij uit de boot gestapt waren
herkenden de mensen Hem.
Zij liepen heel de streek af
en men begon de zieken op hun bedden naar de plaats te dragen
waar men hoorde dat Hij was.
Waar Hij maar binnenkwam,
in dorp of stad of gehucht,
legde men de zieken op de pleinen en smeekten Hem
of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.
En allen die dit deden werden gezond.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

79. In dit heelal, dat bestaat uit open systemen die met elkaar in verbinding treden, kunnen wij ontelbare vormen van relatie en deelname ontdekken. Dit brengt ons er ook toe aan het geheel te denken als openstaand voor de transcendentie van God, waarbinnen het zich ontwikkelt. Het geloof maakt het ons mogelijk de betekenis en de mysterieuze schoonheid te interpreteren van wat er gebeurt. De menselijke vrijheid kan haar intelligente bijdragen leveren aan een positieve evolutie, maar kan ook nieuw kwaad toevoegen, nieuwe oorzaken van lijden en ware achteruitgang. Dit bepaalt de opwindende en dramatische geschiedenis van de mens, die zowel een bloei van bevrijding, groei, redding en liefde als een traject van verval en wederzijdse verwoesting laat zien. Daarom tracht het handelen van de Kerk niet alleen aan de plicht te herinneren te zorgen voor de natuur, maar tegelijkertijd ” moet zij vooral de mens beschermen tegen de vernietiging van zichzelf”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

_____________________________________________________________________

 

Monday- H. Hiëronymus Emiliani – H. Josephina, virg.

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
The book of Genesis was written down some twenty-six centuries ago, when the Israelites were living in exile. The questions that were on their minds were answered in Genesis: How did everything become the way it is?  Where did we come from and where are we going? The book is not a historical scientific work about the how of this world, it is a faithful work that seeks the why of this world. The author tells theologically what God is all about with heaven and and earth, with his people, in origin.

FIRST READING   Gen. 1, 1-19

In the beginning God created the heavens and the earth.

From the Book of Genesis

In the beginning
God created the heavens and the earth.
The earth was desolate and empty;
darkness lay over its depths,
and a violent wind stirred up the waters.

Then God spoke :
“There must be light!”
And there was light.
And God saw that the light was good.
God separated the light from the darkness ;
the light God called day, and the darkness He called night.
It became evening and it became morning ;
that was the first day.

God spoke :
“There must be a firmament between the waters ,
a barrier between one water and another.”
And God made the firmament ;
He separated the water under the firmament
from the water above it.
That’s how it happened.
The firmament God called heaven.
It became evening and it became morning ;
That was the second day.

God spoke :
“The waters under the heaven
must flow together to one place ,
so that the dry land may be seen.”
So it happened.
The dry land God called land,
and the pooled water He called the sea.
And God saw that it was good.

God spoke :
“The land should adorn itself with young green grass,
and fruit trees, each according to its kind.
bearing their fruit, with seed in them.”
And out of the land sprang up young green
grass, seed crops of all kinds,
and trees bearing fruit of every kind,
with seed in them.
And God saw that it was good.
It became evening and it became morning ;
that was the third day.

God spoke :
“There must be lights in the firmament ,
that shall separate the day from the night ;
They shall serve as signs ,
both for the feasts and for the days and for the years
and also as lamps in the firmament
to illuminate the earth.”
So it happened.
God made the two great lamps,
the greater to rule the day,
the smaller to rule the night,
and He also made the stars.
God gave them a place in the heavens
To illuminate the earth,
to rule the day and to rule the night,
and to keep the light and the darkness apart.
And God saw that it was good.
It became evening and it became morning ;
that was the fourth day.

INTERLUDIUM  Ps. 104(103), 1-2a, 5-6, 10, 12, 24, 35c

The Lord finds his joy in all his creatures.

Glorify, my soul, the Lord,
How great art thou, Lord my God!
With glory and splendor art thou clothed,
thy robe is pure light.

Thou hast also set the earth upon her pillars,
in eternity it does not waver.
Thou hast given her the primordial sea as her garment,
Its waters rose above the mountains.

The springs Thou didst cause to flow forth like streams,
They press on between the mountains.
And on their banks birds nest
And sing among the brushwood
How much is it that Thou hast done, Lord,
and made all things in wisdom,
the earth is full of Thy creatures.

Glorify, my soul, the Lord :
the Lord be praised always !

ALLELUIA John 15, 15b

Alleluia.
I have called you friends, says the Lord,
for I have made known to you all
What I have heard from the Father.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 6, 53-56

All who touched Jesus became healthy.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time,
when Jesus and his disciples had crossed over,
they reached the coast at Gennésaret and entered the harbor.
As soon as they got out of the boat
the people recognized Him.
They went all over the region
and they began to carry the sick on their beds to the place
where they heard He was.
Wherever He entered,
in village or town or hamlet,
they laid the sick on the squares and begged him
If they could at least touch the hem of His garment.
And all who did so became well.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

79. In this universe, made up of open systems that interact with each other, we can discover innumerable forms of relationship and participation. This also leads us to think of the whole as open to the transcendence of God, within which it develops. Faith enables us to interpret the meaning and mysterious beauty of what is happening. Human freedom can make its intelligent contributions to positive evolution, but it can also add new evils, new causes of suffering and true decline. This defines the exciting and dramatic history of man, which shows both a flowering of liberation, growth, salvation and love and a trajectory of decay and mutual destruction. Therefore, the action of the Church seeks not only to recall the duty to care for nature, but at the same time ” it must above all protect man from the destruction of himself.”

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: