Dinsdag in de vijfde week door het jaar

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
In het eerste deel van Genesis ontgoddelijkt de schrijver de kosmos. Zon en maan, de goden die in Babylon aanbeden worden, maken plaats voor een eeuwige God die een bondgenoot van de mens is. Achter deze wereld, boven deze wereld staat de éne God, die de chaos, de dood, het donker, de wildernis overwint. Uiteindelijk maakt God de mens en Hij zegent hem. Hij roept de mens om er voor Hem, zijn Schepper, te zijn, in dienst van zijn schepping. Opmerkelijk: de dag waarop God de schepping voltooid heeft en rust – de zevende dag, de sabbat – is een dag die eigenlijk niet eindigt. Er staat niet geschreven, zoals bij andere dagen het geval is: ‘En het was avond geweest en ochtend, de zevende dag’. De zevende dag is een oneindige dag, de dag die de voorbode is van de eeuwige rust, van het eeuwige licht dat God beloofd heeft.

EERSTE LEZING                                                Gen. 1, 20-2, 4a

Nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend.

Uit het Boek Genesis

God sprak:
“Het water moet wemelen van dieren, en boven het land
moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.”
Toen schiep God de grote gedrochten van de zee
en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt,
soort na soort,
en al de gevleugelde dieren, soort na soort.
En God zag dat het goed was.
God zegende ze en Hij sprak :
“Weest vruchtbaar en wordt talrijk ;
gij moet het water van de zee bevolken,
en de vogels moeten talrijk worden op het land.”
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de vijfde dag.

God sprak :
“Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort :
tamme dieren, kruipende dieren
en wilde beesten van allerlei soort.”
Zo gebeurde het.
God maakte de wilde beesten, soort na soort,
de tamme dieren, soort na soort,
en alles wat over de grond kruipt, soort na soort.
En God zag dat het goed was.

God sprak :
“Nu gaan wij de mens maken,
als beeld van Ons, op Ons gelijkend ;
hij zal heersen over de vissen van de zee,
over de vogels van de lucht,
over de tamme dieren, over alle wilde beesten
en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”
En God schiep de mens als zijn beeld ;
als het beeld van God schiep Hij hem ;
man en vrouw schiep Hij hen.
God zegende hen en sprak tot hen :
Weest vruchtbaar en wordt talrijk ;
bevolkt de aarde en onderwerpt haar ;
heerst over de vissen van de zee,
over de vogels van de lucht,
en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”
En God sprak :
“Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen
op de hele aardbodem aan u,
en alle bomen met zaaddragende vruchten :
zij zullen u tot voedsel dienen.
“Maar aan alle wilde beesten,
aan alle vogels in de lucht
en aan alles wat over de grond kruipt,
aan al wat dierlijk leven heeft,
geef Ik al het groene gewas als voedsel.”
Zo gebeurde het.
God bezag alles wat Hij gemaakt had,
en Hij zag dat het heel goed was.
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de zesde dag.

Zo werden de hemel en de aarde voltooid,
en alles waarmee ze toegerust zijn.
Op de zevende dag
bracht God het werk dat Hij verricht had
tot voltooiing.

Hij rustte op de zevende dag
van al het werk dat Hij verricht had.
God zegende de zevende dag en maakte hem heilig,
want op die dag rustte God van al het werk
dat Hij scheppend tot stand had gebracht.
Dit is de geschiedenis van het ontstaan
van hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn.

TUSSENZANG                                       Ps. 8, 4-5, 6-7, 8-9

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde.

Als ik naar de hemel kijk,
het kunstwerk van uw vingers,
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet :
ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt ?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht ;
heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd :

Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden ;
vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen.

ALLELUIA                                                Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw Woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mc. 7, 1-13

Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Eens kwamen de Farizeeën
en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus te samen,
en ze zagen dat sommige van zijn leerlingen met onreine,
dat wil zeggen, ongewassen handen aten.
De Farizeeën immers en al de Joden eten niet
zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben,
daar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen ;
komen ze van de markt,
dan eten ze niet voordat zij zich gereinigd hebben;
zo zijn er nog vele andere dingen
waaraan ze bij overlevering vasthouden :
het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.

Daarom
stelden de Farizeeën en schriftgeleerden Hem de vraag :
“Waarom gedragen uw leerlingen zich niet
volgens de overlevering van de voorvaderen,
maar eten zij met onreine handen ?”
Hij antwoordde hun :
“Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars geprofeteerd !
“Zo toch staat er geschreven :
Dit volk eert Mij met de lippen
maar hun hart is ver van Mij.
Zij eren Mij, maar zonder zin,
en mensenwet is wat zij leren.
“Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen :
kruiken en bekers afwassen
en meer van dergelijke dingen doet ge.
“Het is fraai,
-vervolgde Hij –
dat gij het gebod van God buiten werking stelt
om uw overlevering te handhaven !
“Mozes heeft immers gezegd :
Eer uw vader en uw moeder, en
wie zijn vader of moeder vervloekt moet sterven.
“En toch leert gij :
Als iemand tot zijn vader of moeder zegt :
alles waarmee ik u zou kunnen helpen, is Korban,
-dat betekent : offergave –
dan staat ge hem niet meer toe
iets voor zijn vader of moeder te doen.
“Zo maakt ge het woord Gods krachteloos
ten gunste van uw overlevering die gij doorgeeft.
“En ge doet meer van dergelijke dingen.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

80. Desondanks is God, die met ons wil handelen en op onze samenwerking wil rekenen, ook in staat iets goeds te halen uit het kwaad dat wij doen, omdat “de heilige Geest een oneindige vindingrijkheid heeft, eigen aan de goddelijke geest, die ervoor kan zorgen ook de knopen van de meest ingewikkelde en ondoordringbare menselijke aangelegenheden te ontwarren”. Hij heeft op enigerlei wijze zichzelf willen beperken bij de schepping van een wereld die ontwikkeling nodig heeft en waar veel dingen die wij als kwaad, gevaren of bronnen van lijden beschouwen, in werkelijkheid deel uitmaken van de geboorteweeën die ons ertoe aanzetten samen te werken met de Schepper. Hij is aanwezig in het diepste binnenste van ieder ding zonder de autonomie van zijn schepsel te bepalen en ook dit veroorzaakt de legitieme autonomie van de aardse werkelijkheden. Deze goddelijke aanwezigheid, die het voortbestaan en de ontwikkeling van ieder wezen waarborgt, “is de voortzetting van het scheppend handelen”. De Geest van God heeft het heelal vervuld van potenties die het mogelijk maken dat uit de schoot van de dingen steeds iets nieuws kan ontspruiten. “De natuur is niets anders dan de ratio van een bepaalde kunst, vooral de goddelijke kunst, die staat geschreven in de dingen, waardoor de dingen zelf bewegen naar een bepaald doel. Alsof de scheepsbouwer het hout zou kunnen toestaan vanzelf te bewegen om de vorm van het schip aan te nemen”.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Tuesday in the fifth week through the year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
In the first part of Genesis, the writer indeifies the cosmos. Sun and moon, the gods worshipped in Babylon, give way to an eternal God who is an ally of man. Behind this world, above this world is the one God who conquers chaos, death, darkness, wilderness. Ultimately, God makes man and He blesses him. He calls man to be there for Him, His Creator, in service to His creation. Remarkable: the day when God completes creation and rests – the seventh day, the Sabbath – is a day that does not actually end. It is not written, as it is with other days, “And it had been evening and morning, the seventh day. The seventh day is an infinite day, the day that foreshadows the eternal rest, the eternal light that God has promised.

FIRST READING  Gen. 1, 20-2, 4a

Now we are going to make man, as an image of us, similar to us.

From the Book of Genesis

God spoke:
“The waters must teem with animals, and over the land
the birds should fly along the firmament.”
Then God created the great monstrosities of the sea
And all the teeming animals, of which the waters are teeming,
species after species,
and all the winged beasts, species after species.
And God saw that it was good.
God blessed them and He spoke :
“Be fruitful and become numerous ;
You must populate the waters of the sea ,
and the birds should multiply on the land.”
It became evening and it became morning ;
that was the fifth day.

God spoke :
“The land must bring forth living creatures of all kinds :
domestic animals, creeping animals
and wild beasts of all kinds.”
So it happened.
God made the wild beasts, species after species,
the domesticated animals, species after species,
and everything that crawls on the ground, species after species.
And God saw that it was good.

God spoke :
“Now we are going to make man ,
as an image of Us, similar to Us;
He shall rule over the fish of the sea,
over the birds of the air,
over domesticated animals, over all wild beasts
And over all the beasts that crawl upon the ground.”
And God created man as His image ;
as the image of God He created him ;
man and woman He created them.
God blessed them and spoke to them :
Be fruitful and become numerous ;
populate the earth and subdue it ;
Rule over the fish of the sea,
over the birds of the air,
and over every beast that creepeth upon the ground.”
And God spoke :
“Hereby I give all the seed-forming crops
on the whole earth to you,
and all the trees with seed-bearing fruit :
they shall serve you for food.
“But to all wild beasts,
all the birds of the air
and to all that creep upon the ground,
to all that has animal life,
I will give all the green crops as food.”
So it happened.
God looked at everything He had made,
and He saw that it was very good.
It became evening and it became morning ;
That was the sixth day.

Thus the heavens and the earth were completed,
and everything with which they are equipped.
On the seventh day
God brought the work that He had done
to completion.

He rested on the seventh day
From all the work He had done.
God blessed the seventh day and made it holy,
because on that day God rested from all the work
that He had creatively brought into being.
This is the history of the creation
of heaven and earth, as they were created.

INTERLUDIUM      Ps. 8, 4-5, 6-7, 8-9

Lord, our Lord,
how awesome is your Name on earth.

When I look up to the heavens,
the work of your fingers,
when I see moon and stars, which Thou hast put there :
Ah, what is man then, that Thou dost look upon him,
The child of man, that Thou dost so care for him?

Not less than an angel hast thou created him,
clothed him in beauty and splendor;
subjected all thy creation to him,
all things laid at his feet :

Cattle and sheep everywhere,
even the wild beasts of the fields ;
birds in the air and fish in the sea,
all that teems in the oceans.

ALLELUIA John 17, 17b, a

Alleluia.
Your Word is truth, Lord,
consecrate us to You in the truth.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 7, 1-13

You abandon the commandment of God
and hold fast to the lore of men.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

Once the Pharisees
and some of the scribes from Jerusalem gathered together with Jesus,
and they saw that some of his disciples were eating with unclean,
that is, unwashed hands.
After all, the Pharisees and all the Jews do not eat
without first having washed their fingertips,
since they hold to the tradition of the forefathers;
they come from the marketplace,
they don’t eat until they have cleaned themselves;
And there are many other things
which they hold to by tradition :
washing cups, pitchers and copper dishes.

Therefore
the Pharisees and scribes asked Him the question :
“Why don’t your disciples behave
according to the tradition of the forefathers,
but eat with unclean hands?”
He answered them :
“How precisely did Isaiah prophesy about you, hypocrites!
“So nevertheless it is written :
This people honors Me with their lips
But their heart is far from Me.
They honor Me, but without purpose,
and man’s law is what they teach.
“Thou forsakest the commandment of God
and hold to the lore of men :
Washing off jars and cups
and more such things do ye.
“You have a clever way
-he continued-
of rejecting God ’s commandment out of action
in order to maintain your lore!
“For Moses said :
Honor thy father and thy mother, and
He who curses his father or his mother must die.
“And yet you teach :
If anyone says to his father or mother :
Anything with which I could help you is Korban,
-which means: sacrifice-
then you do not allow him
to do anything for his father or mother.
“Thus you make the word of God powerless
in favor of your lore which you pass on.
“And ye do more of such things.”

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

80. Nevertheless, God, who wants to act with us and count on our cooperation, is also able to extract something good from the evil we do, because “the Holy Spirit has an infinite resourcefulness, peculiar to the divine spirit, which can ensure that even the knots of the most complicated and impenetrable human affairs are untangled.” He has in some way sought to limit himself in the creation of a world that needs development and where many things that we consider evil, dangers or sources of suffering are in reality part of the birth pangs that prompt us to cooperate with the Creator. He is present in the innermost being of each thing without determining the autonomy of its creature and this too causes the legitimate autonomy of earthly realities. This divine presence, which ensures the survival and development of every being, “is the continuation of creative action.” The Spirit of God has filled the universe with potentialities that make it possible for something new to constantly sprout from the womb of things. “Nature is nothing but the rationale of a certain art, especially the divine art, which is written in things, through which things themselves move toward a certain goal. As if the shipbuilder could allow the wood to move by itself to take the shape of the ship.”

 

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©DutchBible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: