Woensdag – H. Scholastica, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Met het tweede scheppingsverhaal begint een volgend deel van het boek Genesis, dat loopt tot het verhaal van de toren van Babel. Het tweede scheppingsverhaal is veel ouder dan het eerste: tiende eeuw versus zesde eeuw. Zelfs iemand die niet thuis is in de Bijbel merkt het verschil: volgens het eerste worden planten op de derde dag geschapen, maar verder lezen we dat de tuin van Eden pas aangelegd wordt na de schepping van de mens; de Godsnaam luidt in het eerste verhaal Elohim (God zoals op vele plaatsen in het Midden-Oosten: El), in het tweede verhaal Jahweh-Elohim. Men ziet dit zelfs in de vertalingen wanneer men ze vergelijkt. De redacteur ziet deze ‘contradicties’ over het hoofd, wanneer hij beide verhalen koppelt.

EERSTE LEZING                                         Gen. 2, 4b-9.15-17

God plaatste de mens die Hij geboetseerd had in de tuin.

Uit het Boek Genesis

Toen God de Heer de aarde en de hemel maakte,
waren er op aarde nog geen wilde planten
en groeide er geen enkel veldgewas,
want God had nog geen regen op aarde laten vallen
en er was nog geen mens om de grond te bebouwen,
om het water uit de aarde omhoog te halen
en de aardbodem te bevloeien.
Toen boetseerde God de Heer de mens uit stof,
van de aarde genomen,
en Hij blies hem de levensadem in de neus :
zo werd de mens een levend wezen.
Daarna legde God de Heer een tuin aan in Eden,
ergens in het oosten,
en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had.
God de Heer liet uit de grond allerlei bomen opschieten,
aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten ;
daarbij was ook de boom van het leven
midden in de tuin
en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Toen bracht God de Heer de mens in de tuin van Eden,
om die te bewerken en te beheren.
En God de Heer gaf de mens dit gebod :
“Van al de bomen in de tuin moogt ge vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad
moogt ge niet eten,
want op de dag dat gij daarvan eet,  moet ge sterven.”

TUSSENZANG                            Ps. 104(103), 1-2a, 27-28, 29bc-30

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer !

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God !
Met glorie en luister zijt Gij gekleed,
uw mantel is zuiver licht.

Al de dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

ALLELUIA                                                  cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mc. 7, 14-23

Wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd riep Jezus het volk weer bij zich en sprak tot hen :
“Luistert allen naar Mij en wilt verstaan :
niets kan de mens bezoedelen
wat van buiten af in hem komt.
“Maar wat uit de mens komt
dat bezoedelt de mens.
“Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
Nadat Hij zich van het volk had teruggetrokken
en thuis gekomen was
stelden zijn leerlingen Hem vragen over de gelijkenis.
Hij antwoordde hun :
“Begrijpt ook gij nog zo weinig?
“Beseft gij dan niet,
dat al wat van buiten af in de mens komt
hem niet kan bezoedelen,
omdat het niet in zijn hart komt maar in zijn buik
en zijn weg vindt in een zekere plaats ?”
Zo verklaarde Hij alle voedsel rein.
“Maar,
-zei Hij –
wat uit de mens komt,
dat bezoedelt de mens.
“Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen
komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord,
echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog,
losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid.
“Al die slechte dingen komen uit het binnenste
en bezoedelen de mens.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

81. Hoewel de mens ook processen van evolutie veronderstelt, brengt hij ook een nieuwheid met zich mee die niet geheel is te verklaren uit de evolutie van andere open systemen. Ieder van ons beschikt op zich over een persoonlijke identiteit, die in staat is om in dialoog te treden met de ander en met God zelf. Vermogen tot reflectie, redeneren, creativiteit, interpretatie, artistieke uitwerking en andere nieuwe vaardigheden laten een uitzonderlijkheid zien die boven het fysieke en biologische niveau uitgaat. De kwalitatieve nieuwheid van het ontstaan van een persoonlijk wezen binnen de materiële schepping, veronderstelt een direct handelen van God, een bijzondere roeping tot leven en tot een relatie van een Jij tot een ander jij. Uitgaande van de bijbelteksten beschouwen wij de persoon als een subject dat nooit tot de categorie van een object kan worden gereduceerd.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Wednesday – H. Scholastica, virg.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
With the second creation story begins the next section of the book of Genesis, which runs until the story of the tower of Babel. The second creation story is much older than the first: tenth century versus sixth century. Even someone not versed in the Bible notices the difference: according to the first, plants are created on the third day, but further we read that the garden of Eden is not laid out until after the creation of man; the name of God in the first story is Elohim (God as in many places in the Middle East: El), in the second story Yahweh-Elohim. One sees this even in the translations when comparing them. The editor overlooks these “contradictions” when he links the two stories.

FIRST READING   Gen. 2, 4b-9.15-17

God placed the man He had sculpted in the garden.

From the Book of Genesis

When God the Lord made the earth and the heavens,
there were no wild plants on the earth
and no field crops grew,
for God had not yet sent down rain upon the earth
and there was no man yet to cultivate the ground,
to bring up the water of the earth
and irrigate the earth’s soil.
Then God the Lord modelled man from dust,
taken from the earth,
and He breathed into his nose the breath of life:
thus man became a living being.
Then God the Lord laid out a garden in Eden,
somewhere in the east,
and in it He placed the man whom He had sculpted.
God the Lord caused all kinds of trees to sprout from the ground,
alluring to behold and delicious to eat;
among them was the tree of life
in the midst of the garden
and the tree of the knowledge of good and evil.
Then God the Lord brought man into the garden of Eden,
to cultivate it and to manage it.
And God the Lord gave man this commandment :
“Of all the trees of the garden ye may eat freely ,
But of the tree of the knowledge of good and evil
you shall not eat,
for in the day that thou eatest thereof thou must die.”

INTERLUDIUM   Ps. 104(103), 1-2a, 27-28, 29bc-30

Glorify, my soul, the Lord!

Glorify, my soul, the Lord,
How great art thou, Lord my God!
With glory and splendor art thou clothed,
thy robe is pure light.

All the animals wait upon thee
That Thou mayest feed them in their time.
What Thou dost scatter before them they gather,
they are satisfied when Thou openest Thy hand.

Do Thou take away their spirit, they perish,
And return to the earth.
But sendest thou thy spirit, then comest life again,
Thou preparest a new creation.

ALLELUIA cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 7, 14-23

What comes from man, that defiles man.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus called the people back to Himself and spoke to them :
“Listen all to Me and want to understand :
nothing can taint a man
that which comes into him from without.
“But what comes out of man
that defiles man.
“If anyone has ears to hear, he listens.”
After He withdrew from the people
and had come home
His disciples asked Him questions about the parable.
He answered them :
“Do ye also yet understand so little?
“Do you not realize
that whatever comes into man from without
cannot taint him,
because it comes not into his heart but into his belly
and finds its way into a certain place?”
Thus He declared all food to be pure.
“But.
-said He –
That which comes out of man,
that defiles man.
“For from within, from the heart of men
come evil thoughts, fornication, theft, murder,
adultery, greed, wickedness, deceit,
debauchery, envy, blasphemy, pride, levity.
“All these evil things come from within
and defile man.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

81. Although human beings also presuppose processes of evolution, they also bring with them a newness that cannot be fully explained by the evolution of other open systems. Each of us possesses in himself a personal identity, capable of dialogue with the other and with God himself. Ability to reflect, reason, creativity, interpretation, artistic elaboration and other new skills show an exceptionality that goes beyond the physical and biological level. The qualitative newness of the emergence of a personal being within material creation presupposes a direct action of God, a special calling to life and to a relationship of a You to another You. Starting from the biblical texts, we consider the person as a subject who can never be reduced to the category of an object.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: