Vrijdag in de vijfde week door het jaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het verhaal van de zondeval is uitzonderlijk rijk aan betekenis. Het geeft ons vooreerst een inzicht in de psychologie van bekoring en zonde. De verlokking komt van buitenaf –een lust voor het oog-maar de bekoring schuilt ook binnen, in het hart van de mens: inzicht krijgen. Zonde heeft met vrijheid te maken. Verder krijgen we hier weer antwoord op een van de vele vragen van Israël: vanwaar komt het schaamtegevoel? Waarom lopen de mensen gekleed?
Stuk voor stuk wordt in deze verhalen het ethisch systeem van Israël opgebouwd: de verhouding tussen man en vrouw, broeder en broeder, vader en zoon, natie en natie en doorheen dat alles: tussen mens en God.

EERSTE LEZING                                           Gen. 3, 1-8

Gij zult gelijk worden aan God,
door de kennis van goed en kwaad.

Uit het Boek Genesis

Van alle dieren die God de Heer gemaakt had,
was er geen zo sluw als de slang.
Ze zei tot de vrouw :
“Heeft God werkelijk gezegd
dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?”
De vrouw zei tot de slang:
“Wij mogen wel eten van de vruchten
van de bomen in de tuin.
“God heeft alleen gezegd :
Van de vruchten van de boom
die midden in de tuin staat moogt ge niet eten ;
ge moogt ze zelfs niet aanraken ;
anders zult ge sterven.”
Maar de slang zei tot de vrouw :
“Gij zult helemaal niet sterven !
“God weet dat uw ogen open zullen gaan
als ge eet van die boom,
en dat ge dan gelijk zult worden aan God,
door de kennis van goed en kwaad.”
Toen zag de vrouw
dat het goed eten was van die boom,
en dat hij een lust was voor het oog,
en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen.
Zij plukte dus een vrucht en at ervan;
zij gaf er ook van aan haar man,
die bij haar stond, en ook hij at ervan.
Nu gingen hun beiden de ogen open
en zij ontdekten dat zij naakt waren.
Daarom hechtten ze vijgenbladen aaneen
en maakten daar lendenschorten van.
Toen zij, bij het opkomen van de middagwind,
de donder van God de Heer
in de tuin hoorden klinken,
verborgen de mens en zijn vrouw zich voor God
tussen de bomen van de tuin.

TUSSENZANG                                                  Ps. 32(31), 1-2, 5, 6, 7

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.

Ik heb mijn zonde beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak : voor de Heer beken ik mijn fout ;
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.

Daarom zal de vrome zich keren tot U
wanneer hij door onheil bedreigd wordt;
al breekt er een stortvloed over hem los,
de rampspoed zal hem niet raken.

Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.

ALLELUIA                                                          cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mc. 7, 31-37

Hij laat doven horen en stommen spreken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
vertrok Jezus uit de streek van Tyrus
en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de streek van Dekápolis.
Men bracht een doofstomme bij Hem
en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk,
stak hem de vingers in de oren
en raakte zijn tong met speeksel aan.
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel,
zuchtte en sprak tot hem : “Effeta”,
wat betekent : Ga open,
en werd de band van zijn tong losgemaakt
zodat hij normaal sprak.
Hij verbood hun het aan iemand te zeggen ;
maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood,
des te luider verkondigden zij het.
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit :
“Hij heeft alles wel gedaan,
Hij laat doven horen en stommen spreken.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

83. Het einddoel van de gang van het heelal ligt in de volheid van God, die reeds door de opgestane Christus is bereikt, spil van de universele groei. Zo voegen wij nog een argument toe om elke despotische en onverantwoorde overheersing van de andere schepselen door de mens af te wijzen. Het uiteindelijke doel van de andere schepselen zijn niet wij. Integendeel, allen gaan samen met ons en door ons verder naar het gemeenschappelijke doel dat God is, in een transcendente volheid waar de verrezen Christus alles omarmt en verlicht. De mens, begiftigd met verstand en liefde en aangetrokken door de volheid van Christus, is immers geroepen alle schepselen terug te brengen naar hun Schepper.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

________________________________________________________________________

 

Friday in the fifth week through the year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The story of the Fall is exceptionally rich in meaning. First, it gives us an insight into the psychology of temptation and sin. The temptation comes from outside -a feast for the eyes-but the temptation is also within, in the heart of man: gaining insight. Sin has to do with freedom. Further, here we get another answer to one of Israel’s many questions: whence comes the sense of shame? Why do the people walk clothed?
Piece by piece, these stories build Israel’s ethical system: the relationship between man and woman, brother and brother, father and son, nation and nation and through it all: between man and God.

FIRST READING   Gen. 3, 1-8

You shall become like God,
through the knowledge of good and evil.

From the Book of Genesis

Of all the animals that God the Lord had made,
there was none so cunning as the serpent.
She said to the woman :
“Did God really say
that you must not eat from any tree in the garden?”
The woman said to the serpent:
“We may eat of the fruits
of the trees in the garden.
“God has only said :
Of the fruit of the tree
that is in the middle of the garden you shall not eat ;
You must not even touch them ;
Otherwise you will die.”
But the serpent said to the woman :
“Thou shalt not die at all!
“God knows that your eyes will open
if you eat from that tree,
and you will become like God,
through the knowledge of good and evil.”
Then the woman saw
that it was good eating from that tree,
and how pleasing it was to the eye,
and how attractive it was to gain insight from it.
So she plucked a fruit and ate of it;
and she gave it to her husband,
who was standing by her, and he also ate from it.
Now the eyes of both of them were opened
And they found that they were naked.
So they bound fig leaves together
And made them into aprons.
Then, at the rising of the afternoon wind,
the thunder of God the Lord
sounded in the garden,
man and his wife hid themselves from God
among the trees of the garden.

INTERLUDIUM   Ps. 32(31), 1-2, 5, 6, 7

Happy the one whose fault was forgiven.

Happy the one whose fault was forgiven,
whose sin was covered by God.
Happy the one who has no fault with God,
whose heart hides no crime.

I have confessed my sin before You,
denied my guilt no longer.
I spoke : before the Lord I confess my fault ;
then Thou forgavest my sin.

Therefore the pious man will turn to Thee
Whenever he is threatened by calamity;
though a flood break over him,
The calamity shall not touch him.

My refuge art Thou, my Savior in distress,
Thou shalt compass me about in prosperity and joy.

ALLELUIA cf. Eph. 1, 17-18

Alleluia.
The God of our Lord Jesus Christ
May lighten our inner eye,
to see how great is the hope
to which he calls us.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 7, 31-37

He makes the deaf hear and the dumb speak.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus left the region of Tyre
and went over Sidon to the Sea of Galilee,
in the midst of the region of Dekápolis.
A deaf and dumb man was brought to Him
and begged Him to lay hands on him.
Jesus took him aside, outside the circle of the people,
put his fingers in his ears
and touched his tongue with saliva.
Then He lifted up His eyes to heaven,
sighed and spoke to him : “Effeta”,
which means: Open up,
and the band of his tongue was loosened
so that he spoke normally.
He forbade them to say it to anyone ;
but the more emphatically He forbade it,
the louder they proclaimed it.
Beside themselves with amazement they exclaimed :
“He has done everything,
He makes the deaf hear and the dumb speak.”

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

83. The final goal of the course of the universe lies in the fullness of God, already attained through the risen Christ, pivot of universal growth. Thus we add another argument for rejecting any despotic and irresponsible domination of the other creatures by man. The ultimate goal of the other creatures is not us. On the contrary, all proceed together with us and through us toward the common goal that is God, in a transcendent fullness where the risen Christ embraces and illuminates all. Indeed, man, endowed with reason and love and attracted by the fullness of Christ, is called to bring all creatures back to their Creator.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: