Maandag in de zesde week door het jaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In heel de reeks verhalen over het begin van de schepping staan we telkens voor de verbijsterende vraag, die ons zelfs vandaag nog bezig houdt: hoe is Gods goedheid te verzoenen met een bestaan van onzekerheid en tragiek? Waarom vermoordt de mens zijn broer? Nog merkwaardiger is dat de spiraal van zonde en boosheid na de zondeval onverminderd doorgaat. Reeds vanaf het prille begin leren we God kennen als iemand wiens barmhartigheid zo groot is dat we ze nauwelijks kunnen vatten: Hij beschermt Kaïn, om zo een punt te zetten achter de rode draad die doorheen de geschiedenis van de mensheid dreigt verweven te geraken: de draad van geweld en dood. Hoe helpt Gods genade ons om onze vijanden lief te hebben?

EERSTE LEZING                                                  Gen. 4, 1-15.25

Kaïn viel zijn broer aan en vermoordde hem.

Uit het Boek Genesis

De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva;
zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld,
en zij sprak :
“Door de gunst van de Heer
heb ik een mannelijk kind voortgebracht.”
Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer.
Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer.
Na verloop van tijd bracht Kaïn een offer aan de Heer
van de vruchten van de grond.
Ook Abel bracht een offer,
de eerstgeborenen van zijn beste schapen.
De Heer zag genadig neer op Abel en zijn offer,
maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht.
Een wilde woede greep Kaïn aan,
en zijn gezicht werd grimmig.
Nu zei de Heer tot Kaïn :
“Waarom zijt ge woedend
en waarom staat uw gezicht zo grimmig?
“Als gij het goede doet, is er opgewektheid ;
maar doet gij het goede niet,
dan loert de zonde als belager aan uw deur,
begerig u te grijpen.
“Zult gij hem meester kunnen blijven ?”
Daarop zei Kaïn tot zijn broer Abel :
“Laten we gaan wandelen.”
En toen zij buiten waren,
viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem.
Nu zei de Heer tot Kaïn :
“Waar is uw broer Abel?”
Kaïn antwoordde :
“Ik weet het niet.
“Moet ik dan op mijn broer passen?”
Toen zei de de Heer :
“Wat hebt gij gedaan?
“Hoor, het bloed van uw broer
roept uit de grond tot Mij !
“Daarom zult gij vervloekt zijn,
verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend
om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen !
“De grond die gij bewerkt zal niets meer opbrengen ;
een zwerver en een vagebond zult ge zijn op de aarde!”
Toen zei Kaïn tot de Heer:
“Die straf is te zwaar om te dragen.
“Gij verdrijft mij van de bebouwde grond,
en ik zal ver van U moeten blijven.
“Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op aarde,
en ieder die mij ontmoet kan mij doden.”
Maar de Heer antwoordde hem :
“Neen ! Wie het ook is die Kaïn doodt,
hij zal het zevenvoudig boeten !”
En de Heer gaf Kaïn een merkteken,
om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem doden zou.

Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw ;
zij baarde een zoon en noemde hem Set.
Want, zei ze, God heeft mij een andere zoon geschonken
in de plaats van Abel, die door Kaïn is vermoord.

TUSSENZANG                                           Ps. 50(49), 1, 8, 16bc-17, 20-21

Brengt God het offer van uw lof.

De Heer, de God der goden, spreekt,
Hij roept de aarde van het oosten tot het westen:
Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Wat spreekt ge aldaar over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken,
uw moeders zoon belastert gij.
Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet?
of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan, Ik leg u alles voor.

ALLELUIA                                                        Hebr. 4, 12
Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mc. 8, 11-13

Wat verlangt dit geslacht toch een teken?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus 

In die tijd daagden de Farizeeën op
en begonnen met Jezus te redetwisten.
Om Hem op de proef te stellen
verlangden ze van Hem een teken uit de hemel.
Hij slaakte een zucht uit het diepste van zijn hart en zei :
“Wat verlangt dit geslacht toch een teken ?
“Voorwaar, Ik zeg u :
in geen geval zal aan dit geslacht een teken gegeven worden.”
Hij liet hen staan, stapte weer in de boot
en keerde naar de overkant terug.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 86. Het geheel van het heelal laat met zijn vele relaties het best de onuitputtelijke rijkdom van God zien. De heilige Thomas van Aquino heeft op een wijze manier onderstreept dat veelheid en verscheidenheid voortkomen ” uit de bedoeling van de eerst handelende Die heeft gewild dat “wat aan ieder ding ontbreekt, door de andere dingen wordt aangevuld om de goddelijke goedheid te vertegenwoordigen”, omdat “zijn goedheid niet voldoende door één schepsel kan worden vertegenwoordigd”. Daarom moeten wij de verscheidenheid van de dingen in hun vele relaties aanvaarden. Men begrijpt dan ook beter het belang en de betekenis van ieder schepsel, als men het beschouwt in het geheel van Gods plan. De Catechismus leert het volgende : “De onderlinge afhankelijkheid van de schepselen is door God gewild. De zon en de maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid en ongelijkheid betekent dat geen enkel schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

Monday in the sixth week through the year

 Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Throughout the series of stories about the beginning of creation, we are always confronted with the perplexing question, which continues to occupy us even today: how can God’s goodness be reconciled with an existence of uncertainty and tragedy? Why does man kill his brother? Even more curiously, the spiral of sin and anger continues unabated after the Fall. From the very beginning, we come to know God as one whose mercies are so great that we can hardly grasp them: He protects Cain, so as to put an end to the continual ongoing of death and violence. How does God’s grace help us to love our enemies?

FIRST READING   Gen. 4, 1-15.25

Cain attacked his brother and killed him.

From the Book of Genesis

Man had intercourse with his wife Eve;
and she conceived and gave birth to Cain,
and she said :
“By the favor of the Lord
I have brought forth a male child.”
Then she gave birth to Abel, his brother.
Abel became a shepherd and Cain a farmer.
In time, Cain brought an offering to the Lord
from the fruits of the ground.
Abel also brought an offering,
the firstborn of his best sheep.
The Lord graciously looked down on Abel and his sacrifice,
but to Cain and his sacrifice He paid no attention.
A wild fury seized Cain,
and his face became grim.
Now the Lord said to Cain :
“Why are you furious
and why is your face so grim?
“If ye do good, there is cheerfulness ;
but if ye do not do good,
then sin lurks at your door as a besieger,
coveting thee.
“Will ye be able to remain masters of him?”
Thereupon Cain said to his brother Abel :
“Let us go for a walk.”
And when they were outside,
Cain attacked his brother and killed him.
Now the Lord said to Cain :
“Where is thy brother Abel?”
Cain answered :
“I don’t know.
“Am I supposed to look after my brother then?”
Then the Lord said :
“What hast thou done?
“Hear, the blood of thy brother
cries out to Me from the ground!
“Therefore thou shalt be accursed,
banished from the ground that opened its mouth
to receive from thy hand the blood of thy brother !
“The ground that thou dost cultivate shall yield nothing more ;
a wanderer and a vagabond shalt thou be upon the earth !”
Then Cain said to the Lord:
“That punishment is too heavy to bear.
“Thou shalt drive me from the cultivated ground ,
and I shall be far from thee.
“I shall be a wanderer and a vagabond on the earth,
and anyone who meets me can kill me.”
But the Lord answered him :
“Nay! Whoever it is who kills Cain ,
he shall pay sevenfold!”
And the Lord gave Cain a mark,
to prevent anyone who met him from killing him.

Adam again had intercourse with his wife ;
she gave birth to a son and named him Set.
For, she said, God has given me another son
in the place of Abel, who was killed by Cain.

INTERLUDIUM   Ps. 50(49), 1, 8, 16bc-17, 20-21

Bring to God the sacrifice of your praise.

The Lord, the God of gods, speaks,
He calls the earth from the east to the west:
I do not reproach you about sacrifices:
Thy sacrificial animals I see burning all the time.

What speakest thou there of my commandments
And have my covenant always on your tongue?
Thou who art averse to discipline
and never heedeth my words.

You sit down to speak evil of your brother,
Thou slanderest thy mother’s son.
Will I be silent if you do this?
Or do you think that I am like you?
I accuse you, I put everything before you.

ALLELUIA Hebr. 4, 12
Alleluia.
The word of God is living and powerful,
and it penetrates to the very core of soul and spirit.
Alleluia.

GOSPEL    Mk. 8, 11-13

How much does this generation desire a sign?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark 

At that time the Pharisees came up
And began to argue with Jesus.
In order to test Him, they
They demanded of Him a sign from heaven.
He heaved a sigh from the depths of His heart and said :
“What is it that this generation desires a sign?
“Verily, I say unto you :
in no case will a sign be given to this generation.”
He left them, got back into the boat
and returned to the other side.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

 86. The whole of the universe, with its many relationships, best shows the inexhaustible wealth of God. St. Thomas Aquinas has wisely emphasized that multiplicity and diversity arise ” from the intention of the first acting Who willed that “what is lacking in each thing should be replenished by the other things to represent the divine goodness,” because “His goodness cannot be adequately represented by one creature.” Therefore, we must accept the diversity of things in their many relationships. One then also better understands the importance and significance of each creature when considered in the totality of God’s plan. The Catechism teaches the following : “The interdependence of the creatures is willed by God. The sun and the moon, the cedar and the flower, the eagle and the sparrow: the spectacle of their infinite variety and inequality means that no creature has enough of itself. They exist only in interdependence to complement each other, to serve each other”.

To be continued     For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: