http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de zesde week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
God kreeg spijt dat Hij de mens maakte. We vinden ook nu steeds weer mensen die overtuigd zijn dat het zo niet verder kan; dat zonde en kwaad tot zo’n  climax gekomen zijn dat er geen uitweg meer is. Uitdrukkingen als: ‘alles gaat kapot’; in wat voor een wereld leven we?’, enz …heeft ieder van ons gehoord. In feite zijn dat uitdrukkingen  van elke tijd. Ook het verhaal van Noah schildert zo’n situatie en legt God de gedachten van dergelijke mensen in de mond. ‘Alles herbeginnen van vooraf aan.’ Het is een steeds weerkerende illusie. Tenzij misschien voor onszelf? Is herbeginnen ooit vergeefs?

EERSTE LEZING                                            Gen. 6, 5-8 ; 7, 1-5.10

Ik ga de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem wegvagen.

Uit het Boek Genesis

Toen God de Heer zag hoezeer op de aarde
de boosheid van de mensen was toegenomen
en hoezeer de begeerte van hun hart
de hele dag naar het kwade uitging,
kreeg Hij spijt dat Hij de mens op de aarde gemaakt had,
en Hij was er zeer verdrietig om.
En God zei :
“Ik ga de mens, die Ik geschapen heb,
van de aardbodem wegvagen,
zowel de mens als het vee
en de kruipende dieren en de vogels in de lucht,
want het spijt Mij dat Ik ze gemaakt heb.”
Alleen Noach vond genade in de ogen van de Heer.
God de Heer zei tot Noach :
“Ga in de ark die gij gemaakt hebt,
gij met heel uw gezin,
want van dit geslacht zijt gij de enige
die in mijn ogen rechtschapen is.
“Neem van alle reine dieren zeven paar,
telkens een mannetje en een wijfje ;
maar van de onreine dieren één paar,
telkens een mannetje en een wijfje;
ook van de vogels in de lucht zeven paar,
telkens een mannetje en een wijfje.
“Zo zult gij hun soort in stand houden
op de gehele aarde.
“Want over zeven dagen laat Ik het regenen op de aarde,
veertig dagen en veertig nachten,
en Ik ga alles wat bestaat,
alles wat Ik gemaakt heb, van de aardbodem wegvagen.”
En Noach deed alles wat de Heer hem geboden had.
En op de zevende dag
stortte het water van de vloed over de aarde neer.

TUSSENZANG                                 Ps. 29(28), 1a, 2, 3ac-4, 3b, 9b-10

De Heer zegent zijn volk met vrede.

Huldigt de Heer, alle zonen van God,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam,
knielt voor Hem neer om zijn heilige luister.

De stem van de Heer schalt over het water,
Gods majesteit roept van over de zee.
De stem van de Heer met dreunend geweld,
de stem van de Heer, ontzagwekkend !

De stem van de Heer schudt de kruinen der eiken,
ontbladert de trots van het woud.
De Heer troont boven het firmament,
daar zetelt Hij eeuwig als koning.

ALLELUIA                                                      Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 8, 14-21

Wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën
en het zuurdeeg van Herodes !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd hadden de leerlingen vergeten brood mee te nemen
zodat zij niet meer dan één brood bij zich in de boot hadden.
Toen gaf Jezus hun deze waarschuwing :
“Let op,
wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën
en het zuurdeeg van Herodes!”
Zij spraken daarover onder elkaar :
“Dat zegt Hij omdat we geen brood hebben.”
Maar Hij bemerkte het en sprak :
“Wat bespreekt ge daar onderling ?
“Dat Ik dit gezegd heb, omdat ge geen brood hebt ?
“Begrijpt en verstaat ge het dan nog niet?
“Is uw geest zo verblind?
“Ge hebt toch ogen : ziet ge dan niets ?
“Ge hebt toch oren : hoort ge dan niets ?
“En herinnert ge u niet
hoeveel korven vol brokken gij hebt opgehaald,
toen Ik voor de vijfduizend die vijf broden heb gebroken?”
Zij antwoordden Hem :
“Twaalf.”
“En hoeveel manden vol brokken hebt gij opgehaald,
toen met die zeven voor de vierduizend?”
En zij antwoordden :
“Zeven.”
Daarop zei Hij hun :
“Begrijpt ge het dan nog niet ?”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

87. Wanneer men zich de weerspiegeling van God in alles wat bestaat realiseert, bespeurt het hart het verlangen de Heer te prijzen om al zijn schepselen en Hem samen met hen te aanbidden, zoals zichtbaar wordt in het zeer mooie lied van de heilige Franciscus van Assisi:

Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen
vooral zuster zon, die de dag is, en door wie Gij ons verlicht.
En zij is schoon en stralend met grote glans:
van U, Allerhoogste, is zij het zinnebeeld…

Wees geprezen, mijn Heer, om zuster maan en de sterren,
aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

 Wees geprezen, mijn Heer, om broeder wind
en om de lucht en de wolken en het kalme weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen ondersteuning geeft.

Wees geprezen, mijn Heer, om zuster water,
die zeer nuttig en nederig en kostbaar en zuiver is.

Wees geprezen, mijn Heer, om broeder vuur,
waardoor Gij de nacht verlicht:
en hij is mooi en vrolijk en krachtig en sterk”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

Tuesday in the sixth week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
God became sorry that He made man. Even now we find again and again people who are convinced that things cannot go on like this; that sin and evil have come to such a climax that there is no way out. Expressions like, “everything is going to break down; what kind of a world are we living in?”, etc …have been heard by every one of us. In fact, these are expressions of every age.The story of Noah also paints such a situation and one puts such people’s thoughts in the mouth of God. ‘Starting everything over again from scratch.’ It is an ever-recurring illusion. Except perhaps for ourselves? Is restarting ever in vain?

FIRST READING   Gen. 6, 5-8 ; 7, 1-5.10

I am going to wipe out man, whom I created, from the face of the earth.

From the Book of Genesis

When God the Lord saw how much on the earth
the wickedness of men had increased
and how much the desire of their heart
went out to evil all day long,
He became sorry that He had made man on the earth,
and He was very sad about it.
And God said :
“I am going to wipe man, whom I have created,
from the face of the earth,
both man and the cattle
and the creeping animals and the birds of the air,
for I am sorry that I made them.”
Only Noah found grace in the eyes of the Lord.
God the Lord said to Noah :
“Go into the ark which thou hast made ,
thou with all thy household,
for of this generation thou art the only one
who is righteous in my sight.
“Take of all the clean animals seven pairs,
each one a male and a female;
But of the unclean animals, take one pair,
one male and one female for each of them;
And of the birds of the air, seven pairs,
In the case of the birds of the air, seven pairs, each a male and a female.
“Thus shall ye maintain their kind
in all the earth.
“For in seven days I will make it rain on the earth,
forty days and forty nights,
and I will destroy all that exists,
all that I have made, from the face of the earth.”
And Noah did all that the Lord had commanded him.
And on the seventh day
the waters of the flood poured down upon the earth.

INTERLUDIUM  Ps. 29(28), 1a, 2, 3ac-4, 3b, 9b-10

The Lord blesses his people with peace.

Praise the Lord, all the sons of God,
Tribute the Lord for his glory and power.
Tribute the Lord for the glory of His Name,
Kneel before Him for His holy glory.

The voice of the Lord shouts over the waters,
God’s majesty calls from across the sea.
The voice of the Lord with thundering violence,
the voice of the Lord, awesome!

The voice of the Lord shakes the crowns of the oaks,
unleashes the pride of the forest.
The Lord is enthroned above the firmament,
there He sits eternally as King.

ALLELUIA Col 3, 16a, 17c

Alleluia.
The word of Christ
May it dwell among you in fullness of glory ;
give thanks to God the Father through Him.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 8, 14-21

Beware of the leaven of the Pharisees
and the leaven of Herod!

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time the disciples had forgotten to take bread with them
so that they did not have more than one loaf with them in the boat.
Then Jesus gave them this warning :
“Take heed ,
beware of the leaven of the Pharisees
and the leaven of Herod!”
They talked about this among themselves :
“He says this because we have no bread.”
But He noticed it and spoke :
“What are you discussing among yourselves there ?
“That I said this because you have no bread?
“Do you still not understand?
“Is your mind so blind?
“You have eyes: can you see nothing?
“But you have ears: can you hear nothing?
“And do you not remember
how many baskets full of chunks you picked up,
when I broke the five loaves for the five thousand?”
They answered Him :
“Twelve.”
“And how many baskets full of kibble didst thou pick up ,
when with those seven for the four thousand?”
And they answered :
“Seven.”
Thereupon He said to them :
“Do you not yet understand?”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

87. When one realizes the reflection of God in all that exists, the heart detects the desire to praise the Lord for all His creatures and to worship Him together with them, as is visible in the very beautiful song of St. Francis of Assisi:

“Be praised, my Lord, with all your creatures
especially Sister Sun, who is the day, and by whom Thou dost illumine us.
And she is beautiful and radiant with great brilliance:
Of Thee, Most High, she is the signifier

Be praised, my Lord, for sister moon and the stars,
in the heavens Thou hast formed them, bright and precious and beautiful.

Be praised, my Lord, for brother wind
and for the sky and the clouds and the calm weather and every season,
through which Thou dost sustain Thy creatures.

Be praised, my Lord, for sister water,
which is very useful and humble and precious and pure.

Be praised, my Lord, for brother fire,
by which Thou dost lighten the night:
and he is beautiful and cheerful and powerful and strong”.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d