Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
‘Keert tot Mij terug van ganser harte’: dit zijn de eerste woorden die God tot ons spreekt bij het begin van deze veertigdagentijd, in een taal die ontegensprekelijk de taal van de liefde is. Doorheen de eeuwen heeft de gelovige altijd de neiging gehad om de klemtoon te leggen op de uiterlijke tekenen van het vasten. Reeds de profeten wisten dat het onbelangrijk is: ‘Scheurt uw hart en niet uw kleren’, zegt de profeet Joël vandaag.
Maar hoe moeten we dat begrijpen, hoe doen we dat, ons hart scheuren? Door te luisteren wat in ons leeft. Door innerlijk te gaan leven, door letterlijk stil te vallen en tijd te maken voor de dialoog tussen God en ons hart -want die dialoog is er wel degelijk! De veertigdagentijd is een tijd van verinnerlijking, verstilling, van leven vanuit de diepte van ons hart. Een tijd waarin alles wat we doorgaans doen, zeggen, denken en voelen, kunnen delen met God – maar ook een tijd waarin we God in ons laten doen:

EERSTE LEZING              Joël  2, 12-18

Scheurt uw hart niet uw kleren.

Uit de Profeet Joël

Zo spreekt God de Heer :
“Keert tot Mij terug, van ganser harte,
met vasten, met geween en met rouwklacht.
“Scheurt uw hart en niet uw kleren,
keert terug tot de Heer uw God,
want genadig is Hij en barmhartig,
lankmoedig en vol liefde,
en Hij heeft spijt over het onheil.”
Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt
en laat dan zegen achter zich,
een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God !
“Blaast de bazuin op Sion,
kondigt een heilige vastentijd af,
roept een plechtige bijeenkomst bijeen !
“Verzamelt het volk,
belegt een heilige bijeenkomst,
brengt de oudsten samen
en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen ;
laat de bruidegom zijn kamer verlaten
en de bruid haar bruidsvertrek.
“Laat tussen de voorhal en het altaar
de priesters, die de dienst van de Heer verrichten,
wenen en zeggen :
“Spaar uw volk, Heer,
laat niet met uw erfdeel spotten,
laat niet de heidenen het overheersen.
“Moet men onder de volken zeggen :
Waar blijft hun God ?”
Toen is de Heer voor zijn land opgekomen
en heeft Hij zijn volk gespaard.

TUSSENZANG         Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 12-13, 14, 17

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.

TWEEDE LEZING            II Kor. 5, 20-6, 2

Laat u met God verzoenen, want nu is het de gunstige tijd.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
Van Korinte

Broeders en zusters,

Wij zijn gezanten van Christus,
God roept u op door ons woord.
Wij smeken u in Christus’ naam :
laat u met God verzoenen !
Hem die geen zonde heeft gekend
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.
Als Gods medewerkers sporen wij u aan :
zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Hij zegt immers :
“Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord,
op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.”
Nu is er die gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

VERS VOOR HET EVANGELIE           Ps. 51(50), 12a. 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

EVANGELIE                  Mt. 6, 1-6.16-18

Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Denkt er om :
beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen,
om de aandacht te trekken ;
anders hebt gij geen recht op loon
bij uw Vader die in de hemel is.
“Wanneer gij dus een aalmoes geeft,
bazuin het dan niet voor u uit
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen.
“Als gij een aalmoes geeft
laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve ;
en uw Vader die in het verborgene ziet
zal het u vergelden.
“Wanneer gij bidt,
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen
die graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten staan te bidden
om op te vallen bij de mensen.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen !
“Maar als gij bidt,
ga dan in uw binnenkamer,
sluit de deur achter u
en bid tot uw Vader, die in het verborgene is;
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
“Wanneer gij vast,
zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen ;
zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen.
“Maar als gij vast,
zalf dan uw hoofd en was uw gezicht
om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast,
maar vast voor uw Vader die in het verborgene is
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

 

 


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

88. De bisschoppen van Brazilië hebben benadrukt dat, behalve dat heel de natuur een manifestatie van God is, zij de plaats is van zijn tegenwoordigheid. In ieder schepsel woont zijn levendmakende Geest, die ons oproept tot een relatie met Hem.  De ontdekking van deze tegenwoordigheid stimuleert in ons de ontwikkeling van de ” ecologische deugden”. Maar wanneer wij dit zeggen, laten wij dan niet vergeten dat er ook een oneindige afstand bestaat, dat de dingen van deze wereld niet de volheid van God bezitten. Anders zouden wij de schepselen ook geen goed kunnen doen, omdat wij hun eigen en authentieke plaats niet zouden erkennen en uiteindelijk onrechtmatig van hen zouden eisen wat zij in hun kleinheid ons niet kunnen geven.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

ASH WEDNESDAY – Beginning of Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
 Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Return to me with all your heart”: these are the first words God speaks to us at the beginning of this Lent, in a language that is undeniably the language of love. Throughout the centuries, the believer has always tended to emphasize the outward signs of fasting. Already the prophets knew that it is unimportant: “Tear your heart and not your clothes,” says the prophet Joel today.
But how are we to understand that, how do we do that, tear our hearts? By listening to what is going on inside us. By living inwardly, by literally falling silent and making time for the dialogue between God and our hearts -because that dialogue does exist! Lent is a time of internalization, stillness, of living from the depths of our hearts. A time when everything we usually do, say, think and feel can be shared with God – but also a time when we allow God to do in us:

FIRST READING   Joel 2, 12-18

Tear your heart not your clothes.

From the Prophet Joel

Thus speaks God the Lord :
“Return to Me, with all your heart,
with fasting, with weeping, with mourning.
“Tear your heart and not your garments,
“return to the Lord your God,
for he is gracious and merciful,
and longsuffering, and full of love,
and He is sorry for any calamity.”
Who knows, He may return and be sorry
And then leaves behind blessing,
a meal offering and a libation to the Lord your God!
“Blow the trumpet on Zion,
proclaim a holy Lent,
call a solemn assembly !
“Gathers the people,
convenes a holy assembly,
gather together the elders
and gather also the children and the infants ;
let the bridegroom leave his chamber
and the bride her bridal chamber.
“Between the anteroom and the altar let
the priests, who perform the service of the Lord ,
weep and say :
“Spare thy people, Lord,
let not thy inheritance be mocked,
do not let the heathen dominate it.
“Should one say among the nations :
Where is their God?”
Then the Lord stood up for his country
and spared his people.

INTERLUDIUM   Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 12-13, 14, 17

God, have mercy on me in your mercy,
Erase my sinfulness in your mercy.

God, have mercy on me in your mercy,
in Your mercy, blot out my sinfulness.
Wash my guilt completely from me,
cleanse me from all my sins.

I acknowledge that I have sinned,
always I have my offence before my eyes.
Towards You alone have I sinned,
I have done what is contrary to You.

Create in me a pure heart, my God,
Give me again a steadfast spirit.
Do not cast me away from your Face,
do not take your Holy Spirit from me.

Give me again the opulence of your blessing,
make me strong in generosity.
Lord, loosen Thou my lips,
That my mouth may sing thy praises.

SECOND READING  II Cor. 5, 20-6, 2

Be reconciled to God, for now is the favorable time.

From the second letter of the holy apostle Paul to the Christians
From Corinth

Brothers and sisters,

We are ambassadors of Christ,
God calls you by our word.
We beseech you in Christ’s name :
be reconciled to God !
He who knew no sin
He made sin for us,
so that through him we might become God’s own holiness.
As God’s co-workers we urge you :
see to it that you do not receive His grace in vain.
After all, He says :
“In the auspicious time I have heard you,
In the day of salvation I have come to your aid.”
Now there is that favorable time,
today is the day of salvation.

VERSE FOR THE GOSPEL  Ps. 51(50), 12a. 14a

Create in me a pure heart, my God,
give me again the opulence of your blessing.

GOSPEL    Mt. 6, 1-6.16-18

Your Father, who sees in secret, will repay you.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Remember :
do not practice your righteousness before the eyes of men ,
to attract attention ;
else you have no right to receive
with your Father who is in heaven.
“When therefore ye give alms ,
Do not trumpet it before you
as the hypocrites do in the synagogue and in the street,
that they may be praised by men.
“Verily, I say unto you :
They have already received their reward.
“When ye give alms
Let not thy left hand know what thy right hand does
Lest thy alms be kept in secret ;
And your Father, who sees in secret
will repay you.
“When ye pray ,
do not behave like the hypocrites
who like to stand in the synagogues
and on the corners of the streets to pray
to be noticed by men.
“Verily, I say unto you :
They have already received their reward !
“But when ye pray ,
go into thy inner chamber,
shut the door behind you
And pray to thy Father, who is in secret;
and your Father, who sees in secret, will repay you.
“When thou fast,
set not a gloomy face like the hypocrites ;
They stiffen their faces
To show men that they are fasting.
“Verily, I say unto you :
They have already received their reward.
“But if ye fast ,
then anoint thy head and wash thy face
So as not to show to men that ye are fasting,
but fast for your Father who is in secret
and your Father, who sees in secret, will repay you.”

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

88. The bishops of Brazil have emphasized that, in addition to the fact that all of nature is a manifestation of God, it is the place of his presence. In every creature dwells his vivifying Spirit, who calls us to a relationship with him.  The discovery of this presence stimulates in us the development of the “ecological virtues”. But when we say this, let us not forget that there is also an infinite distance, that the things of this world do not possess the fullness of God. Otherwise, we would not be able to do good to the creatures either, because we would not recognize their own and authentic place and would end up illegitimately demanding from them what they in their smallness cannot give us.

To be continued    For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation