Vrijdag na aswoensdag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vasten is een uitdrukkelijk voorschrift in het Oude Testament, ook bij Jesaja. Maar het begrip moet juist begrepen worden: het moet een vasten zijn dat God welgevallig is. Het gaat niet om prestaties, maar om God en de medemens. In het evangelie spreekt Jezus zich uit over het vasten. Vasten is niet de gewone regel in het leven. Het is een uitzondering. Men vast niet als er feest is. Dan past het niet. De aanwezigheid van Jezus was als een bruiloftsfeest. Maar er komen dagen waarop de bruidegom weg is. Dan missen we hem, en vallen we terug op onszelf. Dan moeten we vasten.

EERSTE LEZING                                                      Jes. 58, 1-9a

Is dit soms een vasten dat Mij behaagt.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Roep het luide uit, houd u niet in,
laat uw stem schallen als een trompet ;
en openbaar mijn volk zijn overtredingen,
het huis van Jakob zijn zonden.
“Zeker, zij raadplegen Mij van dag tot dag,
beijveren zich om mijn wil te kennen,
als waren zij een volk dat gerechtigheid oefent
en de wet van zijn God niet veracht.
“Zij vragen Mij om gerechte vonnissen,
hunkeren naar de tegenwoordigheid van hun God.
“Wij vasten, waarom ziet Gij het niet ?
“Wij vernederen ons, waarom slaat Gij er geen acht op ?
“Zie, terwijl gij vast, zijt gij uit op eigen gewin
en buit gij uw arbeiders uit.
“Het is met twist en ruzie dat gij vast,
en driftig slaat gij met de vuist.
“Als gij zo moet vasten
vindt uw gebed in de hemel geen gehoor.
“Is dit soms een vasten dat Mij behaagt,
is zo de dag dat de mens zich vernederen moet :
het hoofd laten hangen als een riet,
op zak en as zich neerleggen ?
“Noemt gij dát vasten,
noemt gij dát soms de dag aan de Heer aangenaam ?
“Het vasten dat Ik wens is dit :
zondige boeien slaken, de bomen van het juk verbreken,
de verdrukten in vrijheid laten gaan, elk juk in stukken slaan,
uw brood verdelen met de hongerigen,
de dakloze zwervers opnemen in uw huis,
de naakten die gij ziet, kleden,
en u niet afkeren van uw eigen vlees.
“Dan zal uw licht stralen als de dageraad,
uw genezing zal voorspoedig zijn ;
uw gerechtigheid zal voor u uitgaan,
de glorie van de Heer u op de voet volgen.
“Wanneer gij dan tot de Heer bidt zal Hij u verhoren,
wanneer gij dan tot hem roept zal Hij antwoorden : Hier ben Ik !”
Zo spreekt de almachtige Heer.

TUSSENZANG                                        Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 18-19

Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                        Ps. 130(129), 5 en 7

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik ;
want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

EVANGELIE                                                    Mt. 9, 14-15

Wanneer de bruidegom van hen is weggenomen, dan zullen zij vasten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag
kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag :
“Waarom vasten wij en de Farizeeën wel,
maar uw leerlingen niet ?”
Jezus sprak tot hen :
“De vrienden van de bruidegom
kunnen toch niet bedroefd zijn
zolang de bruidegom bij hen is?
“Er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen is weggenomen ;
dan zullen zij vasten.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

90. Dit betekent niet om alle levende wezens gelijk te stellen en de mens de bijzondere waarde te ontnemen die tegelijkertijd een ontzettende verantwoordelijkheid inhoudt. En dit brengt evenmin een vergoddelijking van de aarde met zich mee, die ons de roeping zou ontnemen om met haar samen te werken en de broosheid ervan te beschermen. Deze opvattingen zouden uiteindelijk een nieuwe onevenwichtigheid teweeg brengen in een poging de werkelijkheid die ons uitdaagt te ontvluchten. Men ziet soms een obsessie om de menselijke persoon iedere superioriteit te ontzeggen. Het moet ons echter met zorg vervullen dat er met de andere levende wezens op een onverantwoordelijke wijze wordt omgegaan. Maar wij zouden vooral verontwaardigd moeten zijn over de geweldige ongelijkheid die er onder ons mensen bestaat, omdat wij het blijven tolereren dat sommigen zich waardiger dan de ander beschouwen. Wij merken niet meer dat sommigen zich voortslepen in een vernederende ellende, zonder mogelijkheden die te boven te komen terwijl anderen zelfs niet weten wat ze moeten doen met hetgeen ze bezitten, ijdel te koop lopen met een vermeend superioriteitsgevoel en een dergelijk niveau van verspilling bereiken dat men onmogelijk zou kunnen veralgemeniseren zonder te planeet te verwoesten.  Wij blijven in feite toestaan dat sommigen zich meer mens dan anderen voelen, alsof ze met grotere rechten geboren waren.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

Friday after Ash Wednesday

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Fasting is an explicit precept in the Old Testament, including Isaiah. But the concept must be understood correctly: it must be a fast that is pleasing to God. It is not about performance, but about God and fellow man. In the gospel, Jesus speaks out about fasting. Fasting is not the ordinary rule of life. It is an exception. One does not fast when there is a feast. Then it doesn’t fit. Jesus’ presence was like a wedding feast. But there come days when the bridegroom is gone. Then we miss Him, and we fall back on ourselves. Then we must fast.

FIRST READING  Isa 58, 1-9a

Is this sometimes a fast that pleases Me.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks God the Lord :
“Shout it out loud, do not hold back,
let your voice be like a trumpet ;
and reveal to my people their transgressions,
the house of Jacob its sins.
“Surely, they consult Me from day to day,
striving to know my will,
as if they were a people who practice justice
and do not despise the law of their God.
“They ask Me for righteous judgments,
crave the presence of their God.
“We fast, why dost Thou not see it?
“We humble ourselves, why dost thou not take heed?
“Behold, while ye fast, ye seek your own gain
and exploit your workers.
“It is with strife and argument that ye fast,
and furiously thou smitest with thine fist.
“If thou shouldst fast thus
Your prayer in heaven finds no answer.
“Is this sometimes a fast that pleases Me,
is this the day that man must humble himself:
hang his head like a reed,
Laying down in sackcloth and ashes?
“Call this fasting,
Is this what you call pleasing the Lord?
“The fasting I desire is this :
to break the chains of sin, to break the beams of the yoke,
let the oppressed go free, break every yoke,
divide your bread with the hungry,
take the homeless wanderers into thy home,
clothe the naked that thou seest,
and turn not away from thy own flesh.
“Then thy light shall shine as the dawn,
thy healing shall be prosperous ;
thy righteousness shall go forth before thee,
the glory of the Lord shall follow thee closely.
“When ye then pray to the Lord He shall hear you,
when ye call unto him then shall He answer, Here I am!”
Thus speaks the Lord Almighty.

INTERLUDIUM  Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 18-19

What I sacrifice, God, is my penitence,
A crushed and humiliated heart Thou dost not reject.

God, have mercy on me in your mercy,
wash away my sinfulness in Thy mercy.
Wash my guilt completely from me,
cleanse me from all my sins.

I acknowledge that I have sinned,
always I have my offence before my eyes.
Towards You alone have I sinned,
What is contrary to Thee I have done.

In gifts Thou hast no pleasure,
Whatever I offer You, You do not want.
What I offer, God, is my penitence,
A crushed and humiliated heart Thou dost not reject.

VERSE   Ps. 130(129), 5 and 7

In the Lord I put my hope,
In his word I trust ;
For the Lord is ever merciful,
his mercy infinite.

GOSPEL   Mt 9, 14-15

When the bridegroom is taken from them, then they will fast.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

On a certain day
the disciples of John came to Jesus asking :
“Why do we and the Pharisees fast ,
but not your disciples?”
Jesus spoke to them :
“Surely the friends of the bridegroom
can’t be sad
while the bridegroom is with them?
“There will come days
when the bridegroom is taken away from them ;
Then they will fast.”

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

90. This does not mean to make all living beings equal and to deprive man of the special value that at the same time implies a dire responsibility. Nor does it entail a deification of the earth that would deprive us of the vocation to cooperate with it and protect its fragility. These views would ultimately create a new imbalance in an attempt to escape the reality that challenges us. One sometimes sees an obsession to deny the human person any superiority. However, it should fill us with concern that other living beings are treated in an irresponsible manner. But we should be especially indignant at the tremendous inequality that exists among us humans, as we continue to tolerate the fact that some consider themselves more worthy than others. We no longer notice that some drag themselves along in humiliating misery, with no possibilities of overcoming it while others do not even know what to do with what they possess, vainly boast of a supposed superiority and reach such a level of wastefulness that one could not possibly generalize without destroying the planet.  In fact, we continue to allow some to feel more human than others, as if they were born with greater rights.

 


To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: