Maandag – Cathedra van de H. Apostel Petrus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

In de meeste godsdiensten kiest men zelf een leermeester. Bij Jezus is het andersom. Hij neemt als medewerkers wie Hij wil: onder de vele leerlingen die ingaan op zijn verkondiging, vraagt Hij een aantal van hen om hun gewone bezigheden te verlaten, Hem onvoorwaardelijk te volgen, en de Blijde Boodschap door te geven wanneer Hij gestorven zal zijn. Binnen die groep worden de twaalf met een bijzondere zending gelast, en krijgt Petrus de opdracht zijn broeders in het geloof te bevestigen. De plaats van Petrus en zijn opvolgers in de Kerk is die van de dienaar, die, zoals Jezus, de minste van allen wil zijn. Dat dienstwerk sluit een speciale binding met Christus in. Die moet zo sterk zijn, dat de gezondene een echt getuige wordt. Alleen zo kan waar worden wat Jezus aan zijn leerlingen zei: ‘Wie naar u luistert, luistert naar mij’.

EERSTE  LEZING                     I Petr. 5, 1-4

Oudste en getuige van het lijden van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

De oudsten onder u, vermaan ik,
– oudste evenals zij en getuige van het lijden van Christus,
tevens deelgenoot van de heerlijkheid
die geopenbaard zal worden –
weidt de kudde van God waarvan gij de herders zijt ;
hoedt haar zoals God het wil :
van harte en niet uit dwang,
met toewijding en niet uit winstbejag.
Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd,
maar toon u een voorbeeld voor de kudde.
Dan zult ge, als de opperherder verschijnt,
de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen.

TUSSENZANG                  Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

VERS VOOR HET EVANGELIE                 Mt. 16, 13-19

Alleluia
Gij zijt Petrus ;
en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Alleluia

EVANGELIE                 Mt. 16, 13-19

Gij zijt Petrus, en Ik zal u de sleutels geven
van het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd,
toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was,
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag :
“Wie is
volgens de opvatting van de mensen,
de Mensenzoon ?”
Zij antwoordden :
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
“Maar gij – sprak Hij tot hen –
wie zegt gij dat Ik ben ?”
Simon Petrus antwoordde :
“Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God.”
Jezus hernam :
“Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
“Op mijn beurt zeg Ik u :
Gij zijt Petrus ;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
“Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

VI. De gemeenschappelijke bestemming van de goederen

93. Vandaag zijn de gelovigen en niet-gelovigen het eens over het feit dat de aarde in wezen een gemeenschappelijke erfenis is waarvan de vruchten ten nutte moeten komen van allen. Voor gelovigen is dit een kwestie van trouw aan de Schepper, omdat God de wereld voor allen heeft geschapen. Dientengevolge moet iedere ecologische benadering een sociaal perspectief integreren dat rekening houdt met de fundamentele rechten van de meest benadeelden. Het beginsel van de onderschikking van privé-bezit aan de universele bestemming van goederen en daarom het universele recht op het gebruik ervan is “een gouden regel” van sociaal gedrag en het “eerste beginsel van iedere ethisch-maatschappelijke orde.” De christelijke traditie heeft het recht op privé-eigendom nooit als absoluut of onaantastbaar erkent en heeft de maatschappelijke functie van iedere vorm van privé-eigendom duidelijk beklemtoond. De heilige Johannes Paulus II heeft zeer nadrukkelijk aan deze leer herinnerd, toen hij zei dat “God de aarde aan heel het menselijk geslacht heeft gegeven, opdat zij alle leden ervan onderhoudt zonder iemand buiten te sluiten of te bevoorrechten”.  Dit zijn zwaarwegende en krachtige woorden. Hij heeft erop gewezen dat “een type van ontwikkeling dat de persoonlijke en maatschappelijke, economische en politieke rechten van de mens, met inbegrip van de rechten van de naties en de volken, niet zou eerbiedigen en bevorderen, werkelijk mensonwaardig zou zijn. Met grote duidelijkheid heeft hij uitgelegd dat “de Kerk wel het legitieme recht op privé-eigendom verdedigt, maar ook niet minder duidelijk leert dat op ieder privé-eigendom altijd een maatschappelijke hypotheek drukt, opdat de goederen dienen tot de algemene bestemming die God eraan heeft gegeven”. Daarom zegt hij dat “het niet overeenkomstig Gods plan is deze gave zo te beheren dat de weldaden ervan alleen maar ten voordele zijn van weinigen”. Dit stelt serieus de onrechtvaardige gewoonten van een gedeelte van de mensheid ter discussie.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

Monday – Cathedra of the Holy Apostle Peter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

In most religions, one chooses one’s own teacher. With Jesus it is the other way around. He takes as co-workers whomever He wants: among the many disciples who respond to His proclamation, He asks some of them to leave their ordinary occupations, follow Him unconditionally, and pass on the Good News when He will have died. Within that group, the twelve are commissioned with a special mission, and Peter is instructed to confirm his brothers in the faith. The place of Peter and his successors in the Church is that of the servant, who, like Jesus, wants to be the least of all. That ministry involves a special bond with Christ. It must be so strong that the one sent becomes a true witness. Only in this way can what Jesus said to his disciples become true: “He who listens to you listens to me.

FIRST READING   I Peter 5, 1-4

Elder and witness to the sufferings of Christ.

From the first letter of the holy apostle Peter

Dearly beloved,

The elders among you I exhort,
– elder as they are and witness to the sufferings of Christ,
also partaker of the glory
which shall be revealed –
pasture the flock of God of which you are the shepherds ;
tend it as God wills :
with the heart and not by compulsion,
with diligence and not for profit.
Do not play master over those entrusted to your care ,
but set an example for the flock.
Then, when the chief shepherd appears,
receive the never fading garland of glory.

INTERLUDIUM  Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

The Lord is my shepherd, nothing do I lack.

The Lord is my shepherd, nothing do I lack ;
He makes me to graze in green fields.
He brings me to water where I can rest,
He gives me fresh courage.

He leadeth me in the paths of righteousness
For His Name’s sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil where thou art leading me.

Thy rod and thy shepherd’s staff
Give me courage and confidence.

Thou dost invite me to thy table
To the annoyance of my adversaries.
With oil Thou anointest my head,
my cup is overflowing.

Prosperity and blessing never leave me
Every day of my life.
The house of the Lord shall be my dwelling
For all times to come.

VERSE FOR THE GOSPEL   Mt. 16, 13-19

Alleluia
Thou art Peter ;
and upon this rock I will build my Church
And the gates of hell shall not prevail against it.
Alleluia

GOSPEL  Mt 16, 13-19

Thou art Peter, and I will give thee the keys
of the kingdom of heaven.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time,
when Jesus had come to the region of Caesarea from Philip,
He asked His disciples this question :
“Who is
according to the opinion of men,
the Son of Man?”
They answered :
“Some say John the Baptist, others Elijah,
others Jeremiah or one of the prophets.”
“But you – spoke He to them –
who say ye that I am?”
Simon Peter answered :
“Thou art the Christ ,
the Son of the living God.”
Jesus resumed :
“Blessed art thou Simon, son of Jonah ,
for it is not flesh and blood that have revealed this to you.
but my Father who is in heaven.
“In turn I say to you :
Thou art Peter ;
and upon this rock I will build my church
and the gates of hell shall not prevail against it.
“I will give thee the keys of the kingdom of heaven
and whatever you shall bind on earth
shall also be bound in heaven.
and whatever ye shall loose on earth
shall also be dissolved in heaven.”

_____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

VI. The common destination of goods

93. Today, believers and non-believers agree that the earth is essentially a common inheritance whose fruits should benefit all. For believers, this is a matter of faithfulness to the Creator, since God created the world for all. Consequently, any ecological approach must integrate a social perspective that takes into account the fundamental rights of the most disadvantaged. The principle of the subordination of private property to the universal destiny of goods and therefore the universal right to their use is “a golden rule” of social behavior and the “first principle of every ethical-social order.” The Christian tradition has never recognized the right to private property as absolute or inviolable and has clearly emphasized the social function of every form of private property. St. John Paul II very emphatically recalled this teaching when he said that “God has given the earth to all the human race, that it may sustain all its members without excluding or privileging anyone.”  These are weighty and powerful words. He pointed out that “a type of development that would not respect and promote the personal and social, economic and political rights of man, including the rights of nations and peoples, would be truly demeaning. With great clarity he explained that “while the Church defends the legitimate right to private property, it also teaches no less clearly that on every private property there is always a social mortgage, so that the goods serve the general purpose which God has given them.” Therefore, he says that “it is not in accordance with God’s plan to administer this gift in such a way that its benefits are only for the benefit of the few.” This seriously questions the unjust habits of a portion of humanity.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: