Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het evangelie bewaart nog een stuk van de oude vastenliturgie: het teken van Jona. Enerzijds stellen we vast dat hier zeer hoge christologische uitspraken gedaan worden. Het gaat hier om meer dan Salomo; om meer dan Jona. Deze tegenstellingen zijn gedurfd, en wijzen op het unieke van Christus. Misschien beseffen we onvoldoende hoe sterk dit klonk. Anderzijds is er het teken van Jona, dit wil zeggen: er is geen teken. De Joden vragen een teken, maar er komt er geen. Voor hen die willen zien zijn er tekens genoeg: Jezus is geen goochelaar. Het teken van Jona is een duidelijke verwijzing naar de verrijzenis.

EERSTE LEZING                                                        Jon. 3, 1-10

De inwoners van Nineve kwamen terug van hun heilloze wegen.

Uit de Profeet Jona

Het woord van de Heer werd
tot Jona gericht :
“Sta op, ga naar Nineve, de grote stad Nineve
en zeg haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.”
Jona stond op en ging naar Nineve,
zoals de Heer bevolen had.
Nineve was een geweldig grote stad ;
drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.
Jona begon de stad in te gaan, één dagreis ver.
Toen riep hij :
“Veertig dagen nog,
en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!”
Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God ;
zij riepen een vasten uit en allen
van groot tot klein, trokken zij boetekleren aan.
Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineve ter ore;
hij stond op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af,
trok een boetekleed aan en zette zich neer in het stof.
Hij liet in Nineve omroepen :
“Op last van de koning en van zijn rijksgroten !
“Mensen en dieren, grootvee en kleinvee,
zij mogen niets eten,
zij mogen niet grazen en geen water drinken.
“Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen
en uit alle macht tot God roepen ;
ieder moet terugkomen van zijn heilloze wegen
en van de ongerechtigheid, die aan zijn handen kleeft.
“Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit
en daar spijt van krijgt;
wie weet of Hij niet terugkomt op zijn vlammende toorn,
zodat wij niet te gronde gaan.”
En God zag wat zij deden;
Hij zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen.
En God kreeg spijt, dat Hij hen met dat onheil bedreigd had.
Hij bracht het niet ten uitvoer.

TUSSENZANG                                             Ps. 51(50), 3-4, 12-13, 18-19

Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                           Ez. 33, 11

Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze,
zegt de Heer,
maar veeleer daarin, dat hij zich bekeert en leeft.

EVANGELIE                                                    Lc. 11, 29-32

Dit geslacht zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd,
toen het volk samenstroomde begon Jezus te spreken :
“Dit geslacht is een verdorven geslacht : het verlangt een teken ;
maar geen ander teken zal het gegeven worden
dan het teken van Jona.
“Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten,
zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht.
“De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan
samen met de mensen van dit geslacht;
en zij zal hen veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo :
welnu, hier is méér dan Salomo.
“De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan
samen met dit geslacht
en zij zullen het veroordelen,
want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona :
welnu, hier is méér dan Jona.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 95. Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een  van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen. Daarom hebben de bisschoppen van Nieuw-Zeeland zich afgevraagd wat het gebod “gij zult niet doden” te betekenen heeft, wanneer “twintig procent van de wereldbevolking in een zodanige mate hulpbronnen verbruikt dat zij de arme volken en de toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________