Donderdag van de eerste week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Van Jezus leren wij wat wij in ons gebed moeten vragen. Als God werkelijk zijn hemelse liefde in zijn Zoon heeft geopenbaard, rest er maar één vraag: dat de aarde steeds meer die liefde herkent. Dat God voor alle mensen Vader mag zijn. Wanneer mogen we vertrouwen op verhoring van ons gebed? Wanneer we bidden zoals Jezus! In plaats van zijn eigen wil na te jagen,heeft Jezus vertrouwen gesteld in het diepe verlangen van zijn Vader: om met Hem verbonden te leven. Want dit is Gods plan: mensen gelukkig maken in de verbondenheid met Hem. Dat is de sleutel van Jezus’ gebed, en die sleutel opent de deur naar verhoring.

EERSTE LEZING                   Est. 14,1.3-5.12-14

Heer, geen andere helper heb ik dan U.

Uit het Boek Ester

In die tijd nam koningin Ester in doodsnood
haar toevlucht tot de Heer.
Zij bad aldus tot de God van Israël :
“Mijn Heer, onze Koning, Gij zijt de enige!
“Kom mij te hulp, mij die alleen sta
en geen andere helper heb dan U,
want ik ga een groot gevaar tegemoet.
“Van mijn geboorte af heb ik in de stam waaruit ik voortkwam
gehoord, dat Gij, Heer, uit alle volken Israël
en uit al hun voorouders onze vaderen hebt aangenomen
als een blijvend erfdeel en dat Gij voor hen alles hebt gedaan
wat Gij beloofd hadt.
“Gedenk ons, Heer,
openbaar U in het uur van onze nood, en geef mij moed,
Gij, Koning van de goden en heersers over alle heerschappij.
“Leg mij een gelukkig woord in de mond,
als ik sta tegenover de leeuw ;
verander zijn gezindheid en breng hem tot haat
tegen de man, die ons bestrijdt,
zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan.
Red ons door uw hand en kom mij te hulp,
want ik sta alleen en heb niemand anders dan U, Heer.”

TUSSENZANG           Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Wanner ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding :
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde ;
vergeet het maaksel van uw handen niet !

VERS VOOR HET EVANGELIE                Am. 5, 14

Zoekt het goede, en niet het kwade,
opdat gij leeft en God met u blijft.

EVANGELIE                      Mt. 7, 7-12

Al wie vraagt verkrijgt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Vraagt en u zal gegeven worden ;
zoekt en ge zult vinden ;
klopt en er zal worden opengedaan.
“Want al wie vraagt verkrijgt;
wie zoekt vindt
en voor wie klopt doet men open.
“Of is er wel iemand onder u
die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt?
“Of een slang wanneer hij vraagt om een vis ?
“Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt,
goede gaven weet te geven aan uw kinderen,
hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is
het goede geven aan wie Hem daarom vragen.
“Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doet dat ook voor hen.
“Dat is Wet en Profeten.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

VII. De blik van Jezus

96. Jezus maakt zich het bijbels geloof in God de Schepper eigen en benadrukt een fundamenteel gegeven: God is Vader (vgl. Mat. 11, 25). In de gesprekken met zijn leerlingen nodigde Jezus hen uit de vaderrelatie te erkennen die God heeft met al zijn schepselen, en herinnerde Hij hen met een ontroerende tederheid eraan hoe ieder van die schepselen in zijn ogen belangrijk is: “Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen” (Luc. 12, 6).
“Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze ” (Mat. 6, 26).

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Thursday of the first week in Lent

 

 Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
From Jesus we learn what we should ask for in our prayer. If God has truly revealed his heavenly love in his Son, only one question remains: that the earth may increasingly recognize that love. That God may be Father to all people. When can we trust that our prayer will be answered? When we pray like Jesus did! Instead of pursuing his own will, Jesus put his trust in his Father’s deep desire: to live in communion with Him. For this is God’s plan: to make people happy in union with Him. That is the key to Jesus’ prayer, and that key opens the door to fulfillment.

FIRST READING   Est. 14,1.3-5.12-14

Lord, no helper do I have but You.

From the Book of Esther

At that time, Queen Esther in mortal distress took
took refuge in the Lord.
She prayed thus to the God of Israel :
“My Lord, our King, You are the only one!
“Come to my aid, I who stand alone
and have no helper but Thee,
for I am in great danger.
“From my birth I have heard in the tribe from which I came
heard that thou, Lord, out of all the nations of Israel
and out of all their ancestors thou hast accepted our fathers
as a permanent inheritance and that thou hast done for them all
which Thou hadst promised.
“Remember us, Lord,
reveal Thee in the hour of our distress, and give me courage,
Thou, King of the gods and ruler of all dominion.
“Put a happy word in my mouth,
when I face the lion;
change his disposition and bring him to hate
against the man who fights us ,
so that he and his comrades may perish.
Save us by your hand and come to my aid,
for I stand alone and have no one but You, Lord.”

INTERLUDIUM   Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Whenever I cried out to You, You have always heard me,
You have always given me new courage.

You I will praise, Lord, from all my heart,
Because thou hast listened to my prayer.
I sing to You and to all the heavenly powers
And prostrate myself, bowed down to thy sanctuary.

You I praise for Your goodness and Your faithfulness,
for Thy promise Thou hast fulfilled without measure.
Whenever I have cried out to Thee Thou hast always heard me,
Thou hast always given me new courage.

Always is Thy outstretched hand my salvation :
The Lord completes for me all that I undertake.
Thy goodness, Lord, endures without end ;
do not forget the work of your hands !

VERSE FOR THE GOSPEL   Am. 5, 14

Seek the good, and not the evil,
that ye may live, and God may abide with you.

GOSPEL   Mt 7, 7-12

All who ask obtain.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days Jesus said to his disciples :
“Ask and it will be given to you ;
Seek, and you will find;
knock and it will be opened.
“For all who ask obtain;
he who searches finds
and he who knocks will have his door opened.
“Or is there anyone among you
who will give his son a stone when he asks for a loaf of bread?
“Or a snake when he asks for a fish?
“If therefore, though ye be evil,
know how to give good gifts to your children,
how much more will your Father who is in Heaven
give good things to those who ask Him.
“All that ye would that men should do for you,
do that also for them.
“That is Law and Prophets.”

 

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

VII. The gaze of Jesus

96. Jesus makes the biblical belief in God the Creator his own and emphasizes a fundamental fact: God is Father (cf. Mat 11:25). In his conversations with his disciples, Jesus invited them to recognize the fatherly relationship God has with all his creatures, reminding them with touching tenderness how each of these creatures is important in his eyes: “Can one not buy five sparrows for two nickels? Yet God does not forget one of them” (Luke 12:6).
“Observe the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, but your heavenly Father feeds them” (Mat. 6, 26).

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: