Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De zaterdag van de eerste vastenweek was vroeger een bijzondere dag: quatertemperdag. De christenen van Rome kwamen samen bij het graf van Petrus en baden de ganse nacht. Vroeg in de ochtend werden de priesterwijdingen toegediend. Men kan zich het feestelijk gebeuren nog voorstellen. De eerste lezing herinnert nog aan dit gebeuren, en is als een toespraak tot de wijdelingen: heden heb ik de Heer gekozen opdat Hij mijn God zij; heden heeft Hij mij gekozen. De verbondsgedachte van God met zijn volk wordt op de wijdelingen toegepast. Wij mogen deze op elk van ons persoonlijk toepassen.

EERSTE LEZING                           Deut. 26, 16-19

Gij zult een volk zijn dat de Heer is toegewijd.

Uit het Boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk :
“Heden gebiedt de Heer uw God u
deze voorschriften en bepalingen te volbrengen.
“Gij moet ze stipt ten uitvoer brengen,
met heel uw hart en heel uw ziel.
“Gij hebt heden van de Heer de verzekering gekregen,
dat Hij uw God zal zijn,
als gij tenminste zijn wegen gaat,
zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhoudt
en naar Hem luistert.
“En de Heer heeft heden van u de verzekering gekregen,
dat gij, zoals Hij beloofd heeft,
zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden.
“Daarom zal Hij aan u groter eer, faam en luister schenken
dan aan de andere volken, die Hij geschapen heeft,
en zult gij een volk zijn dat de Heer uw God is toegewijd,
zoals Hij beloofd heeft.”

TUSSENZANG                         Ps. 119(118), 1-2, 4-5, 7-8

Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Gij hebt uw bevelen gegeven
opdat men ze trouw volbrengt.
Mogen mijn wegen recht zijn,
gericht op wat Gij beschikt.

Ik zal U in alle oprechtheid loven,
aanvaardend wat Gij hebt bepaald.
Aan uw beschikkingen zal ik mij houden ;
laat Gij mij dan niet alleen.

VERS VOOR HET EVANGELIE           Ps. 51(50), 12a en 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

EVANGELIE                                         Mt. 5, 43-48

Weest volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij hebt gehoord dat er gezegd is :
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
“Maar Ik zeg u :
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
“Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan ?
“Doen de tollenaars niet hetzelfde ?
“En als gij alleen uw broeder groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan ?
“Doen de heidenen dat ook niet ?
“Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

98. Jezus leefde in volledige harmonie met de schepping en de anderen stonden verbaasd: “Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?” (Mat. 8, 27). Hij verscheen niet als een van de wereld gescheiden asceet of als een vijand van de aangename dingen van het leven. Met verwijzing naar zichzelf zei Hij: “Kijk, die gulzigaard en wijndrinker” (Mat. 11, 19). Hij stond ver af van de filosofieën die het lichaam, de materie en de dingen van deze wereld verachtten. Toch hebben deze ongezonde dualismen in de loop der eeuwen een aanzienlijke invloed gehad op sommige christelijke denkers en het evangelie misvormd. Jezus werkte met zijn handen en stond dagelijks in contact met de door God geschapen materie om daaraan met zijn vaardigheid van handwerksman vorm te geven. Hier dient te worden gewezen op het feit dat het grootste gedeelte van zijn leven is gewijd aan deze inspanning om een eenvoudig bestaan vorm te geven dat geen enkele verwondering wekte: “Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria?” (Mar. 6, 3). Zo heeft Hij het werk geheiligd en er een bijzondere waarde aan verleend tot rijping van ons. De heilige Johannes Paulus II leerde dat “wanneer de mens door in vereniging met Christus die voor ons is gekruisigd, de inspanning van het werk verdraagt, hij in zekere zin met de Zoon van God meewerkt aan de verlossing van de mensheid”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________