Maandag van de tweede week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Tot drie keer toe zijn jullie ondergedompeld in het water en elk van de drie keer bent u er weer uit boven gekomen, om de drie dagen te symboliseren dat Christus begraven is geweest. Zoals wie zich in de nacht bevindt niks ziet, en wie zich daarentegen in de dag bevindt van het licht geniet, zo is het ook met jullie. Zoals jullie eerst ondergedompeld waren in de nacht en niks zagen, zo merkte je toen je er uit boven kwam, dat je in het volle daglicht stond. Je bent in de netten gevallen van de Kerk. Vgl. Mt. 13, 47. Laat je dus levend vangen; vlucht niet opdat Jezus je aan zijn haak slaat, niet om je de dood, maar om je de verrijzenis na de dood te geven.
(Cyrillus van Jeruzalem, Tweede mystagogische catechese)

EERSTE LEZING                Dan. 9, 4b-10

Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan.

Uit de Profeet Daniël

Ach Heer, grote en geduchte God,
die het verbond gestand doet en vol erbarmen zijt
voor hen die U liefhebben en uw geboden volbrengen :
Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan,
wij hebben goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest,
wij zijn afgeweken van uw geboden en wetten ;
wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten,
die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen,
hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden
en tot heel de gezeten bevolking van het land.
Heer, Gij staat in uw recht,
maar wij hebben reden om ons te schamen
en we staan nu ook beschaamd,
wij, de mannen van Juda,
de inwoners van Jeruzalem en heel Israël,
zowel degenen die dichtbij als veraf wonen
in de landen waarheen gij ze verstoten hebt,
omdat zij U ontrouw geworden zijn.
Heer, wij moeten ons schamen, wij, onze koningen,
onze hoogwaardigheidsbekleders en onze familiehoofden,
omdat wij tegen U gezondigd hebben.
Moge de Heer onze God barmhartig zijn en vergevensgezind,
want wij zijn weerspannig geweest tegen Hem
en wij hebben niet geluisterd naar de Heer onze God
en niet geleefd naar de geboden die Hij ons
door zijn dienaren, de profeten, gegeven heeft.

TUSSENZANG            Ps. 79(78), 8, 9, 11, 13

Heer, handel met ons niet zoals wij verdienen,
vergeld ons niet onze schuld. (Ps. 103(102), 10a)

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden ;
laat niemand zeggen : waar is nu hun God ?

Tot U stijge op het gekerm der geboeiden,
bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.
Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde,
wij zullen U prijzen in eeuwigheid,
uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.

VERS VOOR HET EVANGELIE            II Kor. 6, 2b

Nu is het de gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

EVANGELIE              Lc. 6, 36-38

Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
“Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
“Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
“Spreekt vrij
en ge zult vrijgesproken worden.
“Geeft
en u zal gegeven worden :
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat
zal men u in de schoot storten.
“De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

100. Uit het Nieuwe Testament spreekt ons niet alleen van de aardse Jezus en zijn zo concrete en liefdevolle relatie met de wereld. Het laat ons Hem ook zien als verrezen en verheerlijkt, aanwezig in heel de schepping met zijn universele heerschappij: “want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen, door Hem alleen” (Kol. 1, 19-20). Dit richt ons op het einde der tijden, wanneer de Zoon de Vader alles in handen zal geven zodat “God alles in alles is” (1 Kor. 15, 28). Zo doen de schepselen van deze wereld zich aan ons niet meer voor als een puur natuurlijke werkelijkheid, omdat de verrezen Heer ze op mysterieuze wijze omgeeft en richt op een bestemming van volheid. Dezelfde bloemen op het veld en de vogels die Hij verwonderd zag met zijn menselijke ogen, zijn nu vol van zijn lichtende tegenwoordigheid.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Monday of the second week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Up to three times you have been immersed in the water and each of the three times you have come up again, to symbolize the three days that Christ was buried. Just as he who is in the night sees nothing, and on the other hand who is in the day enjoys the light, so it is with you. As you were first immersed in the night and saw nothing, so when you emerged from it you noticed that you were in the full light of day. You fell into the nets of the Church. Cf. Mt. 13:47. So let yourself be caught alive; flee not so that Jesus may catch you on his hook, not so that he may give you death, but so that he may give you the resurrection after death.
(Cyril of Jerusalem, Second Mystagogical Catechesis)

FIRST READING   Dan. 9, 4b-10

We have sinned and done evil.

From the Prophet Daniel

O Lord, great and formidable God,
who establish the covenant and are full of mercy
for those who love You and keep Your commandments :
We have sinned and done evil,
We have acted wickedly and been rebellious,
We have departed from your commandments and your laws ;
we have not listened to your servants, the prophets ,
who spoke in your name to our kings,
dignitaries, heads of families
and to all the seated people of the land.
Lord, thou art in thy right,
but we have reason to be ashamed
and we are now also ashamed,
we, the men of Judah,
the inhabitants of Jerusalem and all Israel,
both those who dwell near and far
In the lands whither thou hast cast them out,
because they have become unfaithful to you.
Lord, we should be ashamed, we, our kings,
our dignitaries and our heads of families,
because we have sinned against Thee.
May the Lord our God be merciful and forgiving,
for we have rebelled against Him
and we have not listened to the Lord our God
and have not lived according to the commandments which He has given us
through his servants, the prophets.

INTERLUDIUM   Ps. 79(78), 8, 9, 11, 13

Lord, do not deal with us as we deserve,
Repay us not our debt. (Ps. 103(102), 10a)

Do not make us pay for past sins,
come with your mercy to meet us,
For we are but weak men.

Ah help us, God of our salvation, for your Name’s sake,
deliver us, forgive our sins ;
Let no one say: where is their God now?

To Thee rise the groaning of the handcuffed,
deliver with your power those who are consecrated to death.
But we are your people, Lord, your own flock,
we will praise you for all eternity,
singing your praises from generation to generation.

VERSE FOR THE GOSPEL  II Cor. 6, 2b

Now is the auspicious time,
today is the day of salvation.

GOSPEL   Lk. 6, 36-38

Speak freely and you will be acquitted.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said to his disciples :
“Be merciful as your Father is merciful.
“Judge not ,
and you will not be judged.
“Do not condemn,
and you will not be condemned.
“Speak freely
and you will be acquitted.
“Give
and thou shalt be given :
a goodly measure, stamped, shaken and running over
they will pour into your lap.
“The measure that you use
they will also use for you.”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

100. The New Testament speaks to us not only of the earthly Jesus and his so concrete and loving relationship with the world. It also shows us him as risen and glorified, present in all creation with his universal rule: “for in him God has willed to dwell in all his fullness, to reconcile the universe to himself through him and to make peace through the blood shed on the cross, to reconcile everything in the heavens and on earth through him alone” (Col 1:19-20). This directs us to the end of time, when the Son will give all to the Father so that “God is all in all” (1 Cor. 15, 28). Thus the creatures of this world no longer present themselves to us as a purely natural reality, because the risen Lord mysteriously surrounds them and directs them toward a destiny of fullness. The same flowers in the field and the birds that He saw marvelously with His human eyes are now full of His luminous presence.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: