Dinsdag van de tweede week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De evangelietekst bevat een grote tegenstelling. In het eerste deel zien we de Farizeeën met hun tegenspraak tussen leer en leven; met hun dwaze ijdelheid en hun uiterlijk vertoon. Op de achtergrond van dit donkere tafereel glanst de figuur van Christus, de dienaar van allen. Hem moeten we navolgen, in eenheid van leer en leven; als broeders en zusters die opkijken naar de ene Vader, in navolging van Christus, onze ene leraar.

EERSTE LEZING                                                          Jes. 1, 10. 16-20

Leer het goede te doen en onderhoud het recht.

Uit de Profeet Jesaja

Luister ! het woord van de Heer !
“Ga u wassen, ga u reinigen ;
uit mijn ogen met uw boze daden !
“Houd op met kwaad te doen, leer het goede te doen,
onderhoud het recht, help de verdrukte,
verdedig de wees, pleit voor de weduwe.
“kom dan – zegt de Heer – laten we het uitpraten :
Al zijn uw zonden rood als scharlaken,
zij zullen wit worden als sneeuw;
al zijn ze als purper zo rood,
ze zullen blank worden als wol.
“Als ge gewillig wilt zijn en luisteren
zult ge het goede der aarde genieten,
maar als ge blijft weigeren en u verzetten
zal het zwaard u verdelgen.”

TUSSENZANG                              Ps. 50(49), 8-9, 16bc-17, 21, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt :
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet ?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan, Ik leg u alles voor.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                  Ez. 18, 31

Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt,
van u weg, zegt de Heer,
en vernieuwt uw hart en uw geest.

EVANGELIE                                                     Mt. 23, 1-12

Zelf handelen zij niet naar hun woorden.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen :
“Op de leerstoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en Farizeeën plaats genomen.
“Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen,
maar handelt niet naar hun werken ;
want zelf handelen ze niet naar hun woorden.
“Zij maken bundels van zware,
haast ondraaglijke lasten
en leggen die de mensen op de schouders,
maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.
“Alles wat zij doen
doen zij om bij de mensen op te vallen ;
zij maken immers hun gebedsriemen breed
en hun kwasten groot,
ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden
en de voornaamste zetels in de synagogen,
ze laten zich graag groeten op de markt
en willen door de mensen rabbi genoemd worden.
“Maar gij moet u geen rabbi laten noemen.
“Gij hebt maar één Meester
en gij zijt allen broeders.
“En noemt niemand van u op aarde ‘vader’;
gij hebt maar één Vader, de hemelse.
“En laat u ook geen ‘leraar’ noemen ;
gij hebt maar één leraar, de Christus.
“Wie de grootste onder u is
moet uw dienaar zijn.
“Alwie zichzelf verheft zal vernederd
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Hoofdstuk drie

De menselijke wortel van de ecologische crisis

101. Het dient ons tot niets de symptomen te beschrijven, als wij de menselijke oorsprong van de ecologische crisis niet erkennen. Er is een wijze van leven en menselijk handelen die tekort schiet en de werkelijkheid zodanig weerspreekt dat zij haar vernietigt. Waarom kunnen wij  niet hierbij blijven stilstaan om erover na te denken? Ik stel daarom dan ook voor ons te concentreren op het heersende technocratische paradigma en de plaats die de mens en zijn handelen in de wereld daarin innemen.

  

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Tuesday of the second week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The Gospel text contains a great contrast. In the first part we see the Pharisees with their contradiction between doctrine and life; with their foolish vanity and outward show. In the background of this dark scene shines the figure of Christ, the servant of all. Him we must imitate, in unity of doctrine and life; as brothers and sisters looking up to the one Father, following Christ, our one teacher.

FIRST READING   Isa. 1, 10. 16-20

Learn to do good and uphold justice.

From the Prophet Isaiah

Listen ! the word of the Lord !
“Go wash yourselves, go cleanse yourselves ;
Out of my sight with your evil deeds !
“Cease to do evil, learn to do good,
uphold the law, help the oppressed,
defend the orphan, plead for the widow.
“Come then – says the Lord – let’s talk it out :
Though thy sins be red as scarlet ,
they shall become white as snow;
though they be as purple so red,
they shall become white as wool.
“If you will be willing and listen
You will enjoy the good things of this earth,
but if you continue to refuse and resist
the sword will destroy you.”

INTERLUDIUM   Ps. 50(49), 8-9, 16bc-17, 21, 23

He that goeth straight paths findeth the salvation of God.

I do not reproach you about sacrifices :
Your sacrificial animals I see burning all the time.
I will have no more bull from your houses
And rams from your sheepfold I will not ask.

How often do you speak about my commandments
And have my covenant always on your tongue?
You who dislike discipline
And never heedeth my words.

Should I be silent when you do this?
Or do you think that I am like you?
I accuse you, I put everything before you.
He that offereth sacrifice of praise honoureth me truly,
He who walks in the right path finds the salvation of God.

VERSE FOR THE GOSPEL   Ez. 18, 31

Cast away all the transgressions which ye have committed,
from you, says the Lord,
and renew your hearts and your minds.

GOSPEL   Mt 23, 1-12

They themselves do not act on their words.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus spoke to the people and to his disciples :
“At the chair of Moses
the scribes and Pharisees have taken their seats.
“Therefore do and observe all that they say to you ,
but do not act according to their works ;
For they themselves do not act according to their words.
“They make bundles of heavy ,
almost unbearable burdens
and lay them on men’s shoulders ,
but they themselves will not lift a finger.
“Everything they do
they do to be noticed by the people ;
For they make their prayer belts wide
and their tassels big,
they are anxious to have the place of honor at meals
and the most important seats in the synagogues,
they like to be greeted at the market
and want to be called rabbi by the people.
“But thou must not allow thyself to be called a rabbi.
“Ye have but one Master
and ye are all brethren.
“And call none of you on earth ‘father’;
ye have but one Father, the heavenly.
“Nor let any of you be called ‘teacher’ ;
ye have but one teacher, the Christ.
“He that is greatest among you
must be thy servant.
“Whosoever exalts himself shall be humbled
and he who humbles himself will be exalted.”

Laudato Si

Encyclic  by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

Chapter Three

The human root of the ecological crisis

101. It serves us to nothing to describe the symptoms if we do not recognize the human root of the ecological crisis. There is a way of life and human action that falls short and contradicts reality to the point of destroying it. Why can’t we stop and think about this? I therefore propose to focus on the prevailing technocratic paradigm and the place that man and his actions in the world occupy within it.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: