Woensdag van de tweede week in de veertigdagentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Tijdens de eerste dagen van de veertigdagentijd hadden de lezingen veel aandacht voor wat vasten eigenlijk is: hoe men wel en niet moet vasten, welk vasten de Heer behaagt. In de tweede week komt het lijdensmotief sterk opzetten, van oudsher vooral op woensdag en vrijdag. In het evangelie spreekt Jezus onverbloemd over zijn lijden in Jeruzalem. Tegenover de opdringerigheid van de moeder van de zonen van Zebedeüs, herhaalt hij het motief. Het lijdensmotief wordt gekoppeld aan de houding van de dienaar van allen: zijn dood wordt een zoenoffer.

EERSTE LEZING                                             Jer. 18, 18-20

We beramen een aanslag op hem.

Uit de Profeet Jeremia

Die het gemunt hadden op het leven van de profeet zeiden :
“We beramen een aanslag op Jeremia.
“Nooit ontbreekt het de priesters aan onderricht,
de wijzen aan raad of de profeten aan woorden.
“Wij letten niet meer op wat hij zegt.”

Geef mij gehoor, Heer God, luister naar mijn klacht :
Mag men goed met kwaad vergelden ?
Toch graven zij een kuil voor mij.
Vergeet niet, dat ik voor u stond
om voor hen ten beste te spreken
en uw toorn van hen af te wenden.

TUSSENZANG                                        Ps. 31(30), 5-6, 14, 15-16

Red mij, Heer, door uw genade.

Het net dat de mensen mij heimelijk spannen
ontkom ik door U die mij altijd beschermt.
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.

Ik hoor ze fluisteren om mij heen,
aan alle kanten bedreiging.
Zij smeden te samen een plan tegen mij
om mij het leven te nemen.

Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer,
steeds zeg ik : Gij zijt mijn God.
Gij hebt mijn lot in uw hand,
bevrijd mij van mijn vervolgers.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                 Joh. 11, 25a en 26

Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer ;
wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.

EVANGELIE                                                              Mt. 20, 17-28

De hogepriesters en de schriftgeleerden zullen Jezus ter dood veroordelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus van plan was naar Jeruzalem te gaan
nam Hij de twaalf apart en onderweg sprak Hij tot hen :
“Wij gaan nu naar Jeruzalem,
waar de Mensenzoon aan de hogepriesters en
schriftgeleerden zal worden overgeleverd.
“Zij zullen Hem ter dood veroordelen
en aan de heidenen overleveren
om Hem te bespotten, te geselen en te kruisigen ;
maar op de derde dag zal Hij verrijzen.”
Toentertijd trad de moeder van de zonen van Zebedeüs
samen met hen op Jezus toe
en wierp zich voor zijn voeten om Hem iets te vragen.
Hij sprak tot haar :
“Wat verlangt ge ?”
Zij antwoordde Hem :
“Laat deze twee jongens van mij in uw Koninkrijk zitten,
één aan uw rechter- en één aan uw linkerhand.”
Maar Jezus antwoordde :
“Gij weet niet wat ge vraagt.
“Zijt gij in staat de beker te drinken die Ik ga drinken ?”
Zij zeiden hem :
“Ja, dat kunnen wij.”
Hij sprak :
“Inderdaad, mijn beker zult gij drinken,
maar het is niet aan Mij
u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,
omdat alleen zij dit verkrijgen
voor wie mijn Vader dit heeft bereid.”
Toen de tien anderen dit hoorden
werden zij kwaad op de beide broers.
Jezus echter  riep hen bij zich en sprak :
“Gij weet dat de heersers der volkeren
hen met ijzeren vuist regeren
en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.
“Dit mag bij u niet het geval zijn ;
wie onder u groot wil worden
moet dienaar van u zijn,
en wie onder u de eerste wil zijn
moet slaaf van u wezen,
zoals ook de Mensenzoon
niet gekomen is om gediend te worden,
maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

I. De technologie: creativiteit en macht

102. De mensheid is een nieuw tijdperk binnen getreden waarin de macht van de technologie ons voor een tweesprong plaatst. Wij zijn de erfgenamen van twee eeuwen geweldige golven van verandering: de stoommachine,  de spoorweg, de telegraaf, de elektriciteit, de auto, het vliegtuig, de chemische industrieën, de moderne geneeskunde, de informatica en meer recent de digitale revolutie, de robotica, de biotechnologieën en de nanotechnologieën. Het is juist zich te verheugen over deze vorderingen en enthousiast te raken ten opzichte van de ruime mogelijkheden die deze voortdurende vernieuwingen voor ons openen, omdat “wetenschap en techniek een schitterend product zijn van de menselijke creativiteit, die een gave van God is”. De verandering van de natuur voor nuttige doeleinden is vanaf het begin een kenmerk van het menselijk geslacht en zo “brengt” de techniek “de spanning van de menselijke geest tot uitdrukking bij het stapsgewijs overwinnen van bepaalde materiële beperkingen”. De technologie heeft talloos kwaad dat de mens trof, beperkt en bestreden. Wij kunnen niet anders dan de bereikte vooruitgang, vooral in de geneeskunde, de techniek en op het gebied van de communicatie waarderen en er dankbaar voor zijn. En hoe zouden wij niet erkentelijk zijn voor alle inspanningen van veel wetenschappers en technici die alternatieven voor een duurzame ontwikkeling hebben uitgewerkt?

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________________

Wednesday of the second week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
During the first days of Lent, the readings had a lot of focus on what fasting actually is: how one should and should not fast, what fasting pleases the Lord. In the second week, the Passion motif comes on strong, traditionally especially on Wednesday and Friday. In the Gospel, Jesus speaks unapologetically about his suffering in Jerusalem. In the face of the encroachment of the mother of the sons of Zebedee, he repeats the motif. The suffering motif is linked to the attitude of the servant of all: his death becomes a sacrifice of sins.

FIRST READING   Jer. 18, 18-20

We are plotting an attack on him.

From the Prophet Jeremiah

Those who were intent on the life of the prophet said :
“We are plotting an attack on Jeremiah.
“Never do the priests lack instruction,
the wise for counsel, or the prophets for words.
“We no longer pay attention to what he says.”

Give me hearing, Lord God, hear my complaint :
May one repay good with evil ?
Yet they dig a pit for me.
Remember, I stood before you
to speak for them in the best way
And turn your wrath from them.

INTERLUDIUM     Ps. 31(30), 5-6, 14, 15-16

Save me, Lord, by your mercy.

The net that men secretly cast upon me
I escape through You who always protect me.
Confidently I place my spirit in your hands,
You will protect me, faithful God.

I hear them whispering around me,
threatening me on all sides.
They are plotting against me
To take my life.

Yet I continue to trust in You, Lord,
I always say: you are my God.
You have my fate in Your hand,
deliver me from my persecutors.

Verse of the hymn John 11, 25a and 26

I am the resurrection and the life, says the Lord ;
he who believes in me shall not perish for ever.

GOSPEL   Mt 20, 17-28

The high priests and scribes will condemn Jesus to death.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus was about to go to Jerusalem
He took the twelve apart and on the way He spoke to them :
“We are now going to Jerusalem ,
where the Son of Man will be delivered to the high priests and the
scribes.
“They will condemn him to death
and delivered to the Gentiles
to mock Him, scourge Him and crucify Him ;
but on the third day He shall rise.”
At that time the mother of the sons of Zebedee
came with them to Jesus
and threw herself at His feet to ask Him something.
He spoke to her :
“What do you desire?”
She answered Him :
“Let these two boys of mine sit in your kingdom,
one at thy right hand and one at thy left hand.”
But Jesus answered :
“Thou knowest not what thou askest.
“Are ye able to drink the cup which I am about to drink?”
They said to him :
“Yes, we can.”
He spoke :
“Indeed, my cup shalt thou drink,
but it is not for me
to make you sit at my right hand or my left,
because only they obtain it
for whom my Father has prepared it.”
When the ten others heard this
they became angry with the two brothers.
Jesus, however, called them to Himself and spoke :
“Ye know that the rulers of the nations
rule them with an iron fist
and that the great ones abuse their power over them.
“This must not be the case with you ;
Whoever wishes to become great among you
must be a servant of you,
and whoever wants to be first among you
must be slave to you,
Just as the Son of Man
did not come to be served,
but to serve
and to give his life as a ransom for many.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

I. Technology: creativity and power

102. Humanity has entered a new era in which the power of technology places us at a crossroads. We are the heirs of two centuries of tremendous waves of change: the steam engine, the railroad, the telegraph, electricity, the automobile, the airplane, the chemical industries, modern medicine, informatics, and more recently the digital revolution, robotics, biotechnologies, and nanotechnologies. It is right to rejoice in these advances and to become enthusiastic in the face of the wide possibilities that these constant innovations open to us, because “science and technology are a magnificent product of human creativity, which is a gift from God.” The alteration of nature for useful purposes has been a feature of the human race from the beginning, and thus technology “expresses” the excitement of the human spirit in incrementally overcoming certain material limitations. Technology has limited and fought countless evils that afflicted man. We cannot but appreciate and be grateful for the progress achieved, especially in medicine, technology, and in the field of communication. And how could we not be grateful for all the efforts of many scientists and technicians who have worked out alternatives for sustainable development?

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: