Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Zowel de eerste lezing, de tussenzang als het evangelie spreekt over twee wegen. Jeremia vergelijkt de dorre woestijnboom met de groene boom aan het water. Zo staat de mens die alles verwacht van aardse rijkdom, tegenover de mens die op God vertrouwt. Psalm 1 gebruikt analoge beelden, en het evangelie draagt die tegenstelling over op de rijke vrek en de arme Lazarus. Ook daar is het volledig vertrouwen op aardse rijkdom een vorm van zelfbedrog: het is schijngeluk en biedt valse zekerheid. Hebben wij voldoende aandacht – niet alleen voor de kloof tussen rijk en arm – maar voor de arme vlak bij onze deur ? Die aandacht komt automatisch wanneer we in het gelaat van wie wij ontmoeten, de Christus herkennen. Waar hebben wij Hem ontmoet, de laatste dagen?

EERSTE LEZING                  Jer. 17, 5-10

Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt ; gezegend is hij die op de Heer vertrouwt.

Uit de Profeet Jeremia

Dit zegt God de Heer :
“Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt,
die steunt op een schepsel en zich afkeert van de Heer.
“Hij is een kale struik in de steppe,
nooit krijgt hij regen.
“Hij staat op dorre woestijngrond,
in een onvruchtbaar, verlaten gebied.
“Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt,
en zich veilig weet bij Hem.
“Hij is een boom aan een rivier,
de wortels tot in het water.
“Hij heeft geen last van de hitte,
zijn bladeren blijven groen.
“Een tijd van droogte deert hem niet,
hij blijft altijd vrucht dragen.
“Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,
onverbeterlijk is het, wie kan het peilen ?
“Ik, God de Heer, doorgrond hart en nieren,
Ik vergeld ieder naar zijn gedrag,
naar de vrucht van zijn werk.”

TUSSENZANG                      Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Gelukkig is de man,
die op de Heer zijn hoop stelt (Ps. 40 (39), 5a)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

VERS VOOR HET EVANGELIE        Ps. 130(129), 5 en 7

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik ;
want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

EVANGELIE                             Lc. 16, 19-31
Gij hebt uw deel van het goede gekregen en Lazarus viel het kwade ten deel.
Nu ondervindt hij vertroosting en wordt gij gefolterd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën :
“Er was eens een rijk man
die in purper en fijn linnen gekleed ging
en iedere dag uitbundig feest vierde,
terwijl een arme, die Lazarus heette,
met zweren overdekt voor de poort lag.
“Hij verlangde er naar zijn honger te stillen
met wat bij de rijkaard van de tafel viel.
“Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren likten.
“Nu gebeurde het dat de arme stierf
en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen.
“De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis.
“In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen
sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham
en Lazarus in diens schoot.
“Toen riep hij uit :
Vader Abraham, ontferm u over mij
en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen
en mijn tong daarmee te komen verfrissen,
want ik word door de vlammen hier gefolterd.
“Maar Abraham antwoordde :
Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven
uw deel van het goede hebt gekregen
en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel ;
daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting
maar wordt gij gefolterd.
Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof,
zodat er geen mogelijkheid bestaat,
– zelfs als men het zou willen –
van hier naar u te gaan noch van daar naar ons te komen.
“De rijke zei :
Dan vraag ik u, vader Abraham,
dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen,
want ik heb nog vijf broers ;
laat hij hen waarschuwen
opdat zij niet eveneens
in deze plaats van pijniging terecht komen.
“Maar Abraham sprak :
Zij hebben Mozes en de profeten ; laat ze naar hen luisteren.
“Maar hij zei : Och neen, vader Abraham !
Maar als er een uit de doden naar hen toegaat,
zullen ze zich bekeren.
“Hij echter sprak tot hem :
Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren,
zullen ze zich ook niet laten overreden
als er iemand uit de doden opstaat.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 103. De technische wetenschap is, als zij juist is georiënteerd, in staat niet alleen werkelijk belangrijke dingen tot stand te brengen om de kwaliteit van leven van de mens te verbeteren, van de voorwerpen voor huishoudelijk gebruik tot de grote transportmiddelen, bruggen, gebouwen, openbare ruimten. Zij is ook in staat het schone voort te brengen en de mens, ondergedompeld in de materiële wereld, de “sprong” te laten maken naar de wereld van de schoonheid. Kan men de schoonheid van een vliegtuig of van sommige wolkenkrabbers ontkennen? Er zijn kostbare schilder-of muziekwerken die tot stand zijn gebracht, doordat men zijn toevlucht nam tot nieuwe technische instrumenten. Zo maakt men in de zoektocht van de technicus naar schoonheid en in wie naar deze schoonheid kijkt, de sprong naar een echt menselijke schoonheid.

Wordt vervolgd     Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Thursday of the second week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Both the first reading, the interlude and the gospel speak of two paths. Jeremiah compares the barren desert tree to the green tree by the water. Thus, the man who expects everything from earthly riches is contrasted with the man who trusts in God. Psalm 1 uses analogous imagery, and the gospel transfers that contrast to the rich miser and the poor Lazarus. There, too, complete reliance on earthly wealth is a form of self-deception: it is sham and offers false security. Do we pay enough attention – not only to the gap between rich and poor – but to the poor person right at our doorstep ? That attention comes automatically when we recognize the Christ in the face of whom we meet. Where have we met Him, in the last days?

FIRST READING   Jer. 17, 5-10

Cursed is he who trusts in men ; blessed is he who trusts in the Lord.

From the Prophet Jeremiah

This is what God the Lord says :
“Cursed is he who trusts in people ,
Who relies on a creature and turns away from the Lord.
“He is a barren bush in the steppe,
never does he get rain.
“He stands on barren desert ground,
in a barren, desolate land.
“Blessed is he who trusts in the Lord,
and is secure in Him.
“He is a tree on a river,
its roots reaching down to the water.
“He does not suffer from the heat,
its leaves remain green.
“A time of drought does not trouble Him,
he always bears fruit.
“Nothing is so unreliable as the heart,
incorrigible it is, who can fathom it?
“I, God the Lord, penetrate heart and kidneys,
I repay each according to his conduct,
according to the fruit of his labor.”

INTERLUDIUM   Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Happy is the man,
who puts his hope in the Lord (Ps. 40 (39), 5a)

Blessed is the man who refuses to do
what wicked men advise him ;
Who does not go the ways of sinners,
does not sit in the midst of mockers.

He is like a tree, planted by the water,
that bears fruit in due season;
In summer his leaves shall not wither,
But whatsoever he doeth shall prosper him.

The wicked do not fare so :
The wind blows them away like chaff.
For the Lord is careful of the way of the courts,
the way of sinners is a dead end.

VERSE FOR THE GOSPEL   Ps 130(129), 5 and 7

In the Lord I put my hope,
In his word I trust ;
for the Lord is ever merciful,
his grace is without limit.

GOSPEL   Lk 16, 19-31
You have received your share of good and Lazarus fell victim to evil.
Now he experiences consolation and thou art tortured.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus said to the Pharisees :
“There was once a rich man
who was dressed in purple and fine linen
and celebrated every day with exuberance,
while a poor man named Lazarus,
lay at the gate covered with sores.
“He longed to satisfy his hunger
With what fell from the rich man’s table.
“But only dogs came and licked his sores.
“Now it came to pass that the poor man died
and was carried by the angels into the lap of Abraham.
“The rich one also died and was given an honorable burial.
“In the underworld, prey to many pains
he lifted up his eyes and saw from afar Abraham
and Lazarus in his womb.
“Then he cried out :
Father Abraham, have mercy on me
and command Lazarus to dip the tip of his finger in water
and come and refresh my tongue with it,
for I am being tortured by the flames here.
“But Abraham answered :
My son, remember how during your life you have
received your share of good
and how in like manner Lazarus had his share of evil ;
therefore now he is here experiencing consolation
but you are tortured.
Moreover, between us and you there is a wide gulf forever,
so that there is no possibility,
– even if we wanted to.
to go from here to you or from there to us.
“The rich one said :
Then I ask thee, father Abraham,
that thou wilt send him to my father’s house,
for I have five more brothers ;
Let him warn them
Lest they also
end up in this place of torment.
“But Abraham spoke :
They have Moses and the prophets ; let them listen to them.
But he said: “Oh no, father Abraham!
But if one comes to them from the dead,
they will repent.
“He, however, spoke to him :
If they do not listen to Moses and the prophets ,
they will not be persuaded
if one rises from the dead.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

 103. Technical science, if correctly oriented, is capable not only of bringing about truly important things to improve the quality of life of man, from the objects of domestic use to the great means of transport, bridges, buildings, public spaces. It is also capable of producing beauty and of making man, immersed in the material world, “leap” into the world of beauty. Can one deny the beauty of an airplane or of some skyscrapers? There are precious works of painting or music that have been brought about by resorting to new technical instruments. Thus, in the technician’s search for beauty and in those who look at this beauty, one makes the leap to a truly human beauty.

To be continued      For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation