Zaterdag van de tweede week in de veertigdagentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Eerste lezing, antwoordpsalm en evangelie handelen over radicale vergiffenis van schuld. De parabel van de verloren zoon is een parabel voor alle tijden en voor elke zondaar. Toch plaatst de inleiding de parabel in een context waar Farizeeën en schriftgeleerden onvermijdelijk met de oudste zoon geïdentificeerd worden. Ze aanvaarden de barmhartigheid van God voor de zondaar niet. Maar aanvaarden we zelf die barmhartigheid zo gemakkelijk als we zelf gevraagd worden om vergiffenis te schenken? Volgen we het voorbeeld van de Vader?

EERSTE LEZING                                                      Mich.7, 14-15.18-20

God zal onze zonden naar de bodem van de zee verwijzen.

Uit de profeet Micha

Neem uw herdersstaf en weid uw volk, Heer,
de schapen die uw erfdeel zijn ;
tussen de bomen, midden in het woud,
zijn zij zo vereenzaamd.
Laat ze weiden in Bazan en Gilead,
zoals in vroegere dagen.

Ik laat wonderen zien,
zoals in de dagen dat gij uit Egypte wegtrokt.

Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft,
die voorbijgaat aan de zonde,
door de rest van zijn erfdeel bedreven ;
die zijn toorn niet altijd laat duren,
maar zijn vreugde vindt in goedheid ?

Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen,
Hij zal onze schuld
onder zijn voeten verpletteren.
Al hun zonden zal Hij
naar de bodem van de zee verwijzen.

Aan Jakob zult Gij uw trouw,
aan Abraham uw goedheid tonen,
zoals Gij het onze vaderen hebt gezworen,
in de dagen van weleer.

TUSSENZANG                        Ps. 103(102), 1-3, 3-4,9-10, 11-12

De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                        Lc. 15, 18

Ik ga weer naar mijn vader
en ik zal hem zeggen :
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel  en tegen u.

EVANGELIE                                                                      Lc. 15, 1-3.11-32

Uw broer was dood en is levend geworden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwamen telkens weer
tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus
om naar Hem te luisteren.
De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden :
“Die man ontvangt zondaars en eet met hen.”
Hij hield hun deze gelijkenis voor :
“Een man had twee zonen.
“Nu zei de jongste van hen tot zijn vader.
Vader geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb.
“En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
“Niet lang daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar
en vertrok naar een ver land.
“Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven.
“Toen hij alles opgemaakt had
kwam er een verschrikkelijke hongersnood over dat land
en hij begon gebrek te lijden.
“Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land
die hem het veld instuurde om varkens te hoeden.
“En al had hij graag zijn buik willen vullen
met de schillen die de varkens aten,
niemand gaf ze hem.
“Toen kwam hij tot nadenken en zei :
Hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed,
en ik verga hier van de honger.
“Ik ga weer naar mijn vader
en ik zal hem zeggen :
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u;
ik ben niet meer waard uw zoon te heten
maar neem mij aan als een van uw dagloners.
“Hij ging dus op weg naar zijn vader.
“Zijn vader zag hem al in de verte aankomen
en hij werd door medelijden bewogen ;
hij snelde op hem toe
viel hem om de hals en kuste hem hartelijk.
“Maar de zoon zei tot hem :
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u;
ik ben niet meer waard uw zoon te heten.
“Doch de vader gelastte zijn knechten :
Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan,
steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan.
Haalt het gemeste kalf en slacht het ; laten we eten en feestvieren,
want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.
“Ze begonnen dus feest te vieren.

“Intussen was zijn oudste zoon op het land.
“Toen hij echter terugkeerde en het huis naderde
hoorde hij muziek en dans.
“Hij riep een van de knechten
en vroeg wat dat te betekenen had.
“Deze antwoordde :
Uw broer is thuisgekomen
en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten
omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.
“Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen.
“Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem aandrong
gaf hij zijn vader ten antwoord :
Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw geboden overtreden,
toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven
om eens met mijn vrienden feest te vieren.
“En nu die zoon van u is gekomen
die uw vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen,
hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten.
“Toen antwoordde de vader :
Jongen, jij bent altijd bij me
en alles wat van mij is is ook van jou.
“Maar er moet feest en vrolijkheid zijn,
omdat die broer van je dood was en levend is geworden,
verloren was en is teruggevonden.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

105. Men neigt tot de opvatting dat “iedere toename van macht eenvoudigweg vooruitgang is; verhoging van veiligheid, nut, welzijn, levenskracht, volheid van waarden”, alsof de werkelijkheid, het goede en de waarheid spontaan zouden opbloeien uit de macht van de technologie en de economie zelf. Feitelijk is “de moderne mens niet opgevoed tot een juist gebruik van macht”, want de immense technische groei is niet gelijk op gegaan met een ontwikkeling van de mens in verantwoordelijkheid, waarden en geweten. Altijd neigt de mens ertoe een beperkte zelfkennis van de eigen grenzen te ontwikkelen. Daardoor is het mogelijk dat heden ten dage de mensheid niet de ernst ziet van de uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd, en “de mogelijkheid dat de mens zijn macht verkeerd gebruikt, neemt voortdurend toe”, wanneer “er geen normen voor vrijheid, maar alleen maar voor vermeende eisen van nut en zekerheid bestaan”. De mens is niet volledig autonoom. Zijn vrijheid wordt ziek, wanneer hij zich overgeeft aan de blinde krachten van het onbewuste, van de onmiddellijke behoeften, van het egoïsme, van het brute geweld. In deze zin is de mens onbeschermd blootgesteld aan zijn eigen macht, die blijft groeien, zonder instrumenten te hebben om deze te controleren. Hij kan beschikken over oppervlakkige mechanismen, maar wij kunnen stellen dat het de mens ontbreekt aan een solide ethiek, een cultuur en een spiritualiteit die hem werkelijk grenzen stellen en hem binnen een heldere zelfbeheersing beteugelen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Saturday of the second week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
First reading, response psalm and gospel deal with radical forgiveness of guilt. The parable of the prodigal son is a parable for all times and for every sinner. Yet the introduction places the parable in a context where Pharisees and scribes are inevitably identified with the eldest son. They do not accept the mercy of God for the sinner. But do we ourselves accept that mercy so readily when we ourselves are asked to forgive? Do we follow the Father’s example?

FIRST READING   Mic.7, 14-15.18-20

God will cast our sins to the bottom of the sea.

From the prophet Micah

Take your shepherd’s staff and pasture your people, Lord,
the sheep that are your inheritance ;
among the trees, in the midst of the forest ,
they are so lonely.
Let them pasture in Bazan and Gilead,
as in former days.

I will show them wonders ,
as in the days when thou didst go forth out of Egypt.

What God is like unto thee, who forgives the guilt,
who passes over sin,
committed by the rest of his inheritance ;
who does not let his wrath last forever ,
but who finds his joy in goodness ?

He will have mercy on us again,
He will crush our guilt
under his feet.
All our sins He will refer
to the bottom of the sea.

To Jacob Thou wilt show Thy faithfulness,
To Abraham Thou wilt show Thy goodness,
as Thou didst swear to our fathers,
in the days of old.

Responsorial   Ps. 103(102), 1-3, 3-4,9-10, 11-12

The Lord is merciful and benevolent.

Glorify, my soul, the Lord,
His holy Name from the depths of your being !
Glorify, my soul, the Lord,
forget not his benefits!

It is he who forgives you your debts,
He who heals you of your troubles.
It is he who saves you from destruction,
who surrounds you with his favor and mercy.

He does not keep reproaching you constantly,
He is not forever wroth.
He does not deal with us as we deserve,
does not repay us our trespasses.

As wide as heaven spans the earth ,
so all-encompassing is His mercy.
As far as the distance from east to west,
He drives out sin from us.

VERSE FOR THE GOSPEL   Lk. 15, 18

I will go to my father again
and I will say to him :
Father, I have done wrong against heaven and against you.

GOSPEL   Lk. 15, 1-3.11-32

Your brother was dead and has become alive.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days, again and again
sinners of all kinds kept coming to Jesus
to listen to Him.
The Pharisees and the scribes murmured about this and said :
“That man receives sinners and eats with them.”
He held out to them this parable :
“A man had two sons.
“Now the younger of them said to his father.
Father give me the portion of the property to which I am entitled.
“And he distributed his wealth among them.
“Not long after the youngest son gathered everything together
and went to a faraway country.
“There he squandered his wealth in a life of debauchery.
“When he had used it all up
a terrible famine came over that land
and he began to suffer want.
“Now he went into the service of one of the inhabitants of that country
who sent him out into the fields to herd pigs.
“And though he would have liked to fill his belly
with the husks the pigs ate,
no one gave them to him.
“Then he came to his senses and said :
How many of my father’s day laborers have food in abundance ,
and I am starving here.
“I will go to my father again
and I will tell him :
Father, I have done wrong against heaven and against you;
I am no longer worthy to be called your son.
but take me on as one of your day laborers.
“So he went on his way to his father.
“His father saw him coming in the distance
and he was moved by pity ;
He rushed towards him,
fell around his neck and kissed him warmly.
“But the son said to him :
Father, I have sinned against heaven and against you;
I am no longer worthy to be called your son.
“But the father ordered his servants :
Fetch quickly the finest garment and put it on him,
put a ring on his finger and put sandals on him.
Get the fatted calf and slaughter it; let us eat and celebrate,
for this son of mine was dead and has come back to life,
he was lost and has been found.
“So they began to celebrate.

“Meanwhile, his eldest son was in the fields.
“However, when he returned and approached the house
he heard music and dancing.
“He called one of the servants
and asked what it meant.
“The latter replied :
Your brother has come home
and your father has had the fatted calf slaughtered
because he got him back safe and sound.
“But he became angry and would not go in.
“When his father came out and urged him on
he answered his father :
For so many years I have served thee and never have I transgressed thy commandments,
yet you have never given me a goat
to celebrate with my friends.
“And now that son of yours has come
who has squandered your fortune with wicked women,
you have ordered the fatted calf to be slaughtered for him.
“Then the father replied :
Boy, you are always with me
and all that is mine is also yours.
“But there must be feasting and merriment ,
because that brother of yours was dead and has come to life,
was lost and has been found.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

105. There is a tendency to think that “any increase in power is simply progress; increase in security, usefulness, well-being, vitality, fullness of values,” as if reality, goodness and truth would spontaneously blossom from the power of technology and the economy itself. In fact, “modern man has not been educated to a proper use of power,” for the immense technical growth has not been matched by a development of man in responsibility, values, and conscience. Always man tends to develop a limited self-knowledge of his own limits. As a result, it is possible that today mankind does not see the seriousness of the challenges it faces, and “the possibility of man’s misusing his power is constantly increasing,” when “there are no standards for freedom, but only for perceived requirements of utility and security.” Man is not fully autonomous. His freedom sickens when he surrenders to the blind forces of the unconscious, of immediate needs, of selfishness, of brute force. In this sense, man is unprotected exposed to his own power, which continues to grow, without having instruments to control it. He may have superficial mechanisms at his disposal, but we can say that man lacks a solid ethic, a culture and a spirituality that truly sets limits for him and restrains him within a clear self-control.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: