http://kerkengeloof.wordpress.com

Derde zondag in de veertigdagentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Met Mozes trekt het volk Israël weg uit de slavernij van Egypte,
door de woestijn naar een beter land.
Op hun weg naar bevrijding en ook later
hebben zij nood aan goede leefregels
die de juiste richting aangeven en zorgen voor evenwicht.
Dat is de Tora, waarvan we vandaag de ‘Tien Woorden’ horen.
Het zijn Woorden die bevrijden, wegwijzers naar een rechtvaardigere samenleving.

Ook Jezus is door die ‘woorden’ getekend.
Woedend wordt Hij bij het gemarchandeer in de tempel van Jeruzalem.
Jezus gaat de confrontatie aan met deze hypocrisie
en keert daarmee terug naar de essentie van de Tien Woorden ten leven.

EERSTE LEZING                 Ex. 20, 1-17

De wet door Mozes gegeven.

Uit het Boek Exodus

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen.

“Ik ben de Heer uw God
die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
“Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
“Gij zult geen godenbeelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op aarde of in de wateren onder de aarde.
“Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen
en hun geen goddelijke eer bewijzen;
want Ik, de Heer uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten, een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen
tot het derde en vierde geslacht,
maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden,
een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.
“Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken;
want de Heer laat hen die zijn Naam lichtvaardig gebruiken,
niet ongestraft.
“Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn.

“Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten.
“Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
“Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten:
gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet,
uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet,
zelfs niet de vreemdeling die bij u woont.
“In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde,
de zee met al wat erin is, gemaakt.
“Maar de zevende dag heeft Hij gerust
en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.
“Eer uw vader en uw moeder.
“Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
“Gij zult niet doden.
“Gij zult geen echtbreuk plegen.
“Gij zult niet stelen.
“Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.
“Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin,
zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.”

Antwoordpsalm              Ps. 19b(18), 8, 9, 10, 11

Keervers
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.
Uw dienaar neemt ze ter harte,
hij wordt er rijk voor beloond.

TWEEDE LEZING             1 Kor.1,22-25

Wij verkondigen een gekruisigde Jezus, voor de mensen een aanstoot, maar voor hen die geroepen zijn, Gods wijsheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid.
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid;
maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als Grieken,
is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid.
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.

Vers voor het evangelie         Joh. 3, 16

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Zozeer heeft God de wereld liefgehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft,
eeuwig leven zal hebben.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                             Joh.2, 13-25

Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen het paasfeest van de joden nabij was,
ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan
van runderen, schapen en duiven
en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel,
dreef ze allemaal uit de tempel,
ook de schapen en de runderen;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels
en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij:
“Weg met dit alles!
“Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!”

Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:
“De ijver voor uw huis zal mij verteren.”

De joden richtten zich tot Jezus met de woorden:
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien
dat Gij dit doen moogt?”

Waarop Jezus hun antwoordde:
“Breekt deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.”
Maar de joden merkten op:
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd:
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?”
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden,
herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de Schrift
en in het woord dat Jezus gesproken had.

Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was,
begonnen er velen in zijn Naam te geloven
bij het zien van de tekenen die Hij deed.
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen
omdat Hij allen kende.
Hij wist wat er in de mens stak
en daarom was het niet nodig
dat iemand Hem over de mens inlichtte.

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 

II. De globalisering van het technocratisch paradigma

106. Het fundamentele probleem is een ander, nog dieper liggend probleem, namelijk de wijze waarop de mensheid in feite de technologie en de ontwikkeling ervan samen met een homogeen en eendimensionaal paradigma heeft verbonden. In een dergelijk paradigma komt een opvatting over het subject naar voren die steeds meer in het logisch-rationele proces het object dat zich daarbuiten bevindt, begrijpt en zo bezit. Dit subject manifesteert zich, door het vaststellen van de wetenschappelijke methode met haar experimenten, dat al expliciet een techniek van bezit, overheersing en verandering is. Het is alsof het subject tegenover een vormeloze werkelijkheid zou staan die geheel ter beschikking staat van zijn manipulatie. Het ingrijpen van de mens in de natuur heeft altijd plaatsgevonden, maar lange tijd heeft dit het karakter gehad van een begeleiden, een ondersteunen van de door de dingen zelf geboden mogelijkheden. Het betrof het ontvangen van hetgeen de natuurlijke werkelijkheid uit zichzelf aanbiedt. Daarentegen is de belangstelling daarop gericht, al het mogelijke uit de dingen te halen door ingrijpen van de mens, die ertoe neigt de werkelijkheid zelf te negeren of te vergeten. Daarom zijn de mens en de dingen opgehouden elkaar vriendschappelijk de hand te reiken en zijn zo elkaars tegenstanders geworden. Van hieruit komt men gemakkelijk tot het idee van een onbeperkte en grenzeloze groei, die de economen, de theoretici op het gebied van financiën en technologie zo enthousiast heeft gemaakt. Dat veronderstelt de leugen omtrent de oneindige beschikbaarheid van de goederen van de planeet, die ertoe leidt deze “uit te persen” tot aan de grens en daaroverheen. Het betreft de verkeerde veronderstelling dat “er een onbegrensde hoeveelheid energie en bruikbare middelen bestaat, dat de onmiddellijke regeneratie ervan mogelijk is en dat de negatieve effecten van het manipuleren van de natuur gemakkelijk kunnen worden gecompenseerd”.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

 

Third Sunday in Lent

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening words
With Moses, the people of Israel set out from the bondage of Egypt,
through the desert to a better land.
On their way to deliverance and also later
they need good rules of life
that indicate the right direction and provide balance.
That is the Torah, of which we hear today the ‘Ten Words’.
These are freeing words that point the way to a more just society.

Jesus too is marked by these ‘words’.
He becomes enraged at the haggling in the Temple in Jerusalem.
Jesus confronts this hypocrisy
and thereby returns to the essence of the Ten Words for Life.

FIRST READING   Ex. 20, 1-17

The law given by Moses.

From the Book of Exodus

In those days God already spoke the words that follow here.

“I am the Lord your God
Who led you out of Egypt, the house of slavery.
“Thou shalt have no other gods at my expense.
“Thou shalt make no images of gods,
no image of any creature up in heaven,
below on earth, or in the waters under the earth.
“Thou shalt not bow down thyself to them
and pay them no divine tribute;
for I, the Lord thy God,
I am to them that hate Me, a jealous God
who avenges the guilt of the fathers upon their children
to the third and fourth generation,
but to those who love me and keep my commandments,
a God who shows goodness to the thousandth generation.
“You shall not use the name of the Lord your God lightly ;
for the Lord will not let those who use His Name lightly,
not go unpunished.
“Remember the Sabbath: it must be holy to you.

“Six days shalt thou labor and do all work.
“But the seventh day is the Sabbath to the Lord thy God.
“Then thou shalt not do any work:
not thou, not thy son, not thy daughter,
not your slave, not your bondwoman, not your animals,
not even the stranger who dwells with you.
“For in six days the Lord created heaven, earth,
the sea with all that is in them.
“But the seventh day he rested
and so blessed the Sabbath and made it a holy day.
“Honor thy father and thy mother.
“Then shalt thou live long upon the ground which the Lord thy God giveth thee.
“Thou shalt not kill.
“Thou shalt not commit adultery.
“Thou shalt not steal.
“Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
“Thou shalt not set thy sights on thy neighbor’s house;
thou shalt not set thy sights on thy neighbor’s wife,
not on his slave, his bondswoman,
his ox or his ass,
on nothing that belongs to him.”

Responsorial  Ps. 19b(18), 8, 9, 10, 11

Refrain
Lord, thou hast words of eternal life.

The law of the Lord is perfect,
she strengthens the uncertain mind.
His precepts are trustworthy,
They make the ignorant wise.

Lawful are all his commands,
satisfying to the mind.
Crystal clear are his commandments,
They are a light to the eye.

The word of the Lord is fair,
It remains true forever.
His judgments are true,
righteous in every matter.

Sought after more than gold or jewels,
delightsome as honey-cream.
Your servant takes them to heart,
he is richly rewarded for them.

SECOND READING   1 Cor. 1,22-25

We proclaim a crucified Jesus, an offense to men, but to those who are called, God’s wisdom.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

Jews demand miracles, Greeks wisdom.
But we proclaim a crucified Christ,
to Jews an offense, to Gentiles a foolishness;
but to those who are called, both Jews and Greeks,
that Christ is God’s power and God’s wisdom.
For the foolishness of God is wiser than men
and the weakness of God is stronger than men.

Verse for the Gospel John 3, 16

Praise and honor be to You, Lord Jesus.
So much did God love the world
that he gave his only begotten Son,
so that whoever believes in Him,
will have eternal life.
Praise and honor be to You, Lord Jesus.

GOSPEL    John 2, 13-25

Break down this temple and in three days I will raise it up.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

When the Passover of the Jews was near,
Jesus went up to Jerusalem.
In the temple He found the sellers
of cattle, sheep and doves
and also the money changers who were sitting there.
He made a scourge out of ropes,
drove them all out of the temple,
including the sheep and the cattle;
He wiped the changelings’ change from the tables
And he overthrew them.
And to the pigeon-traders He said:
“Away with all this!
“Do not make My Father’s house a market hall!”

His disciples remembered that it is written:
“Zeal for your house will consume me.”

The Jews turned to Jesus with the words:
“What sign canst thou show us
that Thou mayest do this?”

To which Jesus answered them:
“Break down this temple
and in three days I will raise it up.”
But the Jews remarked:
“Forty-six years this temple has been built:
wilt thou then raise it up in three days?”
Jesus, however, spoke of the temple of His body.
Therefore, when He had risen from the dead,
his disciples remembered that he had said this,
and they believed the scripture
and in the word that Jesus had spoken.

While He was in Jerusalem on the occasion of the Passover,
many began to believe in His Name
at the sight of the signs He was doing.
But Jesus, for His part, had no confidence in them
because He knew all of them.
He knew what was in man
and therefore it was not necessary
for someone to inform Him about man.

__________________________________________________________________

 


Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home

 


II. The globalization of the technocratic paradigm

106. The fundamental problem is another, even deeper one, namely the way in which humanity has in fact linked technology and its development together with a homogeneous and one-dimensional paradigm. In such a paradigm, a conception of the subject emerges that increasingly in the logical-rational process understands and thus possesses the object that is beyond it. This subject manifests itself, through the establishment of the scientific method with its experiments, which is already explicitly a technique of possession, domination and change. It is as if the subject were facing a formless reality entirely at the disposal of its manipulation. Man’s intervention in nature has always taken place, but for a long time it has had the character of an accompanying, a sustaining of the possibilities offered by things themselves. It involved receiving that which natural reality offers of itself. On the other hand, the interest has been directed toward extracting everything possible from things through the intervention of man, who tends to ignore or forget reality itself. Therefore, man and things have ceased to reach out to each other in friendship and have become each other’s adversaries. From here one easily arrives at the idea of unlimited and boundless growth, which has excited the economists, the theorists of finance and technology so much. This presupposes the lie about the infinite availability of the planet’s goods, which leads to “squeezing them out” to the limit and beyond. It involves the false assumption that “there is an unlimited amount of energy and usable resources, that their immediate regeneration is possible, and that the negative effects of manipulating nature can be easily offset.”

 

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: