Dinsdag van de derde week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Op zijn vraag hoe vaak vergeving nodig is, krijgt Petrus van Jezus een duidelijk antwoord: tot zeventig maal zeventig, altijd dus.Vergiffenis is een goddelijk geschenk dat we krijgen, en dat we op onze beurt moeten meedelen. De parabel geeft een beeld dat ons buiten alle proportie lijkt: tienduizend talenten is een onmetelijke som. Het zegt iets over de barmhartigheid van God. Ons vergeven aan de medemensen moet zich spiegelen aan zijn barmhartigheid, aan het koninklijk vergeven van God. Hoe moeilijk vinden we dat? Welke obstakels zien we in ons hart die ons verhinderen om even barmhartig te zijn?

EERSTE LEZING                                     Dan. 3, 25.34-43

Laat ons bij u gehoor vinden vanwege ons vermorzeld hart en onze ootmoedige geest.

Uit de Profeet Daniël

In die dagen
verrichtte Azarja staande dit gebed :
“Terwille van uw naam : verstoot ons toch niet voorgoed
en verbreek niet uw verbond,
trek uw barmhartigheid niet van ons terug
terwille van Abraham, uw vriend, terwille van Isaäk, uw dienaar,
en van Israël, uw heilige.
“Aan hen hebt Gij beloofd hun nakomelingen even talrijk te maken
als sterren aan de hemel
en de zandkorrels aan het strand der zee.
“Maar nu zijn wij, Heer, het kleinste volk geworden
van alle volkeren op aarde
en nergens ter wereld hebben wij nog iets te betekenen
vanwege onze zonden.
“Wij hebben nu geen koning meer, geen profeet, geen leider,
geen brand- en slachtoffers, geen spijsoffers en reukwerk,
zelfs geen heilige plaats waar wij U kunnen offeren
om zo uw barmhartigheid te kunnen ervaren.
“Maar laat ons bij U gehoor vinden
vanwege ons vermorzeld hart en onze ootmoedige geest.
“Moge vandaag ons offer bestaan
in volmaakte aanhankelijkheid aan U
en moge het U evenzeer behagen
als kwamen we met brandoffers van rammen en stieren
en met tienduizenden vette lammeren,
want geen smaad treft hen die op U vertrouwen.
“Thans volgen wij U van ganser harte ;
wij eerbiedigen U en zoeken U.
“Laat ons toch niet te schande worden,
maar handel met ons naar uw goedheid
en naar uw grote barmhartigheid.
“Red ons op uw wonderbare wijze
en verheerlijk, Heer, uw naam.”

TUSSENZANG                                     Ps. 25(24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

Gedenk uw barmhartigheid, Heer.

Wijs mij uw wegen , Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

VERS VOOR HET EVANGELIE                          Joël 2, 12-13

Bekeert u tot Mij met heel uw hart, spreekt de Heer,
want Ik ben genadig en barmhartig.

EVANGELIE                                                Mt. 18, 21-35

Wie zijn broeder niet van harte vergiffenis schenkt, hem zal ook de Vader niet vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak :
“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven ?
“Tot zevenmaal toe ?”
Jezus antwoordde hem:
“Neen zeg Ik u,
niet tot zevenmaal toe
maar tot zeventig maal zevenmaal.
“Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning
die rekening en verantwoording wilde vragen
aan zijn dienaren.
“Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem
die tienduizend talenten schuldig was.
“Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel
hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat,
om zo de schuld te vereffenen.
“De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
“De heer kreeg medelijden met die dienaar,
liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
“Maar toen die dienaar buiten kwam,
trof hij daar een andere dienaar
die hem honderd denariën schuldig was ;
hij greep hem bij de keel en zei :
Betaal wat je schuldig bent.
“De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heb geduld met mij en ik zal u betalen.
“Maar hij weigerde, en liet hem zelfs in de gevangenis zetten
totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.
“Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was,
waren zij diep verontwaardigd
en gingen hun heer alles vertellen.
“Daarop liet de heer hem roepen en sprak :
Jij lelijke knecht,
heel die schuld heb ik je kwijtgescholden
omdat je mij erom gesmeekt hebt.
“Had jij dan ook
geen medelijden moeten hebben met je mededienaar
zoals ik met jou medelijden heb gehad ?
“En in toorn ontstoken
leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.
“Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen
die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

108. Er bestaat geen mogelijkheid een ander cultureel paradigma te kiezen en zich van de techniek te bedienen als een louter instrument. Het technocratisch paradigma is heden ten dage zo dominant geworden dat het moeilijk is van zijn middelen af te zien, en het is nog moeilijker de middelen ervan te gebruiken zonder door de logica  ervan te worden overheerst. Het gaat tegen de cultuur  in om een levensstijl te kiezen met doeleinden die althans voor een gedeelte onafhankelijk kunnen zijn van de techniek, de kosten en de globaliserende en massificerende macht ervan. De techniek heeft immers de neiging ervoor te zorgen dat niets buiten haar ijzeren logica blijft en “de mens, die de hoofdrolspeler hierin is, weet dat het in laatste instantie noch om nut, noch om welvaart, maar om overheersing gaat; om overheersing in de extreme betekenis van het woord”. “De techniek grijpt naar zowel de elementen van de natuur als naar het menselijk bestaan”. Zo worden het beslissingsvermogen, de meest authentieke vrijheid en de ruimte voor alternatieve creativiteit van het individu beperkt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

 

Tuesday of the third week in Lent

 Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
When he asks how often forgiveness is needed, Peter receives a clear answer from Jesus: up to seventy times seventy, that is, always.Forgiveness is a divine gift that we receive, and that we must share in turn. The parable presents a picture that seems to us out of all proportion: ten thousand talents is an immeasurable sum. It says something about the mercy of God. Our forgiveness of fellow men must mirror his mercy, the royal forgiveness of God. How difficult do we find this? What obstacles do we see in our hearts that prevent us from being equally merciful?

FIRST READING   Dan. 3, 25.34-43

Let us be heard by thee because of our crushed heart and humble spirit.

From the Prophet Daniel

In those days
Azariah was performing this prayer while standing :
“For your name’s sake, do not cast us off forever
And break not your covenant,
do not withdraw your mercy from us
For the sake of Abraham, thy friend, for the sake of Isaac, thy servant,
and of Israel, thy holy one.
“To them thou hast promised to make their descendants as numerous
as the stars in the sky
and the grains of sand on the beach of the sea.
“But now, Lord, we have become the smallest people
of all the peoples of the earth
and nowhere in the world do we have any importance anymore
because of our sins.
“We now have no king, no prophet, no leader,
no burnt offerings, no burnt victims, no meat offerings, no incense offerings,
not even a holy place where we can sacrifice to You
so as to experience Your mercy.
“But let us be heard by Thee
because of our crushed heart and our humble spirit.
“May our sacrifice today consist
in perfect adherence to You
and may it please You as much
as we came with burnt offerings of rams and bulls
and with tens of thousands of fat lambs,
for no reproach shall befall those who trust in Thee.
“Now we follow Thee with all our heart ;
We respect Thee and seek Thee.
“Yet let us not be disgraced,
but deal with us according to thy goodness
and according to thy great mercy.
“Save us in thy marvelous way
and glorify, Lord, Your name.”

INTERLUDIUM   Ps. 25(24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

Remember your mercy , Lord.

Show me your ways , Lord,
teach me your paths.
Lead me according to your word,
for thou art my God and savior.

Remember your mercy, Lord,
thy ever-giving mercy.
Remember not the evil of my youth,
but remember me with mercy.

The Lord is good and righteous,
therefore He shows the way to sinners.
He leads the lowly along honorable paths,
He teaches the simple what to do.

Verse of the Gospel of Joel 2:12-13

Repent to me with all your heart, says the Lord,
for I am merciful and gracious.

GOSPEL   Mt 18, 21-35

Whoever does not forgive his brother with all his heart, neither will the Father forgive him.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Peter came to Jesus and spoke :
“Lord, if my brother does wrong against me ,
How often must I forgive him?
“Seven times?”
Jesus answered him:
“Nay I say unto you,
not up to seven times
but unto seventy times seven.
“Therefore the kingdom of heaven is like a king
who wanted to render an account
of his servants.
“When he began to do this, one brought to him someone
who owed ten thousand talents.
“Since he had nothing to pay, the lord gave the order
to sell him with his wife and children and everything he owned,
in order to settle the debt.
“The servant threw himself down before him and pleaded :
Lord, have patience with me and I will pay you everything.
“The Lord felt sorry for that servant,
let him go and remitted the sum he had borrowed.
“But when that servant came out,
he found another servant
who owed him a hundred denarii;
He seized him by the throat and said :
Pay what you owe.
“The other servant threw himself down before him and begged :
Have patience with me and I will pay you.
“But he refused, and even had him put in prison
until he had paid his debt.
“Now when the other servants saw what had happened,
they were deeply indignant
and went to tell their Lord everything.
“Thereupon the lord had him called and spoke :
You ugly servant,
I have forgiven you this entire debt
because you begged me for it.
“Shouldn’t you
not have pity on your fellow servant
as I have pitied you?
“And in anger
his lord delivered him up to the executioners,
until he had paid his debt in full.
“So shall my heavenly Father deal with every one of you
who does not forgive his brother with all his heart.”

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

108. There is no possibility of choosing a different cultural paradigm and using technology as a mere tool. The technocratic paradigm has become so dominant today that it is difficult to abandon its means, and it is even more difficult to use its means without being dominated by its logic. It goes against culture to choose a lifestyle with ends that can be, at least in part, independent of technology, its costs and its globalizing and massifying power. Indeed, technology tends to ensure that nothing remains outside its iron logic, and “man, who is the protagonist in this, knows that in the last analysis it is neither about utility nor prosperity, but about domination; domination in the extreme sense of the word.” “Technology grasps at both the elements of nature and human existence. Thus, it limits the individual’s ability to make decisions, the most authentic freedom, and the space for alternative creativity.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: