Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Luistert heden naar de stem van de Heer en wees niet halsstarrig. Zo klinkt het refrein van de antwoordpsalm. Die psalm verwijst in de eerste plaats naar de woestijn en naar de onwil van het volk. Dit thema kenmerkt niet alleen de woestijntocht, maar wordt telkens overgenomen door de profeten, zoals vandaag Jeremia: ‘Ze blijven hardnekkig in de boosheid’. Herhaaldelijk neemt Jezus dit verwijt over. Men luistert niet, men ziet de tekens niet, men staat niet open. Het liturgische ‘heden’ richt deze vraag ook tot ons. Sta ik open voor de aansporing van Gods Geest?

EERSTE LEZING                                     Jer. 7,23-28

Dit is een volk dat niet wil luisteren naar de Heer, zijn God.

Uit de Profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer :
“Dit alleen heb Ik hen bevolen :
luistert naar Mij, dan zal Ik uw God zijn
en gij zult mijn volk zijn.
“Volgt de weg die Ik u wijs,
dan zal het u goed gaan.
“Maar ze hebben niet geluisterd en Mij niet gehoorzaamd.
“Ze blijven hardnekkig in de boosheid.
“Hoe langer hoe meer keerden ze zich van Mij af.
“Sinds de uittocht van uw voorvaderen uit Egypte,
tot heden toe,
heb Ik u mijn dienaren de profeten gezonden, telkens weer.
“Maar ze hebben niet naar Mij geluisterd
en Mij niet gehoorzaamd.
“Ze bleven hardnekkig, meer nog dan hun voorvaderen.
“Zeg hun dat alles, luisteren zullen ze niet ;
roep hun het toe, antwoorden zullen ze niet.
“Dan moet ge tegen hen zeggen :
Hier is nu het volk
dat niet wil luisteren naar de Heer, zijn God,
dat zich niet laat beleren.
“Weg is de oprechtheid,
ze komt niet meer over hun lippen.”

TUSSENZANG                                    Ps. 95(94), 1-2, 6-7, 8-9

Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem :
weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
zoals in Massa in de woestijn ;
waar uw vaderen Mij wilde tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien

VERS VOOR HET EVANGELIE                               Mt. 4, 17

Bekeert u, zegt de Heer,
want het Rijk der hemelen is nabij.

EVANGELIE                                                     Lc. 11, 14-23

Wie niet met Mij is is tegen Mij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Eens dreef Jezus een duivel uit die stom was.
Zodra de duivel was uitgevaren, kon de stomme weer spreken.
De mensen stonden er verbaasd van.
Maar enkelen van hen zeiden :
“Door Beëlzebub, de vorst der duivels drijft Hij de duivels uit.”
Anderen – om Hem op de proef te stellen –
verlangden van Hem een teken uit de hemel.
Maar Hij kende hun gedachten en sprak tot hen :
“Elk rijk dat innerlijk verdeeld is vervalt tot een woestenij ;
het ene huis valt op het andere.
“Als nu ook de satan met zichzelf in strijd is,
hoe kan zijn rijk dan standhouden?
“Ge zegt immers dat Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf.
“Als Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf,
door wie drijven uw zonen ze dan uit ?
“Daarom zullen zij uw rechters zijn.
“Maar als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf,
dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.
“Wanneer een sterke, welbewapend, zijn huis en hof bewaakt,
is zijn bezit veilig.
“Komt er echter iemand die sterker is dan hij en die hem overwint,
dan rooft deze zijn volle uitrusting,
waarop hij zijn vertrouwen stelde,
en verdeelt wat hij bezit als buit.
“Wie niet met Mij is is tegen Mij,
en wie niet met Mij bijeenbrengt, die verstrooit.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 110. Specialisatie, eigen aan de technologie, impliceert de grote moeilijkheid een overzicht over het geheel te hebben. De versplintering van de kennis komt in beeld op het ogenblik dat het komt tot concrete toepassingen. Vaak leidt dit ertoe het gevoel te verliezen voor het geheel, de relaties die er bestaan tussen de dingen, de weidse horizon die irrelevant wordt. Ditzelfde feit verhindert adequate wegen te ontdekken om de meest complexe problemen van de huidige wereld op te lossen, vooral de problemen van het milieu en de armen, die men niet kan aanpakken door van één gezichtspunt of één soort belangen uit te gaan. Een wetenschap die pretendeert oplossingen te bieden voor de grote kwesties, zou noodzakelijkerwijs rekening moeten houden met kennis die is voortgebracht op andere terreinen van wetenschap, filosofie en sociale ethiek inbegrepen. Maar dat is een handelswijze die men tegenwoordig moeilijk kan opbrengen. Daarom kan men evenmin werkelijk ethische referentiekaders erkennen. Het leven wordt bepaald door omstandigheden die worden geconditioneerd door de techniek, die de belangrijkste bron vormt om het bestaan te interpreteren. In de concrete werkelijkheid worden verschillende symptomen zichtbaar die deze foute vooronderstelling tonen, zoals bij voorbeeld milieuvervuiling, angst, het verlies van de zin van het leven en van het samen leven. Zo blijkt nogmaals dat “de werkelijkheid boven het idee gaat”.

 

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Thursday in the third week of Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Listen today to the voice of the Lord and do not be obstinate. This is how the refrain of the response psalm sounds. That psalm refers first of all to the desert and to the unwillingness of the people. This theme not only characterizes the desert journey, but is repeatedly echoed by the prophets, as today Jeremiah: “They remain stubborn in anger. Repeatedly Jesus takes up this reproach. One does not listen, one does not see the signs, one is not open. The liturgical “present” addresses this question to us as well. Am I open to the prompting of God’s Spirit?

FIRST READING   Jer. 7,23-28

This is a people who will not listen to the Lord their God.

From the Prophet Jeremiah

Thus speaks the Lord :
“This alone I have commanded them :
Listen to me, and I will be your God
and you shall be my people.
“Follow the way that I show you,
and it will go well with you.
“But they have not listened and have not obeyed Me.
“They remained stubborn in wickedness.
“The more and more they turned away from Me.
“Since the exodus of your forefathers from Egypt,
until this day,
I have sent you My servants the prophets over and over again.
“But they have not listened to Me
and disobeyed Me.
“They remained stubborn, even more so than their forefathers.
“Tell them all that, they will not listen ;
Call to them, they will not answer.
“Then you must say to them :
Here now is the people
who will not listen to the Lord their God,
who will not be taught.
“Gone is the sincerity,
it no longer comes from their lips.”

INTERLUDIUM Ps. 95(94), 1-2, 6-7, 8-9

Listen today to the voice of the Lord
And be not obstinate.

Come, let us greet the Lord with jubilation,
Let us praise the Rock of our salvation.
Let us appear before Him with a song of praise,
Honoring Him with song.

Come, let us fall adoringly to the earth,
kneeling before Him who created us.
He is our God and we are His people,
He is the shepherd and we are his flock.

Listen therefore this day to his voice:
Do not be obstinate as once in Meriba,
as at Massa in the desert;
where your fathers wanted to defy me
Though they had seen my deeds

VERSE FOR THE GOSPEL   Mt 4, 17

Repent, says the Lord,
for the kingdom of heaven is at hand.

GOSPEL   Lk. 11, 14-23

Whoever is not with Me is against Me.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Once Jesus drove out a devil who was mute.
As soon as the devil was cast out, the mute could speak again.
The people were amazed.
But some of them said :
“By Beelzebub, the prince of devils He casts out devils.”
Others – to put Him to the test –
desired of Him a sign from heaven.
But He knew their thoughts and spoke to them :
“Every kingdom that is inwardly divided decays into a wasteland ;
One house falling on another.
“If now Satan also is at variance with himself ,
how can his kingdom stand?
“For you say that I cast out the devils through Beelzebub.
“If I cast out the devils through Beelzebub,
then by whom do your sons cast them out?
“Therefore they shall be your judges.
“But if I cast out the devils by the finger of God,
then indeed the Kingdom of God has come to you.
“When a strong man, armed with weapons, guards his house and yard,
his property is safe.
“If, however, there comes one who is stronger than he and overcomes him,
he shall plunder his whole armor,
on which he has placed his trust,
and distributes what he has as booty.
“He who is not with Me is against Me,
and whoever does not gather with Me scatters.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

 110. Specialization, inherent in technology, implies the great difficulty of having an overview of the whole. The fragmentation of knowledge comes into play the moment it comes to concrete applications. This often leads to losing the sense of the whole, the relationships that exist between things, the wide horizon that becomes irrelevant. This same fact prevents the discovery of adequate ways to solve the most complex problems of today’s world, especially the problems of the environment and the poor, which one cannot address by starting from one point of view or one type of interests. A science that purports to offer solutions to the big issues would necessarily have to take into account knowledge produced in other fields of science, philosophy and social ethics included. But this is a course of action that is difficult to take today. Therefore, one cannot acknowledge truly ethical frames of reference either. Life is determined by conditions conditioned by technology, which is the main source for interpreting existence. In concrete reality, various symptoms become visible which show this false premise, such as, for example, environmental pollution, fear, the loss of the meaning of life and of living together. Thus it once again becomes apparent that “reality goes beyond the idea”.

To be continued             For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation