http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag van de derde week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Christus volgen is Hem volgen én in zijn totale liefde en overgave aan de Vader, én in zijn gegeven-zijn aan de medemens. Het is een gevaarlijke en eeuwenlange bekoring voor de christen om deze twee te scheiden. Ze dienen immers onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Liefde tot de naaste zonder liefde tot God is louter humanisme. Liefde tot God zonder liefde tot de naaste is een belediging voor God, voor wie elke mens uniek is. Indien we die balans in evenwicht houden, wordt misschien ook tot ons gezegd: Gij zijt niet ver van het rijk Gods.

EERSTE LEZING                                               Hos. 14, 2-10

Wij zullen nooit meer zeggen tegen het maaksel van onze handen :Gij zijt onze God !

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God,
want over uw schuld zijt gij gestruikeld.
“Kom met uw woorden als gave,
bekeer u tot de Heer en zeg Hem :
Gij vergeeft toch alle schuld ;
aanvaard ook onze goede wil :
wij zullen onze woorden als offerdieren geven.
“Assur kan ons niet redden ;
wij zullen niet meer op paarden rijden
en tegen het maaksel van onze handen
zeggen wij nooit meer : Gij zijt onze God.
“Gij Heer, zijt immers degene
bij wie de wees ontferming vindt.

“Ik wil hen van hun ontrouw genezen
en hun van harte mijn liefde schenken.
“Mijn toorn heeft zich van hen afgewend.
“Ik wil voor Israël zijn als de dauw :
als een lelie zal hij gaan bloeien
en hij zal wortels schieten, als op de Libanon.
“Zijn scheuten lopen uit,
zijn luister evenaart die van de olijfboom,
zijn geur die van de Libanon.
“Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten ;
zij zullen koren kunnen verbouwen,
zij zullen bloeien als de wingerd
en vermaard zijn als de wijn van de Libanon.
“Wat heb Ik dan nog met de afgoden te maken, Efraïm ?
“Ik ben het die hem verhoort
en die naar hem omziet.
“Ik ben als een altijd groene cypres :
aan Mij zijn uw vruchten te danken.
“Wie is zo wijs dat hij dit beseft,
wie is zo verstandig dat hij dit inziet ?
“Inderdaad, recht zijn de wegen van de Heer :
de rechtschapenen bewandelen die,
maar rebellen komen er ten val.”

TUSSENZANG                         Ps. 81(80), 6c-8a, 8bc-9, 10-11, ab,14, 17

Ik ben de Heer, uw enige God,
hoor dan, mijn volk, als Ik u waarschuw !

Nu hoor ik een stem, die ik nooit heb gehoord :
Ik heb u de last van de schouders genomen.
Uw handen lieten de draagkorven staan ;
gij hebt Mij geroepen, Ik heb u bevrijd.

Uit onweerswolken gaf Ik u antwoord,
bij Meriba stelde Ik u op de proef.
Hoor dan, mijn volk, als Ik u waarschuw,
Israël, luister naar Mij !

Nooit mag er een vreemde god zijn bij u,
aanbid geen goden uit andere landen.
Want Ik ben de Heer, uw enige God,
die u uit Egypte geleid heb.

Ach, luisterde nu mijn volk maar naar Mij,
bewandelde Israël nu maar mijn paden ;
dan zou Ik mijn volk met tarwebloem voeden,
met honing verzadigen uit de rots.

VERS VOOR HET EVANGELIE                 Ps. 95(94), 8ab

Luistert heden naar de stem van de Heer,
en weest niet halsstarrig.

EVANGELIE                                                    Mc. 12, 28b-34

De Heer onze God is de enige Heer, Gij zult Hem beminnen met geheel uw hart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe
en legde Hem de vraag voor :
“Wat is het allereerste gebod ?”
Jezus antwoordde :
“Het eerste is :
Hoor, Israël !
“De Heer onze God is de enige Heer.
“Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.
“Het tweede is dit:
Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
“Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.”
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem :
“Juist Meester, terecht hebt Ge gezegd :
Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem ;
en Hem beminnen met heel zijn hart,
heel zijn verstand en heel zijn kracht
en de naaste beminnen als zichzelf
dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.”
Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem :
“Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.”
En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 111. De ecologische cultuur kan niet tevreden zijn met een serie deel-antwoorden op de problemen die zich met betrekking tot milieuschade, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de vervuiling voordoen. Het zou een andere kijk, een ander denken, een andere politiek, een ander opvoedkundig programma, een andere levensstijl en een andere spiritualiteit moeten zijn die weerstand bieden aan de opmars van het technocratisch paradigma. Anders kunnen ook de beste ecologische initiatieven uiteindelijk gevangen raken binnen dezelfde geglobaliseerde logica. Alleen maar zoeken naar een technische remedie voor ieder milieuprobleem dat zich voordoet, betekent zaken isoleren die in werkelijkheid met elkaar verbonden zijn, en de ware en diepste problemen van het wereldsysteem verbergen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________

Friday of the third week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
To follow Christ is to follow him both in his total love and abandonment to the Father, and in his being given to his fellow man. It is a dangerous and age-old temptation for the Christian to separate the two. After all, they should be inseparable. Love of neighbor without love of God is mere humanism. Love of God without love of neighbor is an affront to God, for whom each person is unique. If we keep this balance, perhaps it will be said to us too, Thou art not far from the kingdom of God.

FIRST READING    Hos. 14, 2-10

We shall never again say to the creature of our hands : Thou art our God !

From the prophet Hosea

Thus speaks the Lord :
“Repent, Israel, to the Lord your God,
for for your sins you have stumbled.
“Come with your words as a gift,
Repent to the Lord and tell Him :
Surely thou forgive all guilt ;
accept also our good will :
we will give our words as sacrificial animals .
“Assur cannot save us ;
we shall ride horses no more
and never again say to the work of our hands: Thou art our God.
“For thou, Lord, art the one
from whom the orphan finds mercy.

“I want to heal them of their infidelity
and give them my love with all my heart.
“My wrath has turned away from them.
“I want to be to Israel as the dew :
like a lily it will blossom
and he will shoot roots, as on the Lebanon.
“His shoots sprout,
its splendor equals that of the olive tree,
its fragrance that of the Lebanon.
“They will sit again in its shade ;
they shall be able to grow corn,
they shall blossom as the vine
and be renowned as the wine of Lebanon.
“What then have I to do with the idols, Ephraim?
“It is I who hear him
and who looks after him.
“I am like the evergreen cypress tree:
To Me your fruits are due.
“Who is so wise that he is aware of this,
who is so wise as to realize this?
“Indeed, straight are the ways of the Lord :
the righteous walk in them,
but rebels fall in them.”

INTERLUDIUM   Ps. 81(80), 6c-8a, 8bc-9, 10-11, ab,14, 17

I am the Lord, your only God,
hear then, my people, when I warn you !

Now I hear a voice, which I never heard :
I have taken the burden from your shoulders.
Thy hands left the carrying baskets ;
thou hast called Me, I have delivered thee.

Out of thunderclouds I answered thee,
At Meriba I put you to the test.
Hear then, my people, when I warn you,
Israel, listen to me!

Never should there be a foreign god with you,
do not worship gods from other lands.
For I am the Lord, your only God,
who brought you out of Egypt.

Ah, if only my people would listen to me,
if only Israel would walk in my ways;
I would feed my people with wheat flour,
saturate them with honey from the rock.

VERSE FOR THE GOSPEL    Ps. 95(94), 8ab

Listen today to the voice of the Lord,
and do not be obstinate.

GOSPEL    Mk 12, 28b-34

The Lord our God is the only Lord; you shall love Him with all your heart.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time a scribe came to Jesus
and put to Him the question :
“What is the very first commandment?”
Jesus answered :
“The first is :
Hear, Israel !
“The Lord our God is the only Lord.
“You shall love the Lord your God with all your heart,
all your soul, all your mind and all your strength.
“The second is this:
Thou shalt love thy neighbor as thyself.
“There is no other commandment more important than these two.”
Then the scribe said to Him :
“Right Master, rightly have You said :
He is the only one and there is no other besides Him ;
And love Him with all his heart,
with all his mind and all his strength
and love your neighbor as yourself
that is above all fire and casualties.”
Seeing that he had spoken wisely, Jesus said to him :
“Thou art not far from the kingdom of God.”
And no one dared to ask Him another question.

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

111. Ecological culture cannot be satisfied with a series of partial answers to the problems of environmental damage, depletion of natural resources and pollution. It should be a different view, a different thinking, a different politics, a different educational program, a different lifestyle and a different spirituality that resists the advance of the technocratic paradigm. Otherwise, even the best ecological initiatives may end up being trapped within the same globalized logic. Simply looking for a technical remedy for every environmental problem that arises means isolating things that are in reality connected, and hiding the true and deepest problems of the world system.

To be continued                  For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: