Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vandaag breekt de tijd van Johannes aan, voor vele weken. we beluisteren een typisch Johanneïsch verhaal met een dubbele bodem: de genezing van een zieke. De fysische genezing verwijst naar het diepere, het geestelijke. Geloof wekt leven, maar niet alleen lichamelijk, ook geestelijk: het schenkt het onvergankelijke leven. In vers 48 wordt duidelijk dat Jezus elke sensatie rond zijn optreden afwijst. Sensatie leidt niet tot geloof. Zucht naar wonderen is niet gezond. Echt geloof schouwt doorheen het teken naar het diepste niveau: wie is Jezus ten diepste? Het gelovig antwoord luidt: de gezondene, de Zoon van de Vader.
Wie is Hij ten diepste voor mij?

EERSTE LEZING                                            Jes. 65, 17-21

Het geluid van geween, het geluid van geschrei worden nooit meer gehoord.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“In die dagen ga Ik scheppen
een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.
“Aan wat vroeger geweest is
wordt dan niet meer gedacht
en het komt in het hart niet meer op,
maar gij zult verrukt zijn en juichen,
altijd door, om wat Ik dan schep.
“Want Ik maak van Jeruzalem een verrukking
en een heerlijkheid van zijn volk.
“Ik zal om Jeruzalem verrukt zijn
en opgetogen over mijn volk.
“Het geluid van geween, het geluid van geschrei
worden daar nooit meer gehoord.
“Daar zal geen kind meer zijn,
dat na weinige dagen sterft,
en er zal geen grijsaard meer zijn,
die zijn dagen niet vol zal maken.
“Want men sterft daar jong,
ook al wordt men honderd jaar,
en wie er de honderd niet haalt,
hij zal een vervloekte zijn.
“Dan bouwen zij huizen en gaan erin wonen,
zij planten wijnstokken en eten hun vruchten.”
Zo spreekt de almachtige Heer.

TUSSENZANG                                Ps. 30(29), 2, 4, 5-6, 11-12a, 13b

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd,
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost,
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen,
en dankt zijn Naam die hoogverheven is.
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang,
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap.

Heer, luister en ontferm U over mij,
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd,
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                         Joh. 3, 16

Zozeer heeft God de wereld liefgehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.

EVANGELIE                                                            Joh. 4, 43-54

Ga, uw zoon leeft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd verliet Jezus Samaria en ging naar Galilea.
Hijzelf had verklaard
dat een profeet in zijn eigen vaderstad niet in aanzien is.
Toen Hij nu in Galilea kwam,
ontvingen de Galileeërs Hem welwillend,
omdat zij alles hadden gezien
wat Hij te Jeruzalem op het feest had gedaan.
Zij waren immers zelf ook op het feest geweest.
Zo kwam Hij dan wederom te Kana in Galilea
waar Hij van het water wijn had gemaakt.
Daar bevond zich een koninklijke beambte
wiens zoon te Kafárnaüm ziek lag.
Toen hij hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea was gekomen
ging hij naar Hem toe en verzocht Hem
dat Hij mee zou komen om zijn zoon te genezen,
want deze lag op sterven.
“Als gij geen wondertekenen ziet,
– zei Jezus tot hem –
dan gelooft gij niet.”
Daarop zei de hofbeambte :
“Heer, kom toch
eer mijn kind sterft !”
Jezus antwoordde :
“Ga maar, uw zoon leeft.”
De man geloofde wat Jezus hem zei en ging heen.
Zijn dienaars kwamen hem onderweg reeds tegemoet
met de boodschap dat zijn kind leefde.
Hij vroeg hun naar het uur waarop de beterschap was ingetreden
en zij zeiden hem :
“Gisteren, op het zevende uur is de koorts van hem geweken.”
Toen besefte de vader
dat het gebeurd was juist op het uur waarop Jezus gezegd had :
Uw zoon leeft.
Hijzelf en heel zijn gezin geloofden.

Dit tweede teken deed Jezus
nadat Hij uit Judea naar Galilea gekomen was.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 114. Wat er actueel gebeurt, plaatst ons voor de noodzaak van een moedige culturele revolutie. Wetenschap en techniek zijn niet neutraal, maar bevatten van het begin tot het einde verschillende bedoelingen en mogelijkheden en kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Niemand wil terugkeren naar de tijd van de holenmens, maar het is noodzakelijk de pas in te houden om op een andere wijze naar de werkelijkheid te kijken, de positieve en duurzame ontwikkelingen te verzamelen en tegelijkertijd de waarden en grote doeleinden die door een megalomane ongeremdheid zijn vernietigd, weer terug te krijgen.

 

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Monday of the fourth week in Lent

 Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Today the time of John dawns, for many weeks. we listen to a typical Johannine story with a double bottom: the healing of a sick person. The physical healing refers to the deeper, the spiritual. Faith awakens life, but not only physically, also spiritually: it grants imperishable life. In verse 48 it becomes clear that Jesus rejects any sensation surrounding his appearance. Sensation does not lead to faith. Yearning for miracles is not healthy. Real faith looks through the sign to the deepest level: who is Jesus in the deepest sense? The faithful answer is: the sent one, the Son of the Father.
Who is He to me in the deepest sense?

FIRST READING   Isa 65:17-21

The sound of weeping, the sound of crying are never heard again.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks the Lord :
“In those days I am going to create
a new heaven
and a new earth.
“That which was before
will no longer be remembered
and it will no longer be in the heart,
but thou shalt rejoice and be glad
always through, for what I then create.
“For I will make Jerusalem a delight
And a glory of his people.
“I will delight in Jerusalem
And rejoice over my people.
“The sound of weeping, the sound of crying
shall never be heard there again.
“There shall be no more there a child
who dies after a few days,
and there shall be no more a greybeard
who does not complete his days.
“For one dies there young,
Even if you live to be a hundred,
and he who does not reach a hundred,
he shall be an anathema.
“Then they build houses and dwell in them,
they plant vines and eat their fruit.”
Thus speaks the Lord Almighty.

INTERLUDIUM Ps. 30(29), 2, 4, 5-6, 11-12a, 13b

You I will praise, Lord, for You have delivered me,
Thou hast not allowed my enemies to triumph.
Lord, out of the kingdom of the dead Thou hast delivered my soul,
Thou hast delivered me from the grave.

Praise the Lord then with me, all his pious ones,
and give thanks to his name which is exalted.
His wrath lasts a short time, but His mercy lasts a lifetime,
The evening brings weeping, the morning brings joy.

Lord, hearken and have mercy on me,
my God, help me with Thy mercy.
Thou hast turned my mourning into a dance of joy,
Thee will I praise, Lord my God, for ever and ever.

verse for the hymn john 3:16

So much did God love the world
That he gave his only begotten Son,
so that whoever believes in him will not perish.

GOSPEL   John 4, 43-54

Go, your son lives.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus left Samaria and went to Galilee.
He himself had declared
That a prophet in his own father city is not held in esteem.
Now when He came to Galilee,
the Galileans received Him benevolently,
because they had seen all
what He had done in Jerusalem at the feast.
After all, they themselves had been to the feast.
So He came again to Cana in Galilee
where He had made wine from water.
There was a royal official there
whose son lay sick in Capernaum.
When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and besought Him to come with him to heal his son,
for he was dying.
“If ye see no miracles ,
– Jesus said to him –
then ye believe not.”
Thereupon the court official said :
“Lord, please come
before my child dies!”
Jesus answered :
“Go, thy son lives.”
The man believed what Jesus told him and went away.
His servants came to meet him on the way
with the message that his child was alive.
He asked them about the hour of his child’s recovery.
and they told him :
“Yesterday, at the seventh hour, the fever passed from him.”
Then the father realized
that it had happened just at the hour when Jesus had said :
Your son lives.
He himself and all his family believed.

This second sign Jesus did
after coming from Judea to Galilee.

 

 

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home

 114. What is happening today places us before the need for a courageous cultural revolution. Science and technology are not neutral, but from beginning to end contain different intentions and possibilities and can take shape in different ways. No one wants to return to the days of the cave man, but it is necessary to hold the pass in order to look at reality in a different way, to gather the positive and sustainable developments while recovering the values and great purposes that have been destroyed by megalomaniacal unrestraint.

 

 

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________