Woensdag van de vierde week in de veertigdagentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het genezen op sabbat komt ook bij de Synoptici voor maar Johannes gaat steeds dieper. In de andere evangelies wordt vaak gewezen op een noodsituatie. Iemand helpen op sabbat mag, zowel voor Jezus als voor ons. Maar dit hier is geen casuïstiek. Johannes laat Jezus hier verwijzen naar de Vader zelf.  Altijd is Hij bezig met de wereld en de mens. Hij houdt niet op met werken, ook op sabbat. Alles wat de Vader mag, doet ook de Zoon. Zoals altijd beklemtoont Johannes de verhevenheid van Jezus tot de Vader – een onaanvaardbaar gegeven voor de Joden.

EERSTE LEZING                                                         Jes. 49, 8-15

Ik zal u vormen en u maken tot de man van het Verbond, om het land weer te herstellen.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Op de tijd van mijn welbehagen verhoor Ik u,
op de dag van het heil kom Ik u helpen.
“Ik zal u vormen en u maken
tot de man van het verbond,
om het land weer te herstellen,
om het verkommerde erf opnieuw te verdelen,
om tot de geboeiden te zeggen : ,Komt naar buiten !’
en tot hen die in duisternis zitten : ,Vertoont u !’
“Langs de wegen zullen zij weiden,
op de kale gronden zullen zij grazen.
“Zij lijden geen honger of dorst,
geen gloeiende wind, geen brandende zon die hen deert,
want Degene die zich ontfermt over hen,
Hij geleidt hen,
Hij brengt hen naar de waterbronnen.
“Van al mijn bergen maak Ik banen
en mijn wegen worden geëffend.
“Er zijn er die komen van verre ;
anderen komen uit het noorden en van de zeekant,
en weer anderen uit Sinim.
“Hemelen, juicht, en gij, aarde, verblijd u !
“Bergen, breekt uit in gejubel,
want de Heer is zijn volk komen troosten,
zich komen ontfermen over zijn arme getrouwen.
“Sion denkt : ,De Heer heeft mij verlaten,
mijn God heeft mij vergeten.’
“Kan een vrouw haar zuigeling vergeten ?
“Heeft een moeder niet meer te doen
met het kind van haar schoot ?
“En al zou een moeder haar kind vergeten,
neen, Ik vergeet u nooit !”

TUSSENZANG                                      Ps. 145(144), 8-9, 13cd-14, 17-18

De Heer is vol liefde en medelijden.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt alwie gebukt gaat weer op.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

VERS VOOR HET EVANGELIE                        Joh. 6, 64b en 69b

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

EVANGELIE                                                       Joh. 5, 17-30

Zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd
verdedigde Jezus zich tegen de Joden met de woorden :
“Tot op de dag van vandaag
is mijn Vader voortdurend aan het werk
en houd ook Ik niet op met werken.”
Om die reden waren de Joden er nog meer op uit Hem te doden :
Hij tastte immers niet slechts de sabbat aan,
maar Hij noemde zelfs God zijn eigen Vader
en maakte daardoor zichzelf aan God gelijk.
Hierop nam Jezus opnieuw het woord en sprak :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
de Zoon kan niets uit zichzelf
maar alleen datgene wat Hij de Vader ziet doen.
“”En alles wat Deze doet
doet de Zoon insgelijks.
“De Vader toch heeft de Zoon lief
en laat Hem alles zien wat Hij doet.
“Nog grotere werken dan deze zal Hij Hem tonen,
zodat gij verbaasd zult staan.
“Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
“De Vader oordeelt niemand,
maar Hij heeft
het oordeel geheel en al in handen van de Zoon gelegd,
opdat allen de Zoon zouden eren zoals zij de Vader eren.
“Wie de Zoon niet eert
eert evenmin de Vader die Hem zond.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wie luistert naar mijn woord
en gelooft in Hem die Mij zond,
heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen ;
hij is immers reeds uit de dood naar het leven overgegaan.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
er zal een uur komen, ja het is er al,
waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen
en die haar horen, zullen leven.
“Zoals de Vader leven heeft in zichzelf,
zo gaf Hij ook aan de Zoon
leven in zichzelf te hebben.
“Hij heeft Hem macht gegeven om oordeel te vellen ;
Hij is immers de Mensenzoon.
“Verwondert u niet hierover :
er zal een uur komen
waarop allen die in de graven zijn
zijn stem zullen horen.
“Dan zullen zij die het goede deden
er uit te voorschijn komen tot de opstanding ten leven,
maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.
“Ik kan niets uit Mijzelf :
Ik oordeel naar wat Ik hoor
en mijn oordeel is rechtvaardig,
omdat Ik niet mijn eigen wil zoek
maar de wil van Hem die Mij zond.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 116. In de moderne tijd heeft zich een opmerkelijke antropocentrische mateloosheid ontwikkeld die in een andere gedaante heden ten dage iedere verwijzing naar iets gemeenschappelijks en iedere poging de maatschappelijke banden te versterken blijft ondermijnen. Daarom is het ogenblik gekomen om opnieuw aandacht te besteden aan de werkelijkheid met de grenzen die zij stelt en die de mogelijkheid schept van een meer gezonde en vruchtbare menselijke en maatschappelijke ontwikkeling. Een niet adequate presentatie van de christelijke antropologie heeft uiteindelijk een verkeerde opvatting bevorderd van de relatie tussen mens en wereld. Vaak is een prometheïsche droom van heerschappij over de wereld doorgegeven, die de indruk heeft gewekt dat zorg voor de natuur iets voor zwakke mensen is. Een juiste interpretatie van het idee over de mens als heer van het heelal is daarentegen, deze te verstaan als verantwoordelijke beheerder.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

————————————————————————————————————————-

Wednesday of the fourth week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Healing on Sabbath also occurs in the Synoptics but John goes deeper and deeper. The other gospels often refer to an emergency situation. Helping someone on Sabbath is allowed, both for Jesus and for us. But this here is not a case study. John has Jesus here referring to the Father Himself.  Always He is busy with the world and with man. He does not stop working, even on Sabbath. Everything that the Father is allowed to do, the Son also does. As always, John emphasizes the exaltedness of Jesus to the Father – an unacceptable fact to the Jews.

FIRST READING   Isa. 49, 8-15

I will form you and make you the man of the covenant, to restore the land.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks the Lord :
“In the time of my good pleasure I hear you,
in the day of salvation I will come to your aid.
“I will form you and make you
the man of the covenant,
to restore the land,
to redivide the crumbling land,
to say to the captive : “Come out!
and to those who sit in darkness : “Show yourselves!
“Along the roads they shall pasture,
On the barren ground they shall graze.
“They will suffer no hunger or thirst,
no scorching wind, no burning sun to harm them,
For the One who takes care of them,
He guides them,
He brings them to the springs of water.
“Of all my mountains I make lanes
And my paths are made smooth.
“There are some who come from afar ;
others come from the north and from the sea side ,
and others from Sinim.
“Heavens, rejoice, and you, earth, rejoice!
“Mountains, break out in jubilation,
for the Lord has come to comfort his people,
to have mercy on his poor faithful.
“Zion thinks : ‘The Lord has forsaken me,
my God has forgotten me.’
“Can a woman forget her infant?
“Does not a mother have more to do
with the child of her womb?
“And if a mother should forget her child,
no, I will never forget you.”

INTERLUDIUM   Ps. 145(144), 8-9, 13cd-14, 17-18

The Lord is full of love and compassion.

The Lord is full of love and compassion,
longsuffering and most gracious.
The Lord is concerned for every person,
merciful to all that He made.

True is God in all His words
and holy in all that He does.
The Lord supports those who are in danger of falling,
raises up those who are weighed down.

The Lord is just in all his ways,
and holy in all he does.
The Lord is near to every one who calls upon Him,
to each one that sincerely prays to Him.

VERSE FOR THE GOSPEL   John 6, 64b and 69b

Your words, Lord, are spirit and life ;
your words are words of eternal life.

GOSPEL   John 5, 17-30

As the Father raises the dead and makes them alive ,
so also the Son makes alive whom He wills.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time
Jesus defended himself against the Jews with the words :
“To this day
My Father is continually at work
and I too do not cease from working.”
For this reason the Jews were even more eager to kill Him :
After all, He was not only violating the Sabbath ,
but He even called God His own Father
and thereby made himself equal to God.
At this Jesus again took the floor and spoke :
“Verily, verily, I say unto you :
the Son can do nothing of himself
but only that which He sees the Father doing.
“And everything that the Father does
does the Son in like manner.
“Yet the Father loves the Son
and shows Him all that He does.
“Even greater works than these will He show Him,
so that ye may be amazed.
“For as the Father raises the dead and makes them alive,
so also the Son quickeneth whom He will.
“The Father judges no one,
but He has
placed judgment entirely in the hands of the Son,
so that all may honor the Son as they honor the Father.
“He who does not honor the Son
neither honors the Father who sent Him.
“Verily, verily, I say unto you :
he who listens to my word
and believes in Him who sent Me,
has eternal life and is not subject to judgment ;
for he has already passed from death to life.
“Verily, verily, I say unto you :
there shall come an hour, yea it is already here,
when the dead shall hear the voice of the Son of God
and they that hear it shall live.
“As the Father has life in Himself,
he also gave to the Son
to have life in Himself.
“He has given Him power to execute judgment ;
For He is the Son of Man.
“Do not marvel at this :
there will come an hour
when all who are in the graves
will hear his voice.
“Then those who did good
will come out of it to the resurrection to life,
but those who did evil will come out until the resurrection to judgment.
“I can do nothing by Myself :
I judge according to what I hear
And my judgment is just,
because I do not seek my own will
but the will of Him who sent Me.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

 116. In modern times, a remarkable anthropocentric immoderation has developed which, in a different guise today, continues to undermine any reference to anything in common and any attempt to strengthen social ties. Therefore, the time has come to pay renewed attention to the reality with the limits it sets and which creates the possibility of a more healthy and fruitful human and social development. An inadequate presentation of Christian anthropology has ultimately promoted a misconception of the relationship between man and the world. Often a Promethean dream of dominion over the world has been passed on, which has given the impression that care for nature is something for weak people. By contrast, a correct interpretation of the idea of man as lord of the universe is to understand him as a responsible administrator.

To be continued      For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: