Zaterdag van de vierde week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De meningen over Jezus zijn verdeeld. We kunnen drie groepen onderscheiden: sommigen zien in hem de profeet, de nieuwe Mozes, de nieuwe wetgever. Anderen, meer nationalistisch geïnspireerd, zien in Hem de afstammeling van koning David, de Messias die een nieuw rijk zal stichten. Nog anderen ergeren zich aan de lage afstamming van Jezus: de profeet, de Messias kan niet komen uit een onooglijk dorp in Galilea.
Dit roept ons op om zelf na te denken: zien wij God, ontmoeten wij God, daar waar Hij plots oplicht? Zien we Hem in de gewone omstandigheden van het leven, onderweg, waar we Hem niet verwachten? Gaan we Hem soms te ver zoeken, denkend dat Hij onmogelijk naast ons kan staan.

EERSTE LEZING                                             Jer. 11, 18-20

Ik was argeloos als een lam dat ter slachting geleid wordt.

Uit de Profeet Jeremia

Toen God de Heer mij waarschuwde, kreeg ik het pas door ;
gij hebt mij inderdaad hun plannen laten zien.
Ik was argeloos
als een lam dat ter slachting geleid wordt ;
ik vermoedde niet wat ze tegen mij beraamden :
We vellen de boom in zijn volle kracht.
We bannen hem uit het land van de levenden,
zodat zijn naam niet meer wordt genoemd.

Heer, God van de hemelse machten,
uw oordeel is rechtvaardig,
Gij doorgrondt hart en nieren.
Laat mij dan zien, hoe Ge U op hen wreekt;
ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.

TUSSENZANG                                              Ps. 7, 2-3, 9bc-10, 11-12

Heer, mijn God, tot U vlucht ik.

Heer, mijn God, tot U vlucht ik,
verlos mij van mijn vervolgers.
Anders slepen de leeuwen mij mee,
verscheuren zij mij zonder redding.

Verschaf mij recht naar verdienste,
omdat ik niet schuldig ben.
Eindig het onrecht, bevestig het recht,
rechtvaardige God, die de harten kent.

Het schild dat mij dekt is God,
oprechte harten beschermt Hij.
Hij is een rechtvaardig rechter,
een altijd dreigende God.

VERS VOOR HET EVANGELIE                 Ps. 51(50), 12a en 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

EVANGELIE                                                           joh. 7, 40-53

Komt de Messias soms uit Galilea ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Bij het horen van Jezus’ woorden
zeiden sommigen van het volk :
“Dit is inderdaad de profeet.”
Anderen zeiden :
“Het is de Messias.”
Weer anderen wierpen op :
“Komt de Messias soms uit Galilea ?
“Heeft de Schrift niet gezegd
dat de Messias komen zal uit het geslacht van David
en uit Betlehem, het dorp waar David woonde?”
Zo ontstond er dus om Hem verdeeldheid onder het volk.
Sommigen hunner wilden Hem gevangennemen,
maar niemand sloeg de hand aan Hem.
Toen dan ook de dienaars
bij de hogepriesters en Farizeeën terugkwamen
vroegen deze hun :
“Waarom hebt gij Hem niet meegebracht ?”
De dienaars antwoordden :
“Nooit heeft iemand zo gesproken als die man.”
Waarop de Farizeeën zeiden :
“Hebt gij u soms ook laten bedriegen ?
“Heeft dan een van de overheden
of van de Farizeeën in Hem geloofd?
“Dat volk, ja,
dat de Wet niet kent,
vervloekt zijn ze!”
Maar één uit hun kring, Nikodémus
die vroeger bij Jezus gekomen was merkte op :
“Veroordeelt onze Wet iemand
zonder hem eerst te verhoren en te vernemen wat hij doet?”
Zij gaven hem ten antwoord :
“Zijt gij soms ook uit Galilea ?
“Zoek maar na en gij zult zien
dat de profeet niet uit Galilea opstaat.”
Toen ging ieder naar huis.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

119. De kritiek op een scheef gegroeid antropocentrisme zou evenmin de
waarde van de relaties tussen mensen op het tweede plan moeten plaatsen.
Als de ecologische crisis een manifestatie vormt van een ethische, culturele en geestelijke crisis van de moderne tijd, dan hoeven wij ons geen
illusie te maken dat wij onze relatie met de natuur en het milieu weer
gezond zouden kunnen maken zonder alle fundamentele menselijke relaties weer gezond te maken. Wanneer het christelijke denken aanspraak
maakt op een bijzondere plaats voor de mens boven de andere schepselen,
geeft het ruimte voor een waardering van iedere menselijke persoon en
stimuleert zo het erkennen van de ander. Het openstaan voor een “jij”, dat
in staat is te kennen, lief te hebben en een dialoog aan te gaan, blijft de
grote adel van de mens. Daarom is het met betrekking tot een adequate
relatie met de schepping niet nodig de sociale dimensie van de mens te
bagatelliseren, noch zijn transcendente dimensie, zijn openstaan voor het
goddelijke “Gij”. Men kan immers niet een relatie met het milieu opbouwen
en tegelijk de relatie met andere mensen en met God buiten beschouwing
laten. Dat zou een romantisch individualisme en een verstikkend zich
opsluiten in de immanentie zijn.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Saturday of the fourth week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Opinions about Jesus are divided. We can distinguish three groups: some see in him the prophet, the new Moses, the new lawgiver. Others, more nationalistically inspired, see in Him the descendant of King David, the Messiah who will establish a new kingdom. Still others are annoyed by the lowly lineage of Jesus: the prophet, the Messiah cannot come from an unsightly village in Galilee.
This calls us to think for ourselves: do we see God, do we meet God, where He suddenly lights up? Do we see Him in the ordinary circumstances of life, on the road, where we do not expect Him? Do we sometimes go looking for Him too far, thinking that He cannot possibly be beside us.

FIRST READING   Jer. 11, 18-20

I was unsuspecting as a lamb led to slaughter.

From the Prophet Jeremiah

When God the Lord warned me, I only got it ;
thou didst indeed show me their plans.
I was unsuspecting
like a lamb led to slaughter ;
I did not suspect what they were planning against me :
We fell the tree in its full strength.
We banish it from the land of the living,
so that his name shall not be mentioned again.

Lord, God of the heavenly powers,
thy judgment is just,
Thou knowest heart and soul.
Then let me see how Thou dost avenge Thee upon them;
for I have committed my cause unto Thy hands.

RESPONSORIAL  Ps. 7, 2-3, 9bc-10, 11-12

Lord, my God, to Thee I flee.

Lord, my God, to You I flee,
Deliver me from my persecutors.
Otherwise the lions drag me down,
Tear me to pieces without salvation.

Provide me with justice according to merit,
for I am not guilty.
End injustice, confirm justice,
righteous God, who knows hearts.

The shield that covers me is God,
upright hearts He protects.
He is a just judge,
an ever-threatening God.

VERSE FOR THE GOSPEL   Ps. 51(50), 12a and 14a

Create in me a pure heart, my God,
give me again the opulence of your blessing.

GOSPEL   John. 7, 40-53

Does the Messiah sometimes come from Galilee ?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

On hearing the words of Jesus
some of the people said :
“This is indeed the prophet.”
Others said :
“It is the Messiah.”
Still others threw up :
“Does the Messiah sometimes come from Galilee?
“Has not the Scripture said
that the Messiah will come from the lineage of David
and from Bethlehem, the village where David lived?”
Thus, for His sake, divisions arose among the people.
Some of them wanted to take Him captive,
but no one laid a hand on him.
So when the servants
When the servants returned to the high priests and Pharisees, they asked
these asked them :
“Why did you not bring Him?”
The servants answered :
“Never has anyone spoken like that man.”
Whereupon the Pharisees said :
“Have ye also been deceived?
“Has any of the authorities
or of the Pharisees believe in Him?
“That people, yes,
that know not the law,
cursed are they!”
But one from their circle, Nicodemus
who had come to Jesus earlier remarked :
“Does our Law condemn someone
without first hearing him and hearing what he does?”
They answered him :
“Art thou also sometimes from Galilee?
“Search and you will see
that the prophet did not arise from Galilee.”
Then each one went home.

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

119. Nor should the critique of a skewed anthropocentrism put the
value of the relationships between people to be secondary.
If the ecological crisis is a manifestation of an ethical, cultural and spiritual crisis of the modern age, then we need have no
illusion that we could restore our relationship with nature and the environment to
healthy without restoring all fundamental human relationships to health. When Christian thought lays claim
claims a special place for human beings above other creatures,
it gives room for an appreciation of each human person and
thus encourages the recognition of the other. Being open to a “you” that is
capable of knowing, loving and engaging in dialogue, remains the
great nobility of the human being. Therefore, with regard to an adequate
relationship with creation, there is no need to
trivialize, nor his transcendent dimension, his openness to the
divine “Thou.” After all, one cannot establish a relationship with the environment
and at the same time disregard the relationship with other human beings and with God
leave out. That would be a romantic individualism and an asphyxiating immanence.
immanence.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: