De tekst van gisteren gaat verder. Er volgt een scherpe discussie tussen Jezus en joden die in Hem geloofden. Men ziet in deze tekst een verwijzing naar verhoudingen tussen gelovige joden en ongelovige joden ten tijde van het op schrift stellen van het Johannesevangelie: ‘trouw blijven aan mijn Woord’. De tot het geloof gekomen joden worden aangemaand trouw te blijven. Er wordt gezegd dat tegenspraak vanaf het begin gebeurde. Trouw aan het geloof in Jezus komt in de concrete situatie tot uiting, zowel vroeger als nu.

EERSTE LEZING               Dan. 3, 14-20.91-92.95

De Heer heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden.

Uit de Profeet Daniël

In die dagen vroeg koning Nebukadnessar
aan de mannen Sadrak, Mezak en Abednego :
“Is het waar dat gij mijn god niet vereert
en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt ?
“Welnu, zijt gij bereid om bij het horen van de klanken
van hoorn en fluit, van citer, luit en harp,
van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten
u neer te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb ?
“Weigert gij dat, dan wordt ge op staande voet
in het laaiende vuur van een oven geworpen
en welke god zal u dan uit mijn macht kunnen bevrijden ?”
Zij gaven de koning ten antwoord :
“Nebukadnessar, wij vinden het niet nodig
op uw vraag een antwoord te geven.
“Als er een god is die dat kan,
dan is het onze God die wij vereren :
Hij is in staat ons te bevrijden uit het laaiende vuur van een oven
en Hij zal ons ontrukken aan uw greep, koning.
“Maar de koning zij ervan overtuigd, dat,
ook als God ons niet redt, wij uw god niet vereren
en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.”
Toen werd Nebukadnessar woedend op hen
en zijn gelaat betrok ;
hij gaf bevel de oven zevenmaal heter te stoken dan gewoonlijk,
en de sterksten uit zijn leger droeg hij op
deze mannen te binden
en in de laaiende vuuroven te werpen.
Maar plots schrok koning Nebukadnessar,
stond ijlings op en zei tot zijn raadsheren :
“Wij hebben toch drie mannen geboeid in het vuur geworpen ?”
Zij gaven de koning ten antwoord : “Zeker, koning !”
Hij hernam :
“Maar ik zie vier mannen ongeboeid
en zonder letsel zich in het vuur bewegen ;
de vierde gelijkt op een godenzoon.”
Toen sprak Nebukadnessar :
“Geloofd zij de God van Sadrak, Mezak en Abednego :
Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden
die vol vertrouwen op Hem
het bevel van de koning hebben overtreden
en hun lichamen hebben prijsgegeven,
omdat ze geen god wilden vereren
of aanbidden dan hun eigen God.”

TUSSENZANG                 Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen;

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

VERS VOOR HET EVANGELIE                       Mt. 4,4b

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.

EVANGELIE                          Joh. 8, 31-42

Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de Joden die in Hem geloofden :
“Indien gij trouw blijft aan mijn woord
zijt gij waarlijk mijn leerlingen.
“Dan zult ge de waarheid kennen
en de waarheid zal u vrij maken.”
Men wierp op :
“Wij zijn van Abrahams geslacht
en nooit iemands slaaf geweest.
“Hoe kunt Gij dan zeggen :
gij zult vrij worden ?”
Jezus antwoordde hun :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
al wie zonde doet
is slaaf van de zonde,
en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis.
“Wie eeuwig in het huis blijft
is de Zoon.
“Als de Zoon u vrij maakt
zult gij werkelijk vrij zijn.
“Ik weet dat gij van Abrahams geslacht zijt ;
niettemin zoekt gij Mij te doden
omdat mijn woord bij u geen ingang vindt.
“Ik verkondig wat Ik bij de Vader heb gezien,
maar gij doet wat gij van uw vader gehoord hebt.”
Zij antwoordden Hem :
“Onze vader is Abraham !”
Daarop zei Jezus hun :
“Als gij kinderen van Abraham zijt
doet dan ook de werken van Abraham.
“Thans echter zoekt gij Mij, een mens te doden
terwijl Ik u de waarheid heb gezegd
die Ik van God heb gehoord.
“Zoiets deed Abraham niet.
“Gij doet de werken van uw vader.”
Zij zeiden Hem :
“Wij zijn niet uit ontucht geboren ;
één vader hebben wij
en dat is God.”
Jezus zeide hun :
“Als God uw vader was
zoudt gij Mij beminnen,
want van God ben Ik uitgegaan
en van Godswege ben Ik hier.
“Neen, Ik ben niet uit Mijzelf gekomen
maar Hij heeft Mij gezonden.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

123. De cultuur van het relativisme is dezelfde ziekte als die welke iemand ertoe brengt van iemand anders te profiteren en hem louter te behandelen als object door hem tot gedwongen werk te verplichten of hem vanwege een schuld tot slaaf te maken. Dezelfde logica leidt ertoe kinderen seksueel te misbruiken of ouderen in de steek te laten die voor eigen belangen niet van nut zijn. Het is ook de innerlijke logica van wie zegt: laten wij de onzichtbare hand van de markt de economie laten regelen. De effecten ervan op maatschappij en natuur zijn onvermijdelijk schadelijk. Als er buiten de bevrediging van de eigen plannen en de onmiddellijke behoeften geen objectieve waarheden, noch vaste beginselen zijn, wat voor grenzen kunnen dan de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de drugshandel, de handel in bloeddiamanten en huiden van dieren die gevaar lopen uit te sterven, hebben? Is het niet dezelfde relativistische logica die de aanschaf van organen van de armen rechtvaardigt om ze te verkopen of ze te gebruiken voor experimenten of het afdanken van kinderen, omdat zij niet beantwoorden aan de wens van hun ouders? Het is dezelfde logica van “gebruiken en weggooien”, die zoveel afval produceert alleen maar door het ongeordende verlangen om meer te gebruiken dan wat men werkelijk nodig heeft. En dan mogen wij niet denken dat politieke programma’s of de kracht van de wet voldoende zullen zijn om gedrag te vermijden die het milieu treffen; immers, wanneer de cultuur ontaardt en men geen enkele objectieve waarheid of universeel geldige beginselen meer erkent, zullen wetten alleen maar worden verstaan als iets dat willekeurig wordt opgelegd, en als hindernissen die moeten worden vermeden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________________

Wednesday of the fifth week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Yesterday’s text continues. There follows a sharp discussion between Jesus and Jews who believed in Him. One sees in this text a reference to relationships between believing Jews and unbelieving Jews at the time of the writing of John’s Gospel: ‘remain faithful to my Word’. Jews who have come to faith are exhorted to remain faithful. It is said that contradiction happened from the beginning. Faithfulness to the faith in Jesus is expressed in the concrete situation, past and present.

FIRST READING   Dan. 3, 14-20.91-92.95

The Lord has sent his angel to save his servants.

From the Prophet Daniel

In those days King Nebuchadnezzar asked
to the men Shadrach, Mezak and Abednego :
“Is it true that you do not worship my god
and do not worship the golden image that I have set up?
“Well then, are ye prepared, on hearing the sounds
of horn and flute, of zither, lute and harp,
of bagpipes and other musical instruments of all kinds.
to bow down and worship the image that I have made?
“If you refuse to do so, you will be summarily
thrown into the blazing fire of an oven
And what god shall then deliver thee from my power?”
They answered the king :
“Nebuchadnezzar, we do not find it necessary
to answer your question.
“If there is a god who can do that,
it is our God whom we worship:
He is able to deliver us from the blazing fire of a furnace
and He will snatch us from your grasp, king.
“But the king be convinced, that ,
even if God does not save us, we will not worship your god
and worship not the golden image which thou hast set up.”
Then Nebuchadnezzar became furious with them
and his countenance departed ;
he ordered the furnace to be heated seven times hotter than usual ,
and he ordered the strongest of his army
to bind these men
and throw them into the blazing furnace.
But King Nebuchadnezzar was suddenly startled,
stood up in a daze and said to his councilors:
“Surely we have cast three men in chains into the fire?”
They replied to the king : “Certainly, king!”
He resumed :
“But I see four men unbound
and without injury moving in the fire ;
the fourth looks like a son of the gods.”
Then Nebuchadnezzar spoke :
“Praised be the God of Shadrach, Mezak and Abednego :
He has sent His angel to save His servants
who, trusting in Him
have transgressed the king’s command
and gave up their bodies,
because they would not worship
or worship but their own God.”

INTERLUDIUM   Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

To Thee be the praise in all ages.

Praised be Thou, Lord, God of our fathers,
unto thee be praise throughout all ages.

Praised be Thy holy glorious Name,
to Thee be the praise throughout all ages;

Praised be Thou in the house of Thy glory,
To Thee be the praise throughout all ages.

Praised be Thou on the throne of Thy kingdom,
To Thee go the praise throughout the ages.

Praised be Thou, who seest through the depths,
Thou who art enthroned on kerub, throughout all ages.

Praised art Thou in the dome of heaven,
To Thee be the praise throughout all ages.

VERSE FOR THE GOSPEL    Mt. 4,4b

Not from bread alone does man live,
but from everything that comes from the mouth of God.

GOSPEL   John 8, 31-42

If the Son makes you free, you will be truly free.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to the Jews who believed in Him :
“If ye remain true to my word
you are truly my disciples.
“Then you will know the truth
and the truth will make you free.”
One threw up :
“We are of the lineage of Abraham
and have never been anyone’s slave.
“How then canst thou say :
thou shalt become free?”
Jesus answered them :
“Verily, verily, I say unto thee :
whosoever committeth sin
is a slave to sin,
and the slave does not abide in the house forever.
“He who remains in the house forever
is the Son.
“If the Son makes you free
ye shall be truly free.
“I know that ye are of the lineage of Abraham ;
yet ye seek to kill me
because my word has no place with you.
“I proclaim what I have seen from the Father,
but you do what you heard from your Father.”
They answered Him :
“Our father is Abraham!”
Thereupon Jesus said to them :
“If ye are the children of Abraham
then do the works of Abraham.
“Now, however, you seek to kill Me, a man.
whereas I have told you the truth
which I have heard from God.
“No such thing did Abraham do.
“Thou doest the works of thy Father.”
They said to Him :
“We were not born of fornication ;
One father we have
and that is God.”
Jesus said to them :
“If God were your father
you would love me,
For by God have I gone forth
and of God I am here.
“Nay, I have not come of myself
but He hath sent Me.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

123. The culture of relativism is the same disease that leads someone to take advantage of someone else and to treat them as mere objects by forcing them into forced labor or enslaving them because of a debt. The same logic leads one to sexually abuse children or abandon the elderly who are of no use to one’s own interests. It is also the inner logic of those who say: let us let the invisible hand of the market regulate the economy. Its effects on society and nature are inevitably harmful. If beyond the satisfaction of one’s own plans and immediate needs there are no objective truths, nor fixed principles, what limits can human trafficking, organized crime, drug trafficking, the trade in blood diamonds and skins of animals in danger of extinction have? Is it not the same relativistic logic that justifies the purchase of organs from the poor in order to sell them or use them for experiments or discard them from children because they do not respond to their parents’ wishes? It is the same logic of “use and discard” that produces so much waste just because of the disordered desire to use more than what one really needs. And then we must not think that political programs or the force of law will be sufficient to avoid behaviors that affect the environment; for when culture degenerates and one no longer recognizes any objective truth or universally valid principles, laws will only be understood as something arbitrarily imposed, and as obstacles to be avoided.

To be continued             For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation