Donderdag – Aankondiging van de Heer Maria Boodschap

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jezus stelt Abraham tot model, want hij heeft, in tegenstelling tot de gesprekspartners, geloofd. Jezus laat zelfs vermoeden dat hij nog groter is dan Abraham. De kritische vraag luidt: Zijt gij soms groter dan onze vader Abraham? Dat hebben we nog ergens gehoord: in het verhaal van de Samaritaanse bij de put van Jakob. Daar luidt de vraag: Zijt gij soms groter dan onze vader Jakob?  Daar evolueert de houding van de vrouw van schamper ongeloof naar groeiend geloof in Jezus. Vandaag zien we hoe het aanvankelijk spottend ongeloof omslaat in groeiende boosaardigheid. Het kruis is niet meer veraf.

EERSTE LEZING                 Jes. 7, 10-14

Zie, de maagd zal ontvangen.

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen sprak Jesaja tot Achaz :
“Vraag de Heer, uw God, om een teken,
hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.”
Maar Achaz atwoordde :
“Ik vraag niet om een teken ;
ik wil de Heer niet op de proef stellen.”
En Jesaja sprak :
“Luister dan, huis van David,
is het u niet genoeg mensen te ergeren,
dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn ?
“Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken :
Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen ,Immanuël’ : “God-met-ons”

TUSSENZANG          Ps. 40(39), 7-8, 9, 10, 11

Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat :

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Ik hield uw weldaden niet in mijn hart verborgen,
uw trouw, uw bijstand maakte ik bekend.
Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden,
noch uw getrouwheid, voor de mensen om mij heen.

TWEEDE LEZING             Hebr. 10, 4-10

In de boekrol staat er over mij geschreven:
Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Het is uitgesloten
dat het bloed van stieren en bokken zonden zouden wegnemen.
Daarom zegt Christus dan ook, als Hij in de wereld komt :
“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild,
maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid.
“Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.
“Toen zei ik :
Hier ben ik.
“Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat :
Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.”
Eerst zegt Hij :
“Slachtoffers en gaven,
brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild ;
die konden U niet behagen
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.”
En dan zegt Hij :
“Hier ben ik,
ik ben gekomen om uw wil te doen.”
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

VERS VOOR HET EVANGELIE              Joh. 1, 14ab

(Alleluia.)
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd.
(Alleluia.)

EVANGELIE            Lc. 1, 26-38

Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd
werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David ;
de naam van de maagd was Maria.
Hij trad bij haar binnen en sprak :
“Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”
Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar :
“Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
“Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
“Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
“God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob
en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel :
“Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken ?”
Hierop gaf de engel haar ten antwoord :
“De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen ;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht,
heilig genoemd worden, Zoon van God.
“Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand ;
want voor God is niets onmogelijk.”
Nu zei Maria :
“Zie de dienstmaagd des Heren;
mij geschiede naar uw woord.”
En de engel ging van haar heen.

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

De noodzaak de arbeid te beschermen

124. Bij elke opzet van een integrale ecologie die de mens niet uitsluit, is het onontbeerlijk de waarde van de arbeid te betrekken, die door de heilige Johannes Paulus II met zo veel wijsheid in zijn encycliek Laborem exercens is ontwikkeld. Wij herinneren eraan dat God volgens het bijbelverhaal de mens in de pas geschapen tuin plaatste (vgl. Gen. 2, 15) niet alleen om de zorg voor wat aanwezig was op zich te nemen (behoeden), maar om er ook te werken, opdat het vruchten zou voortbrengen (bebouwen). De arbeiders en de handwerkslieden ”houden de goederen van deze wereld in stand'” (Sir. 38, 33). Menselijk ingrijpen dat een verstandige ontwikkeling van de schepping begunstigt, vormt de meest geeigende manier om voor haar te zorgen. Dit impliceert ook dat de mens een instrument van God wordt om zo te helpen de mogelijkheden die Hijzelf in de dingen heeft gelegd, naar boven te laten komen : ”De Heer laat de aarde geneeskrachtige kruiden voortbrengen en een verstandig man versmaadt die niet´ (Sir. 38, 4}

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

 

Thursday – Annunciation of the Lord
Mary Message

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Jesus sets Abraham as a model because, unlike the interlocutors, he believed. Jesus even hints that he is even greater than Abraham. The critical question is: Are you sometimes greater than our father Abraham? We have heard this somewhere before: in the story of the Samaritan at Jacob’s well. There the question reads, Are you sometimes greater than our father Jacob?  There the woman’s attitude evolves from scornful unbelief to growing faith in Jesus. Today we see how the initial mocking unbelief turns into growing malice. The cross is no longer far away.

FIRST READING Isa. 7, 10-14

Behold, the virgin shall receive.

From the Prophet Isaiah

In those days Isaiah spoke to Achaz :
“Ask the Lord your God for a sign ,
either high in the sky or deep in hell.”
But Achaz answered :
“I do not ask for a sign ;
I do not want to test the Lord.”
And Isaiah spoke :
“Listen then, house of David ,
is it not enough for you to vex people,
that you should vex my God also?
“Therefore the Lord also gives you an unsolicited sign :
Behold, the virgin shall conceive and bear a son,
and she shall call him “Immanuel. God-with-us’.”

RESPONSORIAL  Ps. 40(39), 7-8, 9, 10, 11

Yes, I come, Lord, to do thy will.

Gift and sacrifice Thou hast never desired,
But thou hast opened my ears to thy voice.
Thou askest no burnt offering, no peace offering from me ;
So I said : yes, I am coming, as it is written of me :

To do thy will, my God, that is my joy,
Your law is engraved on my heart.
In the meetings I have preached righteousness,
my lips not closed, Lord, Thou knowest.

I did not keep your benefits hidden in my heart,
Your faithfulness, Your assistance I made known.
Thy favors I have not kept secret,
nor your faithfulness, from those around me.

SECOND READING   Hebrews 10, 4-10

In the scroll it is written about me:
I have come, o God, to do your will.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

It is out of the question
that the blood of bulls and bucks would take away sins.
That is why Christ says, when He comes into the world :
“Sacrifices and gifts Thou hast not desired,
but Thou hast prepared a body for me.
“Burnt offerings and peace offerings could not please Thee.
“Then I said :
Here am I.
“As it is written in the scroll about me :
I have come, O God, to do thy will.”
First He says :
“Sacrifices and gifts,
burnt offerings and peace offerings, which Thou didst not want;
They could not please You
though the law required them to be brought.”
And then He says :
“Here am I,
I have come to do thy will.”
So He abolishes the first in order to make the second valid.
By that will we are sanctified, once for all,
through the sacrifice of the body of Jesus Christ.

VERSE FOR THE GOSPEL     John 1, 14ab

(Alleluia.)
The Word became flesh
And has dwelt among us.
And we have beheld his glory.
(Alleluia.)

GOSPEL     Lk. 1, 26-38

Thou shalt conceive and bring forth a son.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time
the angel Gabriel was sent by God
to a town in Galilee, Nazareth,
to a virgin betrothed to a man named Joseph,
of the house of David;
the virgin’s name was Mary.
He entered her and spoke :
“Rejoice, blessed one, the Lord is with thee,
Thou art the blessed among women.”
She was startled by that word
and wondered what this greeting could possibly mean.
But the angel said to her :
“Fear not, Mary, for thou hast found grace with God.
“Behold, thou shalt conceive and bear a son
and thou shalt give him the name Jesus.
“He shall be great
and shall be called Son of the Most High.
“God the Lord will give Him the throne of His father David
and He shall be king over the house of Jacob forever
and His kingship shall never come to an end.”
Mary, however, spoke to the angel :
“How shall this come to pass since I know no man?”
To this the angel answered her :
“The Holy Spirit will come upon you
and the power of the Most High will overshadow you;
Therefore, whatever is brought into the world
will be called holy, Son of God.
“Know that even Elisabeth, your kinswoman,
in her old age received a son
and, though she was barren,
she is now in her sixth month;
for to God nothing is impossible.”
Now Mary said :
“Behold the handmaid of the Lord ;
be done unto me according to thy word.”
And the angel departed from her.
__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

The need to protect labor

124. In any design of an integral ecology that does not exclude man, it is indispensable to include the value of labor, developed with so much wisdom by St. John Paul II in his encyclical Laborem exercens. We recall that, according to the biblical story, God placed man in the newly created garden (cf. Gen 2:15) not only to take care of what was there (preserve), but also to work there, so that it might bring forth fruit (cultivate). The laborers and artisans ”maintain the goods of this world” (Sir. 38, 33). Human intervention that favors the wise development of creation constitutes the most appropriate way to care for it. This also implies that man becomes an instrument of God in order to help bring out the possibilities that He Himself has placed in things : ”The Lord causes the earth to bring forth medicinal herbs, and a wise man does not despise them” (Sir. 38, 4}

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: