Maandag in de goede week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Hier hebben we een eigenaardig verhaal dat ook Matteüs en Marcus vermelden. De plaats is Bethanië, het tijdstip heel dicht bij het Paasfeest. Er is het huis van Simon, de melaatse, er is heel kostbare nardusbalsem, wel driehonderd denariën waard (Mc). Er is de verwijzing naar de armen en naar het balsemen van het dode lichaam. Maar dan lopen de versies uiteen. De vrouw wordt Maria: het hoofd wordt vervangen door de voeten en het drogen ervan met de haren, wat zeer ongebruikelijk was bij een maaltijd. De ontstemden worden vervangen door de figuur van Judas, en tenslotte voegt Johannes er aan toe dat gans het huis vervuld werd van de geur. Alles en vooral de laatste bemerking beklemtoont de uitzonderlijke hoogheid van Jezus. Johannes laat nooit na de symboliek toe te voegen. Hij onderstreept wie ze in hun midden mogen ontvangen. De kerkvaders hebben niet nagelaten deze tekst symbolisch te duiden: de goede geur van het evangelie wordt door de verkondiging overal verspreid. De tekst roept ook ons op te beseffen wie in ons midden komt.

EERSTE LEZING                                                 Jes. 42, 1-7

Hij roept niet, en op straat verheft hij zijn stem niet.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep :
mijn geest stort Ik over hem uit,
gerechtigheid laat hij stralen over de volken.
“Hij roept niet, hij schreeuwt niet
en op straat verheft hij zijn stem niet.
“Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
“Onvermoeid en ongebroken
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren :
de verre kusten zien uit naar zijn leer.”
Zo spreekt God de Heer,
Hij, die het uitspansel schiep en het spande,
die de aarde en haar gewassen uitspreidde,
die de mensen daarop adem gaf
en een geest aan allen die er zich bewegen :
“Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid,
Ik neem u bij de hand en waak over u
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
“Blinden zult gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”

TUSSENZANG                                Ps. 27(26), 1, 2, 3, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden ;
mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken.
Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd,
al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Ziet uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Brengen wij hulde aan onze Koning,
want Hij alleen heeft barmhartigheid betoond
voor onze schuld.

EVANGELIE                                                       Joh. 12, 1-11

Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden vooruitlopend op mijn begrafenis.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië,
waar Lazarus woonde
die Hij uit de doden had opgewekt.
Men gaf daar een maaltijd te zijner ere.
Marta bediende
en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen.
Maria nu nam een pond nardusbalsem,
echte en heel kostbare,
zalfde daarmee Jezus’ voeten
en droogde ze met haar haren af.
Het huis hing vol balsemgeur.
Daarop zei Judas Iskariot, een van zijn leerlingen,
dezelfde die Hem zou overleveren :
“Waarom is die balsem niet voor driehonderd denaries verkocht
en het geld aan de armen gegeven ?”
Hij zei dat niet omdat hij bezorgd was voor de armen,
maar omdat hij een dief was
en uit de beurs die hij bewaarde wegnam wat erin kwam.
Jezus echter zei :
“Laat haar begaan.
“Zij heeft dit gebruik onderhouden
vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis.
“Want de armen houdt gij altijd bij u,
Mij echter niet altijd.”

Intussen waren heel veel Joden te weten gekomen
dat Jezus daar was
en kwamen erheen,
niet alleen omwille van Jezus
maar ook om Lazarus te zien
die Hij uit de doden had opgewekt.
De hogepriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen,
omdat om hem veel Joden wegliepen en in Jezus geloofden.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

128. Wij zijn vanaf onze schepping geroepen tot arbeid. Men moet trachten de menselijke arbeid steeds meer te vervangen door technologische vooruitgang: door zo te doen brengt de mensheid zichzelf schade toe. Arbeid is een noodzaak, is een deel van de zin van het leven op deze aarde, een weg van groei, menselijke ontwikkeling en persoonlijke verwezenlijking. In de zin moet het helpen van de armen met geld altijd een voorlopige oplossing zijn om het hoofd te bieden aan noodsituaties. Het ware doel zou altijd moeten zijn hun door arbeid een waardig leven toe te staan. De oriëntatie van de economie heeft echter een soort technologische vooruitgang bevorderd die erop gericht is de productiekosten te reduceren door de vermindering van de arbeidsplaatsen die door machines worden vervangen. Er bestaat nog een andere wijze waarop het handelen van de mens zich tegen zichzelf kan keren. Het terugbrengen van arbeidsplaatsen “heeft ook een negatieve uitwerking op economisch vlak door voortgaande erosie van het ‘sociale kapitaal’, ofwel door het ondermijnen van het geheel van betrekkingen die op vertrouwen, betrouwbaarheid en het naleven van de regels gebaseerd zijn, en die onontbeerlijk zijn voor ieder samen leven van burgers. Uiteindelijk “is de menselijke prijs ook de economische prijs en eisen economische misstanden ook een menselijke prijs”. Ervan afzien te investeren in mensen om meer onmiddellijke winst te bereiken is een zeer slechte zaak voor de samenleving.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

Monday in the good week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Here we have a peculiar story that Matthew and Mark also mention. The place is Bethany, the time very close to the Passover. There is the house of Simon, the leper, there is very precious nardus balm, worth as much as three hundred denarii (Mc). There is the reference to the poor and to the embalming of the dead body. But then the versions diverge. The woman becomes Mary: the head is replaced by the feet and drying it with the hair, which was very unusual at a meal. The disembodied is replaced by the figure of Judas, and finally John adds that all the house was filled with the fragrance. Everything, especially the last remark, emphasizes the exceptional highness of Jesus. John never fails to add symbolism. He emphasizes who they may receive in their midst. The Fathers of the Church did not fail to interpret this text symbolically: the good smell of the Gospel is spread everywhere by the proclamation. The text also calls us to realize who is coming into our midst.

FIRST READING   Isa 42, 1-7

He does not call out, nor does he raise his voice in the street.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks the Lord :
“This is my Servant whom I support,
My chosen one in whom I am pleased :
I pour out my spirit on him,
righteousness will he pour out on the nations.
“He does not cry out, he does not shout
And in the street he raises not his voice.
“The kinked reed he will not break,
the languishing flaxen flame not quench,
in truth he will make righteousness shine.
“Untiring and unbroken
He will make justice prevail on earth :
the distant coasts look forward to his teaching.”
Thus speaks God the Lord,
He who created the firmament and stretched it,
who spread out the earth and its crops,
who gave breath to the people thereon
and a spirit to all who move there :
“I, the Lord, call you in righteousness,
I will take you by the hand and watch over you
and make you a sign of my covenant to men
and a light to the nations.
“Blind people you will open their eyes,
deliver captives from their dungeon
and out of prison all who sit in darkness.”

INTERLUDIUM Ps. 27(26), 1, 2, 3, 13-14

The Lord is my light and my guide.

The Lord is my light and my guide,
whom should I fear ;
The Lord is the shelter of my life,
of whom shall I be afraid?

Though evildoers storm in to devour me ;
My enemies stumble, all my adversaries succumb.
Though they stand in battle before me, I am not afraid,
though they make war upon me, yet I remain confident.

I count on being able during my life
To experience the benefits of the Lord.
Look forward to the Lord and stand firm,
Be of good cheer and trust in the Lord.

VERSE FOR THE GOSPEL

Do we pay homage to our King,
for He alone has shown mercy
for our trespasses.

GOSPEL    John 12, 1-11

Let her be. She has maintained this custom in advance of my burial.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

Six days before Easter Jesus came to Bethany,
where Lazarus dwelt
whom He had raised from the dead.
A meal was given there in His honor.
Martha served
and Lazarus was one of those who dined with Him.
Now Mary took a pound of nardus balm,
real and very precious,
anointed Jesus’ feet with it
and dried them with her hair.
The house was full of the scent of balsam.
Then Judas Iscariot, one of his disciples, said,
the same one who was to hand Him over :
“Why was not this balm sold for three hundred denarii
and the money given to the poor?”
He said this not because he was concerned for the poor ,
but because he was a thief
and took from the purse he kept what came into it.
Jesus however said :
“Let her be.
“She has maintained this custom
in anticipation of the day of my burial.
“For the poor thou keepest always with thee,
me, however, not always.”

Meanwhile, a great many Jews had come to know
that Jesus was there
and came there,
not only for the sake of Jesus
but also to see Lazarus
whom He had raised from the dead.
The high priests then decided to take Lazarus out of the way as well,
because because of him many Jews ran away and believed in Jesus.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

128. We are called to labor from our creation. One must try to replace human labor more and more with technological progress: by doing so, humanity harms itself. Labor is a necessity, is part of the meaning of life on this earth, a path of growth, human development and personal accomplishment. In the sense, helping the poor with money should always be a provisional solution to cope with emergencies. The true goal should always be to allow them a dignified life through labor. However, the orientation of the economy has promoted a kind of technological progress aimed at reducing the cost of production by reducing the jobs that are replaced by machines. There is another way in which man’s actions can turn against himself. The reduction of jobs “also has a negative impact on the economic sphere by continuing the erosion of ‘social capital’, that is, by undermining the set of relations based on trust, reliability, and adherence to the rules, which are indispensable for any coexistence of citizens. In the end, “the human price is also the economic price, and economic wrongs also demand a human price.” Refraining from investing in people to achieve more immediate profits is a very bad thing for society.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: