Dinsdag in de goede week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Bijna woordelijk komt de aankondiging van het verraad overeen met Mc. en Mt. De huivering van Jezus werd reeds vermeld toen Hij naar Lazarus’ graf ging, en nog eens in 12,27. De tekst is provocerend. Maar hier wordt weer iets toegevoegd. Weer is Johannes symbolisch. De verrader wordt weggezonden en de scène eindigt met de vaststelling: Het was nacht. Judas is objectief het rijk der duisternis binnengetreden. Het korte woord wat gij te doen hebt, doe dat spoedig, en het weggaan van Judas is als het vallen van het gordijn. De teerling is geworpen.

EERSTE LEZING                                             Jes. 49, 1-6

Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.

Uit de Profeet Jesaja

Gij eilanden, luistert naar mij!
Spitst uw oren, verre volken!
Van de moederschoot af heeft de Heer mij geroepen,
mijn naam heeft Hij al genoemd van de moederschoot af.
Hij heeft van mijn mond een scherpsnijdend zwaard gemaakt
en mij beschut met de schaduw van zijn hand.
Hij heeft mij een spitse pijl gemaakt
en mij in zijn koker geborgen.
Hij heeft mij gezegd :
“Mijn dienaar zijt gij,
Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden.”
Maar ik zei :
“Vruchteloos heb ik gezwoegd,
mijn kracht verging in leegte en wind,
maar toch behartigt de Heer mijn recht,
en komt mijn beloning van God.”
Thans echter heeft de Heer gesproken,
die mij van de moederschoot af tot zijn dienaar gevormd heeft
om Jakob terug te brengen naar Hem
en Israël van de ondergang te redden.
Ik sta bij de Heer in ere
en mijn God is mijn sterkte.
Hij heeft mij gezegd :
“Gij zijt niet alleen mijn dienaar
om Jakobs stammen op te richten
en de gespaarden van Israël terug te brengen.
“Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen,
zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.”

TUSSENZANG                                     Ps. 71(70), 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15, 17

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen.

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,
luister en kom mij te hulp.

Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats ;
mijn rots en mij burcht zijt Gij altijd geweest.
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars.

Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting,
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte.

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,
uw bijstand de hele dag.
Van jongsaf heb ik het ondervonden,
en nu nog prijs ik uw daden.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Brengen wij hulde aan onze Koning.
Gehoorzaam aan de Vader
werd Hij weggebracht naar het kruis,
als een argeloos lam dat naar de slachtbank wordt geleid.

EVANGELIE                                                Joh. 13, 21-33.36-38

Eén van u zal Mij overleveren. Nog eer de haan kraait zult gij Mij driemaal verloochend hebben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel aanlag
werd Hij ontroerd en bevestigde :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
een van u zal Mij overleveren.”
De leerlingen keken elkaar aan,
in het onzekere wie Hij bedoelde.
Een van de leerlingen,
degene die door Jezus bemind werd,
lag dicht tegen Jezus aan.
Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem :
“Wie bedoelt Hij?”
Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en zei :
“Heer, wie is het?”
Jezus antwoordde :
“Hij is het
aan wie Ik het stuk brood zal geven dat Ik ga indopen.”
Na het stuk brood te hebben ingedoopt
reikte Hij het toe aan Judas Iskariot.
En toen Judas dit had aangenomen
voer de satan in hem.
Jezus zei hem :
“Wat gij te doen hebt
doe dat spoedig.”
Maar niemand van de aanliggenden
begreep waarom Hij dit tot hem zei.
Omdat Judas de beurs hield,
meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg :
Koop wat wij voor het feest nodig hebben,
of dat hij iets aan de armen moest geven.
Toen hij het stuk brood had aangenomen
ging hij terstond weg.
Het was nacht.

Na zijn vertrek zei Jezus :
“Nu is de Mensenzoon verheerlijkt
en God is verheerlijkt in Hem.
“Als God in Hem verheerlijkt is
zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken,
ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.
“Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn.
“Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb :
Waar Ik heenga kunt gij niet komen,
zo zeg Ik het thans tot u.
Simon Petrus zei Hem :
“Heer, waar gaat Gij naar toe?”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Waar Ik heenga kunt gij Mij nu niet volgen,
later wel.”
Petrus vroeg Hem :
“Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen?
“Mijn leven zal ik voor U geven.”
Jezus antwoordde:
“Uw leven zult gij voor Mij geven ?
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Nog eer de haan kraait
zult gij Mij driemaal verloochend hebben.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

129. Wil het mogelijk blijven werk te bieden, dan is het onontbeerlijk een economie te bevorderen die een veelheid van productie en creativiteit van ondernemen begunstigt. Er is bijvoorbeeld een grote verscheidenheid aan landbouwsystemen voor voedsel op kleine schaal, die het merendeel van de wereldbevolking blijft voeden, waarbij een beperkt gedeelte van de grond en het water wordt gebruikt en minder afval wordt geproduceerd, hetzij op kleine stukjes bouwland en in moestuinen, hetzij bij de jacht en de oogst van bosproducten, hetzij bij kleinschalige visserij. Grootschaligheid dwingt vooral in de agrarische sector de kleine boeren hun land te verkopen of van hun traditionele productiemethoden af te stappen. Pogingen van enkelen van hen om andere, meer gediversifieerde vormen van productie te ontwikkelen blijken nutteloos op grond van de moeilijkheid om toegang te krijgen tot de regionale of wereldmarkten of omdat de infrastructuur van verkoop en vervoer ten dienste staat van de grote ondernemingen. De autoriteiten hebben het recht en de verantwoordelijkheid maatregelen te nemen die een duidelijke en krachtige steun zijn voor de kleine producenten en de diversificatie van de productie. Een economische vrijheid waarvan allen werkelijk profijt hebben, kan het soms noodzakelijk maken degene die de meeste middelen en de financiële macht bezitten, grenzen te stellen. Een louter theoretische economische vrijheid, waarbij de omstandigheden het verhinderen dat velen er in werkelijkheid gebruik van kunnen maken, en de toegang tot werk wordt verminderd, wordt een tegenstrijdig verhaal dat de politiek geen eer aandoet. Ondernemerschap, dat een nobele roeping is, gericht op het produceren van rijkdom en de verbetering van de wereld voor allen, kan een zeer vruchtbare methode zijn om de streek waarin de activiteiten plaatsvinden, een impuls te geven, vooral als men begrijpt dat het scheppen van arbeidsplaatsen een onontbeerlijk onderdeel vormt van dienst aan het algemeen welzijn.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Tuesday in Good Week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Almost word for word, the announcement of the betrayal corresponds to Mk. and Mt. The shudder of Jesus was already mentioned when He went to Lazarus’ tomb, and again in 12:27. The text is provocative. But here again something is added. Again John is symbolic. The traitor is sent away and the scene ends with the observation, It was night. Judas has objectively entered the realm of darkness. The short word what thou hast to do, do it soon, and the departure of Judas is like the falling of the curtain. The die is cast.

FIRST READING   Isa. 49, 1-6

I will make you a light to the Gentiles, so that my salvation will go to the borders of the earth.

From the Prophet Isaiah

You islands, listen to me!
Prick up your ears, distant peoples!
From my mother’s womb the Lord has called me,
He has called my name from my mother’s womb.
He has made my mouth a sharp-edged sword
and sheltered me with the shadow of his hand.
He has made me a pointed arrow
And secured me in His quiver.
He has said to me :
“My servant art thou,
Israel, through whom I am going to find My glory.”
But I said :
“Fruitless have I toiled,
my strength perished in emptiness and wind,
yet the Lord upholds my right,
and my reward is from God.”
Now, however, the Lord has spoken,
who formed me into his servant from my mother’s womb
to bring Jacob back to Him
And to save Israel from destruction.
I stand with the Lord in honor
And my God is my strength.
He has said to me :
“Thou art not only my servant
to raise up Jacob’s tribes
and to bring back the spared of Israel.
“I now make thee also a light unto the Gentiles,
so that my salvation may go to the borders of the earth.”

INTERLUDIUM Ps. 71(70), 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15, 17

I will praise your righteousness.

To You, Lord, I take refuge,
yet never fail me.
Thou art just, save and deliver me,
Listen and come to my aid.

Be to me a refuge, a safe place ;
Thou hast been my rock and my fortress.
Deliver me, my God, from the hands of sinners.

For thou, my God, art my hope,
Thou, Lord, art my hope from my earliest youth.
From the mother’s womb I have leaned on Thee,
Thou hast been my protector since my birth.

I will praise thy righteousness,
Thy assistance all the day long.
From childhood I have experienced it,
and even now I praise Your deeds.

VERSE FOR THE GOSPEL

Do we pay homage to our King.
Obedient to the Father
He was carried off to the cross
like an unsuspecting lamb led to the slaughter.

GOSPEL    John 13, 21-33.36-38

One of you will hand Me over. Before the cock crows you will have denied Me three times.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time when Jesus was at table with his disciples
He was moved and affirmed :
“Verily, verily, I say unto you :
one of you shall deliver Me up.”
The disciples looked at each other,
unsure who He meant.
One of the disciples,
the one Jesus loved,
lay close to Jesus.
Simon Peter gave him a sign and asked him :
“Who does He mean?”
Then this one leaned against Jesus’ chest and said :
“Lord, who is it?”
Jesus answered :
“It is he
to whom I will give the piece of bread that I am going to baptize.”
After having baptized the piece of bread
He reached out to Judas Iscariot.
And when Judas had accepted it
Satan entered into him.
Jesus said to him :
“What ye have to do
do it quickly.”
But none of those lying down
understood why He said this to him.
Because Judas held the purse strings,
some thought Jesus was telling him to :
Buy what we need for the feast ,
or that he should give something to the poor.
When he had taken the piece of bread
He left immediately.
It was night time.

After he left, Jesus said :
“Now the Son of Man is glorified
and God is glorified in Him.
“If God is glorified in Him
God will also glorify Him in Himself ,
yes, He will soon glorify Him.
“Little children, yet for a short time I will be with you.
“Ye shall seek Me, and as I said unto the Jews :
Where I go ye cannot come ,
I now say it to you.
Simon Peter said to Him :
“Lord, where art thou going?”
Jesus answered him :
“Where I am going ye cannot follow Me now,
You can later.”
Peter asked Him :
“Lord, why can I not follow Thee at once?
“My life I will give for Thee.”
Jesus replied:
“Thy life wilt thou give for Me?
“Verily, verily, I say unto thee :
Before the cock crows
thou shalt deny me thrice.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

129. If it is to remain possible to provide work, it is indispensable to promote an economy that favors a multiplicity of production and creativity of enterprise. For example, there is a wide variety of agricultural systems for food on a small scale that continue to feed the majority of the world’s population, using a limited proportion of land and water and producing less waste, whether on small plots of arable land and in kitchen gardens, hunting and harvesting forest products, or small-scale fishing. Large scale, especially in the agricultural sector, is forcing small farmers to sell their land or abandon their traditional production methods. Attempts by some of them to develop other, more diversified forms of production prove futile on the grounds of the difficulty of accessing regional or world markets or because the infrastructure of sales and transport is at the service of big business. The authorities have the right and responsibility to adopt measures that will provide clear and strong support for small producers and the diversification of production. An economic freedom from which all can truly benefit may sometimes make it necessary to impose limits on those who possess the most resources and financial power. A purely theoretical economic freedom, where circumstances prevent many from actually benefiting, and access to work is reduced, becomes a contradictory narrative that does not do politics justice. Entrepreneurship, which is a noble calling, aimed at producing wealth and improving the world for all, can be a very fruitful method of boosting the region in which the activities take place, especially when it is understood that job creation is an indispensable part of service to the common good.

To be continued                              For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: