http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de goede week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vandaag lezen we over het verraad van Judas in de versie van Matteüs. We vertrekken vanuit de volgende zin: ‘Wel gaat de Mensenzoon heen, zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn, als hij niet geboren was, die mens’. Dit is een heel andere benadering dan die van Johannes. Het is ook een andere benadering dan de onze. Christenen huiveren en walgen al eeuwenlang van het verraad van Judas. Hier ligt veeleer de klemtoon ligt op een ondraaglijk mysterie: op de nieuwtestamentische benadering van het vervullen van de Schriften. Hoe konden zij vervulling van de Schriften en persoonlijke verantwoordelijkheid samenbrengen? Alleen door het mysterie, mysterie te laten zijn, en beide elementen naast elkaar te vermelden.

EERSTE LEZING                                                          Jes. 50, 4-9a
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en bespuwden.

Uit de profeet Jesaja

De Heer heeft mij gegeven
de tong van een goede leerling,
zodat ik de moedeloze toe kan spreken.
In de morgen wekt Hij mij op om te spreken,
in de morgen wekt Hij mij op om te luisteren,
zodat ik hoor wat een leerling hoort.
God de Heer heeft tot mij gesproken
en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen,
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten
en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie mij smaadden en bespuwden.
God de Heer zal mij helpen :
Daarom zal ik niet beschaamd staan.
Hij staat naast mij, mijn verdediger !
Wie durft mij aanklagen ?
Laat ons tegenover elkaar gaan staan !
Wie is mijn tegenpartij ? Hij trede op mij toe !
De Heer is mijn helper !
Wie overtuigt mij van schuld ?

TUSSENZANG                              Ps. 69(68), 8-10, 21bcd-22, 31, 33-34

Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt, Heer,
nu is het de tijd van genade.

Om U heb ik iedere smaad verdragen,
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,
mijn eigen broers kennen mij niet meer.
De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,
op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.

De smaad heeft mijn hart gebroken,
ondraaglijk is het geschimp.
Ik wachtte vergeefs op deernis,
op troost, maar ik vond ze niet.
Zij deden vergif in mijn voedsel,
zij lesten mijn dorst met azijn.

Gods Naam zal ik loven in mijn gezang,
Hem dankbaar overal prijzen.
Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Brengen wij hulde aan onze Koning,
want Hij alleen heeft barmhartigheid betoond
voor onze schuld.

EVANGELIE                                                                 Mt. 26, 14-25

De Mensenzoon gaat heen, zoals van Hem geschreven staat,
maar wee de mens door wie Hij wordt overgeleverd !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging een van de twaalf,
Judas Iskariot geheten,
naar de hogepriesters en zei :
“Wat wilt ge mij geven als ik Hem u in handen speel ?”
Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit.
En van toen af
zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem over te leveren.
Op de eerste dag van het ongedesemde brood
kwamen de leerlingen Jezus vragen :
“Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed maken ?”
Hij antwoordde :
“Gaat naar de stad en zegt aan die en die :
De Meester laat weten :
Mijn uur is nabij;
bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.”
De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen
en maakten het paasmaal gereed.
Toen de avond gevallen was
lag Hij met de twaalf leerlingen aan.
Onder de maaltijd sprak Hij :
“Voorwaar, Ik zeg u :
een van u zal Mij overleveren.”
Smartelijk getroffen begon de een na de ander Hem te vragen :
“Ik ben het toch niet, Heer ?”
Hij antwoordde :
“Die met Mij zijn hand in de schotel steekt
zal Mij overleveren.
“Wel gaat de Mensenzoon heen,
zoals van Hem geschreven staat,
maar wee de mens
door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd !
“Het zou beter voor hem zijn
als hij niet geboren was, die mens !”
Judas, zijn verrader, nam ook het woord en zei :
“Ik ben het toch niet, Rabbi ?”
Hij antwoordde hem :
“Gij zegt het.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Biologische vernieuwing door onderzoek

130. In de filosofische en theologische visie op de schepping die ik heb trachten voor te houden, blijkt duidelijk dat de menselijke persoon met de bijzondere eigenschap van zijn rede en zijn wetenschap geen externe factor is die volkomen moet worden buiten gesloten. Hoewel de mens in de planten- en dierenwereld kan ingrijpen en zich ervan kan bedienen, wanneer dat noodzakelijk is voor zijn leven, leert de Catechismus toch dat proefnemingen op dieren alleen maar gewettigd zijn, als “ze binnen redelijke perken blijven en ertoe bijdragen mensen te verzorgen of mensenlevens te redden”. Hij herinnert er met kracht aan dat de macht van de mens grenzen heeft en dat “dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen in strijd is met de menselijke waardigheid”. Ieder gebruik en iedere proefneming ” vereist een religieuze eerbied voor de heelheid van de schepping”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Wednesday in Good Week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Today we read about the betrayal of Judas in the version of Matthew. We start from the following sentence: “The Son of Man does go, as it is written of Him, but woe to the man through whom the Son of Man is delivered! It would be better for him if he had not been born, that man’. This is a very different approach from John’s. It is also a different approach from ours. Christians have shuddered and been disgusted by the betrayal of Judas for centuries. Here, rather, the focus is on an unbearable mystery: on the New Testament approach to fulfilling the Scriptures. How could they bring together fulfillment of the scriptures and personal responsibility? Only by letting the mystery, be mystery, and mentioning both elements side by side.

FIRST READING     Isa. 50, 4-9a
My face I have not turned away from those who slander me and spit on me.

From the prophet Isaiah

The Lord has given me
The tongue of a good student,
so that I may speak to the despondent.
In the morning he raises me up to speak,
In the morning, He raises me up to listen,
so that I may hear what a disciple hears.
God the Lord has spoken to me
and I have not resisted,
I did not flinch.
My back I offered to those who beat me,
my cheeks to those who snatched my beard.
And I did not turn away my face
From those who slander me and spit on me.
God the Lord will help me :
Therefore I will not be ashamed.
He is beside me, my defender !
Who dares to accuse me?
Let us face each other!
Who is my opponent? He approaches me!
The Lord is my helper!
Who will convince me of my guilt?

RESPONSORIAL   Ps. 69(68), 8-10, 21bcd-22, 31, 33-34

Hear me because thou art merciful, Lord,
now is the time of mercy.

For Your sake I have endured every reproach,
Though the red of shame rose to my face.
I became a stranger to my relatives,
My own brothers know me no more.
The care of Your house has worn me out,
On me came the scorn of those who scorn you.

The defamation has broken my heart,
The taunts are unbearable.
I waited in vain for mercy,
for comfort, but I did not find it.
They put poison in my food,
they quenched my thirst with vinegar.

God’s Name I will praise in my song,
Praising him with gratitude everywhere.
Behold, the humble, and rejoice,
Take courage, all of you who seek God.
God listens to what a poor person asks Him,
and does not forget his prisoners.

VERSE FOR THE GOSPEL

Do we pay homage to our King,
for He alone has shown mercy
For our debt.

GOSPEL    Mt 26, 14-25

The Son of Man is going, as it is written of Him,
but woe to the man by whom he is delivered !

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days one of the twelve went,
named Judas Iscariot,
went to the high priests and said:
“What will you give me if I play Him into your hands?”
They paid him out thirty pieces of silver.
And from then on
he sought a favorable opportunity to deliver Him.
On the first day of the unleavened bread
the disciples came and asked Jesus :
“Where do You want us to prepare the Passover meal for You?”
He answered :
“Go to the city and say to such and such :
The Master lets it be known :
My hour is at hand;
with you I will take my disciples to the Passover meal.”
The disciples did as Jesus had instructed them
and prepared the Passover meal.
When evening had fallen
He lay down with the twelve disciples.
During the meal He spoke :
“Verily, I say unto you :
one of you shall deliver Me up.”
Smartly struck, one after another began to ask Him :
“Surely it is not I, Lord?”
He answered :
“He who puts his hand in the dish with Me
shall deliver Me up.
“Well goes the Son of Man,
as it is written of Him,
but woe to the man
by whom the Son of Man is delivered up!
“It would be better for him
if he had not been born, that man!”
Judas, his betrayer, also took the floor and said :
“Surely it is not I, Rabbi ?”
He answered him :
“Thou sayest.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

Biological renewal through research

130. In the philosophical and theological vision of creation that I have tried to hold out, it is clear that the human person with the special quality of his reason and his science is not an external factor that must be completely excluded. Although man can intervene in the plant and animal world and use it when necessary for his life, the Catechism nevertheless teaches that experiments on animals are only legitimate if “they remain within reasonable limits and help to care for people or save human lives.” He forcefully reminds us that man’s power has limits and that “to allow animals to suffer uselessly or to waste their lives is contrary to human dignity.” Every use and experimentation ” requires a religious reverence for the wholeness of creation”.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: