Witte Donderdag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
We staan aan het begin van heilige dagen:
vandaag vieren we hoe Jezus ons aller dienaar is
en hoe Hij met brood en beker een teken ten leven heeft gegeven.
Maar er wacht ook verraad en dood…
Golgota is nabij, de stilte van het graf kondigt zich aan.
Toch daagt in de verte reeds paasmorgen.

De komende dagen volgen we de Heer van nabij.
We komen samen, rond Hem, door Hem en in zijn Naam.
Zo ook vanavond, nu hij een maaltijd aanricht
en ons zijn levenstestament meegeeft in een sprekend gebaar:
knielen voor elkaar, elkaar de voeten wassen,
nederig medemens zijn.

Openen we ons hart voor deze woorden en daden.
Stellen we ons open voor Gods barmhartigheid
nu we vragen om verzoening.

EERSTE LEZING                                                 Ex. 12, 1-8.11-14

Voorschriften voor het eten van het paaslam.

Uit het Boek Exodus

In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron
in Egypte en sprak:

“Deze maand moet gij beschouwen als beginmaand,
als de eerste maand van het jaar.
“Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend:

“Op de tiende van deze maand
moet ieder gezin een lam uitkiezen,
ieder huis een lam.
“Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze,
rekening houdend met het aantal personen,
samen doen met hun naaste buurman.
“Bij het verdelen van het lam
moet er rekening worden gehouden met ieders eetlust.
“Het lam moet gaaf zijn,
van het mannelijk geslacht en eenjarig.
“Ge kunt er een schaap of een geit voor nemen.
“Ge moet de dieren vasthouden
tot aan de veertiende van de maand.
“Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël
ze slachten in de avondschemering.
“Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken
over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur
van alle huizen waar het lam gegeten wordt.
“In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden,
op het vuur gebraden.
“Het moet gegeten worden met ongezuurd brood
en bittere kruiden.
“En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten:
uw lendenen omgord, uw voeten geschoeid
en uw stok in de hand.
“Haastig moet ge het eten
want het is Pasen voor de Heer.
“Deze nacht zal Ik door Egypte gaan
en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren
zal Ik slaan.
“Aan alle goden van Egypte zal Ik het vonnis voltrekken.
“Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn
dat gij daar woont.
“Als Ik het bloed aan uw huizen zie,
zal Ik u voorbijgaan.
“Geen vernietigende plaag zal u treffen als Ik Egypte sla.
“Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken,
ge moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer.
“Van geslacht tot geslacht moet ge hem
als een eeuwige instelling vieren.”

Antwoordpsalm                     Ps. 116(115), 12-13, 15-16bc, 17-18

Keervers
De beker der zegening geeft gemeenschap met het bloed van Christus.

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
De beker des heils zal ik nemen,
aanroepen de naam van de Heer.

Want kostbaar is in het oog van de Heer
het sterven van zijn getrouwen.
O Heer, ik ben uw dienaar,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.

U zal ik een lofoffer brengen,
aanroepen de naam van de Heer.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.

TWEEDE LEZING                                                1 Kor. 11, 23-26

Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinte

Broeders en zusters,

Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven:
dat de Heer Jezus
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
brood nam,
en na gedankt te hebben het brak
en zei:
“Dit is mijn lichaam voor u.
“Doet dit tot mijn gedachtenis.”
Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker
met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
“Doet dit
elke keer dat gij hem drinkt,
tot mijn gedachtenis.”

Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt,
verkondigt gij de dood des Heren
totdat Hij wederkomt.

Vers voor het evangelie                             Joh. 13, 34

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer,
dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                                               Joh. 13, 1-15

Hij gaf het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Het paasfeest was op handen.
Jezus,
die wist dat zijn uur gekomen was
om uit deze wereld over te gaan naar de Vader,
en die de zijnen in de wereld bemind had,
gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Onder de maaltijd,
toen de duivel reeds
aan Judas Iskariot, de zoon van Simon,
het plan had ingegeven om Hem over te leveren,
stond Jezus van tafel op.
In het bewustzijn
dat de Vader Hem alles in handen had gegeven
en dat Hij van God was uitgegaan
en naar God terugkeerde,
legde Hij zijn bovenkleren af,
nam een linnen doek en omgordde zich daarmee.
Daarop goot Hij water in het wasbekken
en begon de voeten van de leerlingen te wassen
en ze met de doek waarmee Hij omgord was, af te drogen.

Zo kwam Hij bij Simon Petrus
die echter tot Hem zei:
“Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?”
Jezus gaf hem ten antwoord:
“Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet
maar later zult gij het inzien.”
Toen zei Petrus tot Hem:
“Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!”
Jezus antwoordde hem:
“Als gij u niet door Mij laat wassen,
kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.”
Daarop zei Simon Petrus tot Hem:
“Heer, dan niet alleen mijn voeten
maar ook mijn handen en hoofd.”
Maar Jezus antwoordde:
“Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen
tenzij de voeten,
hij is immers helemaal rein.
“Ook gij zijt rein,
ofschoon niet allen.”
Hij wist immers wie Hem zou overleveren.
Daarom zei Hij:
“Niet allen zijt gij rein”.

Toen Hij dan hun voeten had gewassen,
zijn bovenkleren had aangetrokken
en weer aan tafel was gegaan,
sprak Hij tot hen:
“Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?
“Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer,
en dat doet gij terecht, want dat ben Ik.
“Maar als Ik,
de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen,
dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen.
“Ik heb u een voorbeeld gegeven
opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Biologische vernieuwing door onderzoek

131. Ik wil hier het evenwichtige standpunt van de heilige Johannes Paulus II innemen, die uitdrukkelijk wees op de weldaden van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, ” die ervan getuigen hoe nobel de roeping van de mens is deel te nemen aan het scheppend handelen van God”, maar hij herinnerde er tegelijkertijd aan” dat ieder ingrijpen op het gebied van het ecosysteem er niet omheen kan de consequenties ervan op andere gebieden in aanmerking te nemen”. Hij stelde dat de Kerk iedere bijdrage “van de studie en de toepassingen van de moleculaire biologie, aangevuld met andere disciplines zoals de genetica en de technologische toepassing ervan in landbouw en industrie, op prijs stelt”. Hoewel hij ook zei dat dit niet de weg moet vrijmaken voor” genetische manipulatie zonder onderscheid”, die de negatieve effecten van deze ingrepen negeert. Het is onmogelijk de menselijke creativiteit af te remmen. Als men een kunstenaar niet kan verbieden zijn creatieve begaafdheid tot uitdrukking te brengen, kan men evenmin degenen hinderen die bijzondere gaven bezitten voor wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en van wie de begaafdheden door God ten dienste van de anderen zijn geschonken. tegelijkertijd kan men niet anders dan de doeleinden, de effecten, de context en de ethische beperkingen van die menselijke activiteit, die een vorm van macht met grote risico’s is, heroverwegen.

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________

Maundy Thursday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
We are at the beginning of holy days:
today we celebrate how Jesus is the servant of all of us
and how with bread and cup He has given a sign for life.
But betrayal and death also await….
Golgotha is near, the silence of the grave announces itself.
Yet Easter morning is already dawning in the distance.

In the coming days we will follow the Lord closely.
We come together, around Him, through Him and in His Name.
So also tonight, as he prepares a meal
and gives us his will in a speaking gesture:
kneeling before one another, washing one another’s feet,
be humble fellow men.

Do we open our hearts to these words and deeds.
Do we open ourselves to God’s mercy
as we ask for reconciliation.

FIRST READING   Ex. 12, 1-8,11-14

Prescriptions for eating the paschal lamb.

From the Book of Exodus

In those days the Lord addressed the word to Moses and Aaron
in Egypt and spoke:

“This month ye must regard as the beginning month ,
as the first month of the year.
“Make known to all the community of Israel the following:

“On the tenth of this month
every family must choose a lamb,
every house a lamb.
“If a family is too small for a lamb, then they must,
taking into account the number of people,
do together with their nearest neighbor.
“In dividing the lamb
account must be taken of everyone’s appetite.
“The lamb must be unblemished,
of the male sex and one year old.
“You can take a sheep or a goat.
“You must keep the animals
until the fourteenth of the month.
“Then all the assembled community of Israel
should slaughter them at dusk.
“Then you are to take some blood and smear it
over the two doorposts and over the upper beam of the door
of all the houses where the lamb is eaten.
“In the same night the meat is to be eaten,
roasted on the fire.
“It is to be eaten with unleavened bread
and bitter herbs.
“And this is the way in which ye must eat the lamb:
thy loins girded, thy feet shod
and thy rod in thy hand.
“Hastily ye must eat it
for it is Easter to the Lord.
“This night I will go through Egypt
and all the firstborn sons of Egypt, both men and beasts.
I will smite.
“To all the gods of Egypt I will execute judgment.
“But the blood on the houses will be a sign
that you live there.
“When I see the blood on your houses,
I will pass over thee.
“No destructive plague shall afflict thee when I smite Egypt.
“This day ye must make a day of remembrance,
thou must celebrate it as a feast for the glory of the Lord.
“From generation to generation you must celebrate it
as an everlasting institution.”

RESPONSORIAL  Ps. 116(115), 12-13, 15-16bc, 17-18

Refrain
The cup of blessing gives fellowship with the blood of Christ.

How can I give thanks
for all that the Lord has given me?
The cup of salvation I will take,
calling on the name of the Lord.

For precious in the sight of the Lord is
The death of his faithful.
O Lord, I am thy servant,
Thou hast cast off my chains.

To Thee will I offer a sacrifice of praise,
calling on the name of the Lord.
I will fulfill my vows
Where all his people see it.

SECOND READING   1 Cor. 11, 23-26

Every time you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Corinth

Brothers and sisters,

I myself have received from the Lord the Tradition
which I in turn have passed on to you:
That the Lord Jesus
in the night in which He was delivered,
took bread,
and after giving thanks he broke it
and said:
“This is my body for you.
“Do this in remembrance of me.”
Similarly, after the meal He took the cup
with the words:
“This cup is the new covenant in my blood.
“Do this
every time ye drink it,
in remembrance of me.”

Every time you eat this bread and drink the cup,
ye proclaim the death of the Lord
until He comes again.

Verse for the gospel John 13, 34

Praise and honor be to you, Lord Jesus.
A new commandment I give to you, says the Lord,
That you love one another as I have loved you.
Praise and honor be to You, Lord Jesus.

GOSPEL   John 13, 1-15

He gave proof of His love to the extreme.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

The feast of Easter was at hand.
Jesus,
who knew that his hour had come
To pass from this world to the Father,
and who had loved his own in the world,
gave them proof of his love to the extreme.

Under the meal,
when the devil was already
to Judas Iscariot, the son of Simon,
the devil had already given Judas Iscariot, son of Simon, the plan to hand Him over,
Jesus rose from the table.
In the consciousness
that the Father had given Him everything into His hands
and that He had gone out from God
and was returning to God,
He took off His outer garments,
took a linen cloth and girded Himself with it.
Then He poured water into the basin
and began to wash the disciples’ feet
and dried them with the cloth with which He was girded.

Thus He came to Simon Peter
who, however, said to Him:
“Lord, will You wash my feet?”
Jesus answered Him:
“What I am doing you do not understand now
but later you will understand.”
Then Peter said to Him:
“Never in all eternity wilt thou wash my feet!”
Jesus answered him:
“If thou wilt not let Me wash thee,
thou canst not be My sharer.”
Thereupon Simon Peter said to Him:
“Lord, then not only my feet
but also my hands and head.”
But Jesus answered:
“He who has taken a bath has no need to wash himself again
except the feet,
for he is completely clean.
“Ye also are clean,
though not all.”
For He knew who would deliver Him up.
Therefore He said:
“Not all are ye clean.”

Then when He had washed their feet,
put on his outer garments
and had returned to the table,
He spoke to them:
“Do ye understand what I have done to you?
“Ye call Me Teacher and Lord ,
and ye do so justly, for I am.
“But if I,
the Lord and Teacher, have washed thy feet,
then ye also ought to wash one another’s feet.
“I have given you an example
That ye might do as I have done unto you.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

Biological renewal through research

131. I would like to take here the balanced position of St. John Paul II, who explicitly pointed out the benefits of scientific and technological progress, ” which testify to how noble is the vocation of man to participate in the creative action of God”, but at the same time he recalled” that any intervention in the field of the ecosystem cannot avoid considering its consequences in other fields”. He stated that the Church appreciates any contribution “from the study and applications of molecular biology, complemented by other disciplines such as genetics and its technological application in agriculture and industry.” Although he also said that this should not pave the way for” genetic engineering without distinction” that ignores the negative effects of these interventions. It is impossible to inhibit human creativity. If one cannot prohibit an artist from expressing his creative giftedness, neither can one hinder those who possess special gifts for scientific and technological development and whose giftednesses have been bestowed by God for the service of others. at the same time, one cannot but reconsider the purposes, effects, context and ethical limitations of that human activity, which is a form of power with great risks.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: