Paaszondag Verrijzenis van de Heer

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’
Deze woorden klinken op het feest van Pasen over de hele wereld.
Met volle overtuiging, maar misschien ook wel aarzelend,
niet goed wetend wat we onder deze woorden mogen verstaan.
Het is ons geloof dat het leven sterker is dan de dood,
al kunnen we het niet uitleggen of verklaren.
Het is de rede van onze diepste hoop, omdat God alles nieuw maakt.
Laten we ons daarom in deze viering verheugen
en de Heer danken om zijn goedheid.

EERSTE LEZING         Hand. 10, 34a.37-43
Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die tijd nam Petrus het woord en sprak:

“Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
“Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met hem.

“En wij getuigen van alles
wat Hij in het land van de joden en in Jeruzalem gedaan heeft.
“Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.
“God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan
en laten verschijnen,
niet aan het hele volk
maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen,
aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben
nadat Hij uit de doden was opgestaan.

“Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken,
en te getuigen
dat Hij de door God aangestelde rechter is
over de levenden en de doden.
“Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af,
dat ieder die in Hem gelooft
door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”

Antwoordpsalm          Ps. 118(117), 1-2, 16ab-17, 22-23

Keervers
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.

ofwel
Alleluia, alleluia, alleluia.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, stammen van Israël:
eindeloos is zijn erbarmen!

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

TWEEDE LEZING          Kol. 3, 1-4

Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Kolosse

Broeders en zusters,

Als gij met Christus ten leven zijt gewekt,
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven
en uw leven is nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven,
en wanneer Hij verschijnt,
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Sequentie

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tezamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is
onze koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven!
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden;
o Koning, onze Held, geef ons de vrede.

Vers voor het evangelie        1 Kor. 5, 7b-8a

Alleluia.
Ons Paaslam is geslacht: Christus zelf.
Wij moeten ons feest vieren in de Heer.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 20, 1-9

Hij moest namelijk uit de doden opstaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena
vroeg in de morgen – het was donker – bij het graf
en zag dat de steen van het graf was weggerold.
Zij liep snel naar Simon Petrus
en naar de andere, de door Jezus beminde leerling,
en zei tot hen:
“Ze hebben de Heer uit het graf genomen
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort,
maar de andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.
Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen
maar hij ging niet naar binnen.

Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf
en trad wel binnen.
Hij zag dat de zwachtels er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt,
niet bij de zwachtels lag,
maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling
die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen;
hij zag en geloofde
want zij hadden nog niet begrepen
hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

133. Het is moeilijk een algemeen oordeel te geven over de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) bij planten en dieren voor medische doeleinden of in de landbouw, aangezien zij onderling zeer kunnen verschillen en kunnen vragen om verschillende overwegingen. Anderzijds mogen de risico’s niet altijd worden toegeschreven aan de techniek zelf, maar aan een inadequate of excessieve toepassing ervan. In werkelijkheid zijn en worden genetische mutaties vaak door de natuur zelf veroorzaakt. Evenmin zijn de door de mens veroorzaakte mutaties een modern verschijnsel. Het domesticeren van dieren, het kruisen van soorten en andere oude en universeel aanvaarde praktijken kunnen vallen binnen deze overwegingen. Het is gepast eraan te herinneren dat het begin van de wetenschappelijke ontwikkelingen betreffende transgenetische gewassen de waarneming is geweest van bacteriën die van nature en spontaan een verandering in het genoom van een plant teweeg brachten. Toch hebben deze processen in de natuur een langzaam ritme, dat niet te vergelijken is met de door de huidige technologische vooruitgang opgelegde snelheid, ook wanneer deze vooruitgang zich baseert op een wetenschappelijke ontwikkeling van eeuwen.

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Easter Sunday Resurrection of the Lord

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening words

“The Lord is risen indeed!
These words resound all over the world on the feast of Easter.
With full conviction, but perhaps also hesitantly,
Not knowing quite what we should understand by these words.
It is our belief that life is stronger than death,
even though we cannot explain it.
It is the reason of our deepest hope, because God makes everything new.
Let us therefore rejoice in this celebration
and thank the Lord for his goodness.

FIRST READING Acts 10, 34a.37-43
We ate and drank with Him after He rose from the dead.

From the Acts of the Apostles

At that time Peter took the floor and spoke:

“You know what has happened all over Judea;
how Jesus of Nazareth began his ministry in Galilee
after the baptism that John preached ,
and how God has anointed Him
with the Holy Spirit and with power.
“He went about beneficently
and healed all
who were under the duress of the devil ,
for God was with him.

“And we testify of all
He did in the land of the Jews and in Jerusalem.
“Him they beat on the cross-rods and killed.
“But God raised Him up on the third day
and made Him appear,
not to all the people
but to the witnesses who had been chosen by God beforehand,
to us who ate and drank with Him
after He had risen from the dead.

“He gave us the commission to preach to the people ,
and to testify
that He is the judge appointed by God
over the living and the dead.
“Of Him all the prophets bear witness,
that everyone who believes in him
obtains forgiveness of sins through His Name.”

Responsorial Ps. 118(117), 1-2, 16ab-17, 22-23

Refrain
This is the day that the Lord has made.
We will celebrate it in gladness.

or
Alleluia, alleluia, alleluia.

Give thanks to the Lord, for He is merciful,
for his mercy is infinite.
Repeat it, tribes of Israel:
endless is his mercy!

The Lord intervened with a mighty hand,
the hand of the Lord has established me.
I shall not die but shall live
And universally recount the work of the Lord.

The stone which the builders despised,
has become the cornerstone.
It is the Lord who has done this,
a miracle before our eyes.

SECOND READING Col. 3, 1-4

Seek what is above, where Christ sits.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Colossians

Brothers and sisters,

If you have been raised to life with Christ,
seek that which is above,
where Christ sits at the right hand of God.
Seek ye the heavenly, not the earthly.
For ye have died
and thy life is now hid with Christ in God.
Christ is your life,
and when He appears,
thou also shalt appear with Him in glory.

Sequence

Let us praise the Lamb of Easter,
Let us honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is
our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
The tomb of Christ that was empty,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sweatshirt and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen: rose from the dead;
O King, our Hero, give us peace.

Verse for the Gospel 1 Cor. 5, 7b-8a

Alleluia.
Our Paschal Lamb has been slaughtered: Christ himself.
We must celebrate our feast in the Lord.
Alleluia.

GOSPEL     John 20, 1-9

For He had to rise from the dead.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

On the first day of the week, Mary Magdalene came
morning – it was dark – came to the tomb
and saw that the stone of the tomb had been rolled away.
She quickly ran to Simon Peter
and to the other, the disciple loved by Jesus,
and said to them:
“They have taken the Lord out of the tomb
and we do not know where they have laid Him down.”

Thereupon Peter and the other disciple set out for the tomb.
Together they walked on swiftly,
but the other disciple rushed ahead of Peter
and arrived first at the tomb.
Stooping down he saw the bandages lying on the ground
but he did not go inside.

Simon Peter, who was following him, also arrived at the tomb
and did enter.
He saw that the bandages were there,
but the sweat cloth that had covered his head,
was not with the bandages,
but rolled up separately in another place.
Then the other disciple
who had first arrived at the tomb, went in;
He saw and believed
For they had not yet understood
what was written,
That He should rise from the dead.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

133. It is difficult to make a general judgment on the development of genetically modified organisms (GMO) in plants and animals for medical purposes or in agriculture, since they may differ greatly from one another and may call for different considerations. On the other hand, the risks may not always be attributed to the technique itself, but to its inadequate or excessive application. In reality, genetic mutations have been and are often caused by nature itself. Nor are man-made mutations a modern phenomenon. The domestication of animals, the crossing of species, and other ancient and universally accepted practices may fall within these considerations. It is appropriate to recall that the beginning of scientific developments concerning transgenic crops was the observation of bacteria that naturally and spontaneously produced a change in the genome of a plant. Nevertheless, these processes in nature have a slow rhythm, which cannot be compared to the speed imposed by the current technological progress, even when this progress is based on a scientific development of centuries.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official Dutch translation

_______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: