Paasmaandag

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Na Pasen volgen we de eerste dertig jaren van onze Kerk. Vanaf haar geboorte in Jeruzalem over haar expansie naar Samaria en Syrië tot en met de missie-activiteiten van Paulus in het Midden-Oosten en Griekenland. Dat de uitbreiding van de Kerk zo een hoge vlucht nam, danken we aan Gods Geest. Hij verenigde en bezielde de eerste christenen om met een onverwoestbaar geloof Jezus’ verrijzenis te verkondigen. Hij stond op uit de dood en Hij was bij hen, in hun midden. Niet zomaar, maar om hen uit te zenden naar hun broeders en zusters.
Dat doet Hij ook vandaag. Hij is met ons, in ons midden. De verrijzenis is geen historisch feit waarvan we alleen plaats en datum moeten onthouden. Zij is eeuwigdurend mysterie, en daagt ook ons uit om christenen te zijn die durven getuigen. Hoe pak ik het aan om over zoiets als de verrijzenis te getuigen? Kan dat in mijn dagelijkse leven?

EERSTE LEZING                     Hand. 2, 14.22-32

Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf
en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten :
“Gij allen,
mannen van Israël,
luistert naar deze woorden :
Jezus de Nazoreeër was een man wiens zending tot u
van Godswege bekrachtigd is.
“Gij kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen
die God door Hem onder u heeft verricht.
“Hem,
die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit
en voorkennis is uitgeleverd,
hebt gij door de hand van goddelozen
aan het kruis genageld en gedood.
“Maar God heeft Hem ten leven opgewekt
na de strikken van de dood te hebben ontbonden ;
want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden.
“Doelend op Hem toch zegt David :
De Heer had ik voor ogen, altijd door,
Hij is aan mijn rechterhand
opdat ik niet zou wankelen.
“Daarom is er blijdschap in mijn hart
en jubelt mijn mond van vreugde;
ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop,
omdat Gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk
en uw heilige geen bederf zult laten zien.
“Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen,
Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn.
“Mannen broeders,
ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David
dat hij gestorven en begraven is ;
we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag.
“Welnu,
omdat hij een profeet was,
en wist, dat God hem een eed gezworen had
dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen,
zei hij met een blik in de toekomst
over de verrijzenis van Christus,
dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk
en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien.
“Deze Jezus heeft God doen verrijzen
en daarvan zijn wij allen getuigen.”

TUSSENZANG                   Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht,
of : Alleluia.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht ;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het,
ik vind geen geluk buiten U.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.
Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

ALLELUIA                           Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
Wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE                     (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE                            Mt. 28, 8-15

Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd
gingen de vrouwen terstond weg van het graf
met vrees en grote vreugde,
en zij haastten zich
het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen.
En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide :
“Wees gegroet.”
Zij traden op Hem toe,
omklemden zijn voeten en aanbaden Hem.
Toen sprak Jezus tot hen :
“Weest niet bevreesd.
“Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen
dat zij naar Galilea moeten gaan
en daar zullen zij Mij zien.”
Terwijl de vrouwen nog onderweg waren,
gingen enkelen van de bewakers naar de stad
en berichtten aan de hogepriesters
alles wat er was voorgevallen.
Deze hielden een bijeenkomst met de oudsten
en, na overleg, gaven ze aan de soldaten een flinke som geld
met de opdracht :
“Zegt maar :
Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen
terwijl wij sliepen.
“En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen,
dan zullen wij hem wel kalmeren
en er voor zorgen dat gij geen last krijgt.”
Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was.
Dit verhaal is onder de Joden verder verteld
tot op de dag van vandaag .


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

134. Hoewel wij niet beschikken over definitieve bewijzen omtrent de schade die transgenetische gewassen bij mensen zouden kunnen veroorzaken, en in sommige streken heeft het gebruik ervan een economische groei tot stand gebracht die ertoe heeft bijgedragen enkele problemen op te lossen, komt men belangrijke moeilijkheden tegen die niet moeten worden gebagatelliseerd. In veel streken constateert men ten gevolge van het invoeren van deze culturen een concentratie van productief land in de handen van weinigen, te wijten aan het “voortschrijdend verdwijnen van de kleine producenten, die ten gevolge van het verlies aan landbouwgrond zich verplicht hebben gezien zich te onttrekken aan de directe productie”. De meest kwetsbaren onder hen worden tijdelijke arbeiders en veel landarbeiders verhuizen uiteindelijk naar ellendige behuizingen in de steden. Het zich uitbreiden van deze culturen verwoest het complexe weefsel van de ecosystemen, vermindert de verscheidenheid in de productie en treft het heden of de toekomst van de regionale economieën. In verschillende landen ziet men een neiging tot de ontwikkeling van oligopolies in de productie van zaaizaden en andere producten die noodzakelijk zijn voor de verbouwing; en de afhankelijkheid wordt erger, als men denkt aan de productie van steriele zaden, terwijl uiteindelijk de boeren verplicht zouden kunnen worden ze van de producerende ondernemingen te kopen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Easter Monday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
After Easter we follow the first thirty years of our Church. From its birth in Jerusalem over its expansion into Samaria and Syria to Paul’s missionary activities in the Middle East and Greece. That the expansion of the Church was so rapid we owe to God’s Spirit. He united and animated the first Christians to proclaim Jesus’ resurrection with an indestructible faith. He rose from the dead and He was with them, in their midst. Not just like that, but to send them out to their brothers and sisters.
He is doing that today as well. He is with us, in our midst. The resurrection is not a historical fact of which we only have to remember place and date. It is an everlasting mystery, and it also challenges us to be Christians who dare to bear witness. How do I go about testifying about something like the resurrection? Can I do that in my daily life?

FIRST READING    Acts 2, 14.22-32

This Jesus is the resurrection of God, to which we are all witnesses.

From the Acts of the Apostles

On Pentecost Peter stepped forward with the eleven
and raised his voice to address the word to them :
“All of you,
men of Israel,
listen to these words :
Jesus the Nazarene was a man whose mission to you was authorized by God.
“For ye yourselves know the mighty deeds, wonders and signs
which God has performed among you through Him.
“Him,
who according to God’s appointed counsel
and foreknowledge has been delivered,
by the hand of the wicked, you have
nailed to the cross and put to death.
“But God raised him up to life
having loosed the snares of death ;
For it was impossible that He should be held fast by it.
“Aiming at Him nevertheless David says :
The Lord I had before me, always through,
He is at my right hand
That I might not falter.
“Therefore there is joy in my heart
And my mouth shall rejoice;
yea, even my body shall find rest in hope,
because thou wilt not leave my soul to the abyss
Thou dost not deliver thy servant to the grave
“Ways to life Thou hast made known unto me,
Thou shalt fill me with joy before Thy face.
“Men brethren,
I may freely say to you of the patriarch David
that he has died and been buried ;
for we have his grave with us to this day.
“Well,
because he was a prophet,
and knew that God had sworn an oath to him
that He would cause one of his descendants to sit on his throne,
he said, looking into the future
concerning the resurrection of Christ,
that he was not left to the realm of the dead
and that His body has not seen decay.
“This Jesus has caused God to resurrect
and of this we are all witnesses.”

INTERLUDIUM SONG Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11

Preserve me, God, to You I take refuge,
or : Alleluia.

Preserve me, God, to Thee do I take refuge ;
Thou art my Lord, I acknowledge it,
I find no happiness but in Thee.
The Lord is my inheritance, my drink from the cup,
He holds my destiny in His hand.

I thank the Lord who has always led me,
He speaks into my heart even at night.
Always I keep my eyes fixed on the Lord,
I do not fall, for He stands beside me.

Therefore I am cheerful and happy in spirit,
Therefore I can sleep peacefully.
My soul Thou dost not leave to the realm of the dead,
Thou deliverest not Thy servant to the grave.
Thou wilt show me the way of life
To find all my joy with Thee,
perpetual happiness at Thy side.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.
This is the day, which the Lord has made,
We shall celebrate it in joy.
Alleluia.

SEQUENCE (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Let us honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
Christ’s tomb, which was empty,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sweatshirt and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL    Mt 28, 8-15

Goes to bring the message to my brothers that they should go to Galilee, and there they will see me.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time
the women immediately went away from the tomb
with fear and great joy,
and they hastened
to convey the news to his disciples.
And behold, Jesus came to meet them and said :
“Hail.”
They stepped up to Him,
clasped his feet and worshipped him.
Then Jesus spoke to them :
“Do not be afraid.
“Go and bring the message to my brothers
that they should go to Galilee
and there they will see Me.”
While the women were still on the road,
some of the guards went to the city
and reported to the high priests
everything that had happened.
The latter held a meeting with the elders
and, after consulting with them, they gave the soldiers a large sum of money
with the order :
“Saying :
His disciples came to steal Him in the night
while we were asleep.
“And if the governor should hear of this,
we will calm him down
and see to it that you are not troubled.”
They took the money and did as they were told.
This story has been passed down among the Jews
to this day.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

134. Although we do not have definitive evidence regarding the harm that transgenic crops could cause in humans, and in some regions their use has brought about economic growth that has helped to solve some problems, one encounters important difficulties that should not be trivialized. In many areas, the introduction of these cultures has led to a concentration of productive land in the hands of a few, due to the “progressive disappearance of small producers who, as a result of the loss of agricultural land, have been forced to withdraw from direct production. The most vulnerable among them become temporary workers, and many agricultural workers end up moving to squalid enclosures in the cities. The proliferation of these cultures destroys the complex fabric of ecosystems, reduces diversity in production, and affects the present or future of regional economies. In several countries one sees a tendency to the development of oligopolies in the production of seeds and other products necessary for cultivation; and the dependence becomes worse, if one thinks of the production of sterile seeds, when eventually the farmers could be obliged to buy them from the producing companies.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: