Dinsdag in de Paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het is niet ondenkbaar dat een aantal van de toehoorders die nu naar Petrus luisteren, geen graten zag in de veroordeling van Jezus door Pontius Pilatus. Petrus roept op tot een gewetensonderzoek. Het is de Heer zelf die men gekruisigd heeft! Deze formulering is bijzonder. Voorheen was Jezus voor de leerlingen een bijzondere man, een profeet. De verrijzenis heeft voor een keerpunt gezorgd: Jezus was inderdaad de Heer! Dan dringt het door bij de toehoorders, en vragen zij zich af hoe het zo ver kon komen. Zo gaat het ook in ons leven: we doen soms het kwade en realiseren ons pas achteraf wat dat voor anderen heeft betekend. Het Pasen van de Heer biedt ons de kans om ons bewust te worden van deze zonden, maar ook: om te beseffen hoe onvoorstelbaar groot Jezus’ liefde is dat Hij voor ons zo’n hoge prijs heeft betaald.

EERSTE LEZING          Hand. 2, 36-41

Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Op Pinksteren sprak Petrus tot de Joden :
“Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan
dat God Jezus èn Heer èn Christus heeft gemaakt,
Hem die gij gekruisigd hebt.”
Toen zij dit hoorden waren zij diep getroffen
en zeiden tot Petrus en de overige apostelen :
“Wat moeten we doen, mannen broeders ?”
Petrus gaf hun ten antwoord :
“Bekeert u
en ieder van u late zich dopen
in de naam van Jezus Christus
tot vergeving van uw zonden :
dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.
“Want die belofte geldt u,
uw kinderen
en allen die verre zijn,
zovelen de Heer onze God roepen zal.”
Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af
en hij vermaande hen :
“Redt u uit dit ontaarde geslacht.”
Die zijn woord aannamen lieten zich dopen
zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

TUSSENZANG         Ps. 33(32), 4-5, 18-19, 20, 22

De aarde is vol van de mildheid des Heren.
of: Alleluia.

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

God is het die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

ALLELUIA                Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE             (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ’t Lam van Pasen loven,
’t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ’t dat gij gezien hebt ?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 20, 11-18

Ik heb de Heer gezien en dit heeft Hij mij gezegd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd stond Maria buiten bij het graf te schreien.
En al schreiend boog zij zich naar het graf toe
en zag op de plaats waar Jezus’ lichaam gelegen had,
twee in het wit geklede engelen zitten,
een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde.
Zij spraken haar aan :
“Vrouw waarom schreit ge ?”
Zij antwoordde :
“Zij hebben mijn Heer weggenomen
en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.”
Toe zij dit gezegd had keerde zij zich om
en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was.
Jezus zei tot haar :
“Vrouw, waarom schreit ge ?
“Wie zoekt ge ?”
In de mening dat het de tuinman was vroeg zij :
“Heer, mocht gij Hem hebben weggebracht
zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd
zodat ik Hem kan weghalen.”
Daarop zei Jezus haar :
“Maria !”
Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws :
“Rabboeni !”
wat leraar betekent.
Toen sprak Jezus :
“Houd Mij niet vast
want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader,
maar ga naar mijn broeders en zeg hun :
Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader,
naar mijn god en uw God.”
Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten
dat zij de Heer gezien had,
en wat Hij haar gezegd had.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

135. Er is ongetwijfeld voortdurende aandacht nodig die ertoe leidt met alle daarbij betrokken ethische aspecten rekening te houden. Daarom is het noodzakelijk een wetenschappelijk en maatschappelijk debat te waarborgen dat verantwoord en breed is, in staat alle beschikbare informatie in aanmerking te nemen en de dingen bij hun naam te noemen. Soms brengt men de volledige informatie niet ter tafel, maar selecteert men deze naar de eigen belangen, of die nu politiek, economisch of ideologisch zijn. Dit maakt het moeilijk een evenwichtig en verstandig oordeel betreffende de verschillende kwesties te ontwikkelen, waarbij men alle in het spel zijnde variabelen voor ogen houdt. Het is noodzakelijk te beschikken over de mogelijkheid tot discussie waar degenen die zich op enige wijze direct of indirect betrokken voelen (landbouwers, verbruikers, autoriteiten, wetenschappers, producenten van zaden, de bevolking in de nabijheid van de behandelde velden en anderen) in debat kunnen gaan en hun problemen uiteen kunnen zetten of toegang kunnen hebben tot een uitgebreide en betrouwbare informatie om beslissingen te nemen die gericht zijn op het tegenwoordige en toekomstige algemeen welzijn. De kwestie van de genetisch gemodificeerde gewassen (GMO) is gecompliceerd van aard en vereist dat zij in al haar aspecten wordt bekeken. Dit vraagt om een grote krachtsinspanning om langs verschillende lijnen onafhankelijk en interdisciplinair onderzoek te financieren dat een nieuw licht daarop kan werpen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

Tuesday in Easter week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
It is not inconceivable that some of the listeners now listening to Peter saw no merit in the condemnation of Jesus by Pontius Pilate. Peter calls for an examination of conscience. It is the Lord Himself whom one has crucified! This formulation is extraordinary. Previously, for the disciples, Jesus was a special man, a prophet. The resurrection brought about a turning point: Jesus was indeed the Lord! Then it penetrates the audience, and they wonder how it could have come to this. It is the same in our lives: we sometimes do evil and only realize afterwards what it has meant to others. The Lord’s Easter offers us the opportunity to become aware of these sins, but also: to realize how unimaginably great Jesus’ love is that He paid such a high price for us.

FIRST READING      Acts 2, 36-41

Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus.

From the Acts of the Apostles

On Pentecost Peter spoke to the Jews :
“For all the house of Israel must therefore be established beyond doubt
That God has made Jesus both Lord and Christ,
Him whom you crucified.”
When they heard this they were deeply affected
and said to Peter and the other apostles :
“What shall we do, brethren?”
Peter answered them :
“Repent
And let every one of you be baptized
in the name of Jesus Christ
for the forgiveness of sins :
then you shall receive as a gift the Holy Spirit.
“For this promise applies to you,
your children
and all who are afar off,
as many as the Lord our God shall call.”
With many other words he gave testimony
and he admonished them :
“Save yourselves from this degenerate generation.”
Those who accepted his word were baptized
so that on that day about three thousand people joined.

INTERLUDIUM Ps. 33(32), 4-5, 18-19, 20, 22

The earth is full of the Lord’s mildness.
OR: Alleluia.

The word of the Lord is true
And all that he does is trustworthy.
Law and justice He loves,
the earth is full of His mercy.

It is God who guards His servants,
those who trust in His favor.
That He will save them from death,
in the event of famine, will feed them.

Therefore our heart trusts in the Lord,
He is to us a shield and a helper.
Give us therefore, Lord, Your mercy,
as we trust in Thee.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.
This is the day, which the Lord has made,
we will celebrate it in gladness.
Alleluia.

SEQUENCE (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
The emptiness of Christ’s tomb,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sudarium and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL   John 20, 11-18

I have seen the Lord and this he has said to me.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Mary stood outside by the tomb weeping.
And as she wept, she stooped down to the tomb
And as she wept, she stooped down to the sepulchre, and saw on the spot where Jesus’ body lay,
two angels clothed in white,
One at the head and one at the foot.
They spoke to her:
“Woman why do you weep?”
She replied :
“They have taken away my Lord
And I know not where they have laid Him.”
When she had said this, she turned around and saw Jesus standing
and saw Jesus standing there, but without knowing that it was Jesus.
Jesus said to her :
“Woman, why do you weep?
“Whom do you seek?”
Thinking it was the gardener, she asked :
“Lord, if you have taken him away
tell me where you have put him
so that I can take it away.”
To that Jesus told her :
“Mary!”
She turned and said to Him in Hebrew :
“Rabbuni!”
which means teacher.
Then Jesus spoke :
“Do not hold on to Me
For I have not yet ascended to my Father,
but go to my brothers and tell them :
I ascend to my Father and your Father,
to my God and your God.”
Mary Magdalene went and reported to the disciples
that she had seen the Lord,
and what He had said to her.

_________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home 

135. Undoubtedly, constant attention is needed that leads to taking into account all the ethical aspects involved. Therefore, it is necessary to ensure a scientific and social debate that is responsible and broad, able to take into account all available information and call a spade a spade. Sometimes people do not bring the full information to the table, but select it according to their own interests, whether political, economic or ideological. This makes it difficult to develop a balanced and sensible judgment concerning the various issues, keeping in mind all the variables at play. It is necessary to have the opportunity for discussion where those who feel directly or indirectly involved in any way (farmers, consumers, authorities, scientists, seed producers, the population in the vicinity of the treated fields and others) can enter into debate and explain their problems or have access to a comprehensive and reliable information to make decisions aimed at the present and future common good. The issue of genetically modified crops (GMO) is complicated in nature and requires that it be considered in all its aspects. This calls for a major effort to fund independent and interdisciplinary research along various lines that can shed new light on it.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays.
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: