Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vooreerst een randbemerking: is het niet vreemd dat Petrus en Johannes – toch de grondleggers van de jonge christelijke Kerk – na Jezus’ dood en verrijzenis als vanouds naar de tempel gaan? Het is duidelijk dat de apostelen niet meteen het offerkarakter van Jezus’ sterven hebben begrepen, noch de gevolgen hebben ingeschat van het breken van het brood en het delen van de wijn. Ze kwamen wel samen om avondmaal te vieren ter gedachtenis van Jezus, zoals Hij het hen gevraagd had. Maar het was nog te vroeg om te beseffen dat dit ritueel ooit de liturgie van de Tempel zou vervangen.

Handelingen is het relaas van die evolutie, van een groeiend geloof in de verrijzenis. De leerlingen aarzelen, maar de Heer kent hun vallen en opstaan; keer op keer verschijnt Hij aan hen om duidelijk te maken dat Hij leeft. In het Emmaüsverhaal valt de nadruk op de reisweg die men moet afleggen om de nabijheid, de aanwezigheid van de Heer te ervaren. De leerlingen die op weg zijn naar Emmaüs lijken alleen nog maar verdriet, verwarring, ontgoocheling, heimwee met zich mee te dragen. Het zijn die situaties waarin de Heer Jezus aanwezig komt – in uiterst schamele tekens – en de moeizame weg met ons aflegt. Waar zie ik Jezus op mijn weg?  Laat ik Hem daarop ten volle toe?

EERSTE LEZING             Hand. 3, 1-10

Wat ik heb geef ik u: “In de naam van Jezus: gebruik uw voeten !”

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen gingen Petrus en Johannes eens naar de tempel
op het uur van gebed, het negende uur.
Daar was een man die vanaf zijn geboorte lam was
en iedere dag naar de tempelpoort gedragen werd
die de Schone genoemd wordt :
om daar neergezeten aalmoezen te vragen
aan de mensen die de tempel binnengingen.
Toen hij Petrus en Johannes zag
die juist de tempel wilden binnengaan
vroeg hij om een aalmoes.
Petrus, evenals Johannes zag hem strak aan en zei :
“Kijk ons eens aan.”
Hij richtte zijn blik op hen
in de verwachting iets van hen te krijgen.
Doch Petrus sprak :
“Zilver of goud heb ik niet
maar wat ik heb geef ik u.
“In de naam van Jezus Christus de Nazoreeër :
gebruik uw voeten !”
Hij pakte hem bij zijn rechterhand
en hielp hem overeind.
Op hetzelfde ogenblik kwam er kracht in zijn voeten en enkels,
met een sprong stond hij overeind,
begon te lopen
en ging lopend en springend met hen de tempel binnen
terwijl hij God verheerlijkte.
Heel het volk zag dat hij liep en God verheerlijkte.
Zij herkenden hem als de man
die altijd bij de Schone poort van de tempel zat te bedelen
en zij waren buiten zichzelf van verbazing
over hetgeen met hem gebeurd was.

TUSSENZANG             Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

Vergeet nooit de wonderen die de Heer deed.
of : Alleluia.                                  (Ps. 32, 5b)

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.

Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

ALLELUIA                     Ps. 118(117), 24

Alleluia.Lc.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE          (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt ?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE                     Lc. 24, 13-35

Zij herkenden Hem aan het breken van het brood.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Op de eerste dag van de week
waren er twee leerlingen van Jezus op weg naar een dorp
dat Emmaüs heette
en dat zestig stadiën van Jeruzalem lag.
Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.

Terwijl zij zo aan het praten waren
en van gedachten wisselden,
kwam Jezus zelf op hen toe
en Hij liep met hen mee.
Maar hun ogen werden verhinderd hem te herkennen.
Hij vroeg hun :
“Wat is dat voor een gesprek
dat gij onderweg met elkaar voert ?”
Met een bedrukt gezicht bleven ze staan.
Een van hen, die Kléopas heette nam het woord en sprak tot Hem :
“Zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem,
dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is ?”
Hij vroeg hun :
“Wat dan ?”
Ze antwoordden Hem :
“Dat met Jezus de Nazarener,
een man die profeet was,
machtig in daad en woord
in het oog van God en van heel het volk ;
hoe onze hogepriesters en overheidspersonen
Hem hebben overgeleverd
om Hem ter dood te laten veroordelen
en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen.
En wij leefden in de hoop
dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen !
“Maar met dit al is het reeds de derde dag
sinds die dingen gebeurd zijn.
“Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden
ons in de war gebracht ;
ze waren in de vroegte naar het graf geweest
maar hadden zijn lichaam niet gevonden
en ze kwamen zeggen
dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad,
die verklaarden dat Hij weer leefde.
“Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan
en zij bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden,
maar Hem zagen ze niet.”
Nu sprak Hij tot hen :
“O onverstandigen,
die zo traag van hart zijt
in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben !
“Moest de Messias dat alles niet lijden
om in zijn glorie binnen te gaan ?”
Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten
wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen,
maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.
Zij drongen bij Hem aan :
“Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.”
Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven.
Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood,
sprak de zegen uit,
brak het en reikte het hun toe.
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem,
maar Hij verdween uit hun gezicht.
Toen zeiden ze tot elkaar :
“Brandde ons hart niet in ons,
zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot ?”
Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.

Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.
Dezen verklaarden :
“De Heer is werkelijk verrezen,
Hij is aan Simon verschenen.”
En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was
en hoe Hij door hen herkend werd
aan het breken van het brood.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

136. Van de andere kant is het verontrustend te zien dat sommige ecologische bewegingen de integriteit van het milieu verdedigen en terecht eisen grenzen te stellen aan wetenschappelijk onderzoek, terwijl zij soms dezelfde beginselen niet toepassen op het menselijk leven. Dikwijls rechtvaardigt men dat alle grenzen worden overschreden, men experimenteert met levende menselijke embryo’s. Men vergeet dat de onvervreemdbare waarde van een menselijk wezen veel verder gaat dan de graad van zijn ontwikkeling. Eveneens zal de techniek uiteindelijk elke praktijk als gewettigd beschouwen, wanneer zij de grote ethische beginselen niet erkent. Zoals wij in dit hoofdstuk hebben gezien, zal de techniek, wanneer zij van de ethiek wordt gescheiden, moeilijk in staat zijn de eigen macht zelf te beperken.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Wednesday in Easter week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
First of all, a marginal comment: isn’t it strange that Peter and John – after all the founders of the young Christian Church – go to the temple after Jesus’ death and resurrection as they did before? It is clear that the apostles did not immediately understand the sacrificial nature of Jesus’ death, nor did they appreciate the implications of breaking the bread and sharing the wine. They did come together to celebrate supper in remembrance of Jesus, as He had asked them to do. But it was too early to realize that this ritual would one day replace the liturgy of the Temple.

Acts is the account of that evolution, of a growing faith in the resurrection. The disciples hesitate, but the Lord knows their trial and error; again and again he appears to them to make it clear that he lives. In the Emmaus story, the emphasis is on the journey one must make to experience the closeness, the presence of the Lord. The disciples on their way to Emmaus seem to carry only sorrow, confusion, disillusionment, homesickness. It is those situations where the Lord Jesus comes present – in extremely meager signs – and travels the difficult road with us. Where do I see Jesus in my path?  Am I allowing Him to be fully present on that?

FIRST READING    Acts 3, 1-10

What I have I give you: “In the name of Jesus: use your feet!”

From the Acts of the Apostles

In those days Peter and John once went to the temple
at the hour of prayer, the ninth hour.
There was a man there who had been lame from birth
and was carried every day to the temple gate
called the Beautiful One :
to ask alms while seated there
to the people who were entering the temple.
When he saw Peter and John
who were about to enter the temple
He asked for alms.
Peter, as well as John looked at him sternly and said :
“Look at us.”
He fixed his gaze on them
expecting to get something from them.
Yet Peter spoke :
“Silver or gold I have not
But what I have I give you.
“In the name of Jesus Christ the Nazarene :
use your feet!”
He took him by his right hand
and helped him up.
At the same time, strength came to his feet and ankles,
with a leap he stood up,
started to walk
and went running and jumping with them into the temple
while he was glorifying God.
All the people saw that he was walking and glorifying God.
They recognized him as the man
who was always begging at the Beautiful Gate of the Temple
and they were beside themselves with wonder
at what had happened to him.

INTERLUDIUM Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

Never forget the miracles that the Lord did.
Or : Alleluia.                                  (Ps. 32, 5b)

Glorify the Lord and worship his Name,
Proclaims to the nations His deeds.
Sing to Him and pluck the strings for Him,
recount all His wondrous works.

Go ye great upon the holy Name of the Lord,
Rejoice, ye that follow him.
Abide in Him, in His mighty arm,
seek always His Face.

Ye offspring of His servant Abraham,
ye sons of Jacob, his beloved.
The Lord, He is our only God,
what He decrees is true for all the earth.

For ever His covenant remains in force,
which He has promised for a thousand generations.
The covenant He once made with Abraham,
the oath He once swore to Isaac.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.Lc.
This is the day, which the Lord has made,
we will celebrate it in gladness.
Alleluia.

SEQUENCY (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Let us honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
The emptiness of Christ’s tomb,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sudarium and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL    Lk 24, 13-35

They recognized Him by the breaking of the bread.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

On the first day of the week
two disciples of Jesus were on their way to a village
called Emmaus
and which lay sixty stadia from Jerusalem.
They were talking to each other about everything that had happened.

While they were talking
and exchanging views,
Jesus himself came to them
and He walked with them.
But their eyes were prevented from recognizing Him.
He asked them :
“What is this conversation
that you are having with one another on the way?”
With a troubled face they remained standing.
One of them, whose name was Kléopas, took the floor and spoke to Him :
“Art thou then the only stranger in Jerusalem,
that thou knowest not what hath happened there these days?”
He asked them :
“What then?”
They answered Him :
“That with Jesus the Nazarene,
a man who was a prophet,
mighty in deed and word
in the sight of God and of all the people ;
How our high priests and governmental officials
delivered Him up
to have Him condemned to death
and how they beat Him on the cross.
And we lived in the hope
that He was going to be the one to redeem Israel !
“But with all this it is already the third day
since those things happened.
“Well some women from among us have
have confused us ;
they had gone to the grave early in the morning
but had not found his body
and they came to say
that they had also had an apparition of angels
who declared that He was alive again.
“Thereupon some of us went to the tomb
and they found it as the women had said,
but they did not see Him.”
Now He spoke to them :
“O unwise ones,
who are so slow of heart
in believing all that the prophets have said!
“Did not the Messiah have to suffer all this
to enter into his glory?”
Beginning with Moses, He explained to them from all the prophets
what all the Scriptures had to do with Him.

Thus they came to the village to which they were going,
but He pretended to go further.
They urged Him :
“Stay with us, for it is already evening and the day is drawing to a close.”
Then He went in to stay with them.
As He lay down with them, He took bread,
pronounced the blessing,
broke it and gave it to them.
Now their eyes opened and they recognized Him,
but he disappeared from their sight.
Then they said to one another :
“Did not our hearts burn within us ,
as He spoke to us on the way and opened up the Scriptures to us?”
They immediately got up and returned to Jerusalem.

There they found the eleven gathered with the people of their group.
These declared :
“The Lord is truly risen,
He has appeared to Simon.”
And they for their part told what had happened on the way
and how He was recognized by them
at the breaking of the bread.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

136. From the other side, it is disturbing to see that some ecological movements defend the integrity of the environment and rightly demand limits to scientific research, while sometimes not applying the same principles to human life. Often justifying that all limits are crossed, one experiments with living human embryos. People forget that the inalienable value of a human being goes far beyond the degree of its development. Likewise, technology will ultimately regard any practice as legitimate if it fails to recognize the great ethical principles. As we have seen in this chapter, when technology is separated from ethics, it will be difficult for it to limit its own power itself.

To be continued             For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________