Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In elk van de vier evangelies verschijnt Jezus aan de groep leerlingen. Het is niet zo gemakkelijk om de verrijzenis te denken; zelfs zijn eigen leerlingen, die alles van dichtbij meemaken, twijfelen. De verschijningen van Jezus zijn bedoeld om hen telkens weer te overtuigen, maar krijgen vanaf nu ook een extra dimensie, namelijk deze van de zending van zijn volgelingen. Rond woord en brood zullen ze mensen verzamelen; mensen die verbaasd of verstomd staan, mensen die twijfelen, mensen die hopen of wanhopen. Zo zal de jonge Kerk op weg gaan, luisterend naar de Schrift en samenkomend rond brood en beker. In haar midden zal telkens weer de Heer aanwezig komen en haar groeten: ‘Vrede zij U’. Zoals vandaag.

EERSTE LEZING                    Hand. 3, 11-26

De vorst van het leven hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, toen de lamme die genezen was
zich aan Petrus en Johannes vastklampte,
liep al het volk verbaasd rond hen te hoop
in de Zuilengang van Salomo.
Toen Petrus dit zag richtte hij het woord tot het volk :
“Mannen van Israël,
waarom verwondert gij u toch hierover,
en waarom staart ge ons aan
als hadden wij uit eigen kracht of vroomheid
bewerkt dat deze man loopt ?
“De God van Abraham, Isaäk en Jakob,
de God van onze vaderen
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,
die gij hebt overgeleverd
en voor Pilatus verloochend
ofschoon deze geoordeeld had
Hem in vrijheid te moeten stellen.
“Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend
en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
“De vorst van het leven daarentegen hebt gij gedood.
“God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan ;
daarvan zijn wij getuigen.
“Omwille van het geloof in zijn Naam
heeft zijn Naam weer kracht gegeven
aan deze man, die ge ziet en kent.

“Het geloof
door Hem verleend,
heeft de man die gaafheid van leden geschonken
ten aanschouwe van u allen.
“Maar ik weet, broeders,
dat gij in onwetendheid gehandeld hebt,
evenals uw overheden.
“Maar wat God tevoren had aangekondigd
bij monde van alle profeten,
– dat zijn Messias zou sterven, –
heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
“Bekeert u dus en hebt berouw,
opdat uw zonden worden uitgewist,
en opdat er van de Heer uit
tijden van verkwikking mogen komen,
en Hij u Jezus zende
die voor u als Messias was voorbestemd.
“De hemel moest Hem opnemen
tot de tijd van het herstel van alle dingen,
waarover God gesproken heeft
bij monde van zijn heilige profeten sinds oude tijden.
“Mozes toch heeft gezegd :
Een profeet zoals ik
zal de Heer onze God voor u doen opstaan
uit uw broeders.
“Naar Hem moet ge luisteren
in alles wat Hij tot u zeggen zal,
en ieder die niet naar die profeet luistert
zal uit het volk worden uitgeroeid.
“En alle profeten,
allen die vanaf Samuël en zijn opvolgers gesproken hebben,
hebben ook deze dagen voorspeld.
“Gij zijt de zonen van de profeten
en van het verbond dat God met uw vaderen gesloten heeft,
toen Hij tot Abraham zei :
In uw zaad
zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.
“Voor u op de eerste plaats
heeft God zijn dienaar doen opstaan,
en Hem gezonden die u zegen schenkt
door ieder van u af te brengen van zijn boosheid.”

TUSSENZANG               Ps. 8, 2a, 5, 6-7, 8-9

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde!

of: Alleluia.

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde !
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
‘t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt ?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht ;
heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd :

Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden ;
vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen.

ALLELUIA                Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE                  (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE               Lc. 24, 35-48

Zo moest de Messias lijden en verrijzen uit de doden op de derde dag.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd vertelden de leerlingen wat er onderweg gebeurd was
en hoe Jezus door hen herkend werd
aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken
stond Hijzelf plotseling in hun midden
en zei :
“Vrede zij u.”
In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen :
“Waarom zijt ge ontsteld
en waarom komt er twijfel op in uw hart ?
“Kijkt naar mijn handen en voeten :
Ik ben het zelf.
“Betast Mij en kijkt :
een geest heeft geen vlees en beenderen
zoals ge ziet dat Ik heb.”
En na zo gesproken te hebben
toonde Hij hun zijn handen en voeten.
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven
zei Hij tot hen :
“Hebt ge hier iets te eten ?”
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan ;
Hij nam het en at het voor hun ogen op.
Hij sprak tot hen :
“Dit zijn mijn woorden,
die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was :
Alles moet vervuld worden
wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes,
in de profeten en in de psalmen.”
Toe maakte Hij hun geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften.
Hij zei hun :
“Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag,
over de verkondiging onder alle volkeren,
van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam.
“Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.
“Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is ;
blijft dus in de stad
totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.”
Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië ;
Hij hief de handen omhoog en zegende hen.
En terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen
en Hij werd ten hemel opgenomen.
Zij aanbaden Hem
en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug.
Zij hielden zich voortdurend op in de tempel
en zij verheerlijkten God.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Hoofdstuk vier

Een integrale ecologie

137. Aangezien alles nauw met elkaar in verband staat en de huidige problemen vragen om een blik die rekening houdt met alle aspecten van de wereldwijde crisis, stel ik voor nu stil te blijven staan bij een reflectie op de verschillende elementen van een integrale ecologie die duidelijk menselijke en maatschappelijke dimensies bevat.

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________________

Thursday in Easter week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
In each of the four Gospels, Jesus appears to the group of disciples. It is not so easy to think the resurrection; even his own disciples, who witness it all up close, have doubts. Jesus’ appearances are meant to convince them again and again, but from now on they also take on an additional dimension, that of the mission of his disciples. Around word and bread, they will gather people; people who are amazed, people who doubt, people who hope or despair. Thus the young Church will go on its way, listening to the Scriptures and gathering around bread and cup. In her midst, time and again, the Lord will come and greet her, “Peace be with you. As today.

FIRST READING   Acts 3, 11-26

The prince of life you have killed. God, however, raised Him from the dead.

From the Acts of the Apostles

In those days, when the lame man who had been healed
clung to Peter and John,
all the people crowded around them in amazement
in the Colonnade of Solomon.
When Peter saw this he addressed the word to the people :
“Men of Israel,
Why do you marvel at this,
and why do you stare at us
as if we, by our own power or piety
made this man walk?
“The God of Abraham, Isaac and Jacob,
the God of our fathers
has glorified his servant Jesus,
whom you have delivered up
and denied before Pilate
Though he had judged that he should
Him to be set at liberty.
“But thou hast denied the Holy One and the Just and True.
And as a favor asked the release of a murderer.
“The Prince of Life, on the other hand, ye have slain.
“Yet God raised him from the dead ;
Of this we are witnesses.
“Because of faith in his name.
his name hath given strength again
to this man, whom you see and know.

“The faith
granted by Him,
has given the man that flawlessness of limb
in the sight of all of you.
“But I know, brethren,
that ye have acted in ignorance,
as have your governments.
“But what God had heralded before
by the mouth of all the prophets,
– that his Messiah would die, –
He has thus fulfilled.
“Repent ye, therefore, and be penitent,
that your sins may be blotted out,
and that there may come from the Lord
times of refreshing may come,
and send you Jesus
who was predestined for you as Messiah.
“Heaven was to receive Him
until the time of the restoration of all things ,
of which God has spoken
through His holy prophets since ancient times.
“Surely Moses has said :
A prophet like me
the Lord our God will raise up for you
from among your brothers.
“To Him you must listen
in all that he will say to you,
and anyone who does not listen to that prophet
shall be cut off from the people.
“And all the prophets,
all who have spoken since Samuel and his successors,
have also prophesied these days.
“Ye are the sons of the prophets
and of the covenant which God made with your fathers,
when He said unto Abraham :
In thy seed
shall all the generations of the earth be blessed.
“For you in the first place
God has raised up His servant,
and sent Him to bless you
By turning each one of you from his wickedness.”

INTERLUDIUM  Ps. 8, 2a, 5, 6-7, 8-9

Lord, our Lord,
how awesome is your Name on earth!

OR: Alleluia.

Lord, our Lord,
how awesome is your Name on earth!
Ah, what is man then, that Thou dost look upon him,
the child of man, that Thou dost care for him so?

Not less than an angel hast thou created him,
clothed him in beauty and splendor;
subjected all thy creation to him,
all things laid at his feet :

Cattle and sheep everywhere,
even the wild beasts of the fields ;
birds in the air and fish in the sea,
all that teems in the oceans.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.
This is the day, which the Lord has made,
we will celebrate it in gladness.
Alleluia.

SEQUENCE (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
Christ’s tomb, which was empty,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sweatshirt and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL    Lk. 24, 35-48

Thus Messiah had to suffer and rise from the dead on the third day.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time the disciples told what had happened on the way
and how Jesus was recognized by them
by the breaking of the bread.
While they were talking about this
He Himself suddenly stood in their midst
and said :
“Peace be unto you.”
In their bewilderment and terror they thought they saw a spirit.
But He spoke to them :
“Why are you dismayed
and why do doubts arise in your hearts?
“Look at my hands and feet :
It is I Myself.
“Touch Me and see :
a spirit has no flesh and bones
as ye see that I have.”
And having thus spoken
He showed them His hands and feet.
When they could not believe it for joy and amazement
He said to them :
“Do you have anything to eat here?”
They reached out to Him a piece of roasted fish ;
He took it and ate it before their eyes.
He spoke to them :
“These are my words,
which I spoke to you while I was with you:
All things must be fulfilled
What is written about Me in the Law of Moses,
in the prophets and in the psalms.”
Then He made their minds accessible
to understanding the scriptures.
He told them :
“Thus the Scriptures speak of the suffering and death of the Messiah
and of his resurrection from the dead on the third day,
about the proclamation among all nations,
of the repentance and forgiveness of sins in his name.
“Beginning with Jerusalem, you are to bear witness to all this.
“Therefore I send unto you that which is promised by my Father ;
so stay in the city
until thou shalt be equipped with power from on high.”
Now He led them out as far as Betania ;
He lifted up His hands and blessed them.
And while He was blessing them He removed Himself from them
and He was taken up to heaven.
They worshiped him
and returned to Jerusalem with great joy.
They were continually in the temple
and they glorified God.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

Chapter Four

An integral ecology

137. Since everything is closely interrelated and the current problems call for a view that takes into account all aspects of the global crisis, I propose to dwell now on a reflection on the various elements of an integral ecology that clearly includes human and social dimensions.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________________