Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De evangelist Johannes schrijft vanuit de specifieke situatie waarin hij en de eerste christenen zich bevinden. Zijn verhalen zijn gevuld met symboliek. Johannes wil vandaag vertellen dat wat er op het meer van Tiberias gebeurde, zich ook elke dag opnieuw in de jonge christelijke gemeenschap voltrekt.
De boot staat in het verhaal symbool voor de jonge Kerk. De nadruk valt op de eenheid van de christenen (de éne boot, het barstensvolle net dat niet scheurt). Het valt bovendien ook op dat er in het net van de apostelen 153 vissen zitten. 153 was in de antieke wereld het totale aantal vissoorten dat gekend was – de wonderbaarlijke visvangst verhaalt dus over de universaliteit van de zending: alle volkeren worden uitgenodigd om tot geloof te komen. In de eerste Kerk kwamen de meest diverse mensen “in de netten” van de apostelen terecht: zowel joden als Romeinen, zowel Grieken als Syriërs, Alexandrijnen en Perzen. Zij zagen het geloof van de apostelen, en dat overtuigde hen. Is aan ons te zien dat wij christenen zijn? Waaraan?

EERSTE LEZING                   Hand. 4, 1-12

Bij niemand anders is redding te vinden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen toen Petrus en Johannes
na de genezing van de lamme tot het volk spraken
kwamen de priesters,
de bevelhebber van de tempel en de Sadduceeën op hen af.
Verontwaardigd dat zij het volk onderricht gaven
en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden,
legden ze de hand op hen en namen hen in verzekerde bewaring
tot de volgende dag , omdat het al avond was.
Velen echter van hen die de toespraak gehoord hadden
namen het geloof aan,
en het aantal mannen steeg tot ongeveer vijfduizend.
De volgende dag kwamen hun overheden,
oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen
te samen met de hogepriester Annas,
met Kájafas, Johannes, Alexander
en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
Zij lieten hen voorleiden en vroegen :
“Door welke kracht of in welke naam hebt ge dat gedaan ?”
Toen sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest, tot hen :
“Overheden van het volk en oudsten !
“Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden
voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen
waardoor deze genezen is,
dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend
dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër
die gij gekruisigd hebt
maar die God uit de doden heeft doen opstaan,
– dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.
“Hij is de steen
die door u, de bouwlieden niets waard werd geacht
en toch tot hoeksteen geworden is.
“Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden
en geen andere Naam onder de hemel
is aan de mensen gegeven
waarin wij gered moeten worden.”

TUSSENZANG               Ps. 118(117), 1-2, 4, 22-24, 25-27a

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
of : Alleluia.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen !
Herhaalt het, stammen van Israël :
eindeloos is zijn erbarmen !
Herhaalt het, dienaren van de Heer :
eindeloos is zijn erbarmen !

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

Ach Heer, geef Gij ons uw heil,
ach Heer, geef Gij ons voorspoed !
Gezegend die komt met de Naam van de Heer :
wij zegenen U uit het huis des Heren ;
de Heer is God, Hij verlicht ons.

ALLELUIA                               Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE             (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden te samen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt ?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE                      Joh. 21, 1-14

Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen
bij het meer van Tiberias.
De verschijning verliep als volgt :
Er waren bijeen :
Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt,
Natanaël uit Kana in Galilea,
de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen.
Simon Petrus zei tot hen :
“Ik ga vissen.”
Zij antwoordden :
“Dan gaan wij mee.”
Zij gingen dus op weg en klommen in de boot
maar ze vingen die nacht niets.
Toen het reeds morgen begon te worden
stond Jezus aan het strand,
maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.
Jezus sprak hen aan :
“Vrienden, hebben jullie soms wat vis ?”
“Neen,”
zeiden ze.
Toen beval Hij hun :
“Werpt het net uit, rechts van de boot,
daar zult ge iets vangen.”
Nadat ze dit gedaan hadden,
waren ze niet meer bij machte het net op te halen
vanwege de grote hoeveelheid vissen.
Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus :
“Het is de Heer !”
Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was
trok hij zijn bovenkleed aan
– want hij droeg slechts een onderkleed –
en sprong in het meer.
De andere leerlingen kwamen met de boot,
want zij waren niet ver uit de kust,
slechts ongeveer tweehonderd el,
en sleepten het net met vissen achter zich aan.
Toen zij aan land waren gestapt
zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd
met vis er op en brood.
Jezus sprak tot hen :
“Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt.”
Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land.
Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks
en ofschoon het er zoveel waren scheurde het net niet.
Jezus zei hun :
“Komt ontbijten.”
Wetend dat het de Heer was
durfde geen van de leerlingen Hem vragen :
“Wie zijt Gij ?”
Jezus trad dichterbij,
nam het brood en gaf het hun,
en zo ook de vis.
Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen
sinds Hij uit de doden was opgestaan.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

I. Ecologie van milieu, economie en maatschappij

138. De ecologie bestudeert de relaties tussen de levende organismen en de omgeving waarin zij zich ontwikkelen. Zij vereist ook stil te blijven staan om na te denken en te discussiëren over de voorwaarden van leven en overleven van de maatschappij en daarbij de eerlijkheid te hebben om modellen voor ontwikkeling, voor productie en consumptie ter discussie te stellen. Het is niet overbodig nogmaals met klem naar voren te brengen dat alles met elkaar in verband staat. Tijd en ruimte zijn onderling niet onafhankelijk en evenmin kunnen atomen en subatomaire deeltjes los van elkaar gezien worden. Zoals de verschillende – fysieke, chemische en biologische – componenten van de planeet met elkaar in relatie staan, zo vormen ook de levende soorten een netwerk dat wij nooit definitief kennen en begrijpen. Een groot deel van onze genetische informatie wordt met veel levende wezens gedeeld. Daarom kan fragmentarische en geïsoleerde kennis een vorm van onwetendheid worden, als zij zich ertegen verzet te integreren in een bredere visie op de werkelijkheid.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Friday in Easter Week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The evangelist John writes from the specific situation in which he and the first Christians found themselves. His stories are filled with symbolism. John wants to tell us today that what happened on the Lake of Tiberias is also happening every day in the young Christian community.
The boat in the story symbolizes the young Church. The emphasis is on the unity of Christians (the one boat, the bursting net that does not tear). It is also striking that in the net of the apostles there are 153 fish. 153 was the total number of fish species known in the ancient world – so the miraculous catch tells of the universality of the mission: all peoples are invited to come to faith. In the early Church, the most diverse people came “into the nets” of the apostles: both Jews and Romans, both Greeks and Syrians, Alexandrians and Persians. They saw the faith of the apostles, and it convinced them. Can it be seen in us that we are Christians? By what?

FIRST READING   Acts 4, 1-12

With no one else is salvation to be found.

From the Acts of the Apostles

In those days when Peter and John
spoke to the people after the curing of the lame man
came the priests,
the commander of the temple and the Sadducees came upon them.
Outraged that they were teaching the people
and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead,
they laid hands on them and took them into their safe keeping
until the next day , because it was already evening.
However, many of those who had heard the speech
assumed the faith,
and the number of men increased to about five thousand.
The next day came their authorities,
elders and scribes gathered in Jerusalem
together with the high priest Annas,
with Caiaphas, John, Alexander
and all who belonged to the high priestly family.
They had them led before them and asked :
“By what power or in what name have you done this?”
Then Peter, filled with the Holy Spirit, spoke to them :
“Governors of the people and elders!
“If today we are called to account
for a benefit rendered to a deficient man
by which he is healed,
then let it be known to all of you and to all the people of Israel
that through the name of Jesus Christ the Nazarene
whom you crucified
but whom God raised from the dead,
– that through that Name this man stands here healthy before you.
“He is the stone
which ye builders thought worth nothing
and yet became the cornerstone.
“In no other is salvation to be found
and no other name under heaven
has been given to men
in which we are to be saved.”

INTERLUDIUM     Ps. 118(117), 1-2, 4, 22-24, 25-27a

The stone which the builders despised,
that has become the cornerstone.
or : Alleluia.

Give thanks to the Lord, for he is merciful,
for his mercy is infinite.
Repeat it, tribes of Israel :
infinite is his mercy !
Repeat it, servants of the Lord :
endless is his mercy !

The stone which the builders despised,
has become the cornerstone.
It is the Lord who has done this,
a miracle before our eyes.
This is the day that the Lord has made,
we will celebrate it in joy.

O Lord, give Thou us Thy salvation,
O Lord, give us prosperity!
Blessed who comes with the Name of the Lord :
we bless thee from the house of the Lord ;
the Lord is God, He enlightens us.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.
This is the day that the Lord has made,
we will celebrate it in gladness.
Alleluia.

SEQUENCE (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
The emptiness of Christ’s tomb,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sudarium and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL     John 21, 1-14    

Jesus stepped closer, took the bread and gave it to them, and so did the fish.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus appeared again to the disciples
at the lake of Tiberias.
The appearance proceeded as follows :
There were gathered :
Simon Peter, Tomas who is also called Didymus,
Nathanael from Cana of Galilee,
the sons of Zebedee and two more of his disciples.
Simon Peter said to them :
“I am going fishing.”
They replied :
“Then we will go with you.”
So they set out and climbed into the boat
but they caught nothing that night.
When morning came already
Jesus was standing on the beach,
but the disciples didn’t know it was Jesus.
Jesus spoke to them :
“Friends, do you have any fish?”
“No,”
they said.
Then He commanded them :
“Cast out the net to the right of the boat,
and you will catch something.”
After they had done this,
they were unable to retrieve the net
because of the great number of fish.
Thereupon the disciple whom Jesus loved very much said to Peter :
“It is the Lord!”
When Simon Peter heard that it was the Lord
he put on his outer garment
– for he wore only an undergarment –
and jumped into the lake.
The other disciples came by boat,
for they were not far from the shore,
only about two hundred cubits,
and dragged the net of fish behind them.
When they had stepped ashore
they saw that a charcoal fire had been set up
with fish on it and bread.
Jesus spoke to them :
“Get some of the fish that you have just caught.”
Simon Peter went back on board and dragged the net ashore.
It was full of large fish, one hundred and fifty-three of them
And although there were so many, the net did not break.
Jesus said to them :
“Come and have breakfast.”
Knowing that it was the Lord
none of the disciples dared ask Him :
“Who art Thou?”
Jesus stepped closer,
took the bread and gave it to them,
and the fish as well.
This was the third time that Jesus appeared to the disciples
since he had risen from the dead.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

I. Ecology of environment, economy and society

138. Ecology studies the relationships between living organisms and the environment in which they develop. It also requires pausing to reflect and discuss the conditions of life and survival of society, having the honesty to question models of development, of production and consumption. It is not superfluous to insist once again that everything is interrelated. Time and space are not independent of each other, nor can atoms and subatomic particles be seen in isolation from each other. Just as the various – physical, chemical and biological – components of the planet are interrelated, so too the living species form a network that we will never definitively know and understand. Much of our genetic information is shared with many living things. Therefore, fragmentary and isolated knowledge can become a form of ignorance if it resists being integrated into a broader vision of reality.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official Dutch translation

__________________________________________________________________