Maandag in de tweede paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Nicodémus is op zoek naar verklaringen voor het handelen van Jezus. Hoewel een vooraanstaand Farizeeër, staat hij welwillend tegenover Jezus. De vragen die hij Jezus voorlegt, tonen hoe moeilijk het was voor de joden om in Jezus de aanwezigheid van God te erkennen, en om in de doop opnieuw geboren te worden uit de Geest. Wij hebben de kracht van de heilige Geest ontvangen. Hoe leg ik mij toe op het leven naar de Geest?

EERSTE LEZING                     Hand. 4, 23-31

Na een gebed werden allen vervuld van de heilige Geest en verkondigden vrijmoedig het woord Gods.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen gingen Petrus en Johannes
na hun vrijlating naar hun eigen mensen,
en brachten verslag uit
over alles wat de hogepriesters en oudsten tot hen gezegd hadden.
Toen zij dit hoorden
verhieven zij eensgezind hun stem tot God en baden :
“Heer, Gij zijt het die hemel en aarde,
de zee en alles wat daarin is gemaakt hebt,
die door de heilige Geest
bij monde van David, uw dienaar gezegd hebt :
Waarom tieren de volken
en zinnen die naties op ijdele plannen ?
De koningen der aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de Heer en tegen zijn Gezalfde.
“Inderdaad, ze hebben in deze stad samengespannen
tegen uw heilige dienaar Jezus die Gij gezalfd hebt :
zowel Herodes als Pontius Pilatus,
te zamen met de heidenen en de stammen van Israël,
om alles te doen wat uw hand en raadsbesluit
tevoren bepaald had dat geschieden moest.
“Maar nu Heer, schenk aandacht aan hun bedreigingen,
en geef uw dienaren dat zij in alle vrijmoedigheid
uw woord mogen verkondigen,
en laat door het uitstrekken van uw hand
genezingen en wondertekenen geschieden
door de naam van uw heilige dienaar Jezus.”
Na hun gebed beefde de plaats waar ze bijeen waren.
Allen werden vervuld van de heilige Geest
en verkondigden vrijmoedig het woord Gods.

TUSSENZANG                     Ps. 2, 1-3, 4-6, 7-9

Gelukkig degenen die de Heer vereren.
of : Alleluia.

Waarom zijn de volken rumoerig,
beramen de naties verzet ?
De heersers der aarde komen in opstand,
de machthebbers vinden elkaar
tegen de Heer en zijn gezalfde.
Laat ons hun boeien verbreken,
hun ketenen werpen wij af !

Die woont in de hemel, Hij lacht,
de Heer drijft de spot met hen.
Dan vaart Hij uit in zijn gramschap
en slaat hen met schrik voor zijn toorn :
Ik zelf heb mijn koning aangesteld
op Sion, mijn heilige berg.

Dit is het besluit van de Heer :
Hij sprak tot mij: gij zijt mijn zoon,
Ik heb u heden verwekt.
Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel,
schenk u de aarde als eigendom.
Breek hun verzet met ijzeren scepter,
sla hen in stukken als potten van klei.

ALLELUIA                    Lc. 24, 46

Alleluia.
Christus moest lijden en sterven
en opstaan uit de doden,
en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.
Alleluia.

EVANGELIE                    Joh. 3, 1-8

Als iemand niet herboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodémus heette.
Hij behoorde tot de voornaamsten van de Joden.
Eens kwam deze in de nacht bij hem en zei :
“Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt,
want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht
als God niet met hem is.”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
als iemand niet wedergeboren wordt
kan hij het Rijk Gods niet zien.”
Nikodémus zei tot Hem :
“Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is ?
“Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren
en opnieuw geboren worden ?”
Jezus antwoordde :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
als iemand niet geboren wordt uit water en geest
kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.
“Wat geboren is uit het vlees is vlees
en wat geboren is uit de Geest is geest.
“Verwonder u niet dat Ik u zei :
gij moet opnieuw geboren worden.
“De wind blaast waarheen hij wil ;
gij hoort wel zijn gesuis
maar weet niet waar hij vandaan komt, en waar hij heen gaat ;
zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

141. Van de andere kant neigt de economische groei ernaar automatisme voort te brengen en te “homogeniseren” om de processen te vereenvoudigen en de kosten te drukken. Daarom is er een economische ecologie nodig, die in staat is ons er toe te brengen vanuit een breder perspectief naar de werkelijkheid te kijken. Immers, “de bescherming van het milieu zal een noodzakelijk onderdeel moeten uitmaken van het ontwikkelingsproces en mag men niet geïsoleerd bekijken”. Maar tegelijkertijd wordt de dringende noodzaak van het humanisme actueel, dat een beroep doet op de verschillende sectoren van de kennis, ook de economische, voor een meer integrale en integrerende visie. Vandaag is de analyse van de milieu-problemen niet te scheiden van de analyse van de context van mens, gezin, werk en stad en van de relatie van iedere persoon met zichzelf, die ook de wijze bepaalt hoe hij met de ander en het milieu in relatie treedt. Er is een interactie tussen de ecosystemen en de verschillende maatschappelijke deelgebieden en zo blijkt nogmaals dat “het geheel meer is dan het deel”.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Monday in the second week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Nicodemus is looking for explanations for Jesus’ actions. Although a prominent Pharisee, he is sympathetic to Jesus. The questions he puts to Jesus show how difficult it was for the Jews to recognize in Jesus the presence of God, and to be born again of the Spirit in baptism. We have received the power of the Holy Spirit. How do I commit to living according to the Spirit?

FIRST READING   Acts 4, 23-31

After prayer, all were filled with the Holy Spirit and boldly proclaimed the word of God.

From the Acts of the Apostles

In those days Peter and John
after their release to their own people,
and reported
of all that the high priests and elders had said to them.
When they heard this
they raised their voices in unison to God and prayed :
“Lord, it is You who made heaven and earth,
the sea and all that is in it,
who through the Holy Spirit
said to Your servant David:
Why do the peoples
and do the nations contrive to be idle?
The kings of the earth set themselves up
and the princes conspire
against the Lord and against his Anointed One.
“Indeed, they have conspired in this city
against your holy servant Jesus whom you have anointed :
Both Herod and Pontius Pilate ,
together with the Gentiles and the tribes of Israel,
to do all things that thy hand and counsel
beforehand had determined should be done.
“But now Lord, give heed to their threats,
and give your servants that they may declare with all boldness
may proclaim your word,
and by the stretching out of thy hand
healings and miracles be done
through the name of your holy servant Jesus.”
After their prayer, the place where they were gathered trembled.
All were filled with the Holy Spirit
and boldly proclaimed the word of God.

BETWEEN SINGS Ps. 2, 1-3, 4-6, 7-9

Happy those who revere the Lord.
Or : Alleluia.

Why are the peoples noisy,
are the nations plotting rebellion?
The rulers of the earth are rebelling,
the rulers find themselves
Against the Lord and his anointed.
Let us break their chains,
their chains we cast off!

Who dwells in heaven, He laughs,
the Lord mocks them.
Then he sails out in his wrath
and smites them with terror for his wrath :
I myself have appointed my king
on Zion, my holy mountain.

This is the decree of the Lord :
He spake unto me, Thou art my son,
I have begotten thee this day.
Ask me, I will give you the nations as an inheritance,
give you the earth as your property.
Break their resistance with iron scepter,
smash them to pieces like clay pots.

ALLELUIA Lk. 24, 46

Alleluia.
Christ had to suffer and die
and rise from the dead,
and thus enter into his glory.
Alleluia.

GOSPEL    John 3, 1-8

If anyone is not reborn, he cannot enter the Kingdom of God.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

There was among the Pharisees a person named Nicodemus.
He was among the foremost of the Jews.
Once this one came to him in the night and said :
“Rabbi, we know that thou hast come as a teacher from God,
for no one can do the signs which thou hast done
unless God is with him.”
Jesus answered him :
“Verily, verily, I say unto thee :
If anyone is not born again
he cannot see the kingdom of God.”
Nicodemus said to Him :
“How can a man be born when he is already old?
“Can he sometimes return into his mother’s womb
and be born again?”
Jesus answered :
“Verily, verily, I say unto you :
If any man be not born of water and of the spirit
he cannot enter the kingdom of God.
“What is born of the flesh is flesh
and that which is born of the Spirit is spirit.
“Marvel not that I said unto you :
ye must be born again.
“The wind blows whithersoever it pleases ;
Thou hearest its noise
But you do not know where it comes from, or where it is going;
so it is with everyone who is born of the Spirit.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

141. On the other hand, economic growth tends to produce automatism and to “homogenize” in order to simplify processes and reduce costs. Therefore, an economic ecology is needed, which is capable of leading us to look at reality from a broader perspective. After all, “environmental protection will have to be a necessary part of the development process and should not be viewed in isolation.” But at the same time, the urgent need of humanism becomes topical, which calls on the different sectors of knowledge, including economic, for a more integral and integrative vision. Today, the analysis of environmental problems cannot be separated from the analysis of the context of man, family, work and city, and of the relationship of each person with himself, which also determines the way in which he relates to the other and to the environment. There is an interaction between the ecosystems and the different social sub-areas and thus it is once again shown that “the whole is more than the part”.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: