Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het gesprek van Jezus met Nicodemus maakt duidelijk hoe groot Gods liefde voor de mensen is. Het zijn geen toevallig gekozen woorden die alleen voor Nicodemus bedoeld zijn, Jezus’ woorden zijn altijd bedoeld voor alle mensen van alle tijden, en dus ook voor ons. Hij vraagt de mens om het eigen leven te richten op God. Als we dat niet doen, maken we God machteloos om zijn liefde kenbaar te maken. Als we ons afwenden van het licht dat Jezus in de wereld wil laten schijnen, dan kan het licht ons niet bereiken. Niet omdat het niet effectief genoeg zou zijn, maar omdat wij door het bouwen van hindernissen verhinderen dat het tot ons komt.
Dat geeft de mens een zekere verantwoordelijkheid, die hij in vrijheid kan opnemen of weigeren. Hij kan keuzes maken, ten goede of ten kwade.

EERSTE LEZING         Hand. 5, 17-26

De mannen die gij in de kerker hebt gezet bevinden zich in de tempel en onderrichten het volk.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen werden de hogepriester en heel zijn aanhang,
die de partij der Sadduceeën vormden
met hevige afgunst vervuld.
Zij grepen de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis.
Maar in de nacht
ontsloot een engel des Heren de deuren van de gevangenis,
leidde hen naar buiten en zei :
“Gaat,
treedt weer op in de tempel
en predikt aan het volk al deze woorden des Levens.”
Zij gaven hieraan gehoor,
gingen tegen de morgen naar de tempel
en gaven er onderricht.
Toen nu de hogepriester kwam met de zijnen
riepen zij het Sanhedrin bijeen,
de raad der oudsten van het volk van Israël
en stuurden dienaren naar de gevangenis om hen te halen.
Maar bij aankomst vonden de dienaren hen niet meer in de kerker.
Zij keerden terug met het bericht :
“Wij vonden de gevangenis stevig op slot
en de wachten voor de deuren op hun post,
maar toen wij opendeden troffen wij niemand aan.”
Toen zij dit vernamen
vroegen de tempelcommandant en de hogepriesters,
– ongerust daarover –
zich af wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben.
Maar iemand kwam hun melden :
“De mannen die gij in de kerker hebt gezet,
bevinden zich in de tempel en onderrichten het volk.”
Daarop ging de bevelhebber met zijn dienaren hen halen
– maar zonder geweld te gebruiken,
uit angst door het volk gestenigd te worden.

TUSSENZANG        Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.
of : Alleluia.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die god vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

ALLELUIA                Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 3, 16-21

God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden, opdat de wereld door Hem zou worden gered.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus :
“Zozeer heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
“God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
“Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft is al geoordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd
in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods.
“Hierin bestaat het oordeel :
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht,
omdat hun daden slecht waren.
“Ieder die slecht handelt heeft een afschuw van het licht
en gaat niet naar het licht toe
uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden.
“Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht,
opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

II Culturele ecologie

143. Naast het natuurlijk erfgoed is er een historisch, artistiek en cultureel erfgoed, dat evenzeer wordt bedreigd. Het maakt deel uit van de gemeenschappelijke identiteit van een plaats en is een basis om een bewoonbare stad te bouwen. Het gaat er niet om af te breken en nieuwe, schijnbaar meer ecologische, steden te bouwen, waar het niet altijd aangenaam is te leven. Men moet de geschiedenis, de cultuur en de architectuur van een bepaalde plaats integreren en daarbij de oorspronkelijke identiteit ervan waarborgen. Daarom vraagt ecologie ook om zorg voor de culturele rijkdommen van de mensheid in ruimste betekenis van het woord. Meer direct vraagt zij aandacht te besteden aan locale culturen op het ogenblik dat er kwesties in verband met het milieu worden geanalyseerd, en daarbij een dialoog tot stand te brengen tussen de taal van de deskundigen en taal van het volk. Het gaat om cultuur niet alleen begrepen als de monumenten van het verleden, maar vooral in haar levende, dynamische en participatieve betekenis, die men niet mag uitsluiten op het ogenblik dat men opnieuw nadenkt over de relatie van de mens met het milieu.

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________

Wednesday in the second week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Jesus’ conversation with Nicodemus makes clear how great God’s love for people is. These are not randomly chosen words meant only for Nicodemus; Jesus’ words are always meant for all people of all times, and thus for us as well. He asks human beings to focus their own lives on God. If we do not, we render God powerless to make his love known. If we turn away from the light that Jesus wants to shine in the world, the light cannot reach us. Not because it would not be effective enough, but because by building obstacles we prevent it from coming to us.
This gives man a certain responsibility, which he can freely accept or refuse. He can make choices, for better or worse.

FIRST READING   Acts 5, 17-26

The men whom you put in the dungeon are in the temple teaching the people.

From the Acts of the Apostles

In those days the high priest and all his entourage,
who formed the Sadducee party
were filled with intense envy.
They seized the apostles and put them in the city jail.
But in the night
An angel of the Lord unlocked the doors of the prison,
led them out and said :
“Go ,
Go back into the temple
and preach to the people all these words of life.”
They obeyed,
went to the temple in the morning
and taught there.
Now when the high priest came with his people,
they called together the Sanhedrin,
the council of the elders of the people of Israel
and sent servants to the prison to get them.
But on arrival the servants found them no longer in the dungeon.
They returned with the message :
“We found the prison firmly locked
and the guards at the doors at their posts,
but when we opened it we found no one there.”
When they heard this
the temple commander and the high priests were
– worried about this –
wondered what the consequences might be.
But someone came and reported to them :
“The men whom you have put in the dungeon ,
are in the temple teaching the people.”
Then the commander and his servants went to get them
– but without using force-
for fear of being stoned by the people.

INTERLUDIUM     Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Those crying out in distress, to them the Lord listens.
or : Alleluia.

The Lord I will praise every day,
His praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favor,
let every one who hears it rejoice.

Glorify the Lord together with me
And let us worship His Name in unison.
I went to the Lord and He heard me,
He saved me from all that I feared.

Rely on Him, and you will be happy,
for He will not fail you.
Those who cry out in distress, the Lord listens to them
and delivers them from their misery.

The angel of God lays an entrenchment around them,
to protect all who fear God.
Pay attention and notice how gracious the Lord is,
Happy is he who seeks his salvation in Him.

ALLELUIA Col. 3, 1

Alleluia.
If ye therefore be raised up with Christ to life
Seek ye that which is above,
where Christ sits at the right hand of God.
Alleluia.

GOSPEL    John 3, 16-21

God sent his Son into the world that the world might be saved through him.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to Nicodemus :
“So much did God love the world
that he gave his only begotten Son,
that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
“God did not send his Son
into the world to judge the world ,
but that the world through Him might be saved.
“Whoever believes in Him will not be judged ,
but he who does not believe has already been judged,
because he has not believed
in the Name of the only begotten Son of God.
“In this, the judgment  consist:
the light has come into the world ,
but men loved the darkness more than the light,
because their deeds were evil.
“Every one who acts wickedly has an abhorrence of the light
and does not go toward the light
for fear that his works may be made public.
“But he who does the truth goes to the light,
that his deeds may be shown to have been done in God.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

II Cultural ecology

143. In addition to the natural heritage, there is a historical, artistic and cultural heritage, which is equally threatened. It is part of the common identity of a place and is a basis for building a habitable city. It is not about tearing down and building new, seemingly more ecological, cities, where it is not always pleasant to live. One must integrate the history, culture and architecture of a given place while safeguarding its original identity. Therefore, ecology also calls for care for the cultural resources of humanity in the broadest sense of the word. More directly, it asks to pay attention to local cultures at the time of analyzing issues related to the environment, establishing a dialogue between the language of experts and language of the people. It is about culture not only understood as the monuments of the past, but above all in its living, dynamic and participatory meaning, which should not be excluded at the time of rethinking man’s relationship with the environment.

To be continued      For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________