Vrijdag in de tweede paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jezus wil niet dat de mensen de indruk krijgen dat Hij zich inzet voor het tot stand brengen van een werelds koninkrijk. Hij weet dat het volk op het punt staat om van Hem een ‘echte’ koning te maken, die de mensen zal bevrijden van onderdrukkende machten. Zo interpreteren zij immers het begrip ‘Messias’. Jezus echter heeft iets heel anders voor ogen dan een werelds koninkrijk waarvan Hij de heerser zou worden. Hij weet dat Hij een heel andere zending moet waarmaken. De broodvermenigvuldiging en de redevoering over het brood van eeuwig leven tonen in welke richting zijn zending zal gaan; het wonder van de broodvermenigvuldiging is, net zoals de eucharistie die wij dagelijks vieren, een gebaar van zuivere, mateloze-goddelijke-liefde! Geen werelds, maar een hemels koninkrijk kondigt Jezus aan.

EERSTE LEZING                                              Hand. 5, 34-42

Zij gingen heen, verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van de naam van Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen was er in het Sanhedrin een Farizeeër,
Gamaliël, een wetgeleerde
die bij het gehele volk in aanzien stond.
Hij liet de apostelen een ogenblik naar buiten brengen.
Daarop zei hij :
“Mannen van Israël,
bedenkt wel wat gij met deze mannen gaat doen.
“Vóór onze tijd immers trad Teudas op,
die beweerde dat hij iemand van betekenis was
en bij wie zich een groep van ongeveer vierhonderd man aansloot.
“Hij werd gedood
en allen die op hem vertrouwden, werden uiteengejaagd.
“Na hem, in de dagen van de volkstelling
trad Judas de Galileeër op
en sleepte veel volk mee,
en allen die op hem vertrouwden, werden verstrooid.
“Wat ons geval betreft zeg ik u :
bemoeit u niet met deze mensen
maar laat ze hun gang gaan.
“Gaat deze opzet of dit werk van mensen uit,
dan zal het op niets uitlopen.
“Gaat het echter van God uit,
dan zult gij hen niet uiteen kunnen slaan ;
anders zou misschien blijken dat gij tegen God in verzet zijt.”
Zij lieten zich door hem overreden.
Zij riepen de apostelen,
lieten hen geselen,
verboden hun te spreken in de naam van Jezus
en stelden hen in vrijheid.
De apostelen verlieten het Sanhedrin
verheugd dat ze waardig bevonden waren
smaad te lijden omwille van de naam van Jezus.
Zij gingen door
met dagelijks in de tempel en in de huizen onderricht te geven
en de blijde Boodschap te verkondigen
dat Jezus de Messias is.

TUSSENZANG                                           Ps. 27(26), 1, 4, 13-14

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
of : Alleluia.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen :
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf
en werd een Licht voor allen
die Hij vrijkocht in zijn bloed.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Joh. 6, 1-15

Hij liet de broden en de vissen uitdelen onder de mensen die daar zaten, zoveel men maar wilde.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen begaf Jezus zich naar de overkant
van het meer van Galilea, bij Tiberias.
Een grote menigte volgde Hem
omdat zij de tekenen zagen die Hij aan de zieken deed.
Jezus ging de berg op
en zette zich daar met zijn leerlingen neer.
Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.
Toen Jezus zijn ogen opsloeg
en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam
vroeg Hij aan Filippus :
“Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten ?”
– Dit zei Hij om hem op de proef te stellen,
want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. –
Filippus antwoordde Hem :
“Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen
dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig.”
Een van zijn leerlingen,
Andreas, de broer van Simon Petrus
merkte op :
“Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen,
maar wat betekent dat voor zo’n aantal ?”
Jezus echter zei :
“Laat de mensen gaan zitten.”
Er was daar namelijk veel gras.
Zij gingen dan zitten ;
het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.
Toen nam Jezus de broden
en na het dankgebed gesproken te hebben
liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten,
alsmede de vissen, zoveel men maar wilde.
Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen :
“Haalt nu de overgebleven brokken op
om niets verloren te laten gaan.”
Zij haalden ze op
en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken,
welke door de mensen na het eten overgelaten waren.
Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan zeiden ze :
“Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen.”
Daar Jezus begreep
dat zij zich van Hem meester wilden maken
om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen,
trok Hij zich weer in het gebergte terug,
geheel alleen.

 


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

145. Veel vormen van intense uitbuiting en beschadiging van het milieu kunnen niet alleen de lokale middelen van bestaan uitputten, maar ook de maatschappelijke hulpbronnen die een levenswijze hebben toegestaan die een culturele identiteit en een zin van het bestaan en samenleven lange tijd hebben ondersteund. Het verdwijnen van een cultuur kan even ernstig of nog ernstiger zijn dan het verdwijnen van een dier – of een plantensoort. Het opleggen van een naar hegemonie strevende levensstijl die verbonden is met een wijze van produceren, kan even schadelijk zijn als de aantasting van de ecosystemen.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Friday in the second week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Jesus does not want people to get the impression that He is committed to establishing a worldly kingdom. He knows that the people are about to make Him a “real” king, who will free the people from oppressive powers. After all, this is how they interpret the concept of the Messiah. Jesus, however, has something very different in mind than a worldly kingdom of which He would become the ruler. He knows that He must fulfill a very different mission. The bread multiplication and the speech about the bread of eternal life show in which direction His mission will go; the miracle of the bread multiplication, just like the Eucharist which we celebrate every day, is a gesture of pure, immoderate divine love! Not a worldly, but a heavenly kingdom Jesus announces.

FIRST READING   Acts 5, 34-42

They went away rejoicing that they had been found worthy to suffer reproach for the sake of the name of Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days in the Sanhedrin there was a Pharisee,
Gamali, a scholar of the law
who was held in esteem by all the people.
He had the apostles brought out for a moment.
Thereupon he said :
“Men of Israel,
Consider what you will do with these men.
“For before our time there was Teudas,
who claimed to be a man of consequence
and with him joined a group of about four hundred men.
“He was killed
and all who trusted in him were dispersed.
“After him, in the days of the census
Judas the Galilean appeared
and dragged many people with him,
and all those who trusted in him were scattered.
“As for our case I say to you :
do not meddle with these people
but let them go their way.
“Does this scheme or work emanate from people,
it will come to nothing.
“If, however, it comes from God,
you will not be able to break them up;
Otherwise it might appear that you are in opposition to God.”
They allowed themselves to be persuaded by him.
They called the apostles,
had them scourged,
forbade them to speak in the name of Jesus
and set them free.
The apostles left the Sanhedrin
rejoicing that they had been found worthy
to suffer reproach for the name of Jesus.
They continued
teaching daily in the temple and in the homes
and proclaiming the Good News
that Jesus is the Messiah.

INTERLUDIUM Ps. 27(26), 1, 4, 13-14

One thing only I ask the Lord,
more I shall not wish :
That I may dwell in God’s house as long as I live.
or : Alleluia.

The Lord is my light and my guide,
whom should I fear:
The Lord is the shelter of my life,
of whom shall I be afraid?

One thing only I ask the Lord,
and I will not wish for more:
That I may live in God’s house as long as I live.
That I may experience the Lord’s loveliness,
see his temple with my own eyes again.

I count on being able 
to experience the benefits of the Lord.
Look forward to the Lord and stand firm,
Be of good courage and trust in the Lord.

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave
and became a Light to all
whom He redeemed in His blood.
Alleluia.

GOSPEL      John 6, 1-15

He had the loaves and the fishes distributed among those sitting there, as much as one wanted.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus went to the other side
of the Sea of Galilee, near Tiberias.
A great multitude followed Him
because they saw the signs He was giving to the sick.
Jesus went up the mountain
and settled down there with His disciples.
It was shortly before Easter, the feast of the Jews.
When Jesus lifted up his eyes
and saw that a large crowd was coming toward Him
He asked Philip :
“How shall we buy bread for these people to eat?”
– This He said to put Him to the test,
because He Himself knew what He was going to do. –
Philip answered Him :
“Does each one want to get even a small piece
then for two hundred denarii of bread is still too little.”
One of His disciples,
Andrew, the brother of Simon Peter
remarked :
“There is a boy here with five barley loaves and two fish ,
but what does that mean for such a number?”
Jesus however said :
“Let the people sit down.”
For there was much grass there.
They then sat down ;
the number of men was about five thousand.
Then Jesus took the loaves
and after speaking the prayer of thanksgiving
He had them distributed among the people sitting there,
as well as the fish, as much as they wanted.
When they were satiated He said to His disciples :
“Now collect the remaining chunks
so as not to let anything go to waste.”
They picked them up
and filled twelve baskets from the five barley loaves with lumps,
which had been left over by the people after eating.
When the people saw the sign He had made they said :
“This is surely the prophet who must come into the world.”
Since Jesus understood
that they wanted to seize him
and proclaim Him king,
He withdrew back into the mountains,
all alone.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

145. Many forms of intense exploitation and damage to the environment can deplete not only local livelihoods, but also the social resources that have allowed a way of life that has long supported a cultural identity and a sense of existence and living together. The disappearance of a culture can be as serious or more serious than the disappearance of an animal – or plant – species. The imposition of a hegemonic lifestyle linked to a mode of production can be as damaging as the degradation of ecosystems.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: